Klasa 4 szkoły podstawowej

Zakres treści programowych z I etapu kształcenia oraz:
1. Polskie symbole narodowe.
2. Najważniejsze zabytki i symbole kultury polskiej.
3. Historia a dzieje legendarne.
4. Legendarne i historyczne początki państwa polskiego.
5. Zjazd w Gnieźnie i pierwsza koronacja królewska w Polsce.
6. Panowanie Kazimierza Wielkiego.
7. Unia polsko-litewska w Krewie i bitwa pod Grunwaldem.
8. Dokonania Mikołaja Kopernika.
9. Bohaterowie wojen XVII wieku: Augustyn Kordecki, Stefan Czarniecki, Jan III Sobieski.
10. Powstanie kościuszkowskie.

Klasa 5 szkoły podstawowej

Zakres materiału z klasy 4 oraz:
1. Początki antycznego Rzymu.
2. Ustrój starożytnego Rzymu - od republiki do dominatu.
3. Juliusz Cezar i Oktawian August.
4. Społeczeństwa starożytnego Rzymu.
5. Osiągniecia Rzymian w zakresie architektury, literatury, sztuki, prawa.
6. Wierzenia Rzymian i ich stosunek do chrześcijaństwa.
7. Podział cesarstwa rzymskiego na część zachodnią i wschodnią.
8. Przyczyny upadku cesarstwa zachodniorzymskiego.
9. Narodziny i rozprzestrzenienie się chrześcijaństwa.
10. Islam i ekspansja arabska.

Klasa 6 szkoły podstawowej

Zakres materiału z klasy 5 oraz:
1. Wojny Rzeczypospolitej w XVII wieku - przyczyny, główne bitwy, polscy hetmani, skutki.
2. Kultura baroku - cechy, przykłady zabytków.
3. Francja za panowania Ludwika XIV.
4. Idea oświecenia w literaturze, nauce, architekturze i sztuce.
5. Trójpodział władzy i umowa społeczna.
6. Reformy oświeceniowe w Prusach, Rosji i Austrii.
7. Kryzys państwa polskiego za panowania Wettinów.
8. Amerykańska wojna o niepodległość.
9. Wielka rewolucja francuska.
10. Próby naprawy państwa za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Klasa 7 szkoły podstawowej

Zakres materiału z klasy 6 oraz:
1. Przyczyny, kluczowe wydarzenia polityczne i militarne oraz skutki powstań: listopadowego, krakowskiego, styczniowego.
2. Zjednoczenie Włoch i Niemiec.
3. Wojna secesyjna.
4. Działania zaborców wobec Polaków: germanizacja, rusyfikacja, autonomia Galicyjska.
5. Postawy społeczeństwa polskiego w stosunku do zaborców.
6. Rewolucja 1905 r.
7. Pierwsze polskie partie polityczne.
8. Geneza I wojny światowej.
9. Postęp techniczny w czasie I wojny światowej.
10. Sprawa polska podczas I wojny światowej.

Klasa 8 szkoły podstawowej

Zakres materiału z klasy 7 oraz:
1. Niemiecka i sowiecka agresja na Polskę w 1939 r.
2. Podział okupowanych ziem polskich w 1939 r.
3. Polityka niemiecka i sowiecka na terenie okupowanej Polski.
4. Niemieckie i sowieckie zbrodnie: Palmiry, Katyń, Mord profesorów lwowskich, Aktion Zamość.
5. Polityczna i militarna działalność Polskiego Państwa Podziemnego.
6. Formy oporu Polaków wobec okupantów.
7. Okoliczności powstania i działalność Rządu RP na uchodźstwie.
8. Powstanie Warszawskie - przyczyny wybuchu, reakcja aliantów i ZSRS, skutki.
9. Polacy na frantach II wojny światowej.
10. Postanowienia konferencji tzw. wielkiej trójki dotyczące Polski.
11. Polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe skutki II wojny światowej.
12. Przyczyny i skutki rozpadu koalicji antyhitlerowskiej.
13. Początki zimnej wojny.

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego

Zakres materiału klasy 8 szkoły podstawowej oraz:
1. Położenie cesarstwa bizantyjskiego i charakterystyka jego osiągnięć w dziedzinie kultury i prawa.
2. Charakterystyka cywilizacji łacińskiej, bizantyjskiej i arabskiej.
3. Początki islamu i charakterystyka religii mahometańskiej.
4. Podboje Arabów.
5. Państwa germańskie powstałe na gruzach imperium rzymskiego.
6. Państwo Franków i okoliczności przejęcia władzy przez Karolingów.
7. Rządy Karola Wielkiego: rozwój terytorialny, koronacja cesarska, idea cesarstwa karolińskiego, reformy karolińskie, renesans karoliński.
8. Rozpad imperium Karola Wielkiego - postanowienia traktatu w Verdun z 834 r.
9. Królestwo Niemieckie pod rządami Ludolfingów i idea cesarstwa uniwersalistycznego.
10. Charakterystyka systemu feudalnego i społeczeństwa stanowego.
11. Pierwsze państwa Słowian: Państwo Samona, Państwo Wielkomorawskie, Czechy, Ruś Kijowska, Państwo Polan.
12. Rozmieszczenie plemion słowiańskich na ziemiach polskich.
13. Przyczyny, okoliczności i skutki chrztu Mieszka I.
14. Zasięg terytorialny państwa Polan pod koniec panowania Mieszka I.
15. Panowanie Bolesława Chrobrego: przejęcie władzy, misja św. Wojciecha i jej znaczenie, zjazd gnieźnieński, rozwój terytorialny, koronacja królewska.
16. Kryzys monarchii Piastów za panowania Mieszka II i panowanie Kazimierza Odnowiciela.
17. Od Bolesława Śmiałego do Bolesława Krzywoustego: konflikt z biskupem Stanisławem, podział państwa między Bolesława a Zbigniewa, wojna z Henrykiem V, podbój Pomorza.
18. Przyczyny rozbicia dzielnicowego, postanowienia statutu sukcesyjnego.
19. Upadek zasady senioratu i pryncypatu.

Klasa 2 liceum ogólnokształcącego

Zakres materiału klasy 1 liceum oraz:
1. Rządy Zygmunta III Wazy: podwójna elekcja, unia brzeska, rokosz Zebrzydowskiego, geneza wojen polsko-szwedzkich, wojny o Inflanty 1600-1611 i 1621-1622, wojna o ujście Wisły (Pomorze Gdańskie) 1626-1629, przyczyny zaangażowania się Rzeczypospolitej w wewnętrzne sprawy Rosji, dymitriady, wojna moskiewska 1609-1618, przyczyny konfliktów polsko-tureckich, wojna polsko-turecka 1620-1621.
2. Rządy Władysława IV Wazy: wojna smoleńska 1632-1634, plany kolejnej wojny z Imperium Osmańskim.
3. Ukraina w Rzeczypospolitej Obojga Narodów - tereny, mieszkańcy.
4. Przyczyny, przebieg i skutki powstania Chmielnickiego.
5. Przyczyny, przebieg i skutki wojny polsko-rosyjskiej 1654-1686.
6. Przyczyny, przebieg i skutki potopu szwedzkiego.
7. Zasada liberum veto.
8. Próby reform za panowania Jana Kazimierza i rokosz Lubomirskiego.
9. Przyczyny, przebieg i skutki wojen z Turcją w II połowie XVII wieku.
10. Barok i sarmatyzm w Rzeczypospolitej.
11. Rewolucja agrarna i przemysłowa w Anglii - przyczyny, charakterystyka i skutki.
12. Merkantylizm i liberalizm gospodarczy.
13. Oświecenie: cechy myśli oświeceniowej, myśl społeczno-polityczna Johna Locke’a, Monteskiusza, Woltera, Jean-Jacquesa Rousseau, Wielka Encyklopedia Francuska, rozwój edukacji.
14. Rokoko i klasycyzm - cechy, najważniejsze dzieła/zabytki.
15. Absolutyzm oświecony w Rosji, Prusach i Austrii.
16. Przyczyny, przebieg i skutki wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych oraz ustrój USA.
17. Rewolucja francuska: pojęcie „rewolucja”, przyczyny rewolucji we Francji, zdobycie Bastylii, reformy Zgromadzenia Konstytucyjnego, okoliczności proklamowania republiki we Francji, terror jakobinów, rządy dyrektoriatu, konstytucja roku III.

Klasa 3 liceum ogólnokształcącego

Zakres materiału klasy 2 liceum oraz:
1. Przyczyny wybuchu powstania listopadowego i styczniowego, kluczowe wydarzenia z okresu walk powstańczych, najważniejsze bitwy, dyktatorzy, charakter walk, skutki.
2. Cele i metody rusyfikacji i germanizacji.
3. Zakres autonomii galicyjskiej.
4. Problem uwłaszczenia chłopów na ziemiach polskich.
5. Rozwój przemysłu na ziemiach polskich pod zaborami.
6. Postawy Polaków wobec zaborców.
7. Pozytywizm warszawski: program, przedstawiciele.
8. Kształtowanie się nowej struktury społeczeństwa polskiego w drugiej połowie XIX wieku.
9. Rozwój polskiego ruchu socjalistycznego: program, najważniejsze partie, czołowi działacze, prasa.
10. Rozwój polskiego ruchu narodowego: program, najważniejsze organizacje, czołowi działacze, prasa.
11. Rozwój polskiego ruchu ludowego: program, najważniejsze organizacje, czołowi działacze, prasa.
12. Rozwój polskiej kultury i nauki na przełomie XIX i XX wieku: specyfika i twórcy polskiego pozytywizmu, dzieła „ku pokrzepieniu serc”, specyfika i twórcy polskiego modernizmu (Młodej Polski), najważniejsze dokonania w dziedzinie nauki, historiografia w wydaniu szkoły warszawskiej i krakowskiej.
13. Zbrojny pokój w Europie - przyczyny napięć między państwami.
14. Geneza i członkowie trójprzymierza i trójporozumienia.
15. Przyczyny wybuchu I wojny światowej.
16. Kluczowe działania na frontach zachodnim, wschodnim i włoskim.
17. Najważniejsze partie polityczne w Rosji w przededniu rewolucji.
18. Przyczyny, przebieg i skutki rewolucji lutowej w Rosji.
19. Przyczyny, przebieg i skutki rewolucji październikowej w Rosji.
20. Przystąpienie USA do I wojny światowej i klęska państw centralnych.
21. Skutki I wojny światowej.

 

Logowanie / Rejestracja

Login lub e-mail   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2023 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.