Klasa 4 szkoły podstawowej

1. Materiał z klas I-III szkoły podstawowej.
2. Czas w historii i jego obliczanie.
3. Podstawowe pojęcia i nauki pomocnicze historii.
4. Mapa historyczna i plan historyczny.
5. Dawne legendy związane z powstaniem Polski.
6. Czasy Piastów i Jagiellonów:

 • legendarne początki dynastii Piastów,
 • książę Mieszko I i Dobrawa, chrzest Polski,
 • Bolesław Chrobry, misja św. Wojciecha,
 • Kazimierz Wielki,
 • Jadwiga i Jagiełło, unia polsko-litewska, bitwa pod Grunwaldem.

7. Zamki i rycerze. Znaczenie, uzbrojenie, obyczaje.
8. Zakony w Polsce. Rozwój piśmiennictwa i rolnictwa.
9. Ważne postacie historyczne i ich dokonania:

 • Zawisza Czarny,
 • Mikołaj Kopernik,
 • Jan Zamoyski.

Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Materiał klasy IV szkoły podstawowej.
2. Prehistoria:

 • życie ludzi pierwotnych,
 • rewolucja neolityczna,
 • epoki: kamienia, brązu i żelaza.

3. Cywilizacje Starożytnego Wschodu:

 • Mezopotamii,
 • Egiptu,
 • Izraela.

4. Cywilizacje nad wielkimi rzekami: Indie i Chiny.
5. Cywilizacje starożytnej Grecji i Rzymu.
6. Najważniejsze osiągnięcia kultury materialnej i duchowej świata starożytnego w różnych dziedzinach: filozofii, nauce, prawie, architekturze, sztuce, literaturze.
7. Chrześcijaństwo:

 • narodziny,
 • rozprzestrzenianie się i zasięg religii.

8. Bizancjum i świat islamu.
9. Średniowieczna Europa:

 • państwo Franków,
 • nowe państwa w Europie,
 • podziały społeczne,
 • rola kościoła,
 • średniowieczne miasto i wieś,
 • rozłam między władzą papieską a cesarską w XI wieku,
 • przyczyny i skutki krucjat.

Klasa 6 szkoły podstawowej

1. Materiał klas IV-V szkoły podstawowej.
2. Wielkie odkrycia geograficzne:

 • przyczyny, przebieg, skutki,
 • posiadłości kolonialne Hiszpanii i Portugalii,
 • Krzysztof Kolumb,
 • Vasco da Gama,
 • Ferdynand Magellan.

3. Renesans europejski:

 • charakterystyczne cechy,
 • najwybitniejsi przedstawiciele: Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Rafael Santi, Erazm z Rotterdamu, Mikołaj Kopernik, Galileusz, Jan Gutenberga ich dzieła i osiągnięcia.

4. Działalność Marcina Lutra i Jana Kalwina.
5. Kościół anglikański.
6. Sobór trydencki i reforma kościoła katolickiego.
7. Polityka wewnętrzna i zagraniczna ostatnich Jagiellonów.
8. Rzeczpospolita Obojga Narodów.
9. Gospodarka w Polsce XVI wieku.
10. Demokracja szlachecka.
11. Osiągnięcia polskiego renesansu i reformacji:

 • charakterystyczne cechy,
 • twórczość Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, Andrzeja Frycza Modrzewskiego,
 • obiekty sztuki renesansowej na ziemiach polskich.

12. Obrana granic Rzeczypospolitej w XVII wieku:

 • wojny z Rosją,
 • powstanie Chmielnickiego,
 • potop szwedzki,
 • wojny z Turcją.

13. Skutki polityczne, społeczne i gospodarcze wojen w XVII wieku.
14. Barok i sarmatyzm.

Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Materiał klas IV-VI szkoły podstawowej.
2. Kongres wiedeński:

 • postanowienia,
 • „sto dni” Napoleona,
 • powstanie Świętego Przymierza,
 • Europa po kongresie wiedeńskim,
 • ziemie polskie po kongresie wiedeńskim.

3. Rewolucja przemysłowa:

 • przyczyny, przebieg i skutki,
 • najważniejsze wynalazki i odkrycia,
 • industrializacja,
 • kapitalizm.

4. Idee polityczne w Europie XVIII i XIX wieku:

 • ideologia liberalizmu i konserwatyzmu,
 • idee narodowe,
 • tworzenie się ruchu robotniczego,
 • socjalizm i komunizm.

5. Królestwo Polskie - okres konstytucyjny.
6. Powstanie listopadowe i jego upadek.
7. Ziemie polskie po powstaniu listopadowym.
8. Położenie Polaków w zaborach pruskim i austriackim, na obszarze ziem zabranych oraz w Rzeczypospolitej Krakowskiej.
9. Wielka Emigracja i ruch spiskowy w kraju.
10. Wiosna Ludów w Europie i na ziemiach polskich.

Klasa 8 szkoły podstawowej

1. Materiał klas IV-VII szkoły podstawowej.
2. III Rzesza i Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich - sytuacja społeczno-polityczna i gospodarcza przed wybuchem II wojny światowej.
3. Polska w przededniu II wojny światowej.
4. II wojna światowa:

 • napaść na Polskę,
 • etapy wojny obronnej,
 • przykłady bohaterskich postaw Polaków,
 • nowe rodzaje broni,
 • okupacja niemiecka i sowiecka,
 • przykłady zbrodni niemieckich i sowieckich,
 • polityczną i militarną działalność polskiego państwa podziemnego,
 • władze polskie na uchodźstwie,
 • powstanie warszawskie,
 • polityka Niemiec na terenach okupowanej Europy,
 • Polacy w koalicji antyhitlerowskiej,
 • przełomowe wydarzenia II wojny światowej,
 • wojna poza Europą,
 • państwa Osi i ich klęska.

5. Sprawa Polska pod koniec wojny,

 • konferencje Wielkiej Trójki,
 • ośrodki władzy komunistycznej w okupowanym kraju,
 • represje wobec Polskiego Państwa Podziemnego,
 • Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej.

6. Konflikt polsko-ukraiński podczas II wojny światowej:

 • przyczyny, przebieg, skutki.

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

1. Zasięg terytorialny, organizacja władzy, gospodarka i kultura państwa Franków.
2. Polityka Karola Wielkiego.
3. Idee cesarstwa karolińskiego i cesarstwa Ottonów.
4. Proces tworzenia się państw w Europie, z uwzględnieniem ich chrystianizacji.
5. Ideowe i polityczne przyczyny rywalizacji papiestwa z cesarstwem o zwierzchnictwo nad średniowieczną Europą.
6. Polityczne, społeczno-gospodarcze i religijne uwarunkowania wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej i rekonkwisty.
7. Skutki wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej i rekonkwisty.
8. Charakterystyka władzy, struktury społecznej i gospodarki w systemie feudalnym.
9. Charakterystyka ożywienia społeczno-gospodarczego w Europie XI-XIII w.
10. Charakterystyka realiów życia codziennego w średniowiecznym mieście i wsi.

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego (po gimnazjum)

1. Polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe następstwa II wojny światowej.
2. Przyczyny i skutki rozpadu koalicji antyhitlerowskiej.
3. Okoliczności i skutki powstania NRD i RFN.
4. Charakterystyka NATO i Układu Warszawskiego.
5. Charakterystyka państw będących w strefie wpływów ZSRR, z uwzględnieniem wydarzeń na Węgrzech w 1956 r. i w Czechosłowacji w 1968 r.
6. Znaczenie II Soboru Watykańskiego dla przemian w Kościele katolickim drugiej połowy XX w.
7. Konflikty zimnej wojny, z uwzględnieniem wojen w Korei, Wietnamie i Afganistanie oraz kryzysu kubańskiego.
8. Przyczyny konfliktu bliskowschodniego.
9. Przemiany w Chinach po II wojnie światowej.
10. Zmiany kulturowe i społeczne po II wojnie światowej.

 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2020 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności