KLASA 4 szkoły podstawowej

Zakres treści programowych z I etapu kształcenia oraz:
1. Unia polsko-litewska i bitwa pod Grunwaldem (unia realna, przyczyny i skutki unii, Jadwiga Andegaweńska, Władysław Jagiełło, Krzyżacy, Zawisza Czarny, zwycięstwo grunwaldzkie).
2. Mikołaj Kopernik i jego odkrycie (teoria heliocentryczna, „O obrotach sfer niebieskich”, nauka na uniwersytecie - dawniej i dziś).
3. Złoty wiek Rzeczypospolitej (Jan Zamoyski, kanclerz, hetman, Zamość, ratusz).
4. Wiek wojen (potop szwedzki, Stefan Czarniecki, Augustyn Kordecki, obrona Jasnej Góry 1655 r., Jan III Sobieski, odsiecz wiedeńska).
5. Powstanie kościuszkowskie (przyczyny i następstwa powstania, bitwa pod Racławicami, Tadeusz Kościuszko).
6. Legiony Polskie we Włoszech (okoliczności i cel powstania Legionów, tekst „Mazurka Dąbrowskiego”, wydarzenia historyczne i bohaterowie wymienieni w polskim hymnie narodowym).
7. Powstanie styczniowe (przyczyny, charakter i skutki powstania, bohaterowie powstania, pieczęć Rządu Narodowego).
8. Maria Skłodowska-Curie i jej dokonania.
9. Odrodzenie Rzeczypospolitej (Józef Piłsudski, Legiony Polskie, odzyskanie niepodległości, terytorium II RP, budowa portu w Gdyni, Eugeniusz Kwiatkowski).
10. Polacy podczas II wojny światowej (wybuch wojny, Polskie Państwo Podziemne, mały sabotaż, „Zośka”, „Alek” i „Rudy”, Akcja pod Arsenałem, Powstanie Warszawskie).

KLASA 5 szkoły podstawowej

Zakres materiału z klasy 4 oraz:
1. Rycerze (średniowieczne zamki, paź, giermek, turnieje rycerskie).
2. Wieś w średniowieczu (chłopi, pańszczyzna, dziesięcina, dwupolówka, trójpolówka, lokacja wsi, sołtys).
3. W średniowiecznym mieście (lokacja, prawa miejskie, władze i budowle średniowiecznego miasta, mieszkańcy średniowiecznych miast, targi, jarmarki).
4. Kościół w średniowieczu (średniowieczna pobożność, asceza, rola zakonów, reguła zakonna, zakon benedyktynów, zakony żebracze, średniowieczny uniwersalizm).
5. Architektura i sztuka średniowieczna (styl romański, styl gotycki, motywy w sztuce, najważniejsze zabytki i dzieła).
6. Początki państwa polskiego (przyczyny i następstwa chrztu Mieszka I i chrystianizacji, granice państwa za panowania Mieszka I).
7. Panowanie Bolesława Chrobrego (misja św. Wojciecha i zjazd gnieźnieński, podboje Bolesława Chrobrego, pierwsza koronacja królewska).
8. Kryzys i odbudowa państwa polskiego (panowanie Mieszka II, panowanie Kazimierza Odnowiciela, konflikt Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem).
9. Panowanie Bolesława Krzywoustego (konflikt ze Zbigniewem, wojna z Niemcami, podbój Pomorza, testament Bolesława Krzywoustego).
10. Rozbicie dzielnicowe (podział ziem polskich, zasada senioratu i pryncypatu oraz okoliczności ich złamania, sprowadzenie Krzyżaków do Polski).

KLASA 6 szkoły podstawowej

Zakres materiału z klasy 5 oraz:
1. Monarchia absolutna we Francji i monarchia parlamentarna w Anglii (cechy ustrojów, Ludwik XIV).
2. Oświecenie (idee oświeceniowe w nauce, architekturze i sztuce).
3. Powstanie Stanów Zjednoczonych (przyczyny i skutki wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, ustrój USA, wkład Polaków w walkę o niepodległość USA).
4. Wielka rewolucja francuska (przyczyny i skutki rewolucji, czołowi rewolucjoniści, zasady zawarte w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela).
5. Próby reform za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, w tym okoliczności powołania i osiągnięcia Komisji Edukacji Narodowej.
6. Konfederacja barska (okoliczności zawiązania, cele, organy i konsekwencje).
7. Reformy Sejmu Wielkiego.
8. Konfederacja targowicka (okoliczności zawiązania, przywódcy i następstwa).
9. Rozbiory Polski (przyczyny wewnętrzne i zewnętrzne, daty, uczestniczące w nich państwa, tereny poszczególnych zaborów).
10. Powstanie kościuszkowskie (przyczyny i skutki, najważniejsze wydarzenia insurekcji).

Klasa 7 szkoły podstawowej

Zakres materiału z klasy 6 oraz:
1. Ziemie polskie po Wiośnie Ludów (przyczyny, charakter i następstwa powstania styczniowego, germanizacja, rusyfikacja, autonomia galicyjska, pozytywizm, praca organiczna, praca u podstaw, trójlojalizm, działalność polityczna na ziemiach polskich).
2. Proces zjednoczenia Włoch i Niemiec (przebieg i czołowi politycy).
3. Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych (przyczyny i skutki).
4. I wojna światowa (sojusze, przyczyny, najważniejsze bitwy, specyfika działań wojennych, postęp techniczny w okresie wojny, następstwa wojny, postanowienia konferencji paryskiej).
5. Rewolucja lutowa i październikowa oraz wojna domowa w Rosji.
6. Sprawa polska podczas I wojny światowej (stosunek państw zaborczych do sprawy polskiej przed i po wybuchu wojny, rola USA i rewolucji w Rosji, polski wysiłek zbrojny i dyplomatyczny, ośrodki władzy powstałe na terenie państwa polskiego w okresie wojny).
7. Kryzys demokracji w Europie: włoski faszyzm, niemiecki narodowy socjalizm, leninizm i stalinizm.
8. Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej (formowanie się centralnego ośrodka władzy, kształtowanie się granic, wojna polsko-bolszewicka).
9. II Rzeczpospolita (ustrój na podstawie konstytucji marcowej, przyczyny i skutki przewrotu majowego, ustrój na podstawie konstytucji kwietniowej, polityka zagraniczna II RP, narodowa i wyznaniowa struktura państwa polskiego, osiągnięcia gospodarcze II RP).
10. Świat w przededniu II wojny światowej (japońska agresja na Dalekim Wschodzie, ekspansja włoska, wojna domowa w Hiszpanii, rozbijanie ładu wersalskiego przez Hitlera, polityka appeasementu, pakt Ribbentrop-Mołotow).

Klasa 8 szkoły podstawowej

Zakres materiału z klasy 7 oraz:
1. Skutki II wojny światowej (polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe, powstanie i cele ONZ, mapa Europy po 1945 r.).
2. Geneza zimnej wojny (układ dwubiegunowy, konferencja w Poczdamie, ekspansja ZSRS, plan Marshalla, doktryna Trumana, okupacja Niemiec, kryzys berliński oraz utworzenie RFN i NRD).
3. Powstanie NATO i Układu Warszawskiego.
4. Odwilż po śmierci Stalina (Nikita Chruszczow, referat Chruszczowa, XX Zjazd KPZS).
5. Wojna domowa w Chinach i powstanie ChRL (Czang Kaj-szek, Mao Zedong, Kuomintang, Wieli Skok, rewolucja kulturalna, hunwejbini, „Czerwona książeczka”).
6. Wojna w Korei (Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Republika Korei, Kim Ir Sen, strefa demarkacyjna).
7. Konflikt na Bliskim Wschodzie (powstania państwa Izrael, Dawid Ben Gurion, kibuce, kryzys sueski, wojna sześciodniowa, wojna Jom Kippur, układ w Camp David, Organizacja Wyzwolenia Palestyny, Jasir Arafat, intifada, Autonomia Palestyńska.
8. Wyścig zbrojeń (kryzys kubański, Fidel Castro, J. F. Kennedy, podbój kosmosu, wojna w Wietnamie, doktryna Breżniewa).
9. Prasa wiosna.
10. Integracja europejska po II wojnie światowej (przyczyny integracji, przemówienie Churchilla w Zurychu 1946 r., plan Schumana, Ojcowie Integracji Europejskiej, Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Europejska Wspólnota Gospodarcza, Europejska Wspólnota Energii Atomowej, układ z Schengen, traktat z Maastricht, Unia Europejska).

 

Logowanie / Rejestracja

Login lub e-mail   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2023 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.