Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Wirusy i bakterie:

 • wirusy - bezkomórkowe formy materii,
 • drogi rozprzestrzenia się i zasady profilaktyki chorób wywołanych przez wirusy,
 • występowanie bakterii,
 • budowa komórki bakteryjnej,
 • kształty bakterii,
 • czynności życiowe bakterii,
 • znaczenie bakterii w przyrodzie i dla człowieka,
 • przykłady chorób wirusowych i bakteryjnych.

2. Różnorodność protistów:

 • różnorodność budowy protistów,
 • czynności życiowe protestów (odżywianie, oddychanie, rozmnażanie),
 • drogi rozprzestrzenia się i zasady profilaktyki chorób wywołanych przez protisty.

3. Budowa i różnorodność grzybów; porosty:

 • środowisko życia grzybów,
 • cechy umożliwiające zakwalifikowanie organizmu do grzybów,
 • różnorodność budowy grzybów,
 • czynności życiowe grzybów (odżywianie, oddychanie, rozmnażanie),
 • budowa porostów,
 • typy plech,
 • znaczenie porostów.

4. Tkanki roślinne:

 • występowanie,
 • rodzaje tkanek stałych i twórczych,
 • funkcje,
 • korzeń: budowa i funkcje, rodzaje przekształcenia korzeni,
 • pęd - budowa i funkcje łodygi.

 

Klasa 6 szkoły podstawowej

Zakres materiału klasy 5 szkoły podstawowej oraz:
1. Stawonogi:

 • środowisko życia stawonogów,
 • charakterystyczne cechy budowy stawonogów,
 • podział stawonogów na skorupiaki, owady i pajęczaki,
 • cechy budowy zewnętrznej skorupiaków,
 • przedstawiciele skorupiaków,
 • wspólne cechy budowy zewnętrznej owadów,
 • aparaty gębowe owadów,
 • odnóża owadów,
 • przystosowania owadów do życia w różnych środowiskach,
 • przedstawiciele owadów,
 • tryb życia pajęczaków,
 • charakterystyczne cechy budowy zewnętrznej pajęczaków,
 • przedstawiciele pajęczaków.

2. Mięczaki:

 • środowisko oraz tryb życia mięczaków,
 • wspólne cechy mięczaków,
 • różnice w budowie ślimaka, małży i głowonogów,
 • przedstawiciele ślimaków, małż i głowonogów.

3. Ryby i płazy:

 • przystosowania,
 • cechy budowy,
 • przegląd,
 • znaczenie.

 

Klasa 7 szkoły podstawowej

Zakres materiału klasy 6 szkoły podstawowej oraz:
I. Układ krążenia:
1. Budowa i funkcje krwi:

 • krew jako tkanka płynna,
 • skład krwi,
 • charakterystyka elementów morfotycznych krwi,
 • funkcje składników krwi,
 • proces krzepnięcia krwi,
 • grupy krwi, krwiodawstwo,
 • transfuzja krwi,
 • konflikt serologiczny.

2. Krwiobiegi:

 • narządy układu krwionośnego,
 • krwiobieg duży i krwiobieg mały,
 • budowa i funkcje różnych typów naczyń krwionośnych.

3. Budowa i działanie serca:

 • budowa i funkcje serca,
 • cykl pracy serca,
 • tętno i ciśnienie krwiobieg.

4. Higiena i choroby układu krążenia:

 • przyczyny chorób układu krwionośnego,
 • choroby układu krwionośnego,
 • krwotoki.

5. Budowa i funkcjonowanie układu odpornościowego:

 • budowa i funkcje układu odpornościowego,
 • rodzaje odporności: wrodzona i nabyta,
 • mechanizmy odporności wrodzonej,
 • rodzaje odporności nabytej,
 • mechanizmy odporności czynnej i biernej,
 • rodzaje leukocytów i ich funkcje.

II. Układ oddechowy:
1. Budowa i rola układu oddechowego:

 • drogi oddechowe,
 • narząd wymiany gazowej - płuca,
 • związek budowy narządów układu oddechowego z pełnionymi przez nie funkcjami,
 • powstawanie głosu.

2. Mechanizm wymiany gazowej:

 • mechanizm wentylacji płuc,
 • skład powietrza wdychanego i wydychanego,
 • wymiana gazowa w płucach,
 • wymiana gazowa w tkankach.

3. Oddychanie komórkowe:

 • mitochondria - organelle oddychania komórkowego,
 • substraty i produkty oddychania komórkowego,
 • ATP,
 • sposoby wykorzystania energii przez organizm.

4. Higiena i choroby układu oddechowego.

 

Klasa 8 szkoły podstawowej

Zakres materiału klasy 7 szkoły podstawowej oraz:
I. Ewolucja życia:
1. Ewolucja i jej dowody:

 • dowody ewolucji: bezpośrednie i pośrednie,
 • skamieniałości,
 • ogniwa pośrednie,
 • relikty,
 • jedność budowy i funkcjonowania,
 • narządy szczątkowe,
 • rozmieszczenie organizmów,
 • struktury homologiczne i analogiczne,
 • konwergencja.

2. Mechanizmy ewolucji:

 • założenia teorii ewolucji,
 • dobór naturalny i sztuczny,
 • współczesne spojrzenie na ewolucję.

3. Pochodzenie człowieka:

 • systematyka człowieka,
 • podobieństwa i różnice między człowiekiem a małpami człekokształtnymi,
 • przebieg ewolucji człowieka.

II. Ekologia:
1. Organizm a środowisko:

 • nisza ekologiczna,
 • siedlisko,
 • tolerancja ekologiczna,
 • zakres tolerancji na wybrane czynniki środowiska (woda, temperatura, stężenie soli, światło),
 • organizmy wskaźnikowe,
 • skala porostowa.

2. Cechy populacji:

 • populacja,
 • liczebność i zagęszczenie populacji,
 • czynniki wpływające na liczebność i zagęszczenie populacji,
 • populacja w przestrzeni,
 • struktura płciowa i struktura wiekowa płci.

3. Zależności występujące między organizmami:

 • oddziaływania antagonistyczne i nieantagonistyczne,
 • pojęcia: konkurencja, drapieżnictwo, pasożytnictwo, roślinożerność, mutualizm, komensalizm, protookoperacja,
 • konkurencja: zasoby, o które konkurują organizmy; konkurencja międzygatunkowa i wewnątrzgatunkowa, przykłady konkurencji,
 • pasożytnictwo: pasożyty zewnętrzne i wewnętrzne, przystosowania do pasożytniczego trybu życia, przykłady pasożytniczych roślin i grzybów,
 • drapieżnictwo: przystosowania do trybu życia drapieżnika i ofiary, sposoby polowania i obrony, rośliny drapieżne),
 • roślinożerność: przykłady roślinożernych roślin i zwierząt, przystosowania przeżuwaczy do roślinożerności, obrona przed roślinożercami),
 • przykłady organizmów, których łączy zależność nieantagonistyczna,
 • przykłady organizmów, których łączy zależność antagonistyczna.

 

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego

Zakres materiału klasy 8 szkoły podstawowej oraz:
1. Budowa DNA i RNA, organizacja chromosomu, autosomy i allosomy, grupy zasad azotowych - puryny i pirymidyny. Budowa jądra komórkowego.
2. Cykl komórkowy:

 • fazy cyklu komórkowego,
 • znaczenie procesu replikacji DNA,
 • zmiany ilości DNA w poszczególnych fazach cyklu komórkowego.

3. Przebieg podziałów komórkowych. Znaczenie mitozy, mejozy i apoptozy:

 • charakterystyka profazy, metafazy, anafazy i telofazy mitozy oraz mejozy (ze szczególnym uwzględnieniem I podziału mejotycznego),
 • znaczenie mitozy i mejozy,
 • porównanie mitozy z mejozą,
 • przebieg i znaczenie procesu apoptozy,
 • cykl komórkowy.

4. Regulacja aktywności enzymów:

 • działanie aktywatorów i inhibitorów enzymów,
 • mechanizm ujemnego sprzężenia zwrotnego w regulacji szlaków metabolicznych,
 • wpływ czynników fizykochemicznych na aktywność enzymów.

5. Kierunki przemian metabolicznych:

 • rodzaje reakcji metabolicznych: anabolizm i katabolizm,
 • budowa i funkcja ATP,
 • inne rodzaje przenośników elektronów,
 • szlaki metaboliczne.

6. Budowa i działanie enzymów:

 • budowa i właściwości enzymów,
 • mechanizm działania enzymów - kataliza enzymatyczna,
 • badanie wpływu enzymów na białka.

7. Oddychanie komórkowe tlenowe.
8. Proces beztlenowego uzyskiwania energii.
9. Inne procesy metaboliczne.

 

Klasa 2 liceum ogólnokształcącego

Zakres materiału klasy 1 liceum oraz:
1. Układ moczowy:

 • budowa i funkcjonowanie układu moczowego:
  - funkcje układu wydalniczego,
  - wydalanie zbędnych produktów metabolizmu,
  - cykl mocznikowy i jego znaczenie,
  - budowa układu wydalniczego, w tym budowa nerki,
  - powstawanie moczu,
  - mocz pierwotny i mocz ostateczny, skład moczu ostatecznego,
  - wydalanie moczu,
  - udział układu moczowego w homeostazie - osmoregulacja i stałość składu płynów ustrojowych,
  - kontrola hormonalna wydalania,
  - wewnątrzwydzielnicza funkcja nerek,
 • choroby układu wydalniczego:
  - badania diagnostyczne chorób układu wydalniczego (USG jamy brzusznej, urografia, badanie moczu),
  - profilaktyka chorób układu wydalniczego,
  - choroby układu wydalniczego (zakażenie dróg moczowych, kamica nerkowa, niewydolność nerek),
  - dializa.

2. Układ nerwowy:

 • budowa i działanie układu nerwowego:
  - budowa i funkcje układu nerwowego,
  - budowa neuronu,
  - rola komórek glejowych,
  - podział neuronów na czuciowe, ruchowe i pośredniczące,
  - powstawanie i mechanizm przewodzenia impulsu nerwowego,
  - budowa i działanie synapsy chemicznej,
  - przewodzenie impulsu między neuronami,
  - neuroprzekaźniki pobudzające i hamujące - funkcje i przykłady,
 • ośrodkowy układ nerwowy:
  - budowa ośrodkowego układu nerwowego,
  - budowa mózgowia (mózg, pień mózgu, móżdżek) i jego funkcje,
  - budowa i funkcje mózgu,
  - rola rdzenia kręgowego,
 • obwodowy układ nerwowy:
  - budowa i funkcje obwodowego układu nerwowego,
  - podział nerwów na nerwy czaszkowe i rdzeniowe oraz na nerwy czuciowe, ruchowe i mieszane,
  - odruchy warunkowe i odruchy bezwarunkowe,
  - łuk odruchowy - budowa, droga impulsu w łuku odruchowym,
  - odruch uczenia się,
 • autonomiczny układ nerwowy:
  - funkcjonalny podział układu nerwowego,
  - budowa i funkcja autonomicznego układu nerwowego,
  - rola układu autonomicznego w utrzymaniu homeostazy,
  - lokalizacja struktur nerwowych autonomicznego układu nerwowego,
 • higiena i choroby układu nerwowego:
  - higiena układu nerwowego,
  - biologiczne znaczenie snu,
  - wpływ substancji psychoaktywnych na ciało człowieka (substancje narkotyczne, dopalacze, alkohol, nikotyna, leki),
  - mechanizm uzależnienia,
  - choroby neurologiczne (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, schizofrenia, depresja),
  - diagnostyka chorób (elektroencefalografia, tomografia komputerowa, magnetyczny rezonans jądrowy).

3. Narządy zmysłów:

 • budowa i działanie narządu wzroku:
  - receptory i kryteria ich podziału,
  - budowa oka - aparat ochronny i ruchowy oka, elementy budowy gałki ocznej,
  - droga światła w oku,
  - akomodacja i adaptacja oka,
  - widzenie przestrzenne,
  - wady wzroku,
  - choroby oczu (jaskra, zaćma, zwyrodnienie plamki, daltonizm),
  - higiena wzroku,
 • ucho - narząd zmysłu słuchu i zmysłu równowagi:
  - budowa ucha,
  - funkcje poszczególnych elementów budowy ucha,
  - droga dźwięku w uchu,
  - powstawanie wrażeń słuchowych,
  - budowa i działanie narządu równowagi,
  - negatywny wpływ hałasu na zdrowie,
 • narządy smaku oraz węchu:
  - budowa i funkcje narządu smaku,
  - powstawanie wrażeń smakowych,
  - budowa i funkcje narządu węchu,
  - powstawanie wrażeń węchowych.

4. Odporność organizmu:

 • budowa układu odpornościowego; rodzaje odporności:
  - funkcje układu odpornościowego,
  - tkanki i narządy układu odpornościowego: naczynia limfatyczne, szpik kostny czerwony, grasica, śledziona, węzły chłonne, grudki chłonne, migdałki,
  - komórki układu odpornościowego: granulocyty, makrofagi, limfocyty T i B,
  - cząsteczki układu odpornościowego: przeciwciała, białka ostrej fazy, cytokiny,
  - swoistość przeciwciał,
  - rodzaje odporności: odporność nieswoista i odporność swoista,
  - trzy linie obrony: bariery obronne, cząsteczki i komórki, limfocyty T i B,
  - typy odpowiedzi immunologicznej (pierwotna i wtórna odpowiedź immunologiczna),
  - odporność komórkowa i odporność humoralna,
  - mechanizmy odporności nabytej,
  - działanie szczepionek,
  - pamięć immunologiczna i jej znaczenie,
  - sposoby nabywania odporności swoistej (czynnej i biernej),
 • zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego:
  - zaburzenia funkcjonowania odpowiedzi immunologicznej: osłabiona odpowiedź immunologiczna, nadmierna odpowiedź immunologiczna,
  - choroby autoimmunologiczne,
  - AIDS,
  - alergia i jej mechanizm,
  - grupy krwi,
  - konflikt serologiczny w zakresie Rh,
  - układ zgodności tkankowej,
  - przeszczepy tkanek i narządów,
  - immunosupresja i sytuacje wymagające jej zastosowania.

 

Klasa 3 liceum ogólnokształcącego

Zakres materiału klasy 2 liceum oraz:
1. Dowody ewolucji:

 • ewolucja biologiczna,
 • historia myśli ewolucyjnej,
 • źródła wiedzy o mechanizmach i przebiegu ewolucji,
 • dowody bezpośrednie ewolucji,
 • dowody pośrednie ewolucji,
 • atawizmy,
 • narządy szczątkowe,
 • dywergencja,
 • konwergencja,
 • drzewo filogenetyczne organizmów.

2. Dobór naturalny - główny mechanizm ewolucji:

 • dobór naturalny,
 • dobór sztuczny,
 • zmienność genetyczna i jej rola w ewolucji organizmów,
 • konkurencja jako walka o byt,
 • rodzaje doboru naturalnego,
 • melanizm przemysłowy.

3. Ewolucja na poziomie populacji. Specjacja:

 • gatunek,
 • pula genowa gatunku i populacji,
 • dryf genetyczny,
 • efekt założyciela,
 • efekt wąskiego gardła,
 • dobór naturalny a choroby genetyczne,
 • specjacja.

4. Antropogeneza:

 • pokrewieństwo człowieka z naczelnymi,
 • antropogeneza,
 • formy kopalne człowiekowatych,
 • przełomowe zmiany w ewolucji człowieka.

5. Historia życia na Ziemi:

 • hipotezy wyjaśniające najważniejsze etapy biogenezy,
 • przebieg biogenezy,
 • teoria endosymbiozy,
 • etapy rozwoju życia na Ziemi,
 • wpływ środowiska na przebieg ewolucji,
 • etapy rozwoju organizmów na Ziemi.

6. Ekologia i różnorodność biologiczna:

 • organizm w środowisku; tolerancja ekologiczna:
  - ekologia,
  - środowisko i jego czynniki,
  - nisza ekologiczna,
  - siedlisko,
  - tolerancja ekologiczna,
  - bioindykacja,
  - bioindykator,
  - skala porostowa,
 • cechy populacji:
  - populacja,
  - liczebność populacji,
  - zagęszczenie populacji,
  - struktura przestrzenna populacji,
  - struktura wiekowa populacji i jej rodzaje,
  - struktura płciowa populacji,
  - modele wzrostu liczebności populacji,
  - pojemność środowiska,
 • rodzaje oddziaływań między organizmami:
  - zależności nieantagonistyczne,
  - mutualizm obligatoryjny,
  - mutualizm fakultatywny,
  - komensalizm,
  - zależności antagonistyczne,
  - roślinożerność,
  - drapieżnictwo,
  - pasożytnictwo,
  - konkurencja wewnątrzgatunkowa i międzygatunkowa,
  - adaptacje roślinożerców, drapieżników i pasożytów do zdobywania pokarmu,
  - mechanizmy obronne zjadanych roślin, ofiar zwierząt i żywicieli pasożytów,
 • funkcjonowanie ekosystemu:
  - ekosystem,
  - biotop,
  - biocenoza,
  - klimaks,
  - sukcesja pierwotna,
  - sukcesja wtórna,
  - łańcuch pokarmowy i jego ogniwa,
  - sieć pokarmowa,
  - obieg materii w ekosystemie,
  - przepływ energii w ekosystemie,
  - obiegi węgla i azotuw przyrodzie,
 • czym jest różnorodność biologiczna?:
  - różnorodność biologiczna i jej typy,
  - naturalne czynniki kształtujące różnorodność biologiczną,
  - przykłady ekosystemów o bogatym składzie gatunkowym,
  - biosfera a biomy,
  - biomy lądowe,
  - biomy wodne,
  - wpływ działalności człowieka na różnorodność biologiczną,
 • ochrona różnorodności biologicznej:
  - bioróżnorodność a życie człowieka,
  - formy ochrony przyrody - w tym: czynna i bierna, ex situ i in situ,
  - ochrona gatunkowa,
  - restytucja i reintrodukcja,
  - zrównoważony rozwój,
  - międzynarodowa współpraca na rzecz ochrony przyrody.
 

Logowanie / Rejestracja

Login lub e-mail   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2023 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.