Informacje ogólne
 1. Konkurs odbywa się na terenie szkoły w dniu 08-03-2022 r.
 2. Czas trwania jest przez organizatora określony i nie może być przedłużany. Konkurs z matematyki trwa 60 min + 10 min sprawy organizacyjne.
 3. Wymaga się, żeby uczniowie z tych samych klas siedzieli oddzielnie, aby zapobiec niesamodzielnej pracy.
 4. Nauczycielom nie wolno jest udzielać pomocy uczniom, która miałaby na celu zasugerowanie poprawnej(ych) odpowiedzi.
 5. Uczniowie na konkurs przynoszą tylko niebieskie lub czarne długopisy. Wyjątek stanowi konkurs z matematyki, na który uczestnik przynosi dodatkowo własną kartkę do obliczeń i linijkę. (Zabrania się używania kalkulatorów!).
 6. Szkolny organizator konkursu przed rozpoczęciem konkursu przy uczniach odpieczętuje kopertę z testami z odpowiedniego przedmiotu i rozda je uczestnikom. Rozda także karty odpowiedzi, które są wspólne dla wszystkich przedmiotów i klas.
 7. Istnieje możliwość odbicia na xero testów dla dodatkowych uczestników. Z przyczyn technicznych nie należy kopiować kart odpowiedzi!
 8. W przypadku wprowadzenia nauki zdalnej konkurs zostanie przeprowadzony w formie online.
Wskazówki do prawidłowego przeprowadzenia konkursu
 1. Uczeń po otrzymaniu karty odpowiedzi wpisuje na niej drukowanymi literami własne imię i nazwisko oraz nadany kod szkoły.
 2. Następnie uczeń musi zamalować kółko przy nazwie przedmiotu, z którego pisze konkurs oraz przy odpowiednim numerze klasy.
 3. Zobowiązany jest także do zakodowania swojego imienia i nazwiska. Kodowanie odbywa się poprzez zamalowanie kółka pod odpowiednią literą dla imienia w sekcji Imię, dla nazwiska w sekcji Nazwisko. Pierwszą literę imienia (nazwiska) zaznaczamy w pierwszej linii kółek, drugą w drugiej, ..., szóstą w szóstej, itd.
 4. Pamiętaj!!! Wszystkie informacje na karcie odpowiedzi (tj. przedmiot, klasa, zakodowanie imienia i nazwiska uczestnika oraz prawidłowe odpowiedzi na pytania) zaznacza się poprzez ZAMALOWANIE kółek.
 5. Do każdego pytania w teście podane są 4 odpowiedzi od A do D. Uczeń po wypełnieniu testu odpowiedzi musi przenieść na kartę odpowiedzi, ponieważ to ona stanowi dokument uczestnictwa i podlega ocenie. Na karcie odpowiedzi nie dopuszcza się wprowadzania poprawek i odpowiedzi tam udzielone są ostateczne.
 6. Wszystkie poprawne odpowiedzi zaznacza się poprzez zamalowanie kółka. Kółka puste odpowiadają odpowiedziom niepoprawnym.
 7. Jeśli uczeń chce wstrzymać się od odpowiedzi na wybrane pytania zamalowuje kółko w kolumnie brak odpowiedzi.
 8. Wśród podanych do pytań odpowiedzi tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Ocenie podlega każda z możliwych odpowiedzi i za poprawnie zaznaczoną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt, a za błędnie zaznaczoną (-1) punkt.
 9. Każdy uczeń przed konkursem otrzymuje tyle punktów, ile jest pytań. Za każdą poprawnie zaznaczoną odpowiedź dopisuje się do otrzymanej sumy 1 punkt, za niepoprawnie (-1) punkt. W najgorszym więc przypadku uczeń z całego testu może otrzymać 0 punktów, w najlepszym podwoić początkowy stan punktów.
 10. Po zakończeniu pisania konkursu, każdy uczeń wkłada swoją kartę odpowiedzi do zbiorczej koperty. Po oddaniu wszystkich kart szkolny organizator konkursu w obecności uczniów zakleja kopertę.
 11. Szkolny organizator konkursu zobowiązany jest do odesłania listem poleconym zaklejonych w zbiorczej kopercie kart odpowiedzi, protokołu oraz xero odcinka wpłaty. Wysłać testy i dokonać wpłaty należy najpóźniej do dnia 14-03-2022 r.
 12. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 29-04-2022 r. (Reklamacje można składać do 30-09-2022 r. - po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu).
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego testu sprawdzającego w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników konkursu, a w szczególnie rażących przypadkach dyskwalifikacji szkoły.
Uwaga!!! Błędnie wypełniona karta odpowiedzi nie może być podstawą do reklamacji.
 

Logowanie / Rejestracja

Login lub e-mail   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2021 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności