Klasa 4 szkoły podstawowej

1. Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
2. Liczby naturalne i działania:

 • Zapisywanie i porównywanie liczb
 • Rachunki pamięciowe
 • Porównywanie różnicowe i ilorazowe
 • Dzielenie z resztą
 • Potęgowanie liczb
 • Kolejność wykonywania działań
 • Działania pisemne
 • Zadania tekstowe
 • Oś liczbowa
 • Szacowanie wyników działań

3. Systemy zapisywania liczb:

 • System dziesiątkowy
 • Porównywanie liczb naturalnych
 • Jednostki monetarne
 • Jednostki długości
 • Jednostki masy
 • System rzymski
 • Kalendarz i czas

4. Figury geometryczne:

 • Proste, półproste, odcinki
 • Wzajemne położenie prostych i odcinków
 • Mierzenie długości
 • Kąty
 • Mierzenie kątów
 • Wielokąty
 • Prostokąty i kwadraty
 • Obwody prostokątów i kwadratów
 • Koła i okręgi
 • Skala na planach i mapach

5. Ułamki zwykłe:

 • Ułamek jako część całości
 • Liczby mieszane
 • Ułamki i liczby mieszane na osi liczbowej
 • Porównywanie ułamków
 • Rozszerzanie i skracanie ułamków
 • Ułamki niewłaściwe
 • Ułamek jako wynik dzielenia
 • Dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach
 • Odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach

6. Zagadki i łamigłówki matematyczne.
7. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.

W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Zakres tematyczny klasy 4 szkoły podstawowej.
2. Własności liczb naturalnych:

 • Dzielniki
 • Cechy podzielności przez 2, 5, 10, 100, przez 4 oraz przez 3 i 9
 • Liczby pierwsze i liczby złożone
 • Rozkład liczby na czynniki pierwsze
 • Wielokrotności
 • NWW i NWD liczb
 • Średnia arytmetyczna liczb

3. Ułamki zwykłe:

 • Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach
 • Mnożenie ułamków przez liczby naturalne
 • Obliczanie ułamka danej liczby
 • Mnożenie ułamków
 • Dzielenie ułamków przez liczby naturalne
 • Dzielenie ułamków

4. Figury na płaszczyźnie:

 • Kąty przyległe, kąty wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe
 • Rodzaje trójkątów
 • Miary kątów w trójkątach
 • Równoległoboki i romby
 • Miary kątów w równoległobokach
 • Trapezy
 • Miary kątów w trapezach
 • Figury przystające

5. Ułamki dziesiętne:

 • Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000, ...
 • Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych
 • Porównywanie ułamków dziesiętnych
 • Dodawanie ułamków dziesiętnych
 • Odejmowanie ułamków dziesiętnych
 • Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, ...
 • Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, ...
 • Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne
 • Mnożenie ułamków dziesiętnych
 • Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne
 • Dzielenie ułamków dziesiętnych
 • Szacowanie wyników działań na ułamkach dziesiętnych
 • Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
 • Procenty a ułamki

6. Pola figur:

 • Pola wielokątów
 • Zależności między jednostkami pola

7. Graniastosłupy:

 • Prostopadłościany i sześciany

8. Zagadki i łamigłówki matematyczne.
9. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.

W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Klasa 6 szkoły podstawowej

1. Zakres tematyczny klasy 5 szkoły podstawowej.
2. Liczby wymierne:

 • Potęgowanie liczb wymiernych
 • Rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych
 • Zaokrąglanie liczb
 • Odczytywanie informacji z tabel, diagramów i wykresów
 • Porównywanie liczb dodatnich i ujemnych
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich i ujemnych
 • Mnożenie i dzielenie liczb dodatnich i ujemnych

3. Prędkość, droga, czas.
4. Procenty:

 • Jaki to procent?
 • Diagramy procentowe
 • Obliczenia procentowe
 • Obniżki i podwyżki
 • Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent

5. Figury przestrzenne:

 • Przykłady graniastosłupów prostych
 • Siatki graniastosłupów prostych
 • Pole powierzchni i objętość graniastosłupa prostego
 • Zależności między jednostkami objętości

6. Zagadki i łamigłówki matematyczne.
7. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.

W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Zakres tematyczny klasy 6 szkoły podstawowej.
2. Procenty:

 • O ile procent więcej, o ile mniej.
 • Punkty procentowe.
 • Obliczenia procentowe.

3. Wyrażenia algebraiczne i równania:

 • Zapisywanie wyrażeń algebraicznych.
 • Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych.
 • Upraszczanie wyrażeń algebraicznych.
 • Zapisywanie równań.
 • Liczba spełniająca równanie.
 • Rozwiązywanie równań.
 • Zadania tekstowe.

4. Figury geometryczne:

 • Przystawanie trójkątów.
 • Wielokąty foremne.
 • Układ współrzędnych.

5. Potęgi:

 • Potęga o wykładniku naturalnym.
 • Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach.
 • Potęgowanie potęgi.
 • Potęgowanie iloczynu i ilorazu.
 • Działania na potęgach.
 • Notacja wykładnicza.

6. Zagadki i łamigłówki matematyczne.
7. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.

W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Klasa 8 szkoły podstawowej

1. Zakres tematyczny klasy 7 szkoły podstawowej.
2. Liczby i działania:

 • Działania na liczbach.
 • Działania na potęgach i pierwiastkach.

3. Wyrażenia algebraiczne i równania:

 • Sumy algebraiczne.
 • Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych.
 • Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne.
 • Mnożenie sum algebraicznych.
 • Zadania tekstowe.
 • Procenty w zadaniach tekstowych.
 • Przekształcanie wzorów.
 • Proporcje.
 • Wielkości wprost proporcjonalne.

4. Figury geometryczne na płaszczyźnie:

 • Twierdzenie Pitagorasa.
 • Zastosowania twierdzenia Pitagorasa.
 • Przekątna kwadratu. Wysokość trójkąta równobocznego.
 • Trójkąty o kątach 90°, 45°, 45° oraz 90°, 30°, 60°.
 • Odcinki w układzie współrzędnych.

5. Zastosowania matematyki:

 • Lokaty bankowe.
 • VAT i inne podatki.
 • Podział proporcjonalny.
 • Obliczanie prawdopodobieństw.

6. Graniastosłupy i ostrosłupy:

 • Odcinki w graniastosłupach.
 • Pole powierzchni i objętość ostrosłupa.
 • Odcinki w ostrosłupach.

7. Zagadki i łamigłówki matematyczne.
8. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.

W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

1. Zakres materiału klasy 8 szkoły podstawowej.
2. Liczby rzeczywiste:

 • Liczby naturalne.
 • Liczby całkowite. Liczby wymierne.
 • Liczby niewymierne.
 • Rozwinięcie dziesiętne liczby rzeczywistej.
 • Pierwiastek kwadratowy i sześcienny.
 • Potęga o wykładniku całkowitym i wymiernym.
 • Logarytm i jego własności.
 • Procenty.

3. Język matematyki:

 • Zbiory. Działania na zbiorach.
 • Przedziały. Działania na przedziałach.
 • Rozwiązywanie nierówności.
 • Wyłączanie jednomianu przed nawias.
 • Mnożenie sum algebraicznych.
 • Wzory skróconego mnożenia.
 • Zastosowanie przekształceń algebraicznych.
 • Wartość bezwzględna.

4. Układy równań:

 • Rozwiązywanie układów równań metodą podstawiania.
 • Rozwiązywanie układów równań metodą przeciwnych współczynników.
 • Układy równań – zadania tekstowe.

5. Własności funkcji:

 • Pojęcie funkcji.
 • Szkicowanie wykresów funkcji.
 • Monotoniczność funkcji.
 • Odczytywanie własności funkcji z wykresu.
 • Przesuwanie wykresu funkcji wzdłuż osi OY.
 • Przesuwanie wykresu funkcji wzdłuż osi OX.
 • Przekształcanie wykresu funkcji przez symetrię względem osi OX.
 • Przekształcanie wykresu funkcji przez symetrię względem osi OY.
 • Proporcjonalność odwrotna.

6. Funkcja liniowa:

 • Wykres i własności funkcji liniowej.
 • Równanie prostej na płaszczyźnie.
 • Współczynnik kierunkowy prostej.
 • Warunek prostopadłości prostych.
 • Interpretacja geometryczna układu równań liniowych.

7. Wstęp do funkcji kwadratowej:

 • Wykres funkcji f(x) = ax2
 • Postać kanoniczna i postać ogólna funkcji kwadratowej.

W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Klasa 2 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

1. Zakres materiału klasy 1 liceum po szkole podstawowej oraz:
2. Zastosowania funkcji kwadratowej:

 • Równania i nierówności kwadratowe.
 • Równania sprowadzalne do równań kwadratowych.
 • Układy równań i ich interpretacja geometryczna.
 • Równania i nierówności z wartością bezwzględną.
 • Wzory Viete’a.
 • Najmniejsza i największa wartość funkcji w przedziale.
 • Optymalizacja:zastosowanie funkcji kwadratowej w planimetrii i w stereometrii.
 • Równania i układy równań drugiego stopnia.

3. Wielomiany:

 • Stopień i współczynniki wielomianu.
 • Obliczanie wartości wielomianu.
 • Dodawanie i odejmowanie wielomianów.
 • Mnożenie wielomianów.
 • Wzory skróconego mnożenia.
 • Rozkład wielomianu na czynniki.
 • Równania wielomianowe.
 • Punkty wspólne wykresu wielomianu w prostej l.
 • Dzielenie wielomianów.
 • Twierdzenie Bezouta.
 • Pierwiastki całkowite i pierwiastki wymierne wielomianu.
 • Wielomiany – zastosowania.

4. Funkcje wymierne:

 • Wykres funkcji f(x) = a/x.
 • Przesunięcie wykresu funkcji f(x) = a/x o wektor.
 • Mnożenie i dzielenie wyrażeń wymiernych.
 • Dodawanie i odejmowanie wyrażeń wymiernych.
 • Równania wymierne.
 • Dziedzina funkcji wymiernej i jej miejsce zerowe.
 • Równania i nierówności z wartością bezwzględną.
 • Wyrażenia wymierne – zastosowania.

5. Funkcje trygonometryczne:

 • Trójkąty prostokątne.
 • Funkcje trygonometryczne kąta ostrego.
 • Rozwiązywanie trójkątów prostokątnych.
 • Trygonometria – zastosowania.
 • Związki między funkcjamitrygonometrycznymi.

W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Klasa 3 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

1. Zakres materiału klasy 1 i 2 liceum po szkole podstawowej oraz:
2. Funkcja wykładnicza i funkcja logarytmiczna:

 • Potęga o wykładniku wymiernym.
 • Potęga o wykładniku rzeczywistym.
 • Funkcja wykładnicza.
 • Przekształcenia wykresu funkcji wykładniczej.
 • Logarytm.
 • Logarytm dziesiętny.
 • Logarytm iloczynu i logarytm ilorazu.
 • Logarytm potęgi.
 • Funkcja logarytmiczna.
 • Przekształcenia wykresu funkcji logarytmicznej.
 • Zastosowania funkcji wykładniczej i logarytmicznej w praktyce.

3. Geometria analityczna:

 • Układ współrzędnych: odległości między punktami, twierdzenie Pitagorasa, pole trójkąta.
 • Środek odcinka.
 • Odległość punktu od prostej.
 • Prosta oraz Okrąg w układzie współrzędnych.
 • Postać ogólna równania okręgu.
 • Wzajemne położenia dwóch okręgów; okręgu i prostej.
 • Układy równań - zastosowania.
 • Punkty wspólne prostej i okręgu.
 • Symetrie: osiowa, środkowa.

4. Ciągi:

 • Pojęcie ciągu.
 • Sposoby określania ciągu.
 • Ciągi monotoniczne.
 • Ciągi określone rekurencyjnie.
 • Ciąg arytmetyczny.
 • Suma początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego.

W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Logowanie / Rejestracja

Login lub e-mail   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2021 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności