Banner galileo

Język angielski

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa uczniów z klas IV, V, VI, VII i VIII szkoły podstawowej oraz I, II, III i IV liceum ogólnokształcącego do wzięcia udziału w konkursie z języka angielskiego GALILEO.

Konkurs odbędzie się 06-03-2024 r. Oprócz konkursu z języka angielskiego w dniach 04-03-2024 r. - 08-03-2024 r. odbędą się również konkursy z języka polskiego, matematyki, języka niemieckiego, języka hiszpańskiego, historii, chemii, fizyki, przyrody, biologii i geografii.

Konkurs ma formę testu składającego się z 26 pytań. Do każdego pytanie podane są 4 odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa. Konkurs z języka angielskiego trwa 50 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Ulotka informacyjna - GALILEO j. angielski


Klasa 4 szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • zaimki osobowe (jako podmiot i dopełnienie), przymiotniki dzierżawcze,
 • forma dzierżawcza "dopełniacz saksoński", zaimki dzierżawcze,
 • czasownik "be", "have got", "can",
 • zaimki wskazujące "this/that; these/those",
 • konstrukcje: "there is/isn't", "there are/aren't",
 • liczba mnoga rzeczowników regularnych i nieregularnych,
 • liczebniki główne,
 • zaimki pytające, pytania szczegółowe,
 • pytania ogólne i krótkie odpowiedzi: yes/no,
 • zdania twierdzące, pytające i przeczące w czasie present simple i present continuous,
 • rodzajniki: a/an i the,
 • podstawowe przyimki miejsca i czasu.

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • pozdrawianie, przedstawianie siebie i innej osoby,
 • informacja o wieku i miejsce zamieszkania, adres, dane personalne,
 • wyrażanie czasu, zegar, pora dnia,
 • człowiek, wygląd zewnętrzny, części ciała,
 • zwierzęta dzikie i domowe, ich charakterystyczne cechy i umiejętności,
 • dni tygodnia, nazwy miesięcy i pór roku, rozpoznawanie pór roku,
 • szkoła, obiekty szkolne, przedmioty niezbędne w szkole, klasa szkolna,
 • nazwy przedmiotów szkolnych,
 • nazwy pomieszczeń w mieszkaniu i domu, meble i przedmioty w domu,
 • spędzanie wolnego czasu, wakacje, nasze ulubione zajęcia, wakacje,
 • moja miejscowość, typowe miejsca w mieście i ich wzajemne położenie,
 • przyroda wokół nas,
 • kraje i narodowości, święta i tradycje,
 • praca naszych rodziców, popularne zawody,
 • moja rodzina, mój dzień, moje zajęcia i zabawy,
 • podstawowe zwroty grzecznościowe,
 • codzienne czynności, obowiązki domowe,
 • prośba o pozwolenie; udzielenie jej i odmowa.

Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • zakres materiału dla klasy IV szkoły podstawowej,
 • przyimki miejsca,
 • liczebniki główne i porządkowe,
 • porównanie czasów teraźniejszych present simple i present continuous,
 • czas past simple czasowników regularnych i podstawowych nieregularnych,
 • czasowniki statyczne w czasie Present Continuous
 • przysłówki częstotliwości, pozycja przysłówka w zdaniu,
 • tworzenie przysłówków z przymiotników i ich stopniowanie,
 • tworzenie pytań ogólnych i szczegółowych,
 • stopień wyższy i najwyższy przymiotnika,
 • czasownik: must/mustn't, should, shouldn't,
 • przyimki czasu: at, on, in, before, after.

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • zakres materiału dla klasy IV szkoły podstawowej,
 • ulubione zajęcia, dyscypliny sportu i sportowcy, sprzęt sportowy,
 • hobby, sport, programy telewizyjne, wakacje,
 • ubrania,
 • my i ludzie wokół nas,
 • codzienne problemy,
 • cechy człowieka: wzrost, fryzura, oczy,
 • pogoda i zjawiska atmosferyczne,
 • jedzenie: owoce i warzywa, codzienne posiłki,
 • praca człowieka,
 • kraje, narodowości i ich języki,
 • środki transportu, jak docieramy do szkoły i na wakacje,
 • grzeczne prośby i propozycje, przyjęcie i odrzucenie propozycji,
 • zakaz i obowiązek,
 • formułowanie dat.

3. Wiedza o krajach anglojęzycznych:

 • Londyn i Nowy York - najciekawsze obiekty turystyczne i najważniejsze fakty o tych miastach,
 • tradycyjne potrawy kuchni angielskiej i amerykańskiej,
 • nauczane przedmioty w angielskiej szkole,
 • kraje świata, gdzie j. angielski jest językiem ojczystym. (UK, USA, Kanada, Australia, Irlandia, Nowa Zelandia); ich stolice i flagi państwowe, nazwy narodowości żyjących w powyższych krajach,
 • najważniejsze święta i tradycje w Polsce i Wielkiej Brytanii,
 • podział Wielkiej Brytanii na 4 kraje i ich flagi.

Klasa 6 szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • zakres materiału dla klasy IV i V szkoły podstawowej,
 • czasy gramatyczne: past simple (czasowniki regularne i nieregularne), future simple, wyrażenie "be going to", "used to",
 • czas Past Continous,
 • wyrażenie: each/ every,
 • stopień wyższy i najwyższy przymiotnika, porównania z "as ... as",
 • stosowanie rodzajników nieokreślonych i określonych,
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne,
 • "many/much, some/any/no", (a) few/(a) little, a lot of,
 • pytania: "How much?", "How many?",
 • czasownik: "should", "have to", "must" i "mustn't", "would", "could", "shall",
 • zaimki zwrotne,
 • przyimki ruchu,
 • czasowniki złożone (phrasal verbs).

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • zakres materiału dla klasy IV i V szkoły podstawowej,
 • porównywanie ludzi i przedmiotów,
 • praca człowieka, zawody,
 • żywność i napoje, tradycyjne jedzenie,
 • sklepy i zakupy,
 • muzyka i instrumenty muzyczne,
 • środowisko, w którym żyjemy, klęski żywiołowe,
 • sporty, umiejętności sportowe i wydarzenia sportowe,
 • świat i charakterystyczne krajobrazy,
 • plany na przyszłość,
 • przymiotniki o przeciwnym znaczeniu,
 • życzenia i gratulacje, odpowiedzi na nie,
 • zdrowie - podstawowe dolegliwości.

3. Wiedza o krajach anglojęzycznych:

 • zakres materiału dla klasy IV i V szkoły podstawowej,
 • najważniejsze atrakcje turystyczne USA, Wielkiej Brytanii, Kanady i Australii,
 • pieniądze w Wielkiej Brytanii i USA,
 • najwybitniejsi współcześni artyści i sportowcy z USA, Wielkiej Brytanii i Australii,
 • najważniejsi politycy z tych krajów,
 • brytyjska rodzina królewska,
 • najważniejsze święta i festiwale w USA i Wielkiej Brytanii: Christmas, Easter, St. Valentine's Day, Halloween, Independence Day, Thanksgiving Day, Pancake Day.

Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • zakres materiału dla klasy IV, V i VI szkoły podstawowej,
 • wyrażanie przyszłości - czasy: future simple, present continuous i "be going to",
 • porównanie czasów: present simple i present continuous,
 • wyrażenie: be able to, be allowed to,
 • czas past continuous, present perfect,
 • porównanie czasów: past simple i past continuous,
 • wyrażenia czasowe: when, while, as, during,
 • czasowniki modalne: "might, may",
 • some/any/no + thing, body, one, where,
 • przymiotniki z końcówką -ed i -ing,
 • nieregularne przymiotniki i przysłówki w stopniu wyższym i najwyższym,
 • spójniki,
 • zdania warunkowe typu 0 oraz I, zdania czasowe.

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • zakres materiału dla klasy IV, V i VI szkoły podstawowej,
 • opis wyglądu i osobowości człowieka, opis ubrań,
 • uczucia i emocje,
 • wyrażanie opinii, planów, zamiarów,
 • jedzenie i jego składniki,
 • różne formy transportu, podróżowanie,
 • spędzanie wolnego czasu, wakacje,
 • zdrowie, choroby, ich objawy i leczenie, wypadki,
 • pogoda, krajobrazy,
 • w kinie, typy filmów,
 • komputery, smartphony i inne nowoczesne codzienne przedmioty,
 • prośba o radę, udzielenie rady,
 • wyrażanie próśb, zgadzanie się i odmowa,
 • użycie czasowników "make", "do", "take" i "have",
 • spędzanie wolnego czasu.

3. Wiedza o krajach anglojęzycznych:

 • zakres materiału dla klasy IV, V i VI szkoły podstawowej,
 • wybitne postacie z historii USA i Wielkiej Brytanii,
 • wybitni sportowcy Australii, Wielkiej Brytanii, Kanady i USA; narodowe dyscypliny sportowe tych krajów, miasta igrzysk olimpijskich, które odbyły się na terenie tych krajów,
 • najsłynniejsi pisarze Wielkiej Brytanii i USA i najważniejsze ich dzieła,
 • zagadnienia geografii krajów anglojęzycznych, ich atrakcje turystyczne.

Klasa 8 szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • zakres materiału dla klasy IV, V, VI i VII szkoły podstawowej,
 • czasy: present perfect simple i present perfect continuous,
 • porównanie czasów: present perfect simple, past simple, present simple,
 • strona bierna,
 • czas: past perfect,
 • mowa zależna do zdań oznajmujących,
 • zdania warunkowe II i III typu,
 • bezokolicznik czy gerund po konstrukcji czasownikowej,
 • "used to" i "would" w czasie przeszłym,
 • "phrasal verbs",
 • question tags,
 • zdania przydawkowe definiujące i niedefiniujące, zaimki względne,
 • "enough" z przymiotnikiem i rzeczownikiem, too,
 • czasownik, przymiotnik i rzeczownik z przyimkiem.

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • zakres materiału dla klasy IV, V, VI i VII szkoły podstawowej,
 • prośba o pozwolenie, odmowa, dawanie pozwolenia,
 • świat przyrody, problemy i ochrona środowiska naturalnego,
 • dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, typy instrumentów,
 • życie rodzinne i towarzyskie, konflikty i problemy,
 • święta i uroczystości, tradycje i zwyczaje,
 • edukacja, rodzaje szkół,
 • nauka i technika, odkrycia naukowe, technologie informacyjno-komunikacyjne,
 • narzędzia pracy człowieka,
 • tablice informacyjne.

3. Wiedza o krajach anglojęzycznych:

 • zakres materiału dla klasy IV, V, VI i VII szkoły podstawowej,
 • wybitne postacie z historii USA i Wielkiej Brytanii,
 • wybitni sportowcy Australii, Wielkiej Brytanii, Kanady i USA; narodowe dyscypliny sportowe tych krajów, miasta igrzysk olimpijskich, które odbyły się na terenie tych krajów,
 • najsłynniejsi pisarze Wielkiej Brytanii i USA i najważniejsze ich dzieła,
 • zagadnienia geografii krajów anglojęzycznych, ich atrakcje turystyczne,
 • ważne wydarzenia z historii Wielkiej Brytanii i USA.

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego

I. Test składa się z 4 części: rozumienie tekstu pisanego, komunikacja i słownictwo, gramatyka, wiadomości związane z wiedzą o krajach anglojęzycznych.
II. Zakres gramatyczny i leksykalny oraz pytania z kategorii funkcji językowych obejmują materiał realizowany w szkole podstawowej i są uzupełnione lub rozbudowane o podane zagadnienia.
III. Słownictwo obejmuje cały katalog tematyczny.

1. Gramatyka:

 • czasy i konstrukcje - czasy teraźniejsze, przyszłe i przeszłe (Present Simple, Present Continuous, Present Pefect/Present Perfect Continuous, Future Simple, Future Continuous, ‘be going to’, Past Simple, Past Continuous, ‘used to’, Past Perfect),
 • konstrukcja have sth done, get sth done, have sb do sth, get sb to do sth,
 • tryb rozkazujący,
 • zdania z dopełnieniami,
 • konstrukcje czasownikowe np.: like/hate + gerund; would like/would rather + bezokolicznik; Let’s + czasownik, itp.,
 • konstrukcje z too/enough, so/such (a),
 • zdania warunkowe typu 0, 1 i 2,
 • strona bierna w czasach teraźniejszych i przeszłych,
 • czasowniki złożone,
 • mowa zależna,
 • czasowniki modalne,
 • rzeczowniki: liczba mnoga (regularne i nieregularne), policzalne i niepoliczalne, forma dzierżawcza rzeczownika (dopełniacz saksoński),
 • przedimki: określony, nieokreślony, zerowy,
 • określniki: some, any, no, (a) little, (a) few, itp.,
 • zaimki: wskazujące, osobowe, dzierżawcze, dopełnieniowe, nieokreślone, zwrotne, względne,
 • przysłówki: częstotliwości, czasu przeszłego i przyszłego, stopnia, miejsca, regularne i nieregularne tworzone od przymiotników,
 • przyimki,
 • liczebniki (główne i porządkowe).

2. Słownictwo:

 • człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania, społeczny i osobisty system wartości, autorytety, poczucie tożsamości),
 • miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe, wynajmowanie, kupno i sprzedaż mieszkania, przeprowadzka),
 • edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się - w tym uczenie się przez całe życie, przybory szkolne, oceny szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne, system oświaty),
 • praca (np. zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, kariera zawodowa, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, rynek pracy, mobilność zawodowa),
 • życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy),
 • żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki żywieniowe - w tym diety, lokale gastronomiczne),
 • zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, promocja i reklama, korzystanie z usług, reklamacja),
 • podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie, awarie i wypadki w podróży, ruch uliczny),
 • kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media),
 • sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu, pozytywne i negatywne skutki uprawiania sportu),
 • zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, niepełnosprawność, uzależnienia, pierwsza pomoc w nagłych wypadkach),
 • nauka i technika (np. ludzie nauki, odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz szanse i zagrożenia z tym związane),
 • świat przyrody (np. pogoda, pory roku, klimat, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe),
 • państwo i społeczeństwo (np. wydarzenia i zjawiska społeczne, urzędy, organizacje społeczne i międzynarodowe, problemy współczesnego świata).

3. Komunikacja:

 • przedstawianie siebie i innych osób; opisywanie ludzi, przedmiotów i zwierząt,
 • identyfikacja i lokalizacja przedmiotu (np. określanie miejsca położenia przedmiotów, usytuowania budynków w mieście); opisywanie zjawisk,
 • rozpoczynanie, podtrzymywanie, kończenie rozmowy, sposoby zwracania się do rozmówcy; stosowanie zwrotów grzecznościowych, m.in. powitanie, pożegnanie, podziękowanie, przeproszenie,
 • opisywanie czynności zwyczajowych (np. opisywanie zajęć codziennych i form spędzania czasu wolnego; opisywanie czynności odbywających się w chwili mówienia; porównywanie cech osób, przedmiotów, miejsc, czynności,
 • wyrażanie intencji, marzeń i planów na przyszłość; wyrażanie przewidywań, wydarzeń w przyszłości,
 • podejmowanie spontanicznych decyzji,
 • pytanie i prośba o informację; wyrażanie upodobań i pytanie o upodobania innych,
 • prowadzenie prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego,
 • określanie umiejętności, kompetencji; określanie posiadania i przynależności,
 • wyrażanie i uzasadnianie swojej opinii; pytanie o opinię i przedstawianie opinii innych osób,
 • wyrażanie zgody lub sprzeciwu; wyrażanie uczuć i emocji; wyrażanie prośby; zgadzanie się i odmawianie spełnienia prośby,
 • udzielanie rad, proszenie o radę; wyrażanie zakazu i nakazu,
 • ostrzeganie i instruowanie; pytanie o pozwolenie; udzielanie i odmawianie pozwolenia,
 • wyrażanie przyczyny i skutku (np. to..., because...); wyrażanie warunku (np. If you want to...),
 • proponowanie; przyjęcie lub odrzucenie propozycji,
 • składanie gratulacji i życzeń; odpowiadanie na życzenia i gratulacje,
 • zapraszanie i odpowiadanie na zaproszenie,
 • zdrowie (np.: samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, higieniczny tryb życia, niepełnosprawni, uzależnienia, ochrona zdrowia).

Klasa 2 liceum ogólnokształcącego

I. Test składa się z 4 części: rozumienie tekstu pisanego, komunikacja i słownictwo, gramatyka, wiadomości związane z wiedzą o krajach anglojęzycznych.
II. Zakres gramatyczny i leksykalny oraz pytania z kategorii funkcji językowych obejmują materiał realizowany w szkole podstawowej oraz 1 klasie liceum i są uzupełnione lub rozbudowane o podane zagadnienia.
III. Słownictwo obejmuje cały katalog tematyczny.

1. Gramatyka:

 • czasy i konstrukcje - czasy teraźniejsze, przyszłe i przeszłe (Present Simple, Present Continuous, Present Pefect/Present Perfect Continuous, Future Simple, Future Continuous, ‘be going to’, Past Simple, Past Continuous, ‘used to’, Past Perfect),
 • tryb rozkazujący,
 • zdania z dopełnieniami,
 • konstrukcje czasownikowe np.: like/hate + gerund; would like/would rather + bezokolicznik; Let’s + czasownik, itp.,
 • konstrukcje z too/enough, so/such (a),
 • zdania warunkowe typu 0, 1 i 2,
 • question tags,
 • strona bierna w czasach teraźniejszych i przeszłych,
 • czasowniki złożone (phrasal verbs),
 • zdania z podmiotem it i there, w zwrotach It’s worth/no use + Ing,
 • mowa zależna - zdania twierdzące i przeczące,
 • czasowniki modalne i semi-modalne np. can/must/have to, itp.,
 • rzeczowniki: liczba mnoga (regularne i nieregularne), policzalne i niepoliczalne, forma dzierżawcza rzeczownika (dopełniacz saksoński),
 • przedimki: określony, nieokreślony, zerowy,
 • określniki: some, any, no, (a) little, (a) few, itp.,
 • zaimki: wskazujące, osobowe, dzierżawcze, dopełnieniowe, nieokreślone, zwrotne, względne,
 • przysłówki: częstotliwości, czasu przeszłego i przyszłego, stopnia, miejsca, regularne i nieregularne tworzone od przymiotników,
 • przyimki,
 • liczebniki (główne i porządkowe).

2. Słownictwo:

 • człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania, społeczny i osobisty system wartości, autorytety, poczucie tożsamości),
 • dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia),
 • szkoła (np. przedmioty nauczania, życie szkoły),
 • praca (np. zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, kariera zawodowa, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, rynek pracy, mobilność zawodowa),
 • życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy),
 • żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne),
 • zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, korzystanie z usług, reklama),
 • podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, orientacja w terenie, hotel, informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie),
 • kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, media),
 • sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy),
 • nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych, technologie informacyjno-komunikacyjne),
 • świat przyrody (np. pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe),
 • życie społeczne (np. konflikty i problemy społeczne, przestępczość),
 • elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej.

3. Komunikacja:

 • przedstawianie siebie i innych osób; opisywanie ludzi, przedmiotów i zwierząt,
 • identyfikacja i lokalizacja przedmiotu (np. określanie miejsca położenia przedmiotów, usytuowania budynków w mieście); opisywanie zjawisk,
 • rozpoczynanie, podtrzymywanie, kończenie rozmowy, sposoby zwracania się do rozmówcy; stosowanie zwrotów grzecznościowych, m.in. powitanie, pożegnanie, podziękowanie, przeproszenie,
 • opisywanie czynności zwyczajowych (np. opisywanie zajęć codziennych i form spędzania czasu wolnego; opisywanie czynności odbywających się w chwili mówienia; porównywanie cech osób, przedmiotów, miejsc, czynności,
 • wyrażanie intencji, marzeń i planów na przyszłość; wyrażanie przewidywań, wydarzeń w przyszłości,
 • podejmowanie spontanicznych decyzji,
 • pytanie i prośba o informację; wyrażanie upodobań i pytanie o upodobania innych,
 • prowadzenie prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego,
 • określanie umiejętności, kompetencji; określanie posiadania i przynależności,
 • wyrażanie i uzasadnianie swojej opinii; pytanie o opinię i przedstawianie opinii innych osób,
 • wyrażanie zgody lub sprzeciwu; wyrażanie uczuć i emocji; wyrażanie prośby; zgadzanie się i odmawianie spełnienia prośby,
 • udzielanie rad, proszenie o radę; wyrażanie zakazu i nakazu,
 • ostrzeganie i instruowanie; pytanie o pozwolenie; udzielanie i odmawianie pozwolenia,
 • wyrażanie przyczyny i skutku (np. to..., because...); wyrażanie warunku (np. If you want to...),
 • proponowanie; przyjęcie lub odrzucenie propozycji,
 • składanie gratulacji i życzeń; odpowiadanie na życzenia i gratulacje,
 • zapraszanie i odpowiadanie na zaproszenie.

Klasa 3 liceum ogólnokształcącego

I. Test składa się z 4 części: rozumienie tekstu pisanego, komunikacja i słownictwo, gramatyka, wiadomości związane z wiedzą o krajach anglojęzycznych.
II. Zakres gramatyczny i leksykalny oraz pytania z kategorii funkcji językowych obejmują materiał realizowany w szkole podstawowej oraz poprzednich klasach liceum i są uzupełnione lub rozbudowane o podane zagadnienia.
III. Słownictwo obejmuje cały katalog tematyczny.

1. Gramatyka:

 • czasy gramatyczne i konstrukcje: Future Simple, Future Continuous, “be going to”, Present Continuous i Present Simple w mówieniu o przyszłości, Present Simple, Present Continuous, Past Simple, “used to”, Past Continuous, Present Perfect/Present Perfect Continuous, Past Perfect/Past Perfect Continuous,
 • Past Perfect dla czynności i stanów przeszłych poprzedzających inne czynności i stany przeszłe lub zakończonych przed określonym momentem w przeszłości, po wyrażeniach I wish…, as if…, if only…, w konstrukcji It was the first time…,
 • Past Perfect Continuous dla czynności, które były wykonywane przez jakiś okres i poprzedzały inną czynność, po wyrażeniach I wish..., as if..., if only...,
 • zdania z dopełnieniami,
 • konstrukcje czasownikowe np.: like/hate + gerund; would like/would rather + bezokolicznik; Let’s + czasownik, itp.,
 • konstrukcje z too/enough, so/such (a),
 • zdania warunkowe typu 0, 1, 2 i mieszane,
 • question tags,
 • strona bierna w czasach teraźniejszych i przeszłych,
 • czasowniki złożone,
 • tryb łączący np. z czasownikami suggest, insist, recommend, demand, po as if/as though,
 • zdania wyrażające życzenie lub przypuszczenie z wyrażeniami typu I wish, I’d rather, I’d sooner, I’d prefer, You’d better, Suppose/supposing, If only, It’s high time, itp.,
 • czasowniki modalne z bezokolicznikiem zwykłym, zwykłym ciągłym, perfektywnym, perfektywnym ciągłym,
 • mowa zależna - zdania twierdzące i przeczące,
 • czasowniki modalne i semi-modalne np. can/must/have to, itp.,
 • rzeczowniki: liczba mnoga (regularne i nieregularne), policzalne i niepoliczalne, forma dzierżawcza rzeczownika (dopełniacz saksoński),
 • przedimki: określony, nieokreślony, zerowy,
 • określniki: some, any, no, (a) little, (a) few, itp.,
 • zaimki: wskazujące, osobowe, dzierżawcze, dopełnieniowe, nieokreślone, zwrotne, względne,
 • przysłówki: częstotliwości, czasu przeszłego i przyszłego, stopnia, miejsca, regularne i nieregularne tworzone od przymiotników,
 • przyimki,
 • liczebniki (główne i porządkowe).

2. Zakres leksykalny:

 • człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania, społeczny i osobisty system wartości, autorytety, poczucie tożsamości),
 • dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia),
 • szkoła (np. przedmioty nauczania, życie szkoły),
 • praca (np. zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, kariera zawodowa, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, rynek pracy, mobilność zawodowa),
 • życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy),
 • żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne),
 • zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, korzystanie z usług, reklama),
 • podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, orientacja w terenie, hotel, informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie),
 • kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, media),
 • sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy),
 • nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych, technologie informacyjno-komunikacyjne),
 • świat przyrody (np. pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe),
 • życie społeczne (np. konflikty i problemy społeczne, przestępczość),
 • elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej.

3. Komunikacja:

 • przedstawianie siebie i innych osób; opisywanie ludzi, przedmiotów i zwierząt,
 • identyfikacja i lokalizacja przedmiotu (np. określanie miejsca położenia przedmiotów, usytuowania budynków w mieście); opisywanie zjawisk,
 • rozpoczynanie, podtrzymywanie, kończenie rozmowy, sposoby zwracania się do rozmówcy; stosowanie zwrotów grzecznościowych, m.in. powitanie, pożegnanie, podziękowanie, przeproszenie,
 • opisywanie czynności zwyczajowych (np. opisywanie zajęć codziennych i form spędzania czasu wolnego; opisywanie czynności odbywających się w chwili mówienia; porównywanie cech osób, przedmiotów, miejsc, czynności,
 • wyrażanie intencji, marzeń i planów na przyszłość; wyrażanie przewidywań, wydarzeń w przyszłości,
 • podejmowanie spontanicznych decyzji,
 • pytanie i prośba o informację; wyrażanie upodobań i pytanie o upodobania innych,
 • prowadzenie prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego,
 • określanie umiejętności, kompetencji; określanie posiadania i przynależności,
 • wyrażanie i uzasadnianie swojej opinii; pytanie o opinię i przedstawianie opinii innych osób,
 • wyrażanie zgody lub sprzeciwu; wyrażanie uczuć i emocji; wyrażanie prośby; zgadzanie się i odmawianie spełnienia prośby,
 • udzielanie rad, proszenie o radę; wyrażanie zakazu i nakazu,
 • ostrzeganie i instruowanie; pytanie o pozwolenie; udzielanie i odmawianie pozwolenia,
 • wyrażanie przyczyny i skutku (np. to..., because...); wyrażanie warunku (np. If you want to...),
 • proponowanie; przyjęcie lub odrzucenie propozycji,
 • składanie gratulacji i życzeń; odpowiadanie na życzenia i gratulacje,
 • zapraszanie i odpowiadanie na zaproszenie.

Klasa 4 liceum ogólnokształcącego

I. Test składa się z 4 części: rozumienie tekstu pisanego, komunikacja i słownictwo, gramatyka, wiadomości związane z wiedzą o krajach anglojęzycznych.
II. Zakres gramatyczny i leksykalny oraz pytania z kategorii funkcji językowych obejmują materiał realizowany w szkole podstawowej oraz poprzednich klasach liceum i są uzupełnione lub rozbudowane o podane zagadnienia.
III. Słownictwo obejmuje cały katalog tematyczny.

1. Gramatyka:

 • Future in the past, Used to, narrative tenses, speculation and deduction,
 • Compound nouns and possessive forms,
 • Clauses of contrast and purpose (so that, despite etc.),
 • Adjective order (She’s a beautiful, young, Polish woman. etc.),
 • Wishes and regrets (I wish..., I regret...),
 • Quantifiers (all, most, both, either, neither, any no, none etc.),
 • Whatever, whenever, wherever, whoever, however etc.,
 • Comparatives (the...the...),
 • Indirect questions,
 • Furthermore, moreover, besides, in addition etc.,
 • Dependent preposition (angry with, afraid of...).

2. Zakres leksykalny:

 • człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania, społeczny i osobisty system wartości, autorytety, poczucie tożsamości),
 • dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia),
 • szkoła (np. przedmioty nauczania, życie szkoły, studia i przygotowania do studiow np. stypendia, akademik, zycie studenckie),
 • praca (np. zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, kariera zawodowa, rozmowa rekrutacyjna, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, rynek pracy, mobilność zawodowa)
 • życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy,),
 • żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne, tekstylia, sprzety i opakowania),
 • zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, korzystanie z usług, reklama),
 • podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, orientacja w terenie, hotel, informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie, narodowosci, jezyki),
 • idiomy, synonimy i antonimy,
 • kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, social media i internet),
 • sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy),
 • nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych, technologie informacyjno-komunikacyjne),
 • świat przyrody (np. pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe),
 • życie społeczne (np. konflikty i problemy społeczne, przestępczość),
 • elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej.

3. Komunikacja:

 • przedstawianie siebie i innych osób; opisywanie ludzi, przedmiotów i zwierząt,
 • identyfikacja i lokalizacja przedmiotu (np. określanie miejsca położenia przedmiotów, usytuowania budynków w mieście); opisywanie zjawisk,
 • rozpoczynanie, podtrzymywanie, kończenie rozmowy, sposoby zwracania się do rozmówcy; stosowanie zwrotów grzecznościowych, m.in. powitanie, pożegnanie, podziękowanie, przeproszenie,
 • opisywanie czynności zwyczajowych (np. opisywanie zajęć codziennych i form spędzania czasu wolnego; opisywanie czynności odbywających się w chwili
 • mówienia; porównywanie cech osób, przedmiotów, miejsc, czynności,
 • wyrażanie intencji, marzeń i planów na przyszłość; wyrażanie przewidywań, wydarzeń w przyszłości,
 • podejmowanie spontanicznych decyzji,
 • pytanie i prośba o informację; wyrażanie upodobań i pytanie o upodobania innych,
 • prowadzenie prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego,
 • określanie umiejętności, kompetencji; określanie posiadania i przynależności,
 • wyrażanie i uzasadnianie swojej opinii; pytanie o opinię i przedstawianie opinii innych osób,
 • wyrażanie zgody lub sprzeciwu; wyrażanie uczuć i emocji; wyrażanie prośby; zgadzanie się i odmawianie spełnienia prośby,
 • udzielanie rad, proszenie o radę; wyrażanie zakazu i nakazu,
 • ostrzeganie i instruowanie; pytanie o pozwolenie; udzielanie i odmawianie pozwolenia,
 • wyrażanie przyczyny i skutku (np. to..., because...); wyrażanie warunku (np. If you want to...),
 • proponowanie; przyjęcie lub odrzucenie propozycji,
 • składanie gratulacji i życzeń; odpowiadanie na życzenia i gratulacje,
 • zapraszanie i odpowiadanie na zaproszenie.
 

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Sęczkowa 90
03-986 Warszawa

ces@ces.edu.pl
Telefon: 22 509-80-40
Faks: 22 509-80-41

Subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres e-mail:

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności