Banner galileo

Chemia

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa uczniów z klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz I, II i III liceum ogólnokształcącego do wzięcia udziału w konkursie chemicznym GALILEO.

Konkurs odbędzie się 08-03-2024 r. Oprócz konkursu z chemii w dniach 04-03-2024 r. - 08-03-2024 r. odbędą się również konkursy z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka hiszpańskiego, historii, matematyki, fizyki, przyrody, biologii i geografii.

Konkurs ma formę testu składającego się z 26 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa. Konkurs z chemii trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Ulotka informacyjna - GALILEO chemia


Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznych znanych z życia codziennego.
2. Mieszaniny substancji i ich rozdzielanie.
3. Zjawiska fizyczne a reakcje chemiczne.
4. Pierwiastki i związki chemiczne; symbole pierwiastków.
5. Podział pierwiastków na metale i niemetale.
6. Właściwości metali i niemetali.
7. Stopy. Praktyczne zastosowanie metali, stopów i niemetali.
8. Korozja i sposoby ochrony przed korozją metali.
9. Mieszanina a związek chemiczny.
10. Podstawowy sprzęt i szkło laboratoryjne.
11. Obliczenia z wykorzystaniem pojęć: objętość, masa i gęstość.
12. Atomy i cząsteczki.
13. Budowa atomów, izotopy.
14. Cząstki elementarne i ich właściwości.
15. Zjawisko promieniotwórczości i jego praktyczne wykorzystanie.
16. Zależność między budowa atomu pierwiastka, a jego położeniem w układzie okresowym.
17. Podstawowe wiadomości o układzie okresowym pierwiastków, odczytywanie informacji z układu.
18. Wartościowość pierwiastka.
19. Cząsteczki związku chemicznego i pierwiastka.
20. Wzory strukturalne (kreskowe) i sumaryczne.
21. Nazewnictwo prostych związków chemicznych.
22. Rodzaje wiązań chemicznych, elektroujemność wg Paulinga.
23. Związki jonowe i kowalencyjne.
24. Jony metali i niemetali.
25. Masa atomowa i cząsteczkowa; atomowa jednostka masy.
26. Prawo stałości składu związku chemicznego i prawo zachowania masy.
27. Równania reakcji chemicznych.
28. Obliczenia stechiometryczne.
29. Rodzaje reakcji chemicznych.
30. Wpływ katalizatora na przebieg reakcji chemicznej.
31. Powietrze, jego skład i właściwości.
32. Właściwości azotu.
33. Właściwości i znaczenie tlenu w przyrodzie.
34. Ozon i dziura ozonowa.
35. Właściwości tlenku węgla (IV).
36. Zastosowanie praktyczne i rola dwutlenku węgla w przyrodzie.
37. Właściwości i praktyczne zastosowanie wodoru.
38. Związki wodoru z niemetalami.
39. Gazy szlachetne i ich zastosowanie praktyczne.
40. Efekt cieplarniany i przyczyny globalnego ocieplenia klimatu.
41. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami.
42. Mol i masa molowa, objętość molowa gazów.
43. Najwybitniejsi uczeni w badaniach chemicznych.

 

Klasa 8 szkoły podstawowej

Zakres tematyczny klasy VII oraz:
1. Budowa cząsteczki wody.
2. Woda i roztwory wodne.
3. Właściwości wody.
4. Stężenie procentowe roztworu, zmiana stężenia i mieszanie roztworów.
5. Rodzaje roztworów; rozpuszczalność substancji w wodzie.
6. Tlenki metali i niemetali.
7. Elektrolity i nieelektrolity.
8. Wodorotlenki i zasady.
9. Właściwości i zastosowanie wodorotlenku sodu, potasu i wapnia.
10. Wodorotlenki i zasady wokół nas.
11. Otrzymywanie zasad i wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie.
12. Dysocjacja elektrolityczna kwasów i zasad.
13. Tlenki kwasowe i zasadowe.
14. Kwasy tlenowe i beztlenowe.
15. Otrzymywanie i właściwości podstawowych kwasów.
16. Kwasy w naszym otoczeniu.
17. Dysocjacja elektrolityczna kwasów.
18. Kwasy mocne i słabe.
19. Powstawanie kwaśnych opadów i ich skutki.
20. Roztwory kwaśne i zasadowe; skala pH, zastosowanie wskaźników: papierek wskaźnikowy uniwersalny, fenoloftaleina, oranż metylowy.
21. Odmiany alotropowe węgla.
22. Naturalne źródła węglowodorów (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny).
23. Szereg homologiczny alkanów, izomeria łańcuchowa.
24. Właściwości i zastosowanie alkanów; związek między długością łańcucha węglowego a właściwościami fizycznymi alkanów.
25. Szereg homologiczny alkenów i alkinów. Izometria położeniowa.
26. Właściwości etylenu i acetylenu.
27. Polimeryzacja.
28. Szereg homologiczny alkoholi.
29. Sole, budowa cząsteczek, wzory kreskowe i sumaryczne. Nazewnictwo soli.
30. Otrzymywanie soli. Reakcja zobojętniania.
31. Reakcje strąceniowe.
32. Właściwości i zastosowanie soli.
33. Dysocjacja elektrolityczna soli, sole rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie.
34. Reakcje metali z kwasami. Szereg aktywności metali.

 

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego

1. Piktogramy, ważne dokumentacje chemiczne, szkło laboratoryjne.
2. Budowa atomu.
3. Liczba nukleonów i elektronów w atomie pierwiastka chemicznego.
4. Izotopy pierwiastków .
5. Konfiguracja elektronowa atomów.
6. Związek między budową elektronową atomu a jego położeniem w układzie okresowym.
7. Sposób ułożenia pierwiastków chemicznych w układzie okresowym.
8. Właściwości substancji w zależności od rodzaju wiązania chemicznego.
9. Wartości elektroujemności a ustalania rodzaju wiązania chemicznego.
10. Wpływ rodzaju wiązania na właściwości substancji.
11. Wiązania jonowe, kowalencyjne, metaliczne - sposoby tworzenia wiązań.
12. Oddziaływania międzycząsteczkowe.
13. Rozpoznawanie rodzaju wiązania chemicznego na podstawie wartości elektroujemności.
14. Metale i niemetale - charakterystyczne cechy.
15. Przykładowe substancje o wiązaniach jonowych, kowalencyjnych i metalicznych.
16. Tlenki: nazewnictwo i wzory (ustalanie wzorów na podstawie wartościowości i nazwy).
17. Sposoby otrzymywania tlenków, zapis reakcji otrzymywania tlenków.
18. Tlenki: kwasowe, zasadowe, obojętne oraz pojęcie amfoteryczności.
19. Związki pierwiastków chemicznych z wodorem.
20. Wzory i nazewnictwo wodorków, chlorków, siarczków, bromków.
21. Reakcje otrzymywania wodorków.
22. Kryteria podziału wodorków.
23. Właściwości i zastosowania związków pierwiastków z wodorem.
24. Wodorotlenki: wzory, nazewnictwo, sposoby otrzymywania.
25. Wodorotlenek a zasada.
26. Barwa wskaźników w roztworach zasad, kwasów, soli, pH roztworu w tych związkach.
27. Podział, właściwości i zastosowanie wodorotlenków.
28. Higroskopijność.
29. Kwasy: nazewnictwo, podział, wzory.
30. Sposoby otrzymywania kwasów, reakcje kwasów.
31. Właściwości i zastosowania kwasów.
32. Nazewnictwo i wzory soli, reakcje.
33. Chemia życia codziennego, zastosowanie chemii w otaczających nas produktach.
34. Zagadnienia z klasy 7 i 8 szkoły podstawowej będące uzupełnieniem powyższych zagadnień oraz dotyczące rozpuszczalności substancji i roztworów wodnych, szereg aktywności chemicznej metali.

 

Klasa 2 liceum ogólnokształcącego

1. Podstawowe zagadnienia z klasy pierwszej liceum, ponadto:
2. Mol i masa molowa, objętość molowa gazów.
3. Reakcje utleniania i redukcji.
4. Rodzaje roztworów: sposoby rozdzielania mieszanin, rozpuszczalność substancji, krzywe rozpuszczalności.
5. Stężenie procentowe roztworu i stężenie molowe roztworu, sposoby przeliczania stężeń.
6. Zmiana stopnia zagęszczenia roztworu.
7. Proces i stopień dysocjacji elektrolitycznej.
8. Wskaźniki kwasowo - zasadowe.
9. Odczyn i pH roztworu.
10. Właściwości sorpcyjne gleby, stopień zanieczyszczenia gleb i jego przyczyny.
11. Reakcje zobojętniania roztworów, reakcje strącania osadów.
12. Efekty energetyczne reakcji chemicznych: reakcje egzo i endoenergetyczne, entalpia, energia aktywacji.
13. Czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznej.
14. Wstęp do chemii organicznej: podstawowe wiadomości dotyczące węglowodorów, szeregi homologiczne, nazewnictwo, wzory i właściwości chemiczne alkanów, alkenów, alkinów. Fluorowcopochodne alkanów, alkenów i alkinów.
15. Proces destylacji ropy naftowej i pirolizy węgla kamiennego.
16. Chemia życia codziennego, zastosowanie chemii w otaczających nas produktach.

 

Klasa 3 liceum ogólnokształcącego

1. Chemia nieorganiczna z klas 1 i 2 liceum, a w szczególności:

 • układ okresowy pierwiastków, interpretacja budowy atomu,
 • rozróżnianie w związkach rodzajów wiązań chemicznych, interpretacja oddziaływań międzycząsteczkowych,
 • podstawowe związki z chemii nieorganicznej: tlenki, wodorki, wodorotlenki, kwasy nieorganiczne, sole, hydraty - nazewnictwo, budowa, otrzymywanie, reakcje,
 • interpretacja moli, liczby Avogadra,
 • obliczanie mas: cząsteczkowej i molowej,
 • obliczenia stechiometryczne,
 • reakcja utleniania i redukcji,
 • interpretacja roztworów, rozpuszczalności; roztwory nasycone i nienasycone,
 • obliczenia uwzględniające dane z krzywych rozpuszczalności,
 • obliczanie i przeliczanie stężeń: procentowego i molowego,
 • proces dysocjacji elektrolitycznej, stopień dysocjacji elektrolitycznej, wskazywanie elektrolitów i nieelektrolitów,
 • pH roztworu - odniesienie do przykładów z życia codziennego,
 • reakcje strącania osadów i reakcje zobojętniania,
 • reakcje egzo i endotermiczne, katalizatory.

2. Chemia organiczna z klas 2 i 3 liceum, a w szczególności:

 • paliwa kopalne: gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel - cechy charakterystyczne, sposoby otrzymywania produktów i zastosowanie w życiu codziennym, alternatywne źródła energii w kontekście ochrony środowiska,
 • wzory, właściwości, nazewnictwo, typowe reakcje otrzymywania i reakcje z udziałem tych związków z grupy alkanów, alkenów, alkinów oraz benzenu,
 • właściwości, nazewnictwo, zastosowanie fluorowcopochodnych węglowodorów,
 • fermentacja alkoholowa, fermentacja octowa,
 • otrzymywanie, nazewnictwo systematyczne i zwyczajowe, rzędowość, izomery, właściwości fizyczne w szeregu homologicznym alkoholi monohydroksylowych i polihydroksylowych. Sposoby odróżniania obu rodzajów alkoholi od siebie,
 • budowa, nazewnictwo, izomery, otrzymywanie, właściwości fizyczne i chemiczne, reakcje, zastosowanie fenoli oraz sposoby ich odróżniania od alkoholi,
 • aldehydy i ketony: budowa, nazewnictwo, szereg homologiczny, sposoby otrzymywania, reakcje jakim ulegają, próby Tollensa i Trommera, zastosowania,
 • budowa, nazewnictwo systematyczne i zwyczajowe, szeregi homologiczne, izomery, sposoby otrzymywania, reakcje jakim ulegają bądź nie ulegają, zastosowania, właściwości niższych i wyższych kwasów karboksylowych,
 • sole kwasów karboksylowych,
 • sposoby odróżnianie nasyconych i nienasyconych kwasów karboksylowych,
 • reakcje otrzymywania mydeł i ich odczyn,
 • budowa, nazewnictwo, sposoby otrzymywania, cechy charakterystyczne, reakcje, zastosowania, właściwości estrów; hydroliza kwasowa i zasadowa,
 • budowa, nazewnictwo, sposoby otrzymywania, reakcje, zastosowania, właściwości tłuszczy; fermentacja masłowa,
 • środki czystości i kosmetyki.

3. Chemia życia codziennego, zastosowanie chemii w otaczających nas produktach.

 

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Sęczkowa 90
03-986 Warszawa

ces@ces.edu.pl
Telefon: 22 509-80-40
Faks: 22 509-80-41

Subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres e-mail:

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności