Banner galileo

Język polski

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa uczniów z klas IV, V, VI, VII i VIII szkoły podstawowej oraz I, II, III i IV liceum ogólnokształcącego do wzięcia udziału w konkursie z języka polskiego GALILEO.

Konkurs odbędzie się 04-03-2024 r. Oprócz konkursu z języka polskiego w dniach 04-03-2024 r. - 08-03-2024 r. odbędą się również konkursy z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka hiszpańskiego, historii, chemii, fizyki, przyrody, biologii i geografii.

Konkurs ma formę testu składającego się z 26 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa. Konkurs z języka polskiego trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Ulotka informacyjna - GALILEO j. polski


Klasa 4 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-3 szkoły podstawowej.
I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • baśń, legenda, opowiadanie
 • cechy wiersza: rym, rytm, wers, strofa
 • epitet, przenośnia (uosobienie, ożywienie) porównanie
 • fikcja literacka
 • autor, narrator, bohater, czas i miejsce zdarzeń
 • osoba mówiąca (podmiot liryczny)
 • wydarzenia, postacie i przedmioty fantastyczne i realisty
 • czneczasownik - liczba, rodzaj, czas, osoba
 • bezokolicznik

3. Lektury:

 • A. Mickiewicz "Pani Twardowska"

II. Nauka o języku:

 • wypowiedzenia oznajmujące, pytające, rozkazujące
 • komunikat, nadawca, odbiorca
 • rzeczownik - rodzaj, liczba, przypadek
 • przymiotnik - rodzaj (w l. poj. i mnogiej), liczba, przypadek
 • czasownik - czas, liczba, osoba, rodzaj (w l. poj. i mnogiej)
 • bezokolicznik
 • alfabet, głoska, samogłoska, spółgłoska, litera, sylaba, przenoszenie wyrazu
 • wyraz bliskoznaczny
 • akapit, notatka, życzenia, pozdrowienia, list prywatny, opis
 • pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h, wielka i mała litera
 • znaki interpunkcyjne, cudzysłów
 • stosowanie zasad poprawności językowej
 • język potoczny i literacki

Klasa 5 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-4 szkoły podstawowej.
I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • gatunki literackie: powieść (zdarzenie, wątek, fabuła) piosenka, fraszka, bajka, mit, opowiadanie
 • narrator pierwszoosobowy i trzecioosobowy
 • świat przedstawiony
 • podmiot liryczny, obraz poetycki
 • środki stylistyczne: porównanie, przenośnia (metafora), epitet

3. Lektury:

 • Frances Hodgson Burnett, "Tajemniczy ogród"

II. Nauka o języku:

 • zdanie, równoważnik zdania
 • zdanie pojedyncze i złożone
 • przysłówek, przyimek, wyrażenie przyimkowe, spójnik
 • rzeczowniki własne i pospolite
 • rzeczowniki występujące tylko w liczbie pojedynczej i tylko w liczbie mnogiej
 • temat i końcówka, oboczności
 • czasownik - tryby
 • forma osobowa i nieosobowa czasownika; formy zakończone na -no i -to, konstrukcje ze słowem się
 • stopniowanie przymiotnika i przysłówka
 • liczebniki główne, porządkowe, zbiorowe - odmiana, zapis dat
 • podmiot, orzeczenie; grupa podmiotu i grupa orzeczenia
 • spółgłoski miękkie i twarde
 • wyrazy neutralne, zdrobnienia i zgrubienia, antonimy
 • formy wypowiedzi: opowiadanie, zaproszenie, podziękowanie, sprawozdanie, ogłoszenie
 • pisownia ó, ż, rz, ż, ch
 • język literacki i potoczny

Klasa 6 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-5 szkoły podstawowej.

I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • gatunki: powieść (przygodowa, obyczajowa, historyczna, fantastycznonaukowa, detektywistyczna, fantasy), mit, nowela, bajka, dziennik
 • fabuła, akcja, wątek
 • narracja pierwszoosobowa i trzecioosobowa
 • punkt kulminacyjny, powtórzenie, apostrofa, kontrast, pytanie retoryczne, uosobienie
 • dialog, monolog
 • rym dokładny i niedokładny, rytm w wierszu

3. Lektury:

 • John Ronald Reuel Tolkien "Hobbit, czyli tam i z powrotem"

II. Nauka o języku:

 • rzeczowniki o nieregularnej odmianie i nieodmienne
 • zaimek (podział, odmiana)
 • zaimek - krótsze i dłuższe formy
 • partykuła
 • wykrzyknik
 • interpunkcja zdania pojedynczego (jednorodne części zdania, przecinek przed spójnikami)
 • czasowniki dokonane i niedokonane, strona czynna i bierna czasownika
 • przydawka, dopełnienie, okolicznik
 • podmiot domyślny i szeregowy, podmiot logiczny i gramatyczny, zdania bezpodmiotowe
 • wykres zdania pojedynczego
 • rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne, rdzeń
 • formy wypowiedzi: charakterystyka, opis przeżyć wewnętrznych, dziennik, pamiętnik

Klasa 7 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-6 szkoły podstawowej.

I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • gatunki literackie: bajka (morał, alegoria), przypowieść, satyra, komedia, fraszka, pieśń, ballada
 • świat przedstawiony utworu
 • wyraz dźwiękonaśladowczy, apostrofa, pytanie retoryczne, metafora
 • rodzaj literacki: epika, liryka, dramat
 • podstawowe informacje biograficzne o A. Mickiewiczu

3. Lektury:

 • Ch. Dickens, "Opowieść Wigilijna"

II. Nauka o języku:

 • strona czynna i bierna czasownika
 • czasowniki przechodnie i nieprzechodnie
 • imiesłowy, imiesłowowy równoważnik zdania
 • podmiot - rodzaje podmiotu (domyślny, gramatyczny i logiczny)
 • zdania bezpodmiotowe
 • zdrobnienia i zgrubienia, archaizm, neologizm, kolokwializm
 • zdania współrzędnie złożone - typy, zdania złożone podrzędnie
 • orzeczenie czasownikowe i imienne
 • głoski ustne, nosowe, dźwięczne, bezdźwięczne
 • upodobnienia i uproszczenia fonetyczne
 • poprawność językowa

Klasa 8 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-7 szkoły podstawowej.

I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • literatura piękna, naukowa, popularnonaukowa, literatura faktu
 • rodzaje literackie: epika, liryka, dramat
 • gatunki: powieść, opowiadanie, nowela, sonet, elegia, pieśń, hymn, tren, epos (epopeja)
 • eufemizm, peryfraza (omówienie), anafora
 • podstawowe informacje biograficzne o H. Sienkiewiczu

3. Lektury:

 • H. Sienkiewicz, "Quo vadis"

II. Nauka o języku:

 • zdania podrzędnie i współrzędnie złożone - typy
 • mowa zależna i niezależna
 • budowa słowotwórcza wyrazu; wyraz podstawowy i pochodny, typy formantów
 • skróty i skrótowce
 • odmiany polszczyzny (oficjalna i nieoficjalna)
 • dialekt, gwara, język środowiskowy, żargon
 • język literacki i potoczny
 • etyka słowa, manipulacja językowa
 • wyrazy modne
 • treść i zakres wyrazu
 • fakt i opinia
 • rodzaje stylu
 • synonim, antonim, homonim
 • archaizmy, neologizmy

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego

Zakres materiału ze szkoły podstawowej.
I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
II. Epoka i teksty z epoki:
Średniowiecze ("Bogurodzica", "Lament świętokrzyski", "Legenda o św. Aleksym", "Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią")

 • średniowiecze - ramy czasowe, charakterystyka, główne idee i hasła epoki
 • filozofia średniowiecza - przedstawiciele i kierunki
 • hagiografia, asceza
 • deesis, danse macabre, memento mori
 • chansons de geste
 • sztuka romańska i gotycka

III. Kształcenie językowe:

 • znaki i ich rodzaje
 • elementy komunikacji językowej
 • funkcje języka
 • oficjalna i nieoficjalna odmiana języka
 • pojęcie retoryki
 • wiedza z zakresu fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

Klasa 2 liceum ogólnokształcącego

Zakres materiału ze szkoły podstawowej i 1. klasy liceum.
I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
II. Epoka i teksty z epoki:
Romantyzm (A. Mickiewicz, "Dziady, cz. III", "Konrad Wallenrod", J. Słowacki, "Grób Agamemnona")

 • romantyzm - ramy czasowe, charakterystyka, główne idee i hasła epoki, gatunki literatury romantycznej
 • Adam Mickiewicz - wiedza ogólna o pisarzu i znajomość kalendarium twórczości
 • dramat romantyczny, powieść poetycka
 • mesjanizm
 • bohater romantyczny
 • kostium historyczny
 • makiawelizm, bajronizm, prometeizm

III. Kształcenie językowe:

 • znaki i ich rodzaje
 • elementy komunikacji językowej
 • funkcje języka
 • style językowe
 • perswazja i manipulacja
 • wiedza z zakresu fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

Klasa 3 liceum ogólnokształcącego

Zakres materiału ze szkoły podstawowej oraz 1. i 2. klasy liceum.
I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
II. Epoka i teksty z epoki:
Młoda Polska (S. Żeromski "Rozdziobią nas kruki, wrony", S. Wyspiański "Wesele")

 • Młoda Polska - ramy czasowe, nazwa epoki, charakterystyka, główne idee i hasła
 • filozofia modernizmu - przedstawiciele i kierunki
 • dekadentyzm
 • impresjonizm i symbolizm w sztuce
 • dramat symboliczny, dramat narodowy
 • wizerunek wsi

III. Kształcenie językowe:

 • znaki i ich rodzaje
 • elementy komunikacji językowej
 • funkcje języka
 • style językowe
 • stylizacje językowe
 • relacje znaczeniowe i formalne między wyrazami (antonimia, synonimia, homonimia, polisemia)
 • wiedza z zakresu fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

Klasa 4 liceum ogólnokształcącego

Zakres materiału ze szkoły podstawowej oraz 1., 2. i 3. klasy liceum.
I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
II. Test historyczno-literacki sprawdzający wiedzę o epokach i znajomość lektur obowiązujących na egzaminie maturalnym w 2024 roku.

 • starożytność (antyk i Biblia)
 • średniowiecze, renesans, barok, oświecenie
 • romantyzm, pozytywizm
 • Młoda Polska, 20-lecie międzywojenne, literatura wojny i okupacji
 

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Sęczkowa 90
03-986 Warszawa

ces@ces.edu.pl
Telefon: 22 509-80-40
Faks: 22 509-80-41

Subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres e-mail:

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności