Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznych znanych z życia codziennego.
2. Mieszaniny substancji i ich rozdzielanie.
3. Zjawiska fizyczne a reakcje chemiczne.
4. Pierwiastki i związki chemiczne; symbole pierwiastków.
5. Podział pierwiastków na metale i niemetale.
6. Właściwości metali i niemetali.
7. Stopy. Praktyczne zastosowanie metali, stopów i niemetali.
8. Korozja i sposoby ochrony przed korozją metali.
9. Mieszanina a związek chemiczny.
10. Podstawowy sprzęt i szkło laboratoryjne.
11. Obliczenia z wykorzystaniem pojęć: objętość, masa i gęstość.
12. Atomy i cząsteczki.
13. Budowa atomów, izotopy.
14. Cząstki elementarne i ich właściwości.
15. Zjawisko promieniotwórczości i jego praktyczne wykorzystanie.
16. Zależność między budowa atomu pierwiastka, a jego położeniem w układzie okresowym.
17. Podstawowe wiadomości o układzie okresowym pierwiastków, odczytywanie informacji z układu.
18. Wartościowość pierwiastka.
19. Cząsteczki związku chemicznego i pierwiastka.
20. Wzory strukturalne (kreskowe) i sumaryczne.
21. Nazewnictwo prostych związków chemicznych.
22. Rodzaje wiązań chemicznych, elektroujemność wg Paulinga.
23. Związki jonowe i kowalencyjne.
24. Jony metali i niemetali.
25. Masa atomowa i cząsteczkowa; atomowa jednostka masy.
26. Prawo stałości składu związku chemicznego i prawo zachowania masy.
27. Równania reakcji chemicznych.
28. Obliczenia stechiometryczne.
29. Rodzaje reakcji chemicznych.
30. Wpływ katalizatora na przebieg reakcji chemicznej.
31. Powietrze, jego skład i właściwości.
32. Właściwości azotu.
33. Właściwości i znaczenie tlenu w przyrodzie.
34. Ozon i dziura ozonowa.
35. Właściwości tlenku węgla (IV).
36. Zastosowanie praktyczne i rola dwutlenku węgla w przyrodzie.
37. Właściwości i praktyczne zastosowanie wodoru.
38. Związki wodoru z niemetalami.
39. Gazy szlachetne i ich zastosowanie praktyczne.
40. Efekt cieplarniany i przyczyny globalnego ocieplenia klimatu.
41. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami.
42. Najwybitniejsi uczeni w badaniach chemicznych.

 

Klasa 8 szkoły podstawowej

Zakres tematyczny klasy VII oraz:
1. Budowa cząsteczki wody.
2. Woda i roztwory wodne.
3. Właściwości wody.
4. Stężenie procentowe roztworu, zmiana stężenia i mieszanie roztworów.
5. Rodzaje roztworów; rozpuszczalność substancji w wodzie.
6. Tlenki metali i niemetali.
7. Elektrolity i nieelektrolity.
8. Wodorotlenki i zasady.
9. Właściwości i zastosowanie wodorotlenku sodu, potasu i wapnia.
10. Wodorotlenki i zasady wokół nas.
11. Otrzymywanie zasad i wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie.
12. Dysocjacja elektrolityczna kwasów i zasad.
13. Tlenki kwasowe i zasadowe.
14. Kwasy tlenowe i beztlenowe.
15. Otrzymywanie i właściwości podstawowych kwasów.
16. Kwasy w naszym otoczeniu.
17. Dysocjacja elektrolityczna kwasów.
18. Kwasy mocne i słabe.
19. Powstawanie kwaśnych opadów i ich skutki.
20. Roztwory kwaśne i zasadowe; skala pH, zastosowanie wskaźników: papierek wskaźnikowy uniwersalny, fenoloftaleina, oranż metylowy.
21. Odmiany alotropowe węgla.
22. Naturalne źródła węglowodorów (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny).
23. Szereg homologiczny alkanów, izomeria łańcuchowa.
24. Właściwości i zastosowanie alkanów; związek między długością łańcucha węglowego a właściwościami fizycznymi alkanów.
25. Szereg homologiczny alkenów i alkinów. Izometria położeniowa.
26. Właściwości etylenu i acetylenu.
27. Polimeryzacja.
28. Szereg homologiczny alkoholi.
29. Sole, budowa cząsteczek, wzory kreskowe i sumaryczne. Nazewnictwo soli.
30. Otrzymywanie soli. Reakcja zobojętniania.
31. Reakcje strąceniowe.
32. Właściwości i zastosowanie soli.
33. Dysocjacja elektrolityczna soli, sole rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie.
34. Reakcje metali z kwasami. Szereg aktywności metali.

 

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

1. Budowa atomu
2. Liczba nukleonów i elektronów w atomie pierwiastka chemicznego
3. Konfiguracja elektronowa atomów
4. Związek między budową elektronową atomu a jego położeniem w układzie okresowym
5. Sposób ułożenia pierwiastków chemicznych w układzie okresowym
6. Właściwości substancji w zależności od rodzaju wiązania chemicznego
7. Wartości elektroujemności a ustalania rodzaju wiązania chemicznego
8. Wpływ rodzaju wiązania na właściwości substancji
9. Wiązania jonowe, kowalencyjne, metaliczne – sposoby tworzenia wiązań
10. Rozpoznawanie rodzaju wiązania chemicznego na podstawie wartości elektroujemności
11. Przykładowe substancje o wiązaniach jonowych, kowalencyjnych i metalicznych
12. Tlenki: nazewnictwo i wzory (ustalanie wzorów na podstawie wartościowości i nazwy)
13. Sposoby otrzymywania tlenków, zapis reakcji otrzymywania tlenków
14. Tlenki: kwasowe, zasadowe, obojętne oraz pojęcie amfoteryczności
15. Związki pierwiastków chemicznych z wodorem
16. Wzory i nazewnictwo wodorków
17. Reakcje otrzymywania wodorków,
18. Kryteria podziału wodorków
19. Właściwości i zastosowania związków pierwiastków z wodorem
20. Wodorotlenki: wzory, nazewnictwo, sposoby otrzymywania
21. Wodorotlenek a zasada
22. Barwa wskaźników w roztworach zasad, kwasów
23. Podział, właściwości i zastosowanie wodorotlenków
24. Higroskopijność
25. Kwasy: nazewnictwo, podział, wzory
26. Sposoby otrzymywania kwasów
27. Właściwości i zastosowania kwasów
28. Nazewnictwo i wzory soli
29. Zagadnienia z klasy 7 i 8 szkoły podstawowej będące uzupełnieniem powyższych zagadnień (bez kwasów organicznych)

 

Klasa 2 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

Podstawowe zagadnienia z klasy pierwszej liceum oraz:
1. Mol i masa molowa, objętość molowa gazów
2. Reakcje utleniania i redukcji
3. Szereg aktywności chemicznej metali
4. Ogniwo galwaniczne
5. Rodzaje roztworów: sposoby rozdzielania mieszanin, rozpuszczalność substancji, krzywe rozpuszczalności
6. Stężenie procentowe roztworu i stężenie molowe roztworu, sposoby przeliczania stężeń
7. Zmiana stopnia zagęszczenia roztworu
8. Proces i stopień dysocjacji elektrolitycznej
9. Wskaźniki kwasowo – zasadowe
10. Odczyn i pH roztworu
11. Właściwości sorpcyjne gleby, stopień zanieczyszczenia gleb i jego przyczyny
12. Reakcje zobojętniania roztworów, reakcje strącania osadów
13. Efekty energetyczne reakcji chemicznych: reakcje egzo i endoenergetyczne, entalpia, energia aktywacji,
14. Czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznej
15. Wstęp do chemii organicznej: podstawowe wiadomości dotyczące węglowodorów, szeregi homologiczne, nazewnictwo, wzory i właściwości chemiczne alkanów, alkenów, alkinów
16. Proces destylacji ropy naftowej i pirolizy węgla kamiennego

 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2021 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności