Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznych znanych z życia codziennego.
2. Mieszaniny substancji i ich rozdzielanie.
3. Zjawiska fizyczne a reakcje chemiczne.
4. Pierwiastki i związki chemiczne; symbole pierwiastków.
5. Podział pierwiastków na metale i niemetale.
6. Właściwości metali i niemetali.
7. Stopy. Praktyczne zastosowanie metali, stopów i niemetali.
8. Korozja i sposoby ochrony przed korozją metali.
9. Mieszanina a związek chemiczny.
10. Podstawowy sprzęt i szkło laboratoryjne.
11. Obliczenia z wykorzystaniem pojęć: objętość, masa i gęstość.
12. Atomy i cząsteczki.
13. Budowa atomów, izotopy.
14. Cząstki elementarne i ich właściwości.
15. Zjawisko promieniotwórczości i jego praktyczne wykorzystanie.
16. Zależność między budowa atomu pierwiastka, a jego położeniem w układzie okresowym.
17. Podstawowe wiadomości o układzie okresowym pierwiastków, odczytywanie informacji z układu.
18. Wartościowość pierwiastka.
19. Cząsteczki związku chemicznego i pierwiastka.
20. Wzory strukturalne (kreskowe) i sumaryczne.
21. Nazewnictwo prostych związków chemicznych.
22. Rodzaje wiązań chemicznych, elektroujemność wg Paulinga.
23. Związki jonowe i kowalencyjne.
24. Jony metali i niemetali.
25. Masa atomowa i cząsteczkowa; atomowa jednostka masy.
26. Prawo stałości składu związku chemicznego i prawo zachowania masy.
27. Równania reakcji chemicznych.
28. Obliczenia stechiometryczne.
29. Rodzaje reakcji chemicznych.
30. Wpływ katalizatora na przebieg reakcji chemicznej.
31. Powietrze, jego skład i właściwości.
32. Właściwości azotu.
33. Właściwości i znaczenie tlenu w przyrodzie.
34. Ozon i dziura ozonowa.
35. Właściwości tlenku węgla (IV).
36. Zastosowanie praktyczne i rola dwutlenku węgla w przyrodzie.
37. Właściwości i praktyczne zastosowanie wodoru.
38. Związki wodoru z niemetalami.
39. Gazy szlachetne i ich zastosowanie praktyczne.
40. Efekt cieplarniany i przyczyny globalnego ocieplenia klimatu.
41. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami.
42. Najwybitniejsi uczeni w badaniach chemicznych.

 

Klasa 8 szkoły podstawowej

Zakres tematyczny klasy VII oraz:
1. Budowa cząsteczki wody.
2. Woda i roztwory wodne.
3. Właściwości wody.
4. Stężenie procentowe roztworu, zmiana stężenia i mieszanie roztworów.
5. Rodzaje roztworów; rozpuszczalność substancji w wodzie.
6. Tlenki metali i niemetali.
7. Elektrolity i nieelektrolity.
8. Wodorotlenki i zasady.
9. Właściwości i zastosowanie wodorotlenku sodu, potasu i wapnia.
10. Wodorotlenki i zasady wokół nas.
11. Otrzymywanie zasad i wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie.
12. Dysocjacja elektrolityczna kwasów i zasad.
13. Tlenki kwasowe i zasadowe.
14. Kwasy tlenowe i beztlenowe.
15. Otrzymywanie i właściwości podstawowych kwasów.
16. Kwasy w naszym otoczeniu.
17. Dysocjacja elektrolityczna kwasów.
18. Kwasy mocne i słabe.
19. Powstawanie kwaśnych opadów i ich skutki.
20. Roztwory kwaśne i zasadowe; skala pH, zastosowanie wskaźników: papierek wskaźnikowy uniwersalny, fenoloftaleina, oranż metylowy.
21. Odmiany alotropowe węgla.
22. Naturalne źródła węglowodorów (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny).
23. Szereg homologiczny alkanów, izomeria łańcuchowa.
24. Właściwości i zastosowanie alkanów; związek między długością łańcucha węglowego a właściwościami fizycznymi alkanów.
25. Szereg homologiczny alkenów i alkinów. Izometria położeniowa.
26. Właściwości etylenu i acetylenu.
27. Polimeryzacja.
28. Szereg homologiczny alkoholi.
29. Sole, budowa cząsteczek, wzory kreskowe i sumaryczne. Nazewnictwo soli.
30. Otrzymywanie soli. Reakcja zobojętniania.
31. Reakcje strąceniowe.
32. Właściwości i zastosowanie soli.
33. Dysocjacja elektrolityczna soli, sole rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie.
34. Reakcje metali z kwasami. Szereg aktywności metali.

 

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego

1. Budowa atomu.
2. Liczba nukleonów i elektronów w atomie pierwiastka chemicznego.
3. Izotopy pierwiastków.
4. Konfiguracja elektronowa atomów.
5. Związek między budową elektronową atomu a jego położeniem w układzie okresowym.
6. Sposób ułożenia pierwiastków chemicznych w układzie okresowym.
7. Właściwości substancji w zależności od rodzaju wiązania chemicznego.
8. Wartości elektroujemności a ustalania rodzaju wiązania chemicznego.
9. Wpływ rodzaju wiązania na właściwości substancji.
10. Wiązania jonowe, kowalencyjne, metaliczne - sposoby tworzenia wiązań.
11. Rozpoznawanie rodzaju wiązania chemicznego na podstawie wartości elektroujemności.
12. Metale i niemetale - charakterystyczne cechy.
13. Przykładowe substancje o wiązaniach jonowych, kowalencyjnych i metalicznych.
14. Tlenki: nazewnictwo i wzory (ustalanie wzorów na podstawie wartościowości i nazwy).
15. Sposoby otrzymywania tlenków, zapis reakcji otrzymywania tlenków.
16. Tlenki: kwasowe, zasadowe, obojętne oraz pojęcie amfoteryczności.
17. Związki pierwiastków chemicznych z wodorem.
18. Wzory i nazewnictwo wodorków, chlorków, siarczków, bromków.
19. Reakcje otrzymywania wodorków.
20. Kryteria podziału wodorków.
21. Właściwości i zastosowania związków pierwiastków z wodorem.
22. Wodorotlenki: wzory, nazewnictwo, sposoby otrzymywania.
23. Wodorotlenek a zasada.
24. Barwa wskaźników w roztworach zasad, kwasów, soli, pH roztworu w tych związkach.
25. Podział, właściwości i zastosowanie wodorotlenków.
26. Higroskopijność.
27. Kwasy: nazewnictwo, podział, wzory.
28. Sposoby otrzymywania kwasów, reakcje kwasów.
29. Właściwości i zastosowania kwasów.
30. Nazewnictwo i wzory soli.
31. Chemia życia codziennego, zastosowanie chemii w otaczających nas produktach.
32. Zagadnienia z klasy 7 i 8 szkoły podstawowej będące uzupełnieniem powyższych zagadnień (bez kwasów organicznych).

 

Klasa 2 liceum ogólnokształcącego

1. Podstawowe zagadnienia z klasy pierwszej liceum, ponadto:
2. Mol i masa molowa, objętość molowa gazów.
3. Reakcje utleniania i redukcji.
4. Rodzaje roztworów: sposoby rozdzielania mieszanin, rozpuszczalność substancji, krzywe rozpuszczalności.
5. Stężenie procentowe roztworu i stężenie molowe roztworu, sposoby przeliczania stężeń.
6. Zmiana stopnia zagęszczenia roztworu.
7. Proces i stopień dysocjacji elektrolitycznej.
8. Wskaźniki kwasowo-zasadowe.
9. Odczyn i pH roztworu.
10. Właściwości sorpcyjne gleby, stopień zanieczyszczenia gleb i jego przyczyny.
11. Reakcje zobojętniania roztworów, reakcje strącania osadów.
12. Efekty energetyczne reakcji chemicznych: reakcje egzo i endoenergetyczne, entalpia, energia aktywacji.
13. Czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznej.
14. Wstęp do chemii organicznej: podstawowe wiadomości dotyczące węglowodorów, szeregi homologiczne, nazewnictwo, wzory i właściwości chemiczne alkanów, alkenów, alkinów. Fluorowcopochodne alkanów, alkenów i alkinów.
15. Proces destylacji ropy naftowej i pirolizy węgla kamiennego.
16. Chemia życia codziennego, zastosowanie chemii w otaczających nas produktach.

 

Klasa 3 liceum ogólnokształcącego

1. Chemia nieorganiczna z klas 1 i 2 liceum, a w szczególności:

 • Układ okresowy pierwiastków, interpretacja budowy atomu.
 • Rozróżnianie w związkach rodzajów wiązań chemicznych, interpretacja oddziaływań międzycząsteczkowych.
 • Podstawowe związki z chemii nieorganicznej: tlenki, wodorki, wodorotlenki, kwasy nieorganiczne, sole, hydraty - nazewnictwo, budowa, otrzymywanie, reakcje.
 • Interpretacja moli, liczby Avogadra.
 • Obliczanie mas: cząsteczkowej i molowej.
 • Obliczenia stechiometryczne.
 • Reakcja utleniania i redukcji.
 • Interpretacja roztworów, rozpuszczalności. Roztwory nasycone i nienasycone.
 • Obliczenia uwzględniające dane z krzywych rozpuszczalności.
 • Obliczanie i przeliczanie stężeń: procentowego i molowego.
 • Proces dysocjacji elektrolitycznej, stopień dysocjacji elektrolitycznej, wskazywanie elektrolitów i nieelektrolitów.
 • pH roztworu - odniesienie do przykładów z życia codziennego.
 • Reakcje strącania osadów i reakcje zobojętniania.
 • Reakcje egzo i endotermiczne, katalizatory.

2. Chemia organiczna z klas 2 i 3 liceum, a w szczególności:

 • Paliwa kopalne: gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel - cechy charakterystyczne, sposoby otrzymywania produktów i zastosowanie w życiu codziennym, alternatywne źródła energii w kontekście ochrony środowiska.
 • Wzory, właściwości, nazewnictwo, typowe reakcje otrzymywania i reakcje z udziałem tych związków z grupy alkanów, alkenów, alkinów oraz benzenu.
 • Właściwości, nazewnictwo, zastosowanie fluorowcopochodnych węglowodorów.
 • Fermentacja alkoholowa, fermentacja octowa.
 • Otrzymywanie, nazewnictwo systematyczne i zwyczajowe, rzędowość, izomery, właściwości fizyczne w szeregu homologicznym alkoholi monohydroksylowych i polihydroksylowych. Sposoby odróżniania obu rodzajów alkoholi od siebie.
 • Budowa, nazewnictwo, izomery, otrzymywanie, właściwości fizyczne i chemiczne, reakcje, zastosowanie fenoli oraz sposoby ich odróżniania od alkoholi.
 • Aldehydy i ketony: budowa, nazewnictwo, szereg homologiczny, sposoby otrzymywania, reakcje jakim ulegają, próby Tollensa i Trommera, zastosowania.
 • Budowa, nazewnictwo systematyczne i zwyczajowe, szeregi homologiczne, izomery, sposoby otrzymywania, reakcje jakim ulegają bądź nie ulegają, zastosowania, właściwości niższych i wyższych kwasów karboksylowych.
 • Sole kwasów karboksylowych.
 • Sposoby odróżnianie nasyconych i nienasyconych kwasów karboksylowych.
 • Reakcje otrzymywania mydeł i ich odczyn.
 • Budowa, nazewnictwo, sposoby otrzymywania, cechy charakterystyczne, reakcje, zastosowania, właściwości estrów. Hydroliza kwasowa i zasadowa.
 • Budowa, nazewnictwo, sposoby otrzymywania, reakcje, zastosowania, właściwości tłuszczy. Fermentacja masłowa.
 • Środki czystości i kosmetyki.

3. Chemia życia codziennego, zastosowanie chemii w otaczających nas produktach.

 

Logowanie / Rejestracja

Login lub e-mail   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2023 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.