Klasa 4 szkoły podstawowej

1. Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
2. Liczby naturalne i działania:

 • Zapisywanie i porównywanie liczb
 • Rachunki pamięciowe
 • Porównywanie różnicowe i ilorazowe
 • Dzielenie z resztą
 • Potęgowanie liczb
 • Kolejność wykonywania działań
 • Działania pisemne
 • Zadania tekstowe
 • Oś liczbowa
 • Szacowanie wyników działań

3. Systemy zapisywania liczb:

 • System dziesiątkowy
 • Porównywanie liczb naturalnych
 • Jednostki monetarne
 • Jednostki długości
 • Jednostki masy
 • System rzymski
 • Kalendarz i czas

4. Figury geometryczne:

 • Proste, półproste, odcinki
 • Wzajemne położenie prostych i odcinków
 • Mierzenie długości
 • Kąty
 • Mierzenie kątów
 • Wielokąty
 • Prostokąty i kwadraty
 • Obwody prostokątów i kwadratów
 • Koła i okręgi
 • Skala na planach i mapach

5. Ułamki zwykłe:

 • Ułamek jako część całości
 • Liczby mieszane
 • Ułamki i liczby mieszane na osi liczbowej
 • Porównywanie ułamków
 • Rozszerzanie i skracanie ułamków
 • Ułamki niewłaściwe
 • Ułamek jako wynik dzielenia
 • Dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach
 • Odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach

6. Zagadki i łamigłówki matematyczne.
7. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Zakres tematyczny klasy 4 szkoły podstawowej.
2. Własności liczb naturalnych:

 • Dzielniki
 • Cechy podzielności przez 2, 5, 10, 100, przez 4 oraz przez 3 i 9
 • Liczby pierwsze i liczby złożone
 • Rozkład liczby na czynniki pierwsze
 • Wielokrotności
 • NWW i NWD liczb
 • Średnia arytmetyczna liczb

3. Ułamki zwykłe:

 • Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach
 • Mnożenie ułamków przez liczby naturalne
 • Obliczanie ułamka danej liczby
 • Mnożenie ułamków
 • Dzielenie ułamków przez liczby naturalne
 • Dzielenie ułamków

4. Figury na płaszczyźnie:

 • Kąty przyległe, kąty wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe
 • Rodzaje trójkątów
 • Miary kątów w trójkątach
 • Równoległoboki i romby
 • Miary kątów w równoległobokach
 • Trapezy
 • Miary kątów w trapezach
 • Figury przystające

5. Ułamki dziesiętne:

 • Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000, ...
 • Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych
 • Porównywanie ułamków dziesiętnych
 • Dodawanie ułamków dziesiętnych
 • Odejmowanie ułamków dziesiętnych
 • Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, ...
 • Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, ...
 • Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne
 • Mnożenie ułamków dziesiętnych
 • Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne
 • Dzielenie ułamków dziesiętnych
 • Szacowanie wyników działań na ułamkach dziesiętnych
 • Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
 • Procenty a ułamki

6. Pola figur:

 • Pola wielokątów
 • Zależności między jednostkami pola

7. Graniastosłupy:

 • Prostopadłościany i sześciany

8. Zagadki i łamigłówki matematyczne.
9. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Klasa 6 szkoły podstawowej

1. Zakres tematyczny klasy 5 szkoły podstawowej.
2. Liczby wymierne:

 • Potęgowanie liczb wymiernych
 • Rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych
 • Zaokrąglanie liczb
 • Odczytywanie informacji z tabel, diagramów i wykresów
 • Porównywanie liczb dodatnich i ujemnych
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich i ujemnych
 • Mnożenie i dzielenie liczb dodatnich i ujemnych

3. Prędkość, droga, czas.
4. Procenty:

 • Jaki to procent?
 • Diagramy procentowe
 • Obliczenia procentowe
 • Obniżki i podwyżki
 • Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent

5. Figury przestrzenne:

 • Przykłady graniastosłupów prostych
 • Siatki graniastosłupów prostych
 • Pole powierzchni i objętość graniastosłupa prostego
 • Zależności między jednostkami objętości

6. Zagadki i łamigłówki matematyczne.
7. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Zakres tematyczny klasy 6 szkoły podstawowej.
2. Procenty:

 • O ile procent więcej, o ile mniej
 • Punkty procentowe
 • Obliczenia procentowe

3. Wyrażenia algebraiczne i równania:

 • Zapisywanie wyrażeń algebraicznych
 • Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych
 • Upraszczanie wyrażeń algebraicznych
 • Zapisywanie równań
 • Liczba spełniająca równanie
 • Rozwiązywanie równań
 • Zadania tekstowe

4. Figury geometryczne:

 • Przystawanie trójkątów
 • Wielokąty foremne
 • Układ współrzędnych

5. Potęgi:

 • Potęga o wykładniku naturalnym
 • Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach
 • Potęgowanie potęgi
 • Potęgowanie iloczynu i ilorazu
 • Działania na potęgach
 • Notacja wykładnicza

6. Zagadki i łamigłówki matematyczne.
7. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Klasa 8 szkoły podstawowej

1. Zakres tematyczny klasy 7 szkoły podstawowej.
2. Liczby i działania:

 • Działania na liczbach
 • Działania na potęgach i pierwiastkach

3. Wyrażenia algebraiczne i równania:

 • Sumy algebraiczne
 • Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych
 • Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne
 • Mnożenie sum algebraicznych
 • Zadania tekstowe
 • Procenty w zadaniach tekstowych
 • Przekształcanie wzorów
 • Proporcje
 • Wielkości wprost proporcjonalne

4. Figury geometryczne na płaszczyźnie:

 • Twierdzenie Pitagorasa
 • Zastosowania twierdzenia Pitagorasa
 • Przekątna kwadratu. Wysokość trójkąta równobocznego
 • Trójkąty o kątach 90°, 45°, 45° oraz 90°, 30°, 60°
 • Odcinki w układzie współrzędnych

5. Zastosowania matematyki:

 • Lokaty bankowe
 • VAT i inne podatki
 • Podział proporcjonalny
 • Obliczanie prawdopodobieństw

6. Graniastosłupy i ostrosłupy:

 • Odcinki w graniastosłupach
 • Pole powierzchni i objętość ostrosłupa
 • Odcinki w ostrosłupach

7. Zagadki i łamigłówki matematyczne.
8. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

1. Zakres materiału klasy 8 szkoły podstawowej.
2. Liczby rzeczywiste:

 • Liczby naturalne
 • Liczby całkowite. Liczby wymierne
 • Liczby niewymierne
 • Rozwinięcie dziesiętne liczby rzeczywistej
 • Pierwiastek kwadratowy i sześcienny
 • Potęga o wykładniku całkowitym i wymiernym
 • Logarytm i jego własności
 • Procenty

3. Język matematyki:

 • Zbiory. Działania na zbiorach
 • Przedziały. Działania na przedziałach
 • Rozwiązywanie nierówności
 • Wyłączanie jednomianu przed nawias
 • Mnożenie sum algebraicznych
 • Wzory skróconego mnożenia
 • Zastosowanie przekształceń algebraicznych
 • Wartość bezwzględna

4. Układy równań:

 • Rozwiązywanie układów równań metodą podstawiania
 • Rozwiązywanie układów równań metodą przeciwnych współczynników
 • Układy równań – zadania tekstowe

5. Własności funkcji:

 • Pojęcie funkcji
 • Szkicowanie wykresów funkcji
 • Monotoniczność funkcji
 • Odczytywanie własności funkcji z wykresu
 • Przesuwanie wykresu funkcji wzdłuż osi OY
 • Przesuwanie wykresu funkcji wzdłuż osi OX
 • Przekształcanie wykresu funkcji przez symetrię względem osi OX
 • Przekształcanie wykresu funkcji przez symetrię względem osi OY
 • Proporcjonalność odwrotna

6. Funkcja liniowa:

 • Wykres i własności funkcji liniowej
 • Równanie prostej na płaszczyźnie
 • Współczynnik kierunkowy prostej
 • Warunek prostopadłości prostych
 • Interpretacja geometryczna układu równań liniowych

7. Wstęp do funkcji kwadratowej:

 • Wykres funkcji f(x) = ax2
 • Postać kanoniczna i postać ogólna funkcji kwadratowej

W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego (po gimnazjum)

1. Zakres materiału klasy 3 gimnazjum.
2. Liczby rzeczywiste:

 • Liczby naturalne
 • Liczby całkowite. Liczby wymierne
 • Liczby niewymierne
 • Rozwinięcie dziesiętne liczby rzeczywistej
 • Pierwiastek z liczby nieujemnej
 • Działania na pierwiastkach
 • Pierwiastek nieparzystego stopnia z liczby rzeczywistej
 • Potęga o wykładniku całkowitym
 • Notacja wykładnicza
 • Przybliżenia
 • Procenty

3. Język matematyki:

 • Zbiory i działania na zbiorach
 • Przedziały, działania na przedziałach
 • Rozwiązywanie nierówności
 • Mnożenie sum algebraicznych
 • Wzory skróconego mnożenia
 • Zastosowanie przekształceń algebraicznych
 • Wartość bezwzględna
 • Błąd bezwzględny i błąd względny

4. Funkcja liniowa:

 • Sposoby opisu funkcji
 • Wykres funkcji liniowej
 • Własności funkcji liniowej
 • Równanie prostej na płaszczyźnie
 • Współczynnik kierunkowy prostej
 • Warunek prostopadłości prostych
 • Układy równań liniowych
 • Interpretacja geometryczna układu równań liniowych
 • Funkcja liniowa – zastosowania

5. Funkcje:

 • Dziedzina i miejsca zerowe funkcji
 • Monotoniczność funkcji
 • Odczytywanie własności funkcji z wykresu
 • Przesuwanie wykresu wzdłuż osi OY i osi OX

6. Funkcja kwadratowa:

 • Wykres funkcji f(x) = ax2
 • Przesunięcie wykresu funkcji f(x) = ax2 wzdłuż osi OX i OY
 • Postać kanoniczna i postać ogólna funkcji kwadratowej
 • Równania kwadratowe
 • Postać iloczynowa funkcji kwadratowej
 • Nierówności kwadratowe
 • Układy równań
 • Wzory Viete’a

W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Klasa 2 liceum ogólnokształcącego (po gimnazjum)

1. Zakres materiału klasy 1 liceum.

 • Sumy algebraiczne:
 • Sumy algebraiczne
 • Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych
 • Mnożenie sum algebraicznych
 • Zastosowanie wzorów skróconego mnożenia
 • Równania kwadratowe – powtórzenie
 • Równania wyższych stopni

2. Funkcje wymierne:

 • Proporcjonalność odwrotna
 • Wykres funkcji f(x) = a/x
 • Przesunięcie wykresu funkcji f(x) = a/x wzdłuż osi OY
 • Przesunięcie wykresu funkcji f(x) = a/x wzdłuż osi OX
 • Wyrażenia wymierne
 • Działania na wyrażeniach wymiernych
 • Równania wymierne
 • Wyrażenia wymierne – zastosowania

3. Funkcje wykładnicze i logarytmy:

 • Potęga o wykładniku wymiernym
 • Potęga o wykładniku rzeczywistym
 • Funkcje wykładnicze
 • Przekształcenia wykresu funkcji wykładniczej
 • Logarytm
 • Logarytm dziesiętny
 • Logarytm iloczynu i logarytm ilorazu
 • Logarytm potęgi
 • Zastosowania logarytmów

4. Ciągi:

 • Pojęcie ciągu
 • Sposoby określania ciągu
 • Ciągi monotoniczne
 • Ciąg arytmetyczny
 • Suma początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego
 • Ciąg geometryczny
 • Suma początkowych wyrazów ciągu geometrycznego
 • Procent składany

5. Trygonometria:

 • Funkcje trygonometryczne kąta ostrego
 • Trygonometria – zastosowania (pojęcie miary łukowej, okresu, funkcji okresowej)
 • Rozwiązywanie trójkątów prostokątnych
 • Związki między funkcjami trygonometrycznymi
 • Funkcje trygonometryczne dowolnego kąta

W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Klasa 3 liceum ogólnokształcącego (po gimnazjum)

1. Zakres materiału klasy 2 liceum.
2. Rachunek prawdopodobieństwa:

 • Reguła mnożenia. Reguła dodawania
 • Zadania kombinatoryczne
 • Zdarzenia losowe
 • Prawdopodobieństwo klasyczne

3. Statystyka:

 • Średnia arytmetyczna
 • Mediana i dominanta
 • Odchylenie standardowe
 • Średnia ważona

4. Stereometria:

 • Proste i płaszczyzny w przestrzeni
 • Graniastosłupy
 • Odcinki w graniastosłupach
 • Objętość graniastosłupa
 • Przekroje prostopadłościanów
 • Ostrosłupy
 • Objętość ostrosłupa
 • Kąt między prostą a płaszczyzną
 • Kąt dwuścienny
 • Walec, stożek, kula

5. Przykłady dowodów w matematyce:

 • Dowody w algebrze
 • Dowody w geometrii

W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2020 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności