Klasa 4 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-3 szkoły podstawowej.
I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • baśń, legenda, opowiadanie
 • cechy wiersza: rym, rytm, wers, strofa
 • epitet, ożywienie, porównanie
 • fikcja literacka
 • autor, narrator, bohater, czas i miejsce zdarzeń
 • osoba mówiąca (podmiot liryczny)
 • wydarzenia, postacie i przedmioty fantastyczne i realistyczne

3. Lektury:

 • R. Goscinny i J. J. Sempé „Mikołajek”

II. Nauka o języku:

 • wypowiedzenia oznajmujące, pytające, rozkazujące
 • komunikat, nadawca, odbiorca
 • rzeczownik - rodzaj, liczba, przypadek
 • przymiotnik - rodzaj (w l. poj. i mnogiej), liczba, przypadek
 • czasownik - czas, liczba, osoba, rodzaj (w l. poj. i mnogiej)
 • bezokolicznik
 • alfabet, głoska, samogłoska, spółgłoska, litera, sylaba, przenoszenie wyrazu
 • wyraz bliskoznaczny
 • akapit, notatka, życzenia, pozdrowienia, list prywatny, opis
 • pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h, wielka i mała litera
 • znaki interpunkcyjne, cudzysłów
 • stosowanie zasad poprawności językowej

Klasa 5 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-4 szkoły podstawowej.
I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • gatunki literackie: powieść (zdarzenie, wątek, fabuła)
 • podmiot liryczny
 • piosenka, refren, porównanie, przenośnia (metafora)

3. Lektury:

 • C. S. Lewis „Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa”

II. Nauka o języku:

 • zdanie, równoważnik zdania
 • zdanie pojedyncze i złożone
 • przysłówek, przyimek, wyrażenie przyimkowe, spójnik
 • rzeczowniki własne i pospolite
 • rzeczowniki występujące tylko w liczbie pojedynczej i tylko w liczbie mnogiej
 • temat i końcówka, oboczności
 • czasownik - tryby
 • forma osobowa i nieosobowa czasownika; formy zakończone na -no i -to, konstrukcje ze słowem się
 • stopniowanie przymiotnika i przysłówka
 • liczebniki główne, porządkowe, zbiorowe - odmiana, zapis dat
 • podmiot, orzeczenie; grupa podmiotu i grupa orzeczenia
 • spółgłoski miękkie i twarde
 • wyrazy neutralne, zdrobnienia i zgrubienia, antonimy
 • formy wypowiedzi: opowiadanie, zaproszenie, podziękowanie, sprawozdanie, ogłoszenie
 • pisownia nie z różnymi częściami mowy; pisownia cząstki by

Klasa 6 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-5 szkoły podstawowej.
I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • gatunki: powieść (przygodowa, obyczajowa, historyczna, fantastycznonaukowa, detektywistyczna, fantasy), mit, nowela, bajka, dziennik
 • narracja pierwszoosobowa i trzecioosobowa
 • punkt kulminacyjny, puenta, anafora, powtórzenie, apostrofa, kontrast, pytanie retoryczne, uosobienie
 • dialog, monolog
 • rym dokładny i niedokładny

3. Lektury:

 • H. Sienkiewicz „W pustyni i w puszczy”

II. Nauka o języku:

 • rzeczowniki o nieregularnej odmianie i nieodmienne
 • zaimek (podział, odmiana),
 • partykuła
 • wykrzyknik
 • czasowniki dokonane i niedokonane, strona czynna i bierna czasownika
 • przydawka, dopełnienie, okolicznik
 • podmiot domyślny i szeregowy
 • związki wyrazowe: główny i poboczne
 • rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne, rdzeń
 • formy wypowiedzi: charakterystyka, opis przeżyć wewnętrznych

Klasa 7 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-6 szkoły podstawowej.
I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • gatunki literackie: bajka (morał, alegoria), przypowieść, satyra, komedia, tragedia, fraszka, pieśń, ballada
 • świat przedstawiony utworu, epizod
 • symbol, wyraz dźwiękonaśladowczy
 • rodzaj literacki: dramat, liryka

3. Lektury:

 • J. Kochanowski - fraszki („Na zdrowie”, „Na lipę”, „Na dom w Czarnolesie”, „Na Konrata”, „Na nabożną”, „O żywocie ludzkim”)

II. Nauka o języku:

 • strona czynna i bierna czasownika
 • imiesłowy, imiesłowowy równoważnik zdania
 • podmiot - rodzaje podmiotu (gramatyczny i logiczny)
 • zdania bezpodmiotowe
 • zdania współrzędnie złożone - typy
 • orzeczenie czasownikowe i imienne
 • związki wyrazów (zgody, rządu, przynależności)
 • głoski ustne, nosowe, dźwięczne, bezdźwięczne
 • upodobnienia i uproszczenia fonetyczne
 • akcent wyrazowy

Klasa 8 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-7 szkoły podstawowej.
I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • literatura piękna, naukowa, popularnonaukowa, literatura faktu
 • rodzaje literackie: epika
 • gatunki: sonet, elegia, tren, epos (epopeja)
 • eufemizm, peryfraza (omówienie)

3. Lektury:

 • J. Kochanowski „Treny” (I, V, VII, VIII)

II. Nauka o języku:

 • zdania podrzędnie złożone - typy
 • mowa zależna i niezależna
 • budowa słowotwórcza wyrazu; wyraz podstawowy i pochodny
 • skróty i skrótowce
 • odmiany polszczyzny (oficjalna i nieoficjalna)
 • polszczyzna ogólna
 • dialekt, gwara, język środowiskowy
 • język literacki i potoczny
 • etyka słowa, manipulacja językowa
 • norma wzorcowa i użytkowa
 • wyrazy modne
 • treść i zakres wyrazu
 • fakt i opinia
 • rodzaje stylu
 • synonim, antonim, homonim
 • archaizmy, neologizmy

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

Zakres materiału szkoły podstawowej.
I. Czytanie tekstu ze zrozumieniem.
II. Epoka i teksty z epoki:

 • podstawowe pojęcia z zakresu poetyki: rodzaje i gatunki literackie, środki stylistyczne, budowa wiersza, rodzaje liryki, rodzaje narracji, kompozycja dzieła literackiego
 • publicystyka, gatunki prasowe
 • motywy, symbole
 • średniowiecze: teocentryzm, uniwersalizm, sztuka średniowieczna (styl romański i gotycki)
 • wzorce parenetyczne
 • hagiografia
 • ideał ubóstwa, asceza („Legenda o św. Aleksym”, „Kwiatki św. Franciszka”)
 • „Pieśń o Rolandzie” (etos rycerski, epos, chansons de geste, ars moriendi

III. Kształcenie językowe:

 • akt komunikacji językowej, funkcje wypowiedzi (informatywna, ekspresywna, impresywna, poetycka, metajęzykowa, fatyczna)
 • stylizacje językowe
 • wiedza z dziedziny fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego (po gimnazjum)

Zakres materiału szkoły podstawowej i gimnazjum.
I. Czytanie tekstu ze zrozumieniem.
II. Epoka i teksty z epoki:

 • podstawowe pojęcia z zakresu poetyki: rodzaje i gatunki literackie, środki stylistyczne, budowa wiersza, rodzaje liryki, rodzaje narracji, kompozycja dzieła literackiego
 • publicystyka, gatunki prasowe
 • motywy, symbole
 • średniowiecze: teocentryzm, uniwersalizm, sztuka średniowieczna (styl romański i gotycki)
 • wzorce parenetyczne
 • hagiografia
 • ideał ubóstwa, asceza („Legenda o św. Aleksym”, „Kwiatki św. Franciszka”)
 • „Pieśń o Rolandzie” (etos rycerski, epos, chansons de geste, ars moriendi

III. Kształcenie językowe:

 • akt komunikacji językowej, funkcje wypowiedzi (informatywna, ekspresywna, impresywna, poetycka, metajęzykowa, fatyczna)
 • stylizacje językowe
 • wiedza z dziedziny fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

Klasa 2 liceum ogólnokształcącego (po gimnazjum)

Zakres materiału szkoły podstawowej, gimnazjum i 1 klasy liceum.
I. Czytanie tekstu ze zrozumieniem.
II. Epoka i teksty z epoki:

 • podstawowe pojęcia z zakresu poetyki: rodzaje i gatunki literackie, środki stylistyczne, budowa wiersza, rodzaje liryki, rodzaje narracji, kompozycja dzieła literackiego
 • publicystyka, gatunki prasowe
 • motywy, symbole
 • pozytywizm - idee pozytywistyczne, hasła polskiego pozytywizmu
 • A. Asnyk „Do młodych” (wiersz programowy)
 • mowa ezopowa
 • realizm, powieść realistyczna
 • B. Prus „Lalka” - tytuł, świat przedstawiony, problematyka, bohaterowie

III. Kształcenie językowe:

 • funkcje wypowiedzi
 • stylizacje językowe
 • style użytkowe języka
 • wiedza z dziedziny fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

Klasa 3 liceum ogólnokształcącego (po gimnazjum)

Zakres materiału szkoły podstawowej, gimnazjum i klas 1-2 liceum.
I. Czytanie tekstu ze zrozumieniem.
II. Epoka i teksty z epoki:

 • podstawowe pojęcia z zakresu poetyki: rodzaje i gatunki literackie, środki stylistyczne, budowa wiersza, rodzaje liryki, rodzaje narracji, kompozycja dzieła literackiego
 • publicystyka, gatunki prasowe
 • motywy, symbole
 • poezja K.K. Baczyńskiego - apokalipsa spełniona, pokolenie Kolumbów, język poezji Baczyńskiego
 • tematyka wojenna w literaturze: opowiadania Borowskiego, „Inny świat” G. Herlinga-Grudzińskiego, „Zdążyć przed Panem Bogiem” H. Krall, „Pamiętnik z powstania warszawskiego” M. Białoszewskiego, Cz. Miłosz „Campo di Fiori” (świat przedstawiony, problematyka; człowiek zlagrowany, reifikacja, obozowa moralność, łagry sowieckie, Holokaust, heroizm, deheroizacja, literatura faktu)
 • nurt poezji tyrtejskiej
 • T. Różewicz „Lament”, „Ocalony” - trauma wojennych przeżyć, wiersz Różewiczowski

III. Kształcenie językowe:

 • funkcje wypowiedzi
 • stylizacje językowe
 • style użytkowe języka
 • poprawność i norma językowa, typy błędów
 • wiedza z dziedziny fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji
 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2020 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności