Banner galileo

Biologia

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa uczniów z klas V, VI, VII i VIII szkoły podstawowej oraz I, II i III liceum ogólnokształcącego do wzięcia udziału w konkursie biologicznym GALILEO.

Konkurs odbędzie się 08-03-2024 r. Oprócz konkursu z biologii w dniach 04-03-2024 r. - 08-03-2024 r. odbędą się również konkursy z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka hiszpańskiego, historii, chemii, fizyki, przyrody, matematyki i geografii.

Konkurs ma formę testu składającego się z 26 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa. Konkurs z biologii trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Ulotka informacyjna - GALILEO biologia


Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Wirusy i bakterie:

 • wirusy - bezkomórkowe formy materii,
 • występowanie bakterii,
 • budowa komórki bakteryjnej,
 • kształty bakterii,
 • czynności życiowe bakterii,
 • znaczenie bakterii w przyrodzie i dla człowieka,
 • przykłady chorób wirusowych i bakteryjnych.

2. Różnorodność protistów:

 • różnorodność budowy protistów,
 • czynności życiowe protestów (odżywianie, oddychanie, rozmnażanie),
 • drogi rozprzestrzenia się i zasady profilaktyki chorób wywołanych przez protisty.

3. Budowa i różnorodność grzybów; porosty:

 • środowisko życia grzybów,
 • cechy umożliwiające zakwalifikowanie organizmu do grzybów,
 • różnorodność budowy grzybów,
 • czynności życiowe grzybów (odżywianie, oddychanie, rozmnażanie),
 • budowa porostów,
 • typy plech,
 • znaczenie porostów.

4. Tkanki roślinne:

 • występowanie,
 • rodzaje tkanek stałych i twórczych,
 • funkcje.

 

Klasa 6 szkoły podstawowej

Zakres materiału klasy 5 szkoły podstawowej oraz:
1. Stawonogi:

 • środowisko życia stawonogów,
 • charakterystyczne cechy budowy stawonogów,
 • podział stawonogów na skorupiaki, owady i pajęczaki,
 • cechy budowy zewnętrznej skorupiaków,
 • przedstawiciele skorupiaków,
 • wspólne cechy budowy zewnętrznej owadów,
 • aparaty gębowe owadów,
 • odnóża owadów,
 • przystosowania owadów do życia w różnych środowiskach,
 • przedstawiciele owadów,
 • tryb życia pajęczaków,
 • charakterystyczne cechy budowy zewnętrznej pajęczaków,
 • przedstawiciele pajęczaków.

2. Mięczaki:

 • środowisko oraz tryb życia mięczaków,
 • wspólne cechy mięczaków,
 • różnice w budowie ślimaka, małży i głowonogów,
 • przedstawiciele ślimaków, małż i głowonogów.

3. Ryby:

 • przystosowania,
 • cechy budowy,
 • przegląd,
 • znaczenie.

 

Klasa 7 szkoły podstawowej

Zakres materiału klasy 6 szkoły podstawowej oraz:
I. Układ krążenia:
1. Budowa i funkcje krwi:

 • krew jako tkanka płynna,
 • skład krwi,
 • charakterystyka elementów morfotycznych krwi,
 • funkcje składników krwi,
 • proces krzepnięcia krwi,
 • grupy krwi, krwiodawstwo,
 • transfuzja krwi,
 • konflikt serologiczny.

2. Krwiobiegi:

 • narządy układu krwionośnego,
 • krwiobieg duży i krwiobieg mały,
 • budowa i funkcje różnych typów naczyń krwionośnych.

3. Budowa i działanie serca:

 • budowa i funkcje serca,
 • cykl pracy serca,
 • tętno i ciśnienie krwiobieg.

4. Higiena i choroby układu krążenia:

 • przyczyny chorób układu krwionośnego,
 • choroby układu krwionośnego,
 • krwotoki.

5. Budowa i funkcjonowanie układu odpornościowego:

 • budowa i funkcje układu odpornościowego,
 • rodzaje odporności: wrodzona i nabyta,
 • mechanizmy odporności wrodzonej,
 • rodzaje odporności nabytej,
 • mechanizmy odporności czynnej i biernej,
 • rodzaje leukocytów i ich funkcje.

II. Układ oddechowy:
1. Budowa i rola układu oddechowego:

 • drogi oddechowe,
 • narząd wymiany gazowej - płuca,
 • związek budowy narządów układu oddechowego z pełnionymi przez nie funkcjami,
 • powstawanie głosu.

2. Mechanizm wymiany gazowej:

 • mechanizm wentylacji płuc,
 • skład powietrza wdychanego i wydychanego,
 • wymiana gazowa w płucach,
 • wymiana gazowa w tkankach.

3. Oddychanie komórkowe:

 • mitochondria - organelle oddychania komórkowego,
 • substraty i produkty oddychania komórkowego,
 • ATP,
 • sposoby wykorzystania energii przez organizm.

4. Higiena i choroby układu oddechowego.
III. Układ pokarmowy:
1. Witaminy, sole mineralne:

 • przykłady witamin rozpuszczalnych w wodzie i w tłuszczach,
 • witaminy (A, D, E, K, z grupy B, C, H, PP) - występowanie, znaczenie, skutki niedoboru,
 • pierwiastki chemiczne w organizmie człowieka (P, Ca, Mg, Fe, J, F) - występowanie, znaczenie, skutki niedoboru.

2. Budowa i rola układu pokarmowego:

 • odcinki przewodu pokarmowego,
 • rozpoznawanie narządów układu pokarmowego,
 • budowa i funkcje poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego,
 • budowa i rodzaje zębów,
 • trawienie w poszczególnych odcinkach układu pokarmowego,
 • enzymy trawienne,
 • gruczoły trawienne.

 

Klasa 8 szkoły podstawowej

Zakres materiału klasy 7 szkoły podstawowej oraz:
I. Ewolucja życia:
1. Ewolucja i jej dowody:

 • dowody ewolucji: bezpośrednie i pośrednie,
 • skamieniałości,
 • ogniwa pośrednie,
 • relikty,
 • jedność budowy i funkcjonowania,
 • narządy szczątkowe,
 • rozmieszczenie organizmów,
 • struktury homologiczne i analogiczne,
 • konwergencja.

2. Mechanizmy ewolucji:

 • założenia teorii ewolucji,
 • dobór naturalny i sztuczny,
 • współczesne spojrzenie na ewolucję.

3. Pochodzenie człowieka:

 • systematyka człowieka,
 • podobieństwa i różnice między człowiekiem a małpami człekokształtnymi,
 • przebieg ewolucji człowieka.

II. Ekologia:
1. Organizm a środowisko:

 • nisza ekologiczna,
 • siedlisko,
 • tolerancja ekologiczna,
 • zakres tolerancji na wybrane czynniki środowiska (woda, temperatura, stężenie soli, światło),
 • organizmy wskaźnikowe,
 • skala porostowa.

2. Cechy populacji:

 • populacja,
 • liczebność i zagęszczenie populacji,
 • czynniki wpływające na liczebność i zagęszczenie populacji,
 • populacja w przestrzeni,
 • struktura płciowa i struktura wiekowa płci.

3. Zależności występujące między organizmami:

 • oddziaływania antagonistyczne i nieantagonistyczne,
 • pojęcia: konkurencja, drapieżnictwo, pasożytnictwo, roślinożerność, mutualizm, komensalizm, protookoperacja,
 • konkurencja: zasoby, o które konkurują organizmy; konkurencja międzygatunkowa i wewnątrzgatunkowa, przykłady konkurencji,
 • pasożytnictwo: pasożyty zewnętrzne i wewnętrzne, przystosowania do pasożytniczego trybu życia, przykłady pasożytniczych roślin i grzybów,
 • drapieżnictwo: przystosowania do trybu życia drapieżnika i ofiary, sposoby polowania i obrony, rośliny drapieżne),
 • roślinożerność: przykłady roślinożernych roślin i zwierząt, przystosowania przeżuwaczy do roślinożerności, obrona przed roślinożercami),
 • przykłady organizmów, których łączy zależność nieantagonistyczna,
 • przykłady organizmów, których łączy zależność antagonistyczna.

 

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego

Zakres materiału klasy 8 szkoły podstawowej oraz:
1. Budowa komórki:

 • podział komórek na eukariotyczne i prokariotyczne; budowa komórki prokariotycznej,
 • główne elementy komórki eukariotycznej,
 • przykłady przystosowania komórek do pełnionych przez nie funkcji,
 • porównanie budowy komórek zwierzęcych, roślinnych i grzybowych.

2. Budowa i znaczenie błon biologicznych:

 • budowa i rodzaje błon biologicznych,
 • funkcje błon biologicznych,
 • rodzaje transportu przez błony (transport bierny i czynny),
 • osmoza w komórce roślinnej i zwierzęcej,
 • badanie wpływu roztworów o różnym stężeniu na zjawisko osmozy.

3. Budowa i rola jądra komórkowego:

 • budowa jądra komórkowego,
 • funkcje jądra komórkowego,
 • organizacja materiału genetycznego w jądrze komórkowym.

4. Składniki cytoplazmy:

 • budowa i funkcje cytozolu,
 • budowa i funkcje cytoszkieletu,
 • system błon wewnątrzkomórkowych (siateczka śródplazmatyczna, wakuole, lizosomy, aparat Golgiego),
 • funkcje rybosomów,
 • budowa i funkcje mitochondriów.

5. Cykl komórkowy:

 • fazy cyklu komórkowego,
 • znaczenie procesu replikacji DNA,
 • zmiany ilości DNA w poszczególnych fazach cyklu komórkowego.

6. Przebieg podziałów komórkowych. Znaczenie mitozy, mejozy i apoptozy:

 • charakterystyka profazy, metafazy, anafazy i telofazy mitozy oraz mejozy (ze szczególnym uwzględnieniem I podziału mejotycznego),
 • znaczenie mitozy i mejozy,
 • porównanie mitozy z mejozą,
 • przebieg i znaczenie procesu apoptozy,
 • cykl komórkowy.

7. Regulacja aktywności enzymów:

 • działanie aktywatorów i inhibitorów enzymów,
 • mechanizm ujemnego sprzężenia zwrotnego w regulacji szlaków metabolicznych,
 • wpływ czynników fizykochemicznych na aktywność enzymów.

8. Kierunki przemian metabolicznych:

 • rodzaje reakcji metabolicznych: anabolizm i katabolizm,
 • budowa i funkcja ATP,
 • inne rodzaje przenośników elektronów,
 • szlaki metaboliczne.

9. Budowa i działanie enzymów:

 • budowa i właściwości enzymów,
 • mechanizm działania enzymów - kataliza enzymatyczna,
 • badanie wpływu enzymów na białka.

10. Oddychanie komórkowe tlenowe.
11. Proces beztlenowego uzyskiwania energii.
12. Inne procesy metaboliczne.

 

Klasa 2 liceum ogólnokształcącego

Zakres materiału klasy 1 liceum oraz:
1. Układ moczowy:

 • budowa i funkcjonowanie układu moczowego:
  - funkcje układu wydalniczego,
  - wydalanie zbędnych produktów metabolizmu,
  - cykl mocznikowy i jego znaczenie,
  - budowa układu wydalniczego, w tym budowa nerki,
  - powstawanie moczu,
  - mocz pierwotny i mocz ostateczny, skład moczu ostatecznego,
  - wydalanie moczu,
  - udział układu moczowego w homeostazie - osmoregulacja i stałość składu płynów ustrojowych,
  - kontrola hormonalna wydalania,
  - wewnątrzwydzielnicza funkcja nerek,
 • choroby układu wydalniczego:
  - badania diagnostyczne chorób układu wydalniczego (USG jamy brzusznej, urografia, badanie moczu),
  - profilaktyka chorób układu wydalniczego,
  - choroby układu wydalniczego (zakażenie dróg moczowych, kamica nerkowa, niewydolność nerek),
  - dializaa.

2. Układ nerwowy:

 • budowa i działanie układu nerwowego:
  - budowa i funkcje układu nerwowego,
  - budowa neuronu,
  - rola komórek glejowych,
  - podział neuronów na czuciowe, ruchowe i pośredniczące,
  - powstawanie i mechanizm przewodzenia impulsu nerwowego,
  - budowa i działanie synapsy chemicznej,
  - przewodzenie impulsu między neuronami,
  - neuroprzekaźniki pobudzające i hamujące - funkcje i przykłady,
 • ośrodkowy układ nerwowy:
  - budowa ośrodkowego układu nerwowego,
  - budowa mózgowia (mózg, pień mózgu, móżdżek) i jego funkcje,
  - budowa i funkcje mózgu,
  - rola rdzenia kręgowego,
 • obwodowy układ nerwowy:
  - budowa i funkcje obwodowego układu nerwowego,
  - podział nerwów na nerwy czaszkowe i rdzeniowe oraz na nerwy czuciowe, ruchowe i mieszane,
  - odruchy warunkowe i odruchy bezwarunkowe,
  - łuk odruchowy - budowa, droga impulsu w łuku odruchowym,
  - odruch uczenia się,
 • autonomiczny układ nerwowy:
  - funkcjonalny podział układu nerwowego,
  - budowa i funkcja autonomicznego układu nerwowego,
  - rola układu autonomicznego w utrzymaniu homeostazy,
  - lokalizacja struktur nerwowych autonomicznego układu nerwowego,
 • higiena i choroby układu nerwowego:
  - higiena układu nerwowego,
  - biologiczne znaczenie snu,
  - wpływ substancji psychoaktywnych na ciało człowieka (substancje narkotyczne, dopalacze, alkohol, nikotyna, leki),
  - mechanizm uzależnienia,
  - choroby neurologiczne (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, schizofrenia, depresja),
  - diagnostyka chorób (elektroencefalografia, tomografia komputerowa, magnetyczny rezonans jądrowy).

3. Odporność organizmu:

 • budowa układu odpornościowego; rodzaje odporności:
  - funkcje układu odpornościowego,
  - tkanki i narządy układu odpornościowego: naczynia limfatyczne, szpik kostny czerwony, grasica, śledziona, węzły chłonne, grudki chłonne, migdałki,
  - komórki układu odpornościowego: granulocyty, makrofagi, limfocyty T i B,
  - cząsteczki układu odpornościowego: przeciwciała, białka ostrej fazy, cytokiny,
  - swoistość przeciwciał,
  - rodzaje odporności: odporność nieswoista i odporność swoista,
  - trzy linie obrony: bariery obronne, cząsteczki i komórki, limfocyty T i B,
  - typy odpowiedzi immunologicznej (pierwotna i wtórna odpowiedź immunologiczna),
  - odporność komórkowa i odporność humoralna,
  - mechanizmy odporności nabytej,
  - działanie szczepionek,
  - pamięć immunologiczna i jej znaczenie,
  - sposoby nabywania odporności swoistej (czynnej i biernej),
 • zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego:
  - zaburzenia funkcjonowania odpowiedzi immunologicznej: osłabiona odpowiedź immunologiczna, nadmierna odpowiedź immunologiczna,
  - choroby autoimmunologiczne,
  - AIDS,
  - alergia i jej mechanizm,
  - grupy krwi,
  - konflikt serologiczny w zakresie Rh,
  - układ zgodności tkankowej,
  - przeszczepy tkanek i narządów,
  - immunosupresja i sytuacje wymagające jej zastosowania.

 4. Układ krążenia:

 • skład i funkcje krwi:
  - funkcje i skład krwi,
  - charakterystyka składników krwi,
  - krzepnięcie krwi,
  - rola trombiny w krzepnięciu krwi,
 • budowa i funkcje układu krwionośnego:
  - funkcje układu krwionośnego,
  - budowa serca oraz cykl i automatyzm jego pracy,
  - rodzaje naczyń krwionośnych i ich budowa,
  - płucny (mały) i ustrojowy (duży) obieg krwi,
  - udział układu krwionośnego w homeostazie - regulacja ciśnienia krwi,
  - ciśnienie krwi i jego prawidłowa wartość,
  - tętno.

 

Klasa 3 liceum ogólnokształcącego

Zakres materiału klasy 2 liceum oraz:
1. Zmienność organizmów. Mutacje wraz z treściami rozszerzonymi do tego działu:

 • zmienność organizmów i jej rodzaje,
 • plastyczność fenotypów,
 • zmienność rekombinacyjna,
 • zmienność mutacyjna,
 • mutacja punktowa (insercje, delecje, tranzycie, transwersje); mutacje polegające na substytucji i zmianie ramki odczytu,
 • mutacje chromosomowe strukturalne i liczbowe i ich rodzaje oraz przykłady chorób genetycznych,
 • pojęcia: nullisomia, tetrasomia, trisomia, monosomia i poliploidia,
 • zmienność ciągła i zmienność nieciągła,
 • czynniki mutagenne i wpływające na rekombinację,
 • mutacje korzystne i niekorzystne dla organizmu.

2. Choroby i zaburzenia genetyczne człowieka wraz z treściami rozszerzonymi do tego działu:

 • choroby jednogenowe człowieka: sprzężone z płcią, niesprzężone z płcią, dominujące, recesywne,
 • aberracje chromosomowe człowieka,
 • rodowody genetyczne,
 • choroby wynikające z dziedziczenia mitochondrialnego.

3. Rozwój myśli ewolucyjnej (Arystoteles, Linneusz, Darwin, Lamarck, Cuvier - katastrofizm).
4. Syntetyczna teoria ewolucji.
5. Dowody ewolucji:

 • ewolucja biologiczna,
 • historia myśli ewolucyjnej,
 • źródła wiedzy o mechanizmach i przebiegu ewolucji,
 • dowody bezpośrednie ewolucji,
 • dowody pośrednie ewolucji,
 • atawizmy,
 • narządy szczątkowe,
 • dywergencja,
 • konwergencja,
 • drzewo filogenetyczne organizmów.

6. Dobór naturalny - główny mechanizm ewolucji:

 • dobór naturalny i jego rodzaje,
 • dobór sztuczny,
 • zmienność genetyczna i jej rola w ewolucji organizmów,
 • konkurencja jako walka o byt,
 • rodzaje doboru naturalnego,
 • melanizm przemysłowy.

7. Ewolucja na poziomie populacji. Specjacja:

 • gatunek,
 • pula genowa gatunku i populacji,
 • dryf genetyczny,
 • efekt założyciela,
 • efekt wąskiego gardła,
 • dobór naturalny a choroby genetyczne,
 • dobór płciowy i krewniaczy,
 • specjacja i jej rodzaje,
 • prawidłowości ewolucji,
 • pojęcia: homologia, analogia, koewolucja, specjacja (sympatryczna, allopatryczna, skokowa), mimetyzm, mimikra, relikty filogenetyczne, formy przejściowe,
 • idioadaptacja, aromorfoza, mikroewolucja, makroewolucja.

8. Antropogeneza:

 • pokrewieństwo człowieka z naczelnymi,
 • antropogeneza,
 • formy kopalne człowiekowatych,
 • przełomowe zmiany w ewolucji człowieka.
 

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Sęczkowa 90
03-986 Warszawa

ces@ces.edu.pl
Telefon: 22 509-80-40
Faks: 22 509-80-41

Subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres e-mail:

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności