Banner multitest

Język polski

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa uczniów z klas IV, V, VI, VII i VIII szkoły podstawowej oraz I, II, III i IV liceum ogólnokształcącego do wzięcia udziału w konkursie z języka polskiego MULTITEST.

Konkurs odbędzie się 23-10-2023 r. Oprócz konkursu z języka polskiego w dniach 23-10-2023 r. - 27-10-2023 r. odbędą się również konkursy z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka hiszpańskiego, historii, chemii, fizyki, przyrody, biologii i geografii.

Konkurs ma formę testu wielokrotnego wyboru składającego się z 26 pytań. Do każdego pytania podane są 4 warianty odpowiedzi. Konkurs z języka polskiego trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Ulotka informacyjna - MULTITEST j. polski


Klasa 4 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-3 szkoły podstawowej.

I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • baśń, legenda, komiks
 • cechy wiersza: rym, rytm, wers, strofa
 • epitet, ożywienie, porównanie, przenośnia
 • autor, narrator, bohater, czas i miejsce zdarzeń
 • wydarzenia, postacie i przedmioty fantastyczne i realistyczne

3. Lektury:

 • Janusz Christa, "Kajko i Kokosz, Szkoła latania"

II. Nauka o języku:

 • głoska, litera, sylaba
 • wypowiedzenia oznajmujące, pytające, rozkazujące
 • komunikat, nadawca, odbiorca
 • rzeczownik - rodzaj, liczba, przypadek
 • przymiotnik - rodzaj (w l. poj. i mnogiej), liczba, przypadek
 • czasownik - rozpoznawanie w tekście
 • alfabet, głoska, samogłoska, spółgłoska, litera, sylaba, przenoszenie wyrazu
 • wyraz bliskoznaczny
 • rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne
 • akapit, opis postaci, opis przedmiotu
 • pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h
 • wielka i mała litera
 • znaki interpunkcyjne
 • stosowanie zasad poprawności językowej
 • język potoczny i literacki

 

Klasa 5 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-4 szkoły podstawowej.

I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • gatunki literackie: baśń, legenda (cechy), nowela
 • podmiot liryczny
 • piosenka, refren, zwrotka, strofa, wers
 • porównanie, przenośnia (metafora), uosobienie i ożywienie, wyraz dźwiękonaśladowczy
 • narracja pierwszoosobowa, trzecioosobowa, narrator wszechwiedzący
 • elementy świata przedstawionego

3. Lektury:

 • Ferenc Molnár, "Chłopcy z Placu Broni"

II. Nauka o języku:

 • zdanie, równoważnik zdania
 • zdanie pojedyncze i złożone
 • przysłówek, przyimek, wyrażenie przyimkowe, spójnik
 • czasownik - osoby, liczby, czasy, rodzaje, tryby
 • forma osobowa i nieosobowa czasownika; formy zakończone na -no i -to, konstrukcje czasownika ze słowem się, bezokolicznik
 • podmiot, orzeczenie
 • spółgłoski miękkie i twarde
 • nazwy własne i pospolite
 • formy wypowiedzi: list, zaproszenie, podziękowanie, ogłoszenie
 • pisownia nie z różnymi częściami mowy; pisownia cząstki by
 • nieodmienne części mowy: wykrzyknik i partykuła
 • język potoczny i literacki

 

Klasa 6 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-5 szkoły podstawowej.

I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • gatunki literackie: powieść, legenda, baśń, bajka, mit, opowiadanie
 • fikcja fantastyczna i realistyczna
 • onomatopeja, uosobienie, ożywienie, metafora, porównanie, epitet
 • powtórzenie, rytm utworu
 • podmiot liryczny, podmiot zbiorowy
 • narracja pierwszoosobowa, trzecioosobowa, dialog, monolog
 • elementy świata przedstawionego
 • związki frazeologiczne (Biblia, mitologia grecka)
 • niewerbalne środki komunikacji: gest, mimika, postawa ciała

3. Lektury:

 • Biblia, przypowieści ewangeliczne: o siewcy, o talentach, o pannach roztropnych, o miłosiernym Samarytaninie

II. Nauka o języku:

 • synonimy, antonimy, wyrazy obcego pochodzenia
 • rzeczowniki własne i pospolite
 • rzeczowniki o nieregularnej odmianie, rzeczowniki nieodmieniające się
 • rzeczowniki występujące tylko w liczbie pojedynczej i tylko w liczbie mnogiej
 • stopniowanie przymiotnika i przysłówka
 • liczebniki główne, porządkowe, zbiorowe - odmiana
 • czasowniki dokonane i niedokonane
 • strona czynna i bierna czasownika
 • podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okolicznik
 • rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne
 • formy literackie: relacja, wywiad, opowiadanie
 • interpunkcja zdania pojedynczego
 • język potoczny i literacki
 • czym jest adaptacja utworu literackiego
 • argumenty odnoszące się do faktów i do emocji
 • typy komunikatu: literacki, informacyjny, reklamowy

 

Klasa 7 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-6 szkoły podstawowej.

I.  Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • rodzaje i gatunki literackie - podział i cechy
 • rodzaje komizmu
 • tekst literacki i popularnonaukowy
 • liryka: fraszka, pieśń, hymn, wiersz wolny
 • apostrofa, metafora, anafora, powtórzenie
 • podstawowe informacje biograficzne o H. Sienkiewiczu

3. Lektury:

 • Henryk Sienkiewicz, "Latarnik"

II. Nauka o języku:

 • zdania współrzędnie złożone - typy, wykresy
 • zaimek (podział, odmiana)
 • przyimek, wyrażenie przyimkowe, partykuła, wykrzyknik, spójnik
 • interpunkcja w zdaniach złożonych (przecinek przed spójnikami)
 • podmiot - rodzaje podmiotu
 • archaizm, neologizm
 • zdania bezpodmiotowe
 • orzeczenie czasownikowe i imienne
 • imiesłów
 • wyrazy nacechowane ekspresywnie, wyrazy neutralne
 • zgrubienia, zdrobnienia, homonimy
 • związki frazeologiczne (Biblia, mitologia)
 • głoski ustne, nosowe, dźwięczne, bezdźwięczne
 • akcent wyrazowy
 • poprawność językowa, polszczyzna ogólna i potoczna

 

Klasa 8 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-7 szkoły podstawowej.

I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • rodzaje literackie: epika, liryka, dramat
 • gatunki: komedia, tragedia, powiastka filozoficzna, pieśń, fraszka, bajka, satyra, sonet
 • środki stylistyczne: eufemizm, metafora, porównanie homeryckie, epitet
 • związek frazeologiczny
 • ironia romantyczna
 • A. Mickiewicz - podstawowe informacje biograficzne
 • podstawowe informacje na temat romantycznej wizji świata (szukanie prawdy o świecie, rola przyrody i prostego ludu oraz elementów nadprzyrodzonych)

3. Lektury:

 • Ernest Hemingway, "Stary człowiek i morze"

II. Nauka o języku:

 • imiesłowy, imiesłowowy równoważnik zdania
 • zdania podrzędnie złożone - typy
 • mowa zależna i niezależna
 • budowa słowotwórcza wyrazu; wyraz podstawowy i pochodny
 • skróty i skrótowce - pisownia
 • wyrazy złożone
 • neologizm, archaizm
 • perswazja i manipulacja językowa
 • upodobnienia i uproszczenia fonetyczne
 • zróżnicowanie polszczyzny, gwara
 • style wypowiedzi: naukowy, popularnonaukowy, potoczny
 • poprawność językowa

 

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego

Zakres materiału ze szkoły podstawowej.

I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
II. Epoka i teksty z epoki:
Biblia (fragmenty "Księgi Rodzaju", "Księgi Hioba", "Księgi Koheleta", "Pieśni nad Pieśniani", "Księgi Psalmów", "Apokalipsy św. Jana")

 • Biblia - podział ksiąg, czas powstania
 • motyw genezyjski, motyw vanitas
 • pojęcia: apokalipsa, sacrum, profanum, tora
 • styl biblijny

III. Kształcenie językowe:

 • znaki i ich rodzaje
 • elementy komunikacji językowej
 • funkcje języka
 • frazeologizmy biblijne
 • wiedza z zakresu fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

 

Klasa 2 liceum ogólnokształcącego

Zakres materiału ze szkoły podstawowej i 1. klasy liceum.

I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
II. Epoka i teksty z epoki:
Barok (Mikołaj Sęp Szarzyński: "Sonet IV. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem", "Sonet V. O nietrwałej miłości rzeczy świata tego", Wiliam Szekspir: "Makbet", "Romeo i Julia")

 • pojęcie baroku, główne cechy epoki, kontrreformacja
 • filozofia baroku i najważniejsi przedstawiciele
 • pojęcia: sonet, antynomie, dualizm, paradoks, vanitas
 • teatr elżbietański

III. Kształcenie językowe:

 • znaki i ich rodzaje
 • elementy komunikacji językowej
 • funkcje języka
 • style językowe
 • perswazja i manipulacja
 • słownictwo neutralne i wartościujące
 • wiedza z zakresu fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

 

Klasa 3 liceum ogólnokształcącego

Zakres materiału ze szkoły podstawowej, 1. i 2. klasy liceum.

I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
II. Epoka i teksty z epoki:
Pozytywizm (Adam Asnyk "Do młodych", "Daremne żale", Eliza Orzeszkowa "Gloria victis", Henryk Sienkiewicz "Potop")

 • pozytywizm - ramy czasowe, nazwa epoki, charakterystyka, główne idee i hasła epoki, gatunki literatury pozytywistycznej
 • program polskiego pozytywizmu
 • filozofia pozytywizmu - przedstawiciele i kierunki filozoficzne
 • nowela pozytywistyczna
 • powieść historyczna

III. Kształcenie językowe:

 • znaki i ich rodzaje
 • elementy komunikacji językowej
 • funkcje języka
 • style językowe
 • stylizacje językowe
 • parodia, pastisz, trawestacja
 • perswazja i manipulacja
 • wiedza z zakresu fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

 

Klasa 4 liceum ogólnokształcącego

Zakres materiału ze szkoły podstawowej, 1., 2. i 3. klasy liceum.

I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.
II. Epoka i teksty z epoki:
Dwudziestolecie międzywojenne (B. Leśmian "W malinowym chruśniaku", "Rok nieistnienia", J. Przyboś "Z Tatr", T. Peiper "Miasto", W. Gombrowicz fragmenty "Ferdydurke")

 • dwudziestolecie międzywojenne - nazwa, ramy czasowe, charakterystyka epoki
 • Awangarda Krakowsa - geneza, przedstawiciele, model działania twórczego
 • pojęcie awangardy
 • pojęcie formy
 • groteska, absurd

III. Kształcenie językowe:

 • znaki i ich rodzaje
 • elementy komunikacji językowej
 • funkcje języka
 • style językowe
 • stylizacje językowe
 • relacje znaczeniowe i formalne między wyrazami (antonimia, synonimia, homonimia, polisemia)
 • wiedza z zakresu fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji
 

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Sęczkowa 90
03-986 Warszawa

ces@ces.edu.pl
Telefon: 22 509-80-40
Faks: 22 509-80-41

Subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres e-mail:

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności