Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Wirusy i bakterie:

 • wirusy - bezkomórkowe formy materii,
 • drogi rozprzestrzenia się i zasady profilaktyki chorób wywołanych przez wirusy,
 • występowanie bakterii,
 • budowa komórki bakteryjnej,
 • kształty bakterii,
 • czynności życiowe bakterii,
 • znaczenie bakterii w przyrodzie i dla człowieka,
 • przykłady chorób wirusowych i bakteryjnych.

2. Różnorodność protistów:

 • różnorodność budowy protistów,
 • czynności życiowe protestów (odżywianie, oddychanie, rozmnażanie),
 • drogi rozprzestrzenia się i zasady profilaktyki chorób wywołanych przez protisty.

3. Budowa i różnorodność grzybów; porosty:

 • środowisko życia grzybów,
 • cechy umożliwiające zakwalifikowanie organizmu do grzybów,
 • różnorodność budowy grzybów,
 • czynności życiowe grzybów (odżywianie, oddychanie, rozmnażanie),
 • budowa porostów,
 • typy plech,
 • znaczenie porostów.

 

Klasa 6 szkoły podstawowej

1. Stawonogi:

 • środowisko życia stawonogów,
 • charakterystyczne cechy budowy stawonogów,
 • podział stawonogów na skorupiaki, owady i pajęczaki,
 • cechy budowy zewnętrznej skorupiaków,
 • przedstawiciele skorupiaków,
 • wspólne cechy budowy zewnętrznej owadów,
 • aparaty gębowe owadów,
 • odnóża owadów,
 • przystosowania owadów do życia w różnych środowiskach,
 • przedstawiciele owadów,
 • tryb życia pajęczaków,
 • charakterystyczne cechy budowy zewnętrznej pajęczaków,
 • przedstawiciele pajęczaków.

2. Mięczaki:

 • środowisko oraz tryb życia mięczaków,
 • wspólne cechy mięczaków,
 • różnice w budowie ślimaka, małży i głowonogów,
 • przedstawiciele ślimaków, małż i głowonogów.

 

Klasa 7 szkoły podstawowej

ZAGADNIENIA Z KLASY VI:
1. Świat zwierząt. Bezkręgowce - od parzydełkowców do mięczaków. Kręgowce zmiennocieplne i stałocieplne.

ZAGADNIENIA Z KLASY VII:
1. Układ nerwowy i narządy zmysłów:

 • ośrodki nerwowe,
 • centralny i obwodowy układ nerwowy, autonomiczny układ nerwowy - budowa,
 • przykłady kontroli - układ nerwowy współczulnym i przywspółczulny,
 • łuk odruchowy, pojęcie i rodzaje odruchów,
 • synapsy i ich rodzaje,
 • choroby i higiena układu nerwowego,
 • zmysły - budowa i działanie oraz higiena narządów zmysłów; przegląd i budowa zmysłu dotyku, słuchu, wzroku, równowagi.

2. Układ hormonalny:

 • gruczoły dokrewne i ich przegląd,
 • rola i rodzaje hormonów,
 • zasada działania hormonów,
 • antagonistyczne działanie hormonów,
 • choroby układu dokrewnego.

UWAGA! Szczegółowe zagadnienia do poszczególnych działów są zbieżne z rozkładem materiału oraz wymaganiami edukacyjnymi dla klasy 7.

 

Klasa 8 szkoły podstawowej

1. Ekologia:

 • podstawowe pojęcia w ekologii,
 • tolerancja ekologiczna; przykłady gatunków wskaźnikowych; stenobionty i eurybionty,
 • organizm a środowisko,
 • interakcje między i wewnątrzpopulacyjne,
 • strategie rozrodu - r i K,
 • zależności pokarmowe; łańcuch spasania i detrytusowy; piramidy troficzne; sieci zależności troficznych,
 • materia i energia w ekosystemie,
 • cechy i struktura populacji; krzywe przeżywania i wzrostu populacji - jotowata i esowata,
 • cykle biogeochemiczne - węgiel, azot,
 • struktura i funkcjonowanie ekosystemu,
 • sukcesja ekologiczna,
 • zanieczyszczenia środowiska,
 • źródła i skutki zanieczyszczeń atmosfery, hydrosfery i litosfery; dziura ozonowa, efekt cieplarniany, kwaśne deszcze.

2. Człowiek i środowisko:

 • sposoby ochrony przyrody,
 • wpływ człowieka na różnorodność biologiczną,
 • racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody,
 • różnorodność biologiczna.

3. Genetyka:

 • nośnik informacji genetycznej - DNA; budowa DNA i RNA,
 • cechy kodu genetycznego,
 • podstawowe prawa dziedziczenia; zadania genetyczne - I i II Prawo Mendla,
 • dziedziczenie cech u człowieka; dziedziczenie płci u człowieka; cechy sprzężone z płcią,
 • dziedziczenie grup krwi,
 • krzyżówki genetyczne - allele wielokrotne, dziedziczenie cech sprzężonych z płcią

UWAGA! Szczegółowe zagadnienia do poszczególnych działów są zbieżne z rozkładem materiału oraz wymaganiami edukacyjnymi dla klasy 8.

 

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

1. Budowa DNA i RNA, organizacja chromosomu, autosomy i allosomy, grupy zasad azotowych - puryny i pirymidyny.
2. Cykl komórkowy:

 • fazy cyklu komórkowego,
 • znaczenie procesu replikacji DNA,
 • zmiany ilości DNA w poszczególnych fazach cyklu komórkowego.

3. Przebieg podziałów komórkowych. Znaczenie mitozy, mejozy i apoptozy:

 • charakterystyka profazy, metafazy, anafazy i telofazy mitozy oraz mejozy (ze szczególnym uwzględnieniem I podziału mejotycznego),
 • znaczenie mitozy i mejozy,
 • porównanie mitozy z mejozą,
 • przebieg i znaczenie procesu apoptozy,
 • cykl komórkowy.

4. Regulacja aktywności enzymów:

 • działanie aktywatorów i inhibitorów enzymów,
 • mechanizm ujemnego sprzężenia zwrotnego w regulacji szlaków metabolicznych,
 • wpływ czynników fizykochemicznych na aktywność enzymów.

5. Kierunki przemian metabolicznych:

 • rodzaje reakcji metabolicznych: anabolizm i katabolizm,
 • budowa i funkcja ATP,
 • inne rodzaje przenośników elektronów*,
 • szlaki metaboliczne.

6. Budowa i działanie enzymów:

 • budowa i właściwości enzymów,
 • mechanizm działania enzymów - kataliza enzymatyczna,
 • badanie wpływu enzymów na białka.

 

Klasa 2 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

1. Układ moczowy:

 • budowa i funkcjonowanie układu moczowego:
  - funkcje układu wydalniczego,
  - wydalanie zbędnych produktów metabolizmu,
  - cykl mocznikowy i jego znaczenie,
  - budowa układu wydalniczego, w tym budowa nerki,
  - powstawanie moczu,
  - mocz pierwotny i mocz ostateczny, skład moczu ostatecznego,
  - wydalanie moczu,
  - udział układu moczowego w homeostazie - osmoregulacja i stałość składu płynów ustrojowych,
  - kontrola hormonalna wydalania,
  - wewnątrzwydzielnicza funkcja nerek,
 • choroby układu wydalniczego:
  - badania diagnostyczne chorób układu wydalniczego (USG jamy brzusznej, urografia, badanie moczu),
  - profilaktyka chorób układu wydalniczego,
  - choroby układu wydalniczego (zakażenie dróg moczowych, kamica nerkowa, niewydolność nerek),
  - dializa.

2. Układ nerwowy:

 • budowa i działanie układu nerwowego:
  - budowa i funkcje układu nerwowego,
  - budowa neuronu,
  - rola komórek glejowych,
  - podział neuronów na czuciowe, ruchowe i pośredniczące,
  - powstawanie i mechanizm przewodzenia impulsu nerwowego,
  - budowa i działanie synapsy chemicznej,
  - przewodzenie impulsu między neuronami,
  - neuroprzekaźniki pobudzające i hamujące - funkcje i przykłady,
 • ośrodkowy układ nerwowy:
  - budowa ośrodkowego układu nerwowego,
  - budowa mózgowia (mózg, pień mózgu, móżdżek) i jego funkcje,
  - budowa i funkcje mózgu,
  - rola rdzenia kręgowego,
 • obwodowy układ nerwowy:
  - budowa i funkcje obwodowego układu nerwowego,
  - podział nerwów na nerwy czaszkowe i rdzeniowe oraz na nerwy czuciowe, ruchowe i mieszane,
  - odruchy warunkowe i odruchy bezwarunkowe,
  - łuk odruchowy - budowa, droga impulsu w łuku odruchowym,
  - odruch uczenia się,
 • autonomiczny układ nerwowy:
  - funkcjonalny podział układu nerwowego,
  - budowa i funkcja autonomicznego układu nerwowego,
  - rola układu autonomicznego w utrzymaniu homeostazy,
  - lokalizacja struktur nerwowych autonomicznego układu nerwowego,
 • higiena i choroby układu nerwowego:
  - higiena układu nerwowego,
  - biologiczne znaczenie snu,
  - wpływ substancji psychoaktywnych na ciało człowieka (substancje narkotyczne, dopalacze, alkohol, nikotyna, leki),
  - mechanizm uzależnienia,
  - choroby neurologiczne (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, schizofrenia, depresja),
  - diagnostyka chorób (elektroencefalografia, tomografia komputerowa, magnetyczny rezonans jądrowy).

3. Narządy zmysłów:

 • budowa i działanie narządu wzroku:
  - receptory i kryteria ich podziału,
  - budowa oka - aparat ochronny i ruchowy oka, elementy budowy gałki ocznej,
  - droga światła w oku,
  - akomodacja i adaptacja oka,
  - widzenie przestrzenne,
  - wady wzroku,
  - choroby oczu (jaskra, zaćma, zwyrodnienie plamki, daltonizm),
  - higiena wzroku,
 • ucho - narząd zmysłu słuchu i zmysłu równowagi:
  - budowa ucha,
  - funkcje poszczególnych elementów budowy ucha,
  - droga dźwięku w uchu,
  - powstawanie wrażeń słuchowych,
  - budowa i działanie narządu równowagi,
  - negatywny wpływ hałasu na zdrowie,
 • narządy smaku oraz węchu:
  - budowa i funkcje narządu smaku,
  - powstawanie wrażeń smakowych,
  - budowa i funkcje narządu węchu,
  - powstawanie wrażeń węchowych.

 

Klasa 3 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

1. Dowody ewolucji:

 • ewolucja biologiczna,
 • historia myśli ewolucyjnej,
 • źródła wiedzy o mechanizmach i przebiegu ewolucji,
 • dowody bezpośrednie ewolucji,
 • dowody pośrednie ewolucji,
 • atawizmy,
 • narządy szczątkowe,
 • dywergencja,
 • konwergencja,
 • drzewo filogenetyczne organizmów.

2. Dobór naturalny - główny mechanizm ewolucji:

 • dobór naturalny,
 • dobór sztuczny,
 • zmienność genetyczna i jej rola w ewolucji organizmów,
 • konkurencja jako walka o byt,
 • rodzaje doboru naturalnego,
 • melanizm przemysłowy.

3. Ewolucja na poziomie populacji; specjacja:

 • gatunek,
 • pula genowa gatunku i populacji,
 • dryf genetyczny,
 • efekt założyciela,
 • efekt wąskiego gardła,
 • dobór naturalny a choroby genetyczne,
 • specjacja.

4. Antropogeneza:

 • pokrewieństwo człowieka z naczelnymi,
 • antropogeneza,
 • formy kopalne człowiekowatych,
 • przełomowe zmiany w ewolucji człowieka.

5. Historia życia na Ziemi:

 • hipotezy wyjaśniające najważniejsze etapy biogenezy,
 • przebieg biogenezy,
 • teoria endosymbiozy,
 • etapy rozwoju życia na Ziemi,
 • wpływ środowiska na przebieg ewolucji,
 • etapy rozwoju organizmów na Ziemi.

6. Ekologia i różnorodność biologiczna:

 • organizm w środowisku; tolerancja ekologiczna:
  - ekologia,
  - środowisko i jego czynniki,
  - nisza ekologiczna,
  - siedlisko,
  - tolerancja ekologiczna,
  - bioindykacja,
  - bioindykator,
  - skala porostowa,
 • cechy populacji:
  - populacja,
  - liczebność populacji,
  - zagęszczenie populacji,
  - struktura przestrzenna populacji,
  - struktura wiekowa populacji i jej rodzaje,
  - struktura płciowa populacji,
  - modele wzrostu liczebności populacji,
  - pojemność środowiska,
 • rodzaje oddziaływań między organizmami:
  - zależności nieantagonistyczne,
  - mutualizm obligatoryjny,
  - mutualizm fakultatywny,
  - komensalizm,
  - zależności antagonistyczne,
  - roślinożerność,
  - drapieżnictwo,
  - pasożytnictwo,
  - konkurencja wewnątrzgatunkowa i międzygatunkowa,
  - adaptacje roślinożerców, drapieżników i pasożytów do zdobywania pokarmu,
  - mechanizmy obronne zjadanych roślin, ofiar zwierząt i żywicieli pasożytów,
 • funkcjonowanie ekosystemu:
  - ekosystem,
  - biotop,
  - biocenoza,
  - klimaks,
  - sukcesja pierwotna,
  - sukcesja wtórna,
  - łańcuch pokarmowy i jego ogniwa,
  - sieć pokarmowa,
  - obieg materii w ekosystemie,
  - przepływ energii w ekosystemie,
  - obiegi węgla i azotuw przyrodzie,
 • Czym jest różnorodność biologiczna?:
  - różnorodność biologiczna i jej typy,
  - naturalne czynniki kształtujące różnorodność biologiczną,
  - przykłady ekosystemów o bogatym składzie gatunkowym,
  - biosfera a biomy,
  - biomy lądowe,
  - biomy wodne,
  - wpływ działalności człowieka na różnorodność biologiczną,
 • ochrona różnorodności biologicznej:
  - bioróżnorodność a życie człowieka,
  - formy ochrony przyrody - w tym: czynna i bierna, ex situ i in situ,
  - ochrona gatunkowa,
  - restytucja i reintrodukcja,
  - zrównoważony rozwój,
  - międzynarodowa współpraca na rzecz ochrony przyrody.
 

Logowanie / Rejestracja

Login lub e-mail   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2022 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.