KLASA 4 szkoły podstawowej

1. Materiał z klas I-III szkoły podstawowej.
2. Polska za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.
3. Polskie powstania narodowe:

 • Powstanie kościuszkowskie;
 • Powstanie styczniowe.

4. Polska i Polacy pod zaborami.
5. Wiek XIX - wiekiem wynalazków.
6. I wojna światowa i odzyskanie niepodległości przez Polskę.
7. Polska w okresie dwudziestolecia międzywojennego.
8. II wojna światowa:

 • Atak III Rzeszy na Polskę;
 • Niemiecka okupacja;
 • Szare Szeregi i ich bohaterowie.

9. Polska i Polacy po II wojnie światowej:

 • Żołnierze niezłomni;
 • Rządy komunistów;
 • Narodziny "Solidarności";
 • Stan wojenny;
 • Obrady okrągłego stołu.

10. Jan Paweł II - papież Polak.

KLASA 5 szkoły podstawowej

1. Materiał klasy IV.
2. Panowanie Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego.
3. Polska w okresie rozbicia dzielnicowego:

 • Przyczyny i skutki rozbicia dzielnicowego;
 • Książęta dzielnicowi;
 • Relacje polsko-krzyżackie;
 • Przemiany społeczno-gospodarcze;
 • Najazdy Mongołów;
 • Sąsiedzi.

4. Zjednoczenie Polski:

 • Panowanie Władysława Łokietka;
 • Czasy Kazimierza Wielkiego;
 • Społeczeństwo stanowe;
 • Stosunki polsko-węgierskie w XIV w.;
 • Rządy Andegawenów w Polsce.

5. Jagiellonowie na polskim tronie:

 • Unie polsko-litewskie;
 • Przywileje szlacheckie;
 • Wielka wojna z zakonem krzyżackim;
 • Unia polsko-węgierska;
 • Wojna trzynastoletnia;
 • Kultura średniowiecza.

KLASA 6 szkoły podstawowej

1. Materiał klasy IV i V.
2. Polska w okresie międzywojennym:

 • Najważniejsze postacie w państwie;
 • Sąsiedzi;
 • Kultura i sztuka.

3. Polska i Polacy w czasie II wojny światowej:

 • Polski wrzesień 1939;
 • Polacy pod dwiema okupacjami
 • Holokaust;
 • Powstanie warszawskie;
 • Polacy na frontach II wojny światowej.

4. II wojna światowa w Europie i na świecie.
5. Polska i świat po II wojnie światowej:

 • "Zimna wojna"
 • PRL;
 • Upadek komunizmu;
 • III Rzeczpospolita;
 • Integracja europejska.

6. Polska w Unii Europejskiej.

Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Materiał klas IV-VI szkoły podstawowej w zakresie historii Polski i historii powszechnej.
2. Europa i świat w przededniu I wojny światowej.
3. I wojna światowa.
4. Europa i świat po I wojnie światowej:

 • Konferencja pokojowa w Paryżu;
 • Wielki kryzys gospodarczy;
 • ZSRR;
 • Narodziny faszyzmu;
 • Niemcy pod władzą Hitlera;
 • Kultura okresu międzywojennego.

5. Polska w okresie międzywojennym:

 • Ważne postacie sceny politycznej;
 • Konstytucje;
 • Zamach majowy i rządy sanacji;
 • Gospodarka;
 • Społeczeństwo;
 • Kultura.

6. Europa i świat w przededniu II wojny światowej.
7. Polska w przededniu II wojny światowej.

Klasa 8 szkoły podstawowej

1. Materiał klas IV-VII.
2. Powojenna Europa:

 • Plan Marshalla;
 • Unia Europejska;
 • RWPG;
 • ONZ.

3. Żelazna kurtyna i konflikty zimnej wojny.
4. Bliski i Daleki Wschód po II wojnie światowej.
5. Rozpad systemu kolonialnego.
6. Kultura, nauka i technika.
7. Dominacja radziecka w Europie Środkowej i Wschodniej:

 • Powstanie państw demokracji ludowej;
 • ZSRR od Stalina do Gorbaczowa;
 • Powstanie na Węgrzech;
 • Praska wiosna;
 • Jesień Ludów;
 • Zjednoczenie Niemiec;
 • Rozpad ZSRR;
 • Europa po rozpadzie ZSRR.

8. Polska po II wojnie światowej:

 • Wizje powojennej Polski;
 • Komuniści u władzy;
 • Czasy stalinowskie;
 • Od października '56 do grudnia '70;
 • Polska lat osiemdziesiątych;
 • Upadek PRL.

9. III Rzeczpospolita.
10. Świat na przełomie XX i XXI w.

Klasa 3 gimnazjum

1. Materiał szkoły podstawowej oraz I i II klasy gimnazjum.
2. Wojna krymska i jej konsekwencje.
3. Zjednoczenie Włoch i Niemiec.
4. Wojna rosyjsko-japońska.
5. Rewolucje 1905-1907 w Rosji i na ziemiach polskich.
6. Europa i świat przed wybuchem I wojny światowej.
7. Orientacje polityczne Polaków w przededniu I wojny światowej.
8. I wojna światowa:

 • Przyczyny;
 • Armie i dowódcy;
 • Przebieg i sposób prowadzenia działań wojennych;
 • Nowinki techniczne;
 • Traktat wersalski.

9. Rewolucje w Rosji.
10. Odzyskanie niepodległości przez Polskę:

 • Pierwsze ośrodki państwowości polskiej;
 • Twórcy II Rzeczpospolitej i ich dokonania;
 • Kształtowanie się granic II RP;
 • Sąsiedzi Polski w okresie międzywojennym.
 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2019 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności