Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Biologia jako nauka o życiu:

 • biologia jako nauka,
 • jak poznawać biologię,
 • obserwacje mikroskopowe.

2. Budowa organizmów i ich czynności życiowe:

 • składniki chemiczne organizmów,
 • budowa komórki zwierzęcej,
 • budowa komórki roślinnej,
 • inne rodzaje komórek,
 • samożywność,
 • cudzożywność,
 • sposoby oddychania organizmów,
 • klasyfikacja organizmów.

3. Wirusy, bakterie, grzyby, protisty:

 • cechy wirusów i bakterii,
 • występowanie wirusów i bakterii,
 • odżywienie, rozmnażanie i znaczenie wirusów i bakterii,
 • cechy i występowanie protistów,
 • protisty jednokomórkowe i wielokomórkowe,
 • choroby wywoływane przez protisty,
 • budowa i różnorodność grzybów,
 • porosty i ich budowa.

4. Tkanki i organy roślinne:

 • rodzaje tkanek roślinnych,
 • korzeń - jego główne funkcje i budowa,
 • pędy - budowa i funkcje łodygi,
 • liści - budowa i główne funkcje.

5. Różnorodność roślin:

 • środowisko życia mchów i paprotników,
 • cechy charakterystyczne ich znaczenie w przyrodzie,
 • budowa mchów i paprotników,
 • cechy charakterystyczne roślin nagonasiennych i okrytonasiennych,
 • rozprzestrzenianie się roślin okrytonasiennych,
 • budowa owoców,
 • znaczenie roślin okrytonasiennych,
 • rozpoznawanie roślin okrytonasiennych i nagonasiennych.

 

Klasa 6 szkoły podstawowej

1. Zwierzęta kręgowe:

 • strunowce i ich podział,
 • charakterystyczne cechy budowy zewnętrznej ryb,
 • przystosowania ryb do życia w wodzie w budowie anatomicznej i morfologicznej,
 • rozmnażanie i rozwój ryb,
 • przegląd ryb i ich znaczenie w przyrodzie i dla człowieka; ryby chrzęstnoszkieletowe i kostnoszkieletowe,
 • płazy - środowisko i tryb życia,
 • cechy przystosowujące płazy do życia w dwóch środowiskach w budowie anatomicznej i morfologicznej,
 • rozmnażanie i rozwój płazów,
 • przegląd płazów i ich znaczenie w przyrodzie i dla człowieka,
 • gady - środowisko i tryb życia,
 • cechy przystosowujące gady do życia na lądzie w budowie anatomicznej i morfologicznej,
 • rozmnażanie i rozwój gadów,
 • przegląd gadów i ich znaczenie w przyrodzie i dla człowieka,
 • środowiska życia i cechy morfologiczne ptaków,
 • przystosowania ptaków do lotu w budowie anatomicznej i morfologicznej,
 • przystosowania ptaków do różnych środowisk,
 • rozmnażanie i rozwój ptaków,
 • przegląd ptaków i ich znaczenie w przyrodzie i dla człowieka,
 • ssaki - środowisko życia i cechy morfologiczne oraz cechy charakterystyczne ssaków w budowie anatomicznej,
 • rozmnażanie ssaków,
 • przystosowania ssaków do różnych środowisk,
 • przegląd ssaków i ich znaczenie w przyrodzie i dla człowieka,
 • nauka o rybach, płazach, gadach i ptakach.

UWAGA! Szczegółowe zagadnienia do poszczególnych działów są zbieżne z rozkładem materiału dla klasy 6.

 

Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Regulacja nerwowo-hormonalna. Budowa układu nerwowego i jego podział:

 • podział układu nerwowego,
 • charakterystyka układu nerwowego - ośrodkowego, obwodowego, somatycznego i autonomicznego,
 • budowa neuronu,
 • odruchy i budowa łuku odruchowego,
 • choroby układu nerwowego,
 • zmysł powonienia, dotyku i smaku,
 • wady wzroku i słuchu,
 • budowa ucha i oka.

2. Układ oddechowy:

 • budowa i rola układu,
 • mechanizm wymiany gazowej,
 • oddychanie komórkowe,
 • higiena i choroby układu oddechowego.

3. Fizjologia człowieka.
4. Rozmnażanie, wzrost i rozwój:

 • budowa i rola żeńskiego i męskiego układu rozrodczego,
 • choroby przenoszone drogą płciową,
 • od poczęcia do narodzin; rozwój płodu,
 • ciąża - planowanie, higiena i zagrożenia,
 • od narodzin do starości,
 • podstawowe metody i środki antykoncepcyjne.

5. Układ wydalniczy:

 • budowa układu wydalniczego,
 • etapy powstawania moczu ostatecznego,
 • skład moczu,
 • higiena i choroby układu wydalniczego.

UUWAGA! Szczegółowe zagadnienia do poszczególnych działów są zbieżne z rozkładem materiału dla klasy 7.

 

Klasa 8 szkoły podstawowej

1. Ekologia:

 • podstawowe pojęcia w ekologii,
 • tolerancja ekologiczna; przykłady gatunków wskaźnikowych; stenobionty i eurybionty,
 • organizm a środowisko,
 • interakcje między i wewnątrzpopulacyjne,
 • strategie rozrodu - r i K,
 • zależności pokarmowe; łańcuch spasania i detrytusowy; piramidy troficzne; sieci zależności troficznych,
 • materia i energia w ekosystemie,
 • cechy i struktura populacji; krzywe przeżywania i wzrostu populacji - jotowata i esowata,
 • struktura i funkcjonowanie ekosystemu,
 • sukcesja ekologiczna,
 • zanieczyszczenia środowiska,
 • gatunki inwazyjne,
 • źródła i skutki zanieczyszczeń atmosfery, hydrosfery i litosfery; dziura ozonowa, efekt cieplarniany, kwaśne deszcze, smog,
 • odpady i ich segregacja - pojemniki do segregacji i zasady segregacji odpadów.

2. Ochrona środowiska:

 • formy ochrony przyrody - znajomość parków narodowych; pojęcia rezerwatu przyrody, pomnika przyrody, parku krajobrazowego, otuliny, użytek ekologiczny, stanowisko dokumentacyjne,
 • parki narodowe w Polsce - położenie, rok powstania, symbol, obszar,
 • gospodarowanie odpadami; oczyszczalnie ścieków, spalarnie odpadów komunalnych.

3. Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną:

 • przyczyny eliminowania organizmów, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, wprowadzanie obcych gatunków, przykłady wymarłych gatunków.

4. Sposoby ochrony przyrody:

 • cele ochrony przyrody,
 • ochrona obszarowa; NATURA 2000,
 • parki narodowe Polski,
 • ochrona indywidualna i gatunkowa; pojęcie ochrony czynnej i biernej, ex situ i in situ,
 • gatunki chronione w Polsce,
 • gatunki zagrożone wyginięciem.

5. Elementy ewolucjonizmu ze szczególnym uwzględnieniem antropogenezy.

 • systematyka człowieka,
 • podobieństwa i różnice między człowiekiem, a małpami człekokształtnymi,
 • przebieg ewolucji człowieka, swoiste cechy człowieka i innych z rodzaju Homo.
 • narządy homologiczne i analogiczne.

UWAGA! Szczegółowe zagadnienia do poszczególnych działów są zbieżne z rozkładem materiału dla klasy 8.

 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2021 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności