Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Różnorodność roślin:

 • budowa mchów,
 • jak rozmnażają się mchy?
 • gatunki mchów,
 • cechy pospolitych gatunków mchów,
 • budowa paproci, skrzypów i widłaków,
 • gatunki paproci, skrzypów i widłaków,
 • cechy pospolitych gatunków paproci, skrzypów i widłaków,
 • rozpoznawanie gatunków mchów, paproci, skrzypów i widłaków,
 • cechy roślin nagonasiennych,
 • budowa roślin nagonasiennych,
 • cykl rozwojowy rośliny nagonasiennej,
 • rola roślin nagonasiennych w przyrodzie,
 • rola roślin nagonasiennych dla człowieka,
 • gatunki drzew i krzewów iglastych,
 • cechy roślin okrytonasiennych,
 • formy roślin okrytonasiennych,
 • budowa kwiatu rośliny okrytonasiennej,
 • cykl rozwojowy rośliny okrytonasiennej,
 • sposoby zapylania roślin,
 • budowa owocu,
 • sposoby przenoszenia owoców,
 • budowa i kiełkowanie nasion,
 • rozmnażanie wegetatywnie roślin,
 • znaczenie roślin okrytonasiennych,
 • gatunki drzew, krzewów iglastych,
 • rozpoznawanie roślin okrytonasiennych i nagonasiennych.

 

Klasa 6 szkoły podstawowej

1. Zwierzęta kręgowe:

 • charakterystyczne cechy budowy zewnętrznej ryb,
 • przystosowania ryb do życia w wodzie w budowie anatomicznej i morfologicznej,
 • rozmnażanie i rozwój ryb,
 • przegląd ryb; ryby chrzęstnoszkieletowe i kostnoszkieletowe,
 • płazy - środowisko i tryb życia,
 • cechy przystosowujące płazy do życia w dwóch środowiskach w budowie anatomicznej i morfologicznej,
 • rozmnażanie i rozwój płazów,
 • przegląd płazów,
 • gady - środowisko i tryb życia,
 • cechy przystosowujące gady do życia na lądzie w budowie anatomicznej i morfologicznej,
 • rozmnażanie i rozwój gadów,
 • przegląd gadów,
 • środowiska życia i cechy morfologiczne ptaków,
 • przystosowania ptaków do lotu w budowie anatomicznej i morfologicznej,
 • przystosowania ptaków do różnych środowisk,
 • rozmnażanie i rozwój ptaków,
 • przegląd ptaków,
 • ssaki - środowisko życia i cechy morfologiczne oraz cechy charakterystyczne ssaków w budowie anatomicznej,
 • rozmnażanie ssaków,
 • przystosowania ssaków do różnych środowisk,
 • przegląd ssaków,
 • nauka o rybach, płazach, gadach i ptakach.

UWAGA! Szczegółowe zagadnienia do poszczególnych działów są zbieżne z rozkładem materiału dla klasy 6.

 

Klasa 7 szkoły podstawowej

ZAGADNIENIA Z KLASY VI:
1. Świat zwierząt. Kręgowce zmiennocieplne i stałocieplne.

ZAGADNIENIA Z KLASY VII:

1. Układ pokarmowy: budowa i funkcjonowanie układu pokarmowego, zasady prawidłowego żywienia. Składniki pokarmowe (witaminy, cukry, białka, tłuszcze) oraz budowa układu pokarmowego. Trawienie i wchłanianie. Higiena i choroby układu pokarmowego.
2. Układ krążenia. Krwioobiegi. Budowa serca. Krzepnięcie krwi. Grupy krwi. Naczynia krwionośne. Choroby układu krążenia. Skład i funkcje krwi.
3. Budowa układu odpornościowego. Podział odporności. Higiena i choroby układu odpornosciowego.
4. Fizjologia człowieka. Rozmnażanie, wzrost i rozwój:

 • budowa i rola żeńskiego i męskiego układu rozrodczego,
 • choroby przenoszone drogą płciową,
 • od poczęcia do narodzin; rozwój płodu,
 • ciąża - planowanie, higiena i zagrożenia,
 • od narodzin do starości,
 • podstawowe metody i środki antykoncepcyjne.

UWAGA! Szczegółowe zagadnienia do poszczególnych działów są zbieżne z rozkładem materiału oraz wymaganiami edukacyjnymi dla klasy 7.

 

Klasa 8 szkoły podstawowej

1. Ekologia:

 • podstawowe pojęcia w ekologii,
 • tolerancja ekologiczna; przykłady gatunków wskaźnikowych; stenobionty i eurybionty,
 • organizm a środowisko,
 • interakcje między i wewnątrzpopulacyjne,
 • strategie rozrodu - r i K,
 • zależności pokarmowe; łańcuch spasania i detrytusowy; piramidy troficzne; sieci zależności troficznych,
 • materia i energia w ekosystemie,
 • cechy i struktura populacji; krzywe przeżywania i wzrostu populacji - jotowata i esowata,
 • struktura i funkcjonowanie ekosystemu,
 • sukcesja ekologiczna,
 • zanieczyszczenia środowiska,
 • gatunki inwazyjne,
 • źródła i skutki zanieczyszczeń atmosfery, hydrosfery i litosfery; dziura ozonowa, efekt cieplarniany, kwaśne deszcze, smog,
 • odpady i ich segregacja - pojemniki do segregacji i zasady segregacji odpadów.

2. Ochrona środowiska:

 • formy ochrony przyrody - znajomość parków narodowych; pojęcia rezerwatu przyrody, pomnika przyrody, parku krajobrazowego, otuliny, użytek ekologiczny, stanowisko dokumentacyjne,
 • parki narodowe w Polsce - położenie, rok powstania, symbol, obszar,
 • gospodarowanie odpadami; oczyszczalnie ścieków, spalarnie odpadów komunalnych.

3. Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną:

 • przyczyny eliminowania organizmów, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, wprowadzanie obcych gatunków, przykłady wymarłych gatunków.

4. Sposoby ochrony przyrody:

 • cele ochrony przyrody,
 • ochrona obszarowa; NATURA 2000,
 • ochrona indywidualna i gatunkowa; pojęcie ochrony czynnej i biernej, ex situ i in situ.

5. Elementy ewolucjonizmu ze szczególnym uwzględnieniem antropogenezy.

 • mechanizmy ewolucji; rodzaje doboru naturalnego; pośrednie i bezpośrednie dowody ewolucji,
 • systematyka człowieka,
 • podobieństwa i różnice między człowiekiem, a małpami człekokształtnymi,
 • przebieg ewolucji człowieka, swoiste cechy człowieka i innych z rodzaju Homo.

UWAGA! Szczegółowe zagadnienia do poszczególnych działów są zbieżne z rozkładem materiału oraz wymaganiami edukacyjnymi dla klasy 8.

 

Logowanie / Rejestracja

Login lub e-mail   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2022 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.