Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Biologia jako nauka:

 • źródła wiedzy o biologii,
 • dziedziny biologii,
 • budowa organizmów wielokomórkowych,
 • obserwacje mikroskopowe,
 • budowa mikroskopu optycznego,
 • rodzaje mikroskopów i wykorzystanie ich w biologii,
 • obserwacje mikroskopowe i przygotowanie preparatu.

2. Budowa i czynności życiowe organizmów żywych:

 • komórka zwierzęca i roślinna,
 • składniki chemiczne organizmów,
 • pierwiastki i związki chemiczne wchodzące w skład organizmu,
 • samożywność i cudzożywność,
 • sposoby oddychania organizmów.

3. Wirusy, bakterie, protisty i grzyby:

 • grzyby - budowa i różnorodność grzybów,
 • porosty - budowa i znaczenie,
 • różnorodność protistów,
 • występowanie i środowisko protistów,
 • wirusy - cechy i budowa wirusów,
 • cechy bakterii, występowanie, odżywianie, oddychanie, rozmnażanie,
 • znaczenie bakterii w przyrodzie i dla człowieka,
 • sposoby rozprzestrzeniania się wirusów i bakterii,
 • choroby wirusowe i bakteryjne.

4. Mchy:

 • przedstawiciele mchów - środowisko życia i charakterystyczne cechy,
 • płonnik i torfowiec,
 • znaczenie mchów w przyrodzie i życiu człowieka.

 

Klasa 6 szkoły podstawowej

1. Charakterystyka świata zwierząt:

 • budowa i czynności życiowe,
 • tryb życia,
 • bezkręgowce i kręgowce.

2. Tkanki zwierzęce:

 • klasyfikacja tkanek zwierzęcych - tkanka nabłonkowa, tkanka łączna, tkanka mięśniowa, tkanka nerwowa - budowa i funkcje.

3. Parzydełkowce:

 • środowisko i tryb życia parzydełkowców,
 • charakterystyczne cechy parzydełkowców,
 • znaczenie parzydełkowców.

4. Płazińce:

 • środowisko i tryb życia,
 • cechy charakterystyczne płazińców,
 • znaczenie płazińców w przyrodzie.

5. Nicienie:

 • środowisko i tryb życia nicieni,
 • charakterystyka nicieni,
 • znaczenie nicieni.

6. Pierścienice:

 • środowisko życia pierścienic,
 • budowa i znaczenie pierścienic.

7. Stawonogi i skorupiaki:

 • środowiska życia skorupiaków,
 • różnorodność skorupiaków,
 • znaczenie skorupiaków w przyrodzie i dla człowieka.

8. Owady:

 • środowisko i tryb życia owadów,
 • cechy wspólne,
 • różnorodność budowy owadów,
 • znaczenie owadów.

9. Pajęczaki:

 • środowisko życia pajęczaków,
 • cechy pajęczaków,
 • różnorodność pajęczaków,
 • znaczenie pajęczaków.

10. Mięczaki:

 • cechy wspólne mięczaków,
 • środowiska życia,
 • cechy wspólne oraz różnorodność mięczaków,
 • znaczenie mięczaków w przyrodzie.

11. Małże i głowonogi:

 • środowisko życia małży i głowonogów,
 • cechy wspólne,
 • różnorodność budowy małży i głowonogów,
 • znaczenie małży i głowonogów.

12. Ryby:

 • środowisko i tryb życia ryb,
 • budowa zewnętrzna ryb,
 • rozmnażanie się i rozwój ryb,
 • budowa ryb,
 • znaczenie ryb w przyrodzie.

13. Płazy:

 • środowisko życia płazów,
 • płazy jako zwierzęta zmiennocieplne,
 • budowa płazów - cechy wspólne przedstawicieli tej gromady,
 • rozmnażanie się i rozwój płazów,
 • różnorodność płazów,
 • znaczenie płazów w przyrodzie i dla człowieka.

 

Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Układ nerwowy i narządy zmysłów:

 • ośrodki nerwowe,
 • centralny i obwodowy układ nerwowy, autonomiczny układ nerwowy - budowa,
 • przykłady kontroli - układ nerwowy współczulnym i przywspółczulny,
 • łuk odruchowy, pojęcie i rodzaje odruchów,
 • synapsy i ich rodzaje,
 • choroby i higiena układu nerwowego,
 • zmysły - budowa i działanie oraz higiena narządów zmysłów; przegląd i budowa zmysłu dotyku, słuchu, wzroku, równowagi.

2. Układ hormonalny:

 • gruczoły dokrewne i ich przegląd,
 • rola i rodzaje hormonów,
 • zasada działania hormonów,
 • antagonistyczne działanie hormonów,
 • choroby układu dokrewnego.

UWAGA! Szczegółowe zagadnienia do poszczególnych działów są zbieżne z rozkładem materiału dla klasy 7.

 

Klasa 8 szkoły podstawowej

1. Ekologia:

 • podstawowe pojęcia w ekologii,
 • tolerancja ekologiczna; przykłady gatunków wskaźnikowych; stenobionty i eurybionty,
 • organizm a środowisko,
 • interakcje między i wewnątrzpopulacyjne,
 • strategie rozrodu - r i K,
 • zależności pokarmowe; łańcuch spasania i detrytusowy; piramidy troficzne; sieci zależności troficznych,
 • materia i energia w ekosystemie,
 • cechy i struktura populacji; krzywe przeżywania i wzrostu populacji - jotowata i esowata,
 • cykle biogeochemiczne - węgiel, azot,
 • struktura i funkcjonowanie ekosystemu,
 • biomy lądowe,
 • sukcesja ekologiczna,
 • zanieczyszczenia środowiska,
 • gatunki inwazyjne,
 • źródła i skutki zanieczyszczeń atmosfery, hydrosfery i litosfery; dziura ozonowa, efekt cieplarniany, kwaśne deszcze,
 • odpady i ich segregacja - pojemniki do segregacji i zasady segregacji odpadów.

2. Elementy ewolucjonizmu:

 • mechanizmy i prawidłowości ewolucji,
 • przebieg antropogenezy (Australopitek, Homo habilis, Homo erectus, neandertalczyk, człowiek współczesny); cechy człowieka współczesnego i człowiekowatych oraz rodzaju człowiek.

UWAGA! Szczegółowe zagadnienia do poszczególnych działów są zbieżne z rozkładem materiału dla klasy 8.

 

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

1. Budowa DNA i RNA, organizacja chromosomu, autosomy i allosomy, grupy zasad azotowych - puryny i pirymidyny.
2. Cykl komórkowy:

 • fazy cyklu komórkowego,
 • znaczenie procesu replikacji DNA,
 • zmiany ilości DNA w poszczególnych fazach cyklu komórkowego.

3. Przebieg podziałów komórkowych. Znaczenie mitozy, mejozy i apoptozy:

 • charakterystyka profazy, metafazy, anafazy i telofazy mitozy oraz mejozy (ze szczególnym uwzględnieniem I podziału mejotycznego),
 • znaczenie mitozy i mejozy,
 • porównanie mitozy z mejozą,
 • przebieg i znaczenie procesu apoptozy.

4. Regulacja aktywności enzymów:

 • działanie aktywatorów i inhibitorów enzymów,
 • mechanizm ujemnego sprzężenia zwrotnego w regulacji szlaków metabolicznych,
 • wpływ czynników fizykochemicznych na aktywność enzymów.

5. Kierunki przemian metabolicznych:

 • rodzaje reakcji metabolicznych: anabolizm i katabolizm,
 • budowa i funkcja ATP,
 • inne rodzaje przenośników elektronów,
 • szlaki metaboliczne.

6. Budowa i działanie enzymów:

 • budowa i właściwości enzymów,
 • mechanizm działania enzymów - kataliza enzymatyczna,
 • badanie wpływu enzymów na białka.

 

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego (po gimnazjum)

1. Podstawowe techniki inżynierii genetycznej:

 • organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO),
 • sekwencjonowanie DNA,
 • wykorzystanie enzymów restrykcyjnych,
 • zastosowanie elektroforezy,
 • łańcuchowa reakcja polimerazy DNA (PCR),
 • wprowadzenie genu do komórki za pomocą wektorów,
 • wyposażenie laboratorium biotechnologicznego,
 • cele tworzenia bibliotek genomowych,
 • wykorzystanie bakterii w inżynierii genetycznej,
 • sonda molekularna jako metoda wykrywania genów.

2. Organizmy zmodyfikowane genetycznie:

 • cele tworzenia roślin zmodyfikowanych genetycznie,
 • otrzymywanie roślin zmodyfikowanych genetycznie,
 • przykładowe modyfikacje genetyczne roślin,
 • zastosowanie zwierząt zmodyfikowanych genetycznie w rolnictwie, medycynie, nauce i przemyśle,
 • otrzymywanie zwierząt zmodyfikowanych genetycznie,
 • GMO - zagrożenia i korzyści.

3. Biotechnologia a medycyna:

 • diagnostyka molekularna,
 • otrzymywanie biofarmaceutyków,
 • hodowla tkanek i narządów do transplantacji,
 • terapia genowa,
 • materiały medyczne nowej generacji.

4. Klonowanie - tworzenie genetycznych kopii:

 • pojęcia: klonowanie, klon, naturalne klony - drogi ich uzyskiwania,
 • rozmnażanie bezpłciowe jako przykład naturalnego klonowania,
 • klonowanie DNA i komórek,
 • klonowanie roślin i zwierząt,
 • zagrożeniom związanym z GMO.

5. Inżynieria genetyczna - korzyści i zagrożenia:

 • argumenty przemawiające za stosowaniem technik inżynierii genetycznej w badaniach naukowych, medycynie, rolnictwie, przemyśle i ochronie środowiska,
 • argumenty przemawiające przeciw stosowaniu technik inżynierii genetycznej,
 • zagrożenia związane z możliwością masowego pojawienia się organizmów transgenicznych w ekosystemach naturalnych,
 • wpływ GMO na ekosystemy i zdrowie człowieka,
 • regulacje prawne dotyczące GMO w Unii Europejskiej i oznakowania produktów GMO.

6. Znaczenie badań nad DNA:

 • praktyczne zastosowanie informacji zawartej w DNA,
 • przykładowe gatunki organizmów i pozyskiwane od nich geny.
 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2020 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności