Klasa 4 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-3 szkoły podstawowej.

I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • baśń, legenda, opowiadanie, komiks
 • cechy wiersza: rym, rytm, wers, strofa
 • epitet, ożywienie, porównanie
 • fikcja literacka
 • autor, narrator, bohater, czas i miejsce zdarzeń
 • osoba mówiąca (podmiot liryczny)
 • wydarzenia, postacie i przedmioty fantastyczne i realistyczne

3. Lektury:

 • Charles Perrault, „Kopciuszek”
 • Aleksander Puszkin, „Bajka o rybaku i rybce”

II. Nauka o języku:

 • wypowiedzenia oznajmujące, pytające, rozkazujące
 • komunikat, nadawca, odbiorca
 • rzeczownik - rodzaj, liczba, przypadek
 • przymiotnik - rodzaj (w l. poj. i mnogiej), liczba, przypadek
 • czasownik - czas, liczba, osoba, rodzaj (w l. poj. i mnogiej)
 • bezokolicznik
 • alfabet, głoska, samogłoska, spółgłoska, litera, sylaba, przenoszenie wyrazu
 • wyraz bliskoznaczny
 • akapit, notatka, życzenia, pozdrowienia, list prywatny, opis
 • pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h, wielka i mała litera
 • znaki interpunkcyjne, cudzysłów
 • stosowanie zasad poprawności językowej

Klasa 5 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-4 szkoły podstawowej.

I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • gatunki literackie: powieść (zdarzenie, wątek, fabuła) mit, fraszka, bajka
 • podmiot liryczny
 • piosenka, refren, porównanie, przenośnia (metafora)

3. Lektury:

 • Ewa Nowak, „Pajączek na rowerze”

II. Nauka o języku:

 • zdanie, równoważnik zdania
 • zdanie pojedyncze i złożone
 • przysłówek, przyimek, wyrażenie przyimkowe, spójnik
 • rzeczowniki własne i pospolite
 • rzeczowniki występujące tylko w liczbie pojedynczej i tylko w liczbie mnogiej
 • temat i końcówka, oboczności
 • czasownik - tryby
 • forma osobowa i nieosobowa czasownika; formy zakończone na -no i -to, konstrukcje ze słowem się
 • stopniowanie przymiotnika i przysłówka
 • liczebniki główne, porządkowe, zbiorowe - odmiana, zapis dat
 • podmiot, orzeczenie; grupa podmiotu i grupa orzeczenia
 • spółgłoski miękkie i twarde
 • zdrobnienia i zgrubienia, antonimy, synonimy
 • formy wypowiedzi: opowiadanie, zaproszenie, podziękowanie, sprawozdanie, ogłoszenie
 • pisownia nie z różnymi częściami mowy; pisownia cząstki by

Klasa 6 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-5 szkoły podstawowej.

I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • powieść - rodzaje powieści; nowela, opowiadanie, baśń, legenda
 • narrator, narracja i rodzaje narracji
 • fabuła, wątek (główny i poboczny), epizod
 • budowa wiersza; rodzaje rymów (dokładne, niedokładne, męskie, żeńskie, parzyste, krzyżowe, okalające)
 • podmiot liryczny; obraz liryczny
 • środki stylistyczne: porównanie, epitet, uosobienie, przenośnia, wyraz dźwiękonaśladowczy, apostrofa
 • związki frazeologiczne (mitologia, Biblia)

3. Lektury:

 • Kornel Makuszyński, „Szatan z siódmej klasy”

II. Nauka o języku:

 • części mowy: czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, przyimek (wyrażenie przyimkowe), spójnik, liczebnik (zbiorowy, ułamkowy, porządkowy, główny)
 • forma osobowa czasownika (osoba, liczba, czas, strona, tryb)
 • czasowniki dokonane i niedokonane
 • nieosobowe formy czasownika
 • stopniowanie przymiotnika i przysłówka
 • części zdania: podmiot (rodzaje podmiotów), orzeczenie czasownikowe i imienne, przydawka, dopełnienie, okoliczniki
 • pisownia: ó, ż, rz wymienne i niewymienne

Klasa 7 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-6 szkoły podstawowej.

I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • gatunki literackie: bajka (morał, alegoria), przypowieść, powieść (rodzaje, świat przedstawiony), nowela, ballada, pieśń, fraszka, satyra, sonet, komedia
 • środki stylistyczne: apostrofa, wyrazy dźwiękonaśladowcze, powtórzenie (anafora), epitet, metafora, porównanie, animizacja, personifikacja
 • rodzaj literacki: dramat, liryka
 • rodzaje narracji; fikcja prawdopodobna i fantastyczna
 • wiedza o teatrze

3. Lektury:

 • Agatha Christie, „Zagadka błękitnego ekspresu”

II. Nauka o języku:

 • części mowy: rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, przyimek (wyrażenie przyimkowe), spójnik, zaimek (podział), liczebniki (główne, porządkowe, zbiorowe), partykuła, wykrzyknik
 • czasownik - aspekt, strona czynna i bierna, czasowniki przechodnie i nieprzechodnie
 • nieosobowe formy czasownika: imiesłowy (imiesłowowy równoważnik zdania), zakończone na -no, -to, bezokolicznik
 • odmiana poszczególnych części mowy
 • podmiot - rodzaje podmiotu
 • zdania bezpodmiotowe
 • orzeczenie czasownikowe i imienne
 • części zdania: przydawka, dopełnienie, okolicznik
 • zdania współrzędnie złożone - typy, wykresy
 • głoski ustne, nosowe, dźwięczne, bezdźwięczne, miękkie, twarde
 • upodobnienia i uproszczenia fonetyczne
 • akcent wyrazowy
 • poprawność językowa

Klasa 8 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-7 szkoły podstawowej.

I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • literatura piękna, naukowa, popularnonaukowa, literatura faktu
 • rodzaje literackie: epika, liryka, dramat
 • środki stylistyczne
 • gatunki liryczne: tren, elegia, pieśń, hymn, sonet
 • gatunki epickie

3. Lektury:

 • Henryk Sienkiewicz, „Sąd Ozyrysa”
 • Sławomir Mrożek, „Artysta”

II. Nauka o języku:

 • zdania współrzędnie i podrzędnie złożone - typy
 • mowa zależna i niezależna
 • strona czynna i bierna, wyrazy przechodnie i nieprzechodnie
 • budowa słowotwórcza wyrazu; wyraz podstawowy i pochodny, typy formantów
 • skróty i skrótowce
 • polszczyzna ogólna
 • dialekt, gwara, język środowiskowy i zawodowy
 • język literacki i potoczny
 • archaizmy i neologizmy
 • synonimy, homonimy, antonimy, wyrazy wieloznaczne, eufemizmy
 • treść i zakres wyrazu
 • etyka słowa
 • fakt i opinia
 • formy wypowiedzi - przemówienie, recenzja, opis sytuacji
 • rodzaje stylu
 • poprawność językowa
 

Logowanie / Rejestracja

Login lub e-mail   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2023 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.