Klasa 4 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-3 szkoły podstawowej.
I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • baśń, legenda, opowiadanie
 • cechy wiersza: rym, rytm, wers, strofa
 • epitet, ożywienie, porównanie
 • fikcja literacka
 • autor, narrator, bohater, czas i miejsce zdarzeń
 • osoba mówiąca (podmiot liryczny)
 • wydarzenia, postacie i przedmioty fantastyczne i realistyczne

3. Lektury:

 • baśnie: Charles Perrault „Kopciuszek”, Aleksander Puszkin „Bajka o rybaku i rybce”, J.I. Kraszewski „Kwiat paproci”

II. Nauka o języku:

 • wypowiedzenia oznajmujące, pytające, rozkazujące
 • komunikat, nadawca, odbiorca
 • rzeczownik - rodzaj, liczba, przypadek
 • przymiotnik - rodzaj (w l. poj. i mnogiej), liczba, przypadek
 • czasownik - czas, liczba, osoba, rodzaj (w l. poj. i mnogiej)
 • bezokolicznik
 • alfabet, głoska, samogłoska, spółgłoska, litera, sylaba, przenoszenie wyrazu
 • wyraz bliskoznaczny
 • akapit, notatka, życzenia, pozdrowienia, list prywatny, opis
 • pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h, wielka i mała litera
 • znaki interpunkcyjne, cudzysłów
 • stosowanie zasad poprawności językowej

Klasa 5 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-4 szkoły podstawowej.
I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • gatunki literackie: powieść (zdarzenie, wątek, fabuła) piosenka, fraszka, bajka
 • narrator pierwszoosobowy i trzecioosobowy
 • świat przedstawiony
 • podmiot liryczny, obraz poetycki
 • środki stylistyczne: porównanie, przenośnia (metafora), epitet

3. Lektury:

 • F. Molnar „Chlopcy z Placu Broni”

II. Nauka o języku:

 • zdanie, równoważnik zdania
 • zdanie pojedyncze i złożone
 • przysłówek, przyimek, wyrażenie przyimkowe, spójnik
 • rzeczowniki własne i pospolite
 • rzeczowniki występujące tylko w liczbie pojedynczej i tylko w liczbie mnogiej
 • temat i końcówka, oboczności
 • czasownik - tryby
 • forma osobowa i nieosobowa czasownika; formy zakończone na -no i -to, konstrukcje ze słowem się
 • stopniowanie przymiotnika i przysłówka
 • liczebniki główne, porządkowe, zbiorowe - odmiana, zapis dat
 • podmiot, orzeczenie; grupa podmiotu i grupa orzeczenia
 • spółgłoski miękkie i twarde
 • wyrazy neutralne, zdrobnienia i zgrubienia, antonimy
 • formy wypowiedzi: opowiadanie, zaproszenie, podziękowanie, sprawozdanie, ogłoszenie
 • pisownia nie z różnymi częściami mowy; pisownia cząstki by

Klasa 6 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-5 szkoły podstawowej.

I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • gatunki: powieść (przygodowa, obyczajowa, historyczna, fantastycznonaukowa, detektywistyczna, fantasy), mit, nowela, bajka, dziennik
 • fabuła, akcja, wątek
 • narracja pierwszoosobowa i trzecioosobowa
 • punkt kulminacyjny, powtórzenie, apostrofa, kontrast, pytanie retoryczne, uosobienie
 • dialog, monolog
 • rym dokładny i niedokładny, rytm w wierszu

3. Lektury:

 • przypowieści biblijne „O pannach mądrych i głupich”, „O miłosiernym Samarytaninie”, „O synu marnotrawnym”
 • mity greckie: „Prometeusz”, „Dedal i Ikar”

II. Nauka o języku:

 • rzeczowniki o nieregularnej odmianie i nieodmienne
 • zaimek (podział, odmiana)
 • zaimek - krótsze i dłuższe formy
 • partykuła
 • wykrzyknik
 • interpunkcja zdania pojedynczego (jednorodne części zdania, przecinek przed spójnikami)
 • czasowniki dokonane i niedokonane, strona czynna i bierna czasownika
 • przydawka, dopełnienie, okolicznik
 • podmiot domyślny i szeregowy, podmiot logiczny i gramatyczny, zdania bezpodmiotowe
 • wykres zdania pojedynczego
 • rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne, rdzeń
 • formy wypowiedzi: charakterystyka, opis przeżyć wewnętrznych, dziennik, pamiętnik

Klasa 7 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-6 szkoły podstawowej.

I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • gatunki literackie: bajka (morał, alegoria), przypowieść, satyra, komedia, fraszka, pieśń, ballada
 • świat przedstawiony utworu
 • wyraz dźwiękonaśladowczy, apostrofa, pytanie retoryczne, metafora
 • rodzaj literacki: epika, liryka, dramat

3. Lektury:

 • J. Kochanowski - fraszki („Do gór i lasów”, „Na swoje księgi”, „Do fraszek” - Fraszki nieprzepłacone, wdzięczne fraszki moje), „O doktorze Hiszpanie”, „Na dom w Czarnolesie”

II. Nauka o języku:

 • strona czynna i bierna czasownika
 • czasowniki przechodnie i nieprzechodnie
 • imiesłowy, imiesłowowy równoważnik zdania
 • podmiot - rodzaje podmiotu (domyślny, gramatyczny i logiczny)
 • zdania bezpodmiotowe
 • zdrobnienia i zgrubienia, archaizm, neologizm, kolokwializm
 • zdania współrzędnie złożone - typy, zdania złożone podrzędnie
 • orzeczenie czasownikowe i imienne
 • głoski ustne, nosowe, dźwięczne, bezdźwięczne
 • upodobnienia i uproszczenia fonetyczne
 • poprawność językowa

Klasa 8 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-7 szkoły podstawowej.

I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • literatura piękna, naukowa, popularnonaukowa, literatura faktu
 • rodzaje literackie: epika, liryka
 • gatunki: sonet, elegia, pieśń, hymn, tren, epos (epopeja)
 • eufemizm, peryfraza (omówienie), anafora

3. Lektury:

 • K.K. Baczyński „Elegia o chłopcu polskim”
 • M. Pawlikowska-Jasnorzewska „Wagi”
 • K. Wierzyński „Zstąp, Duchu Mocy”, „Święty Boże”

II. Nauka o języku:

 • zdania podrzędnie i współrzędnie złożone - typy
 • mowa zależna i niezależna
 • budowa słowotwórcza wyrazu; wyraz podstawowy i pochodny, typy formantów
 • skróty i skrótowce
 • odmiany polszczyzny (oficjalna i nieoficjalna)
 • dialekt, gwara, język środowiskowy
 • język literacki i potoczny
 • etyka słowa, manipulacja językowa
 • wyrazy modne
 • treść i zakres wyrazu
 • fakt i opinia
 • rodzaje stylu
 • synonim, antonim, homonim
 • archaizmy, neologizmy

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

Zakres materiału ze szkoły podstawowej.
I. Czytanie tekstu ze zrozumieniem.
II. Epoka i teksty z epoki:

 • podstawowe pojęcia z zakresu poetyki: rodzaje i gatunki literackie, środki stylistyczne, budowa wiersza, rodzaje liryki, rodzaje narracji, kompozycja dzieła literackiego
 • publicystyka, gatunki prasowe
 • motywy, symbole
 • średniowiecze: teocentryzm, uniwersalizm, sztuka średniowieczna (styl romański i gotycki)
 • wzorce parenetyczne
 • hagiografia
 • ideał ubóstwa, asceza („Legenda o św. Aleksym”, „Kwiatki św. Franciszka”)
 • „Pieśń o Rolandzie” (etos rycerski, epos, chansons de geste, ars moriendi

III. Kształcenie językowe:

 • akt komunikacji językowej, funkcje wypowiedzi (informatywna, ekspresywna, impresywna, poetycka, metajęzykowa, fatyczna)
 • stylizacje językowe
 • wiedza z dziedziny fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

Klasa 2 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

Zakres materiału ze szkoły podstawowej i 1. klasy liceum.
I. Czytanie tekstu ze zrozumieniem.
II. Epoka i teksty z epoki:

 • podstawowe pojęcia z zakresu poetyki: rodzaje i gatunki literackie, środki stylistyczne, budowa wiersza
 • rodzaje liryki, rodzaje narracji, kompozycja dzieła literackiego
 • romantyzm - idee i tendencje artystyczne
 • Adam Mickiewicz „Romantyczność”, „Świteź” - ballada romantyczna, ludowość, irracjonalizm, spirytualizm
 • Adam Mickiewicz „Sonety krymskie” - „Stepy akermańskie”, „Bakczysaraj”, „Ajudah”, „Burza”; cechy gatunkowe sonetów, geneza „Sonetów krymskich”
 • Juliusz Słowacki „Testament mój”, „Hymn o zachodzie słońca na morzu”, „Grób Agamemnona”

III. Kształcenie językowe:

 • akt komunikacji językowej, funkcje wypowiedzi
 • język jako system znaków
 • wiedza z zakresu fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • style językowe
 • relacje znaczeniowe i formalne między wyrazami (antonimia, synonimia, homonimia, polisemia)
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

Klasa 3 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

Zakres materiału ze szkoły podstawowej oraz 1. i 2. klasy liceum.
I. Czytanie tekstu ze zrozumieniem.
II. Epoka i teksty z epoki:

 • podstawowe pojęcia z zakresu poetyki: rodzaje i gatunki literackie, środki stylistyczne, budowa wiersza
 • rodzaje liryki, rodzaje narracji, kompozycja dzieła literackiego
 • Młoda Polska - nazwa, ramy czasowe, charakterystyka epoki
 • dekadentyzm
 • filozofia (A. Schopenhauer, F. Nietzsche, H. Bergson)
 • F. Dostojewski „Zbrodnia i kara” - znajomość treści i problematyki

III. Kształcenie językowe:

 • akt komunikacji językowej, funkcje wypowiedzi
 • język jako system znaków
 • wiedza z zakresu fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • style językowe
 • parodia, pastisz, trawestacja
 • relacje znaczeniowe i formalne między wyrazami (antonimia, synonimia, homonimia, polisemia)
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji
 

Logowanie / Rejestracja

Login lub e-mail   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2022 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.