Klasa 4 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-3 szkoły podstawowej.

I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • akapit, dialog, monolog
 • różnice między prozą a wierszem
 • cechy wiersza: rym, wers, zwrotka (strofa), refren
 • narrator i osoba mówiąca w utworze
 • bohater, czas i miejsce zdarzeń (świat przedstawiony)
 • środki stylistyczne: porównanie, zdrobnienie
 • powieść, legenda

3. Lektury:

 • Adam Mickiewicz „Pani Twardowska”
 • Ewa Nowak „Pajączek na rowerze”
 • Artur Oppman „Złota kaczka”

II. Nauka o języku:

 • wypowiedzenia oznajmujące, pytające, wykrzyknikowe
 • zdanie i równoważnik zdania
 • rzeczownik - pytania, rodzaj i liczba rzeczownika - określanie form
 • przymiotnik - pytania, rodzaj i liczba rzeczownika - określanie form
 • nazwy i pytania przypadków (odmiana rzeczownika i przymiotnika przez przypadki)
 • czasownik - pytania, odmiana przez osoby, liczby i czasy
 • bezokolicznik
 • przysłówek
 • podmiot i orzeczenie
 • głoska, samogłoska, spółgłoska, litera, sylaba
 • wyrazy bliskoznaczne
 • ortografia: pisownia wielką literą, pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h
 • rodzaje słowników

Klasa 5 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-4 szkoły podstawowej.

I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • cechy wiersza: rym (krzyżowe, parzyste, okalające), wers, zwrotka (strofa)
 • podmiot liryczny
 • narrator, rodzaje narracji (trzecioosobowa i pamiętnikarska)
 • bohater, czas i miejsce zdarzeń (świat przedstawiony)
 • akapit
 • środki stylistyczne: metafora, porównanie, epitet, uosobienie, wyraz dźwiękonaśladowczy
 • frazeologizmy
 • powieść, nowela, przypowieść

3. Lektury:

 • B. Prus „Katarynka”
 • H. Sienkiewicz „W pustyni i w puszczy”
 • przypowieści: o siewcy, o miłosiernym Samarytaninie

II. Nauka o języku:

 • odmienne i nieodmienne części mowy: czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, przyimek (wyrażenie przyimkowe)
 • odmiana czasownika przez liczby, czasy, osoby
 • nieosobowe formy czasownika
 • odmiana rzeczownika i przymiotnika przez przypadki
 • stopniowanie przymiotnika i przysłówka
 • liczebniki główne, porządkowe, zbiorowe i ułamkowe
 • różne rodzaje podmiotów
 • różne rodzaje orzeczeń
 • przydawka, dopełnienie, okolicznik
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

Klasa 6 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-5 szkoły podstawowej.

I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • powieść - rodzaje powieści
 • narrator, narracja i rodzaje narracji
 • fabuła, wątek (główny i poboczny), epizod
 • budowa wiersza; rodzaje rymów (dokładne, niedokładne, męskie, żeńskie, parzyste, krzyżowe, okalające)
 • podmiot liryczny
 • środki stylistyczne: porównanie, epitet, uosobienie, ożywienie, przenośnia, wyraz dźwiękonaśladowczy, apostrofa, anafora
 • związki frazeologiczne

3. Lektury:

 • Irena Jurgielewiczowa „Ten obcy”
 • Ewa Nowak „Yellow Bahama w prążki”

II. Nauka o języku:

 • części mowy: czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, przyimek (wyrażenie przyimkowe), spójnik, liczebnik (zbiorowy, ułamkowy, porządkowy, główny), zaimek
 • forma osobowa czasownika (osoba, liczba, czas, strona, tryb)
 • czasowniki dokonane i niedokonane
 • czasowniki przechodnie i nieprzechodnie
 • czynna i bierna konstrukcja zdania
 • nieosobowe formy czasownika
 • stopniowanie przymiotnika i przysłówka
 • części zdania: podmiot (rodzaje podmiotów), orzeczenie czasownikowe i imienne, przydawka, dopełnienie, okoliczniki
 • zdania złożone współrzędnie i podrzędnie

Klasa 7 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-6 szkoły podstawowej.

I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • liryka, epika, dramat
 • podstawowe gatunki liryczne (w tym: fraszka, tren)
 • podmiot liryczny, budowa wiersza (wers, strofa, rodzaje rymów; wiersz biały, stroficzny); liryka bezpośrednia i pośrednia
 • środki stylistyczne: epitet, porównanie, porównanie homeryckie, apostrofa, metafora, animizacja, personifikacja, onomatopeja, anafora
 • podstawowe gatunki epickie i dramatyczne
 • narrator i rodzaje narracji, świat przedstawiony; fabuła, wątek
 • dialog, monolog; tekst główny i didaskalia
 • akcja, punkt kulminacyjny
 • ballada jako gatunek mieszany

3. Lektury:

 • treny J. Kochanowskiego (V, VII, VIII)
 • A. Mickiewicz „Świtezianka”
 • J. Słowacki „Balladyna”
 • H. Sienkiewicz „Latarnik”

II. Nauka o języku:

 • odmienne i nieodmienne części mowy poznane w kl. 4-6 oraz partykuła i wykrzyknik
 • części zdania
 • imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe
 • zdania współrzędnie złożone - rodzaje
 • wyraz podstawowy i pochodny, budowa słowotwórcza wyrazu, rodzaje i funkcje formantów
 • wyrazy pokrewne, rodzina wyrazów
 • synonimy, homonimy, antonimy
 • mowa zależna i niezależna

Klasa 8 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-7 szkoły podstawowej.

I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • liryka, epika, dramat
 • podstawowe gatunki liryczne (w tym: fraszka, tren, sonet)
 • podmiot liryczny, budowa wiersza (wers, strofa, rymy; wiersz biały, stroficzny); liryka bezpośrednia i pośrednia
 • środki stylistyczne: epitet, porównanie, porównanie homeryckie, apostrofa, metafora, animizacja, personifikacja, onomatopeja, anafora
 • podstawowe gatunki epickie (w tym epos/epopeja) i dramatyczne
 • narrator i rodzaje narracji, świat przedstawiony; fabuła, wątek
 • rodzaje powieści
 • dialog, monolog; tekst główny i didaskalia
 • akcja, punkt kulminacyjny
 • ballada jako gatunek mieszany

3. Lektury:

 • A. Mickiewicz „Pan Tadeusz”
 • H. Sienkiewicz „Quo vadis”
 • S. Żeromski „Syzyfowe prace”

II. Nauka o języku:

 • odmienne i nieodmienne części mowy poznane w kl. 4-7 oraz partykuła i wykrzyknik
 • części zdania
 • imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe
 • zdania współrzędnie złożone - rodzaje
 • zdania podrzędnie złożone - rodzaje
 • wyraz podstawowy i pochodny, budowa słowotwórcza wyrazu, rodzaje i funkcje formantów
 • wyrazy pokrewne, rodzina wyrazów
 • wyrazy złożone - złożenia, zestawienia, zrosty
 • synonimy, homonimy, antonimy
 • mowa zależna i niezależna
 • upodobnienia głosek
 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2021 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności