Banner galileo

Język niemiecki

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa uczniów z klas IV, V, VI, VII i VIII szkoły podstawowej oraz I, II, III i IV liceum ogólnokształcącego do wzięcia udziału w konkursie z języka niemieckiego GALILEO.

Konkurs odbędzie się 07-03-2024 r. Oprócz konkursu z języka niemieckiego w dniach 04-03-2024 r. - 08-03-2024 r. odbędą się również konkursy z języka polskiego, języka angielskiego, języka hiszpańskiego, matematyki, historii, chemii, fizyki, przyrody, biologii i geografii.

Konkurs ma formę testu składającego się z 26 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa. Konkurs z języka niemieckiego trwa 50 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Ulotka informacyjna - GALILEO j. niemiecki


Klasa 4 szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • Zaimki osobowe, dzierżawcze: mein/meine, dein/deine w Mianowniku i Bierniku;
 • Liczebniki główne 1-100;
 • Odmiana podstawowych czasowników oraz tanzen, heißen, schaukeln, sein, haben, arbeiten, w l.p. i l.m;
 • Szyk wyrazów w zdaniu oznajmującym, pytającym i przeczącym;
 • Przeczenia nein i nicht;
 • Rodzajnik określony i nieokreślony oraz słówko kein/e w Bierniku;
 • Spójniki und, aber, denn, sondern, oder;
 • Partykuła doch.

2. Funkcje językowe oraz wiadomości o krajach niemieckojęzycznych:

 • Powitania, pożegnania;
 • Nazwy krajów, stolic i większych miast oraz nazwy rzek w krajach niemieckojęzycznych + mapa Niemiec, Austrii i Szwajcarii;
 • Ulubione zajęcia;
 • Meble; zwierzęta, kolory;
 • Przedstawianie osób; moja rodzina, nazwy zawodów, przymiotniki określające cechy ludzkie;
 • Nazwy przyborów szkolnych;
 • Plan lekcji;
 • Dni tygodnia;
 • Przymiotniki określające cechy rzeczy.

Klasa 5 szkoły podstawowej

Zakres klasy 4 szkoły podstawowej oraz:

1. Gramatyka:

 • Czasowniki nieregularne: fahren, laufen, zeichnen, mögen, lesen, sehen, sprechen;
 • Rzeczowniki złożone;
 • Czasowniki rozdzielnie złożone oraz zwrotne;
 • Okoliczniki czasu typu: morgen, gestern, am Nachmittag;
 • Zaimek nieosobowy es, man;
 • Szyk zdania z czasownikami modalnymi;
 • Zaimek dzierżawczy oraz słówko przeczące kein/e w Mianowniku i Bierniku w l.p. i l.m.

2. Funkcje językowe oraz wiadomości o krajach niemieckojęzycznych:

 • Dni tygodnia, pory roku, miesiące;
 • Przedmioty szkolne;
 • Przebieg dnia, czas wolny, hobby;
 • Podawanie godzin;
 • Cechy charakteru; opis osób - włosy, oczy;
 • Rozmowa na temat szkoły, pogody, ulubionych grup muzycznych, aktorów;
 • Nazwy krain geograficznych Niemiec (rzek, gór, wysp);
 • Krótkie anonsy do gazet na temat własnych zainteresowań i hobby.

Klasa 6 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klasy 4 i 5 szkoły podstawowej oraz:

1. Gramatyka:

 • Czas przeszły Präteritum czasowników haben i sein;
 • Czas przeszły Perfekt, formy czasowników powszechnie stosowanych;
 • Czasowniki modalne oraz szyk zdania z czasownikami modalnymi;
 • Tryb rozkazujący;
 • Przyimki: mit, zu, bei oraz przysłówki zaimkowe damit, womit, wobei;
 • Rodzajnik określony, nieokreślony, słówko przeczące kein/e oraz zaimek dzierżawczy w Celowniku w l.p. i l.mn.;
 • Zdanie podrzędnie złożone ze spójnikami weil, dass, ob oraz spójnik denn;
 • Liczebniki porządkowe;
 • Zaimek osobowy w Celowniku i Bierniku.

2. Funkcje językowe oraz wiadomości o krajach niemieckojęzycznych:

 • Słownictwo związane z wakacjami i czasem wolnym;
 • Nazwy środków lokomocji;
 • Cechy osobowe i zewnętrzne;
 • Rozmowa ma temat szkoły;
 • Jedzenie, zamawianie w restauracji, typowe potrawy niemieckie;
 • Obowiązki domowe;
 • Święta (Weihnachten, Advent, Ostern);
 • Podział administracyjny Niemiec, stolice poszczególnych Landów.

Klasa 7 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klasy 4, 5 i 6 szkoły podstawowej oraz:

1. Gramatyka:

 • Czasowniki rozdzielnie złożone, zwrotne oraz modalne;
 • Odmiana czasowników nieregularnych;
 • Stopniowanie przymiotnika i przysłówka;
 • Liczba mnoga rzeczownika;
 • Przyimki z Celownikiem;
 • Przyimki z Biernikiem;
 • Przyimki z Celownikiem i Biernikiem oraz pytania wo?, wohin?;
 • Zdania ze spójnikami weil, dass, ob, deshalb, denn;
 • Zaimek pytający welcher (-e, -es, -en);
 • Zaimek osobowy w Celowniku i Bierniku.

2. Funkcje językowe oraz wiadomości o krajach niemieckojęzycznych:

 • Części ciała;
 • Lekarz;
 • Jedzenie, zakupy; przepisy;
 • Opis pogody;
 • Sposoby spędzania czasu wolnego (sport, wakacje, kino, telewizja);
 • Zgadzanie, nie zgadzanie się z czyimś zdaniem;
 • Sugerowanie rozwiązania problemu oraz udzielanie rad;
 • Akceptacja, odmowa, dawanie rad;
 • Grzeczne prośby i propozycje;
 • Nazwy narodowości;
 • Święta (Weihnachten, Advent, Ostern, Pfingsten);
 • Znajomość najważniejszych niemieckich miast i ich zabytków.

Klasa 8 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klasy 4, 5, 6 i 7 szkoły podstawowej oraz:

1. Gramatyka:

 • Czas Präteritum czasowników powszechnie stosowanych oraz czasowników modalnych;
 • Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym, nieokreślonym oraz po zaimku dzierżawczym oraz słówku kein/e;
 • Przyimki seit, von...bis;
 • Przyimki z Celownikiem i Biernikiem;
 • Zdanie bezokolicznikowe z zu;
 • Czas przeszły Plusquamperfekt;
 • Rekcja czasowników;
 • Zdania podrzędnie złożone ze spójnikami typu: wenn, weil, dass, als, damit, indem, ob;
 • Rekcja czasowników i przymiotników;
 • Deklinacja przymiotnika.

2. Funkcje językowe oraz wiadomości o krajach niemieckojęzycznych:

 • Opis drogi;
 • Określenie miejsca położenia i kierunku;
 • Składanie życzeń, wyrażanie podziękowania i radości;
 • Wyrażanie przeprosin, nakazów, zakazów, pozwoleń, niewiedzy; wyrażanie własnego zdania; wyrażanie zgody i sprzeciwu;
 • Rozmowa na temat innych osób, przytaczanie ich wypowiedzi: Er hat gesagt, dass ...;
 • Zakupy;
 • Jedzenie, restauracja, typowe potrawy niemieckie;
 • Niemiecki system szkolnictwa;
 • Niemieckie przysłowia.

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego

1. Gramatyka:

 • Czas teraźniejszy czasowników regularnych oraz czasowników nieregularnych oraz rozdzielnie złożonych;
 • Czasowniki modalne;
 • Zaimek dzierżawczy mein/e, dein/e, ihr/e, sein/e, unser/e, euer/eure, Ihr/e w Mianowniku i Bierniku;
 • Zaimki osobowe;
 • Forma grzecznościowa Sie;
 • Przeczenie nein i nicht, kein/e;
 • Zdania oznajmujące i pytające;
 • Liczebniki 0-1000;
 • Liczebniki porządkowe;
 • Spójniki: und, aber, sondern, oder, denn;
 • Tworzenie nazw zawodów kobiet z końcówką -in;
 • Rzeczowniki złożone;
 • Zaimek osobowy es i man.

2. Funkcje językowe oraz wiadomości o krajach niemieckojęzycznych:

 • Dane osobowe;
 • Nazwy krajów, języków, narodowości;
 • Czynności dnia codziennego, zajęcia sportowe;
 • Pory dnia, dni tygodnia, opis dnia;
 • Opis osoby, wygląd i cechy charakteru;
 • Członkowie rodziny, zawody;
 • Nazwy przedmiotów i przyborów szkolnych;
 • Przymiotniki określające przybory szkolne;
 • Powitania, pożegnania;
 • Przedstawianie siebie i innych osób;
 • Pytanie o samopoczucie i odpowiedzi na te pytania;
 • Opowiadanie o planie lekcji; wyrażanie niechęci do wykonywanych czynności;
 • Wyrażanie radości, żalu, odmowy, zgody;
 • Podstawowe informacje o krajach niemieckojęzycznych.

Klasa 2 liceum ogólnokształcącego

Zagadnienia z klasy 1 oraz:

1. Gramatyka:

 • Odmiana czasowników regularnych, nieregularnych, modalnych, rozdzielnie złożonych i zwrotnych w czasie Präsens;
 • Czas przeszły Perfekt;
 • Czas przeszły Präteritum czasowników haben i sein;
 • Czasownik wissen;
 • Rzeczowniki odczasownikowe;
 • Zdania złożone współrzędnie;
 • Odmiana zaimków dzierżawczych, rodzajników określonych i nieokreślonych i przeczenia kein/e;
 • Odmiana zaimków osobowych w Mianowniku i Bierniku;
 • Przyimki z Celownikiem i Biernikiem;
 • Liczebniki porządkowe;
 • Wyrażenie es gibt;
 • Tryb rozkazujący.

2. Słownictwo i komunikacja:

 • Nazwy pomieszczeń, mebli, sprzętów domowych;
 • Opis drogi, mieszkania, domu, miejsca zamieszkania;
 • Określanie położenia;
 • Wynajem mieszkania i negocjowanie;
 • Nazwy środków lokomocji;
 • Nazwy zjawisk atmosferycznych, pór roku, miesięcy, świąt;
 • Idealny dzień, święta;
 • Problemy w rodzinie;
 • Plan lekcji;
 • Wyrażanie emocji, opinii;
 • Pytania o zainteresowanie, plany na przyszłość;
 • Pytanie o godzinę i podawanie godzin;
 • Nawyki żywieniowe;
 • Lista zakupów spożywczych;
 • Internet.

Klasa 3 liceum ogólnokształcącego

Zagadnienia z klasy 1 i 2 oraz:

1. Gramatyka:

 • Odmiana czasowników regularnych, nieregularnych, modalnych, rozdzielnie złożonych i zwrotnych w czasie Präsens i Präteritum;
 • Czas przeszły Perfekt;
 • Rzeczowniki odczasownikowe;
 • Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie złożone ze spójnikami typu: weil, dass, obwohl, wenn, als;
 • Odmiana zaimków dzierżawczych, rodzajników określonych i nieokreślonych i przeczenia kein/e;
 • Odmiana zaimków osobowych;
 • Przyimki z Celownikiem i Biernikiem;
 • Rekcja czasowników i przymiotników;
 • Deklinacja przymiotnika.

2. Słownictwo i komunikacja:

 • Wyrażanie uczuć i emocji;
 • Moda, kino, film;
 • U lekarza, nałogi;
 • Wyrażanie skarg, żalów i życzeń;
 • Słownictwo związane z lotniskiem, dworcem kolejowym, pocztą;
 • Ochrona środowiska; oraz problemy świata współczesnego;
 • Zwroty związane z wyrażaniem opinii w dyskusji;
 • Najważniejsze informacje o krajach niemieckojęzycznych (największe miasta, rzeki, języki, zabytki, stolice, sławne osobistości, system szkolnictwa, partie polityczne).

Klasa 4 liceum ogólnokształcącego

Zagadnienia z klasy 1, 2 i 3 oraz:

1. Gramatyka:

 • Odmiana czasowników w trybie przypuszczającym Konjunktiv II;
 • Forma opisowa trybu przypuszczającego Konditional I;
 • Zaimki osobowe i dzierżawcze we wszystkich przypadkach;
 • Zdania podrzędnie złożone;
 • Rekcja czasownika;
 • Czas przeszły Präteritum, Perfekt;
 • Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym i nieokreślonym;
 • Stopniowanie przymiotników i przysłówków;
 • Spójniki dwuczłonowe;
 • Strona bierna;
 • Futur I.

2. Słownictwo i komunikacja:

 • Ochrona środowiska, alternatywne źródła energii;
 • Wady i zalety życia na wsi i w mieście;
 • Obowiązki;
 • Budynki w mieście, słownictwo związane z miejscem zamieszkania;
 • Pamiątki z podróży;
 • Imprezy szkolne, opis wycieczek, obozów;
 • Oceny w szkole i nazwy szkół;
 • Przymiotniki związane z jedzeniem, smaki, czasowniki związane z gotowaniem;
 • Poruszanie się po mieście, pytania o drogę, transport, bilety;
 • Nazwy dyscyplin sportowych, czynności związanych ze sportem;
 • Wynajem i kupno mieszkania;
 • Stany emocjonalne, wyrażanie uczuć;
 • Proszenie o poradę, udzielanie rad;
 • Wyrażenie opinii dotyczące szkolnictwa, edukacji;
 • Opis problemów dotyczących młodzieży;
 • Dokonywanie wyboru i uzasadnianie;
 • Nazwy zawodów, słownictwo związane z ubieganiem się o pracę.
 

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Sęczkowa 90
03-986 Warszawa

ces@ces.edu.pl
Telefon: 22 509-80-40
Faks: 22 509-80-41

Subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres e-mail:

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności