KLASA 4 szkoły podstawowej

1. Materiał klas I-III szkoły podstawowej.
2. Współczesna Polska:

 • regiony Polski i ich zabytki,
 • ważne święta narodowe.

3. Historia - nauka o przeszłości:

 • najważniejsze pojęcia i nauki pomocnicze,
 • źródła historyczne i ich podział,
 • czas w historii i jego obliczanie.

4. Średniowiecze - epoka rycerzy i zamków.
5. Ważne postacie z dziejów Polski ich życie i dokonania:

 • Mieszko I i chrzest Polski,
 • Bolesław Chrobry - pierwszy król z dynastii Piastów,
 • czasy panowania Kazimierza Wielkiego,
 • Królowa Jadwiga, Władysław Jagiełło,
 • Mikołaj Kopernik i krakowscy żacy,
 • Jan Zamoyski - wódz i mąż stanu,
 • bohaterowie wojen XVII wieku: przeor Augustyn Kordecki, hetman Stefan Czarniecki, król Jan III Sobieski,
 • Tadeusz Kościuszko i kosynierzy,
 • generał Jan Henryk Dąbrowski i Józef Wybicki,
 • Romuald Traugutt,
 • Józef Piłsudski i jego żołnierze,
 • Eugeniusz Kwiatkowski i budowa Gdyni,
 • Szare Szeregi - postacie i działalność Zośki, Alka i Rudego.

KLASA 5 szkoły podstawowej

1. Materiał klasy IV szkoły podstawowej.
2. Prehistoria i życie ludzi w czasach najdawniejszych:

 • rewolucja neolityczna,
 • narzędzia i sposoby ich wytwarzania,
 • epoki: kamienna, brązu i żelaza.

3. Cywilizacje Starożytnego Wschodu:

 • Mezopotamii,
 • Egiptu,
 • Izraela.

4. Cywilizacje nad wielkimi rzekami: Indie i Chiny.
5. Cywilizacje starożytnej Grecji i Rzymu.
6. Najważniejsze osiągnięcia kultury materialnej i duchowej świata starożytnego w różnych dziedzinach: filozofii, nauce, prawie, architekturze, sztuce, literaturze.
7. Chrześcijaństwo:

 • narodziny,
 • rozprzestrzenianie się i zasięg religii.

8. Bizancjum i świat islamu.
9. Średniowieczna Europa:

 • państwo Franków,
 • nowe państwa w Europie,
 • podziały społeczne,
 • rola kościoła,
 • średniowieczne miasto i wieś,
 • kultura rycerska i miejska,
 • rozłam między władzą papieską a cesarską w XI wieku,
 • przyczyny i skutki krucjat.

10. Państwo pierwszych Piastów.
11. Rozwój i kryzys monarchii Bolesława Chrobrego i Mieszka II.
12. Odbudowa i rozwój państwa za czasów Kazimierza Odnowiciela i Bolesława Śmiałego.
13. Dokonania Bolesława Krzywoustego - konflikt z Cesarstwem Niemieckim.
14. Polska w okresie rozbicia dzielnicowego.

KLASA 6 szkoły podstawowej

1. Materiał klas IV-V szkoły podstawowej.
2. Wielkie odkrycia geograficzne:

 • przyczyny, skutki,
 • posiadłości kolonialne Hiszpanii i Portugalii,
 • Krzysztof Kolumb,
 • Vasco da Gama,
 • Ferdynand Magellan.

3. Renesans europejski:

 • charakterystyczne cechy,
 • najwybitniejsi przedstawiciele: Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Rafael Santi, Erazm z Rotterdamu, Mikołaj Kopernik, Galileusz, Jan Gutenberga ich dzieła i osiągnięcia.

4. Działalność Marcina Lutra i Jana Kalwina.
5. Sobór trydencki i reforma kościoła katolickiego.
6. Polska ostatnich Jagiellonów:

 • demokracja szlachecka,
 • rozwój gospodarczy ziem polskich,
 • polityka zagraniczna i wewnętrzna,
 • złoty wiek w kulturze polskiej.

7. Osiągnięcia polskiego renesansu, główni przedstawiciele.
8. Pierwsza wolna elekcja.
9. Polska pod rządami Stefana Batorego.
10. Obrana granic Rzeczypospolitej w XVII wieku:

 • wojny z Rosją,
 • powstanie Chmielnickiego,
 • potop szwedzki,
 • wojny z Turcją.

11. Skutki polityczne, społeczne i gospodarcze wojen w XVII wieku.
12. Barok i sarmatyzm.
13. Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
14. Rzeczpospolita w dobie stanisławowskiej:

 • przykłady naprawy państwa za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego,
 • konfederacja barska,
 • Sejm Wielki,
 • Konstytucja 3 Maja i jej najważniejsze postanowienia,
 • konfederacja targowicka i jej następstwa,
 • charakterystyczne cechy polskiego oświecenia i przedstawiciele.

Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Materiał z klas IV-VI szkoły podstawowej.
2. Kongres wiedeński:

 • postanowienia,
 • „sto dni” Napoleona,
 • powstanie Świętego Przymierza,
 • Europa po kongresie wiedeńskim,
 • ziemie polskie po kongresie wiedeńskim.

3. Rewolucja przemysłowa:

 • przyczyny, przebieg i skutki,
 • najważniejsze wynalazki i odkrycia,
 • industrializacja,
 • kapitalizm.

4. Idee polityczne w Europie XIX i poł. XX wieku:

 • ideologia liberalizmu i konserwatyzmu,
 • idee narodowe,
 • tworzenie się ruchu robotniczego,
 • socjalizm i komunizm.

5. Królestwo Polskie - okres konstytucyjny.
6. Powstanie listopadowe i jego upadek.
7. Ziemie polskie po powstaniu listopadowym.
8. Położenie Polaków w zaborach pruskim i austriackim, na obszarze ziem zabranych oraz w Rzeczypospolitej Krakowskiej.
9. Wielka Emigracja i ruch spiskowy w kraju.
10. Powstanie styczniowe - przyczyny, przebieg i skutki.
11. Wiosna Ludów w Europie i na ziemiach polskich.
12. Europa i świat w II połowie XIX w.:

 • Stany Zjednoczone,
 • zjednoczenie Włoch i Niemiec,
 • Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i wojna secesyjna,
 • kolonializm.

13. Pierwsze polskie partie polityczne.
14. I wojna światowa:

 • najważniejsze konflikty między mocarstwami europejskimi na przełomie XIX i XX wieku,
 • przyczyny wojny - polityczne i gospodarcze, pośrednie i bezpośrednie,
 • specyfika działań wojennych,
 • postęp techniczny w okresie I wojny światowej.

15. Sprawa polska w czasie I wojny światowej.
16. Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej.

Klasa 8 szkoły podstawowej

1. Materiał klas IV-VII szkoły podstawowej.
2. III Rzesza i Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich: sytuacja społeczno-polityczna i gospodarcza przed wybuchem II wojny światowej i zagadnienia:

 • rozbijanie systemu wersalsko-lokarneńskiego,
 • polityka ustępstw Zachodu wobec Hitlera,
 • pakt Ribbentrop-Mołotow.

3. Polska w przededniu II wojny światowej.
4. II wojna światowa:

 • napaść na Polskę,
 • etapy wojny obronnej,
 • przykłady bohaterskich postaw Polaków,
 • nowe rodzaje broni,
 • okupacja niemiecka i sowiecka,
 • przykłady zbrodni niemieckich i sowieckich,
 • polityczną i militarną działalność polskiego państwa podziemnego,
 • władze polskie na uchodźstwie,
 • powstanie warszawskie,
 • polityka Niemiec na terenach okupowanej Europy,
 • Polacy w koalicji antyhitlerowskiej,
 • przełomowe wydarzenia II wojny światowej,
 • wojna poza Europą,
 • państwa Osi i ich klęska.

5. Sprawa Polska pod koniec wojny:

 • konferencje Wielkiej Trójki,
 • ośrodki władzy komunistycznej w okupowanym kraju,
 • represje wobec Polskiego Państwa Podziemnego,
 • Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej.

6. Konflikt polsko-ukraiński podczas II wojny światowej:

 • przyczyny, przebieg, skutki.

7. Świat po II wojnie światowej:

 • powojenny podział świata,
 • zimna wojna i wyścig zbrojeń,
 • sytuacja na Dalekim Wschodzie,
 • rozpad systemu kolonialnego,
 • przebieg konfliktu na Bliskim Wschodzie.

8. Stalinizm w Polsce i jego skutki.

 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2021 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności