Banner multitest

Biologia

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa uczniów z klas V, VI, VII i VIII szkoły podstawowej oraz I, II i III liceum ogólnokształcącego do wzięcia udziału w konkursie biologicznym MULTITEST.

Konkurs odbędzie się 27-10-2023 r. Oprócz konkursu z biologii w dniach 23-10-2023 r. - 27-10-2023 r. odbędą się również konkursy z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka hiszpańskiego, matematyki, historii, chemii, fizyki, przyrody i geografii.

Konkurs ma formę testu wielokrotnego wyboru składającego się z 26 pytań. Do każdego pytania podane są 4 warianty odpowiedzi. Konkurs z biologii trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Ulotka informacyjna - MULTITEST biologia


Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Biologia - nauka o życiu:

 • dziedziny biologii,
 • cechy i czynności życiowe organizmów,
 • organizmy wielokomórkowe.

2. Sposoby poznawania biologii:

 • obserwacja,
 • doświadczenie,
 • metoda naukowa,
 • cechy dobrego badacza,
 • źródła wiedzy biologicznej.

3. Obserwacje mikroskopowe:

 • budowa mikroskopu optycznego,
 • zasady obserwowania preparatu mikroskopowego,
 • przybory do mikroskopowania,
 • obliczanie powiększenia mikroskopu.

4. Składniki chemiczne organizmów.

Klasa 6 szkoły podstawowej

Zakres materiału klasy 5 szkoły podstawowej oraz:
1. Królestwo zwierząt:

 • wspólne cechy zwierząt,
 • komórka zwierzęca,
 • budowa organizmu zwierzęcego,
 • grupy zwierząt,
 • kręgowce, bezkręgowce,
 • gąbki - zwierzęta inne niż wszystkie.

2. Tkanka nabłonkowa, mięśniowa i nerwowa u zwierząt:

 • rodzaje tkanek zwierzęcych,
 • budowa i funkcje tkanki nabłonkowej,
 • budowa i funkcje tkanki mięśniowej,
 • budowa i funkcje komórek nerwowych.

3. Tkanka łączna:

 • rodzaje i miejsca występowania tkanki łącznej,
 • funkcje tkanki kostnej, chrzęstnej oraz tłuszczowej,
 • cechy charakterystyczne budowy poszczególnych tkanek,
 • krew, składniki krwi oraz ich znaczenie.

Klasa 7 szkoły podstawowej

ZAGADNIENIA Z KLASY VI oraz:

I. Skóra - powłoka organizmu:

1. Budowa i funkcje skóry.
2. Wytwory naskórka.
3. Dolegliwości i choroby skóry.
4. Oparzenia i odmrożenia.

II. Aparat ruchu:

1. Aparat ruchu. Budowa szkieletu:

 • szkielet człowieka,
 • kształty kości,
 • rozpoznawanie kości.

2. Budowa szkieletu osiowego:

 • budowa czaszki: mózgoczaszki i trzewioczaszki,
 • czaszka noworodka,
 • odcinki kręgosłupa,
 • budowa klatki piersiowej.

3. Szkielet kończyn oraz ich obręczy:

 • kości kończyny górnej i obręczy barkowej,
 • kości kończyny dolnej i obręczy miednicznej,
 • rodzaje połączeń kości,
 • budowa stawu,
 • rodzaje stawów.

4. Kości - elementy składowe szkieletu:

 • budowa fizyczna i chemiczna kości długiej,
  funkcje kości, cechy budowy fizycznej umożliwiające spełnienie tych funkcji.

5. Choroby aparatu ruchu, urazy mechaniczne, wady postawy.

III. Organizm człowieka jako funkcjonalna całość:

1. Poziomy organizacji ciała człowieka.
2. Rodzaje tkanek zwierzęcych (budowa i funkcje).
3. Funkcje układów narządów człowieka.

Klasa 8 szkoły podstawowej

Zagadnienie z klasy 7

I. Równowaga wewnętrzna organizmu:

1. Współdziałanie układów narządów w utrzymaniu homeostazy:

 • regulacja temperatury ciała,
 • regulacja stężenia glukozy we krwi,
 • mechanizmy obrony organizmu przed wychłodzeniem i przegrzaniem,
 • regulacja ilości wody w organizmie.

2. Choroby jako efekt zaburzenia homeostazy (czynniki wywołujące choroby zakaźne).

II. Układ rozrodczy:

1. Męski układ rozrodczy:

 • cechy płciowe męskie (I, II i III -rzędowe),
 • budowa i funkcje narządów męskiego układu rozrodczego,
 • budowa plemnika,
 • wpływ męskich hormonów płciowych na budowę i rozwój organizmu.

2. Żeński układ rozrodczy:

 • budowa i funkcje narządów żeńskiego układu rozrodczego,
 • budowa komórki jajowej.

3. Funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego:

 • żeńskie hormony płciowe,
 • przebieg cyklu miesiączkowego.

4. Rozwój człowieka od poczęcia do narodzin.

Zagadnienie z klasy 8

I. Genetyka

1. Czym jest genetyka?

 • cechy dziedziczne i niedziedziczne

2. Nośnik informacji genetycznej - DNA:

 • budowa i rola DNA,
 • budowa i rola RNA,
 • rodzaje kwasu RNA,
 • budowa chromosomu.

3. Podziały komórkowe:

 • mitoza i mejoza - przebieg, znaczenie,
 • komórka haploidalna i diploidalna.

4. Podstawowe prawa dziedziczenia. Dziedziczenie cech u człowieka:

 • wersje genu: allele dominujące i recesywne,
 • fenotyp i genotyp,
 • homozygota dominująca i recesywna, heterozygota,
 • prawo czystości gamet,
 • rozwiązywanie krzyżówek genetycznych - I prawo Mendla.

5. Dziedziczenie płci u człowieka:

 • zasada dziedziczenia płci,
 • rozwiązywanie krzyżówek genetycznych przedstawiających choroby sprzężone z płcią: hemofilię oraz daltonizm,
 • genotypy osób zdrowych i chorych na hemofilię i daltonizm.

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego

Zakres materiału klasy 8 szkoły podstawowej oraz:
1. Znaczenie nauk biologicznych:

 • biologia jako nauka o życiu,
 • systematyka organizmów - jednostki klasyfikacji,
 • wspólne cechy organizmów,
 • współczesne osiągnięcia biologiczne,
 • znaczenie nauk biologicznych w różnych dziedzinach życia,
 • wiarygodność informacji.

2. Zasady prowadzenia badań biologicznych:

 • metody naukowe stosowane w biologii,
 • zasady przeprowadzania obserwacji i doświadczeń,
 • próba badawcza i kontrolna (pozytywna i negatywna),
 • dokumentowanie badań biologicznych, dane jakościowe i dane ilościowe (tabele, wykresy),
 • analiza wyników badań.

3. Obserwacje biologiczne:

 • obserwacje makro- i mikroskopowe,
 • budowa mikroskopu optycznego,
 • rodzaje mikroskopów (optyczny, fluorescencyjny, skaningowy, transmisyjny),
 • zasady mikroskopowania,
 • dokumentacja obserwacji mikroskopowej.

4. Skład chemiczny organizmów. Makro- i mikroelementy:

 • pierwiastki chemiczne,
 • pierwiastki biogenne,
 • makro- i mikroelementy i ich znaczenie.

5. Znaczenie wody dla organizmów

 • woda jako składnik organizmu,
 • znaczenie wody dla organizmów.

6. Węglowodany - budowa i znaczenie:

 • budowa węglowodanów,
 • podział węglowodanów na monosacharydy, disacharydy i polisacharydy,
 • przemiany glukozy,
 • wiązanie O-glikozydowe,
 • budowa, przykłady i funkcje monosacharydów, disacharydów i polisacharydów,
 • występowanie i znaczenie węglowodanów,
 • wykrywanie monosacharydów i polisacharydów w materiale biologicznym.

7. Białka - budulec życia:

 • budowa aminokwasów i białek,
 • związek między budową a funkcją białek,
 • podział białek na białka proste i złożone,
 • przykłady białek, ich występowanie i funkcje.

8. Właściwości i wykrywanie białek:

 • właściwości białek,
 • wpływ wybranych czynników fizykochemicznych na białka (zjawisko koagulacji i denaturacji),
 • badanie wpływu wybranych czynników fizykochemicznych na białko,
 • wykrywanie białek w materiale biologicznym (reakcja biuretowa, reakcja ksantofilowa).

9. Lipidy - budowa i znaczenie:

 • podział lipidów ze względu na budowę cząsteczki,
 • budowa i właściwości lipidów prostych,
 • kwasy tłuszczowe nasycone i nienasycone,
 • budowa i właściwości lipidów złożonych,
 • znaczenie biologiczne lipidów prostych i złożonych,
 • wykrywanie lipidów w materiale biologicznym.

10. Budowa i funkcja kwasów nukleinowych:

 • budowa DNA i RNA,
 • organizacja materiału genetycznego,
 • podział i rola rRNA, mRNA, tRNA, snRNA.

11. Budowa komórki:

 • podział komórek na eukariotyczne i prokariotyczne,
 • główne elementy komórki eukariotycznej,
 • przykłady przystosowania komórek do pełnionych przez nie funkcji,
 • porównanie budowy komórek zwierzęcych, roślinnych i grzybowych,
 • budowa i znaczenie błon biologicznych:
  - budowa i rodzaje błon biologicznych,
  - funkcje błon biologicznych,
  - rodzaje transportu przez błony (transport bierny i czynny),
  - osmoza w komórce roślinnej i zwierzęcej,
  - badanie wpływu roztworów o różnym stężeniu na zjawisko osmozy,
 • budowa i rola jądra komórkowego:
  - budowa jądra komórkowego,
  - funkcje jądra komórkowego,
  - organizacja materiału genetycznego w jądrze komórkowym,
 • składniki cytoplazmy:
  - budowa i funkcje cytozolu,
  - budowa i funkcje cytoszkieletu,
  - system błon wewnątrzkomórkowych (siateczka śródplazmatyczna, wakuole, lizosomy, aparat Golgiego),
  - funkcje rybosomów,
  - budowa i funkcje mitochondriów.

Klasa 2 liceum ogólnokształcącego

Zakres materiału klasy 1 liceum oraz:
1. Hierarchiczna budowa organizmu człowieka:

 • poziomy organizacji budowy ciała,
 • układy narządów i ich funkcje,
 • współpraca między układami narządów,
 • definicja homeostazy.

2. Tkanki: nabłonkowa, mięśniowa i nerwowa:

 • rodzaje tkanek i miejsca ich występowania w organizmie,
 • rodzaje, budowa, miejsca występowania i funkcje nabłonków,
 • rodzaje, budowa i funkcje tkanki mięśniowej,
 • tkanka nerwowa - budowa i funkcje neuronów oraz komórek glejowych.

3. Tkanka łączna:

 • rodzaje tkanki łącznej (tkanka łączna właściwa, tkanka łączna podporowa, tkanka łączna płynna),
 • tkanka łączna właściwa - rodzaje, budowa i funkcje,
 • rodzaje tkanki łącznej podporowej: tkanka chrzęstna i tkanka kostna (ich budowa i funkcje),
 • skład krwi i limfy oraz ich funkcje,
 • miejsca występowania poszczególnych rodzajów tkanki łącznej w organizmie.

4. Skóra - powłoka ciała:

 • budowa i funkcje skóry:
  - budowa i funkcje skóry,
  - budowa naskórka i jego funkcje,
  - tkanka podskórna i jej funkcje,
  - wytwory naskórka: gruczoły (łojowe, potowe i mlekowe), włosy, paznokcie,
  - funkcje skóry (m.in. syntetyzująca, receptorowa, wydzielnicza, termoregulacyjna),
  - udział skóry w homeostazie - mechanizm termoregulacji,
  - rola skóry w syntezie witaminy D3,
 • choroby i higiena skóry:
  - diagnostyka chorób skóry (dermoskopia, badanie mikroskopowe),
  - choroby skóry (grzybice, wszawica, świerzb, trądzik pospolity, czerniak złośliwy),
  - wpływ nadmiaru promieniowania słonecznego na skórę,
  - higiena skóry.

5. Ogólna budowa i funkcje szkieletu:

 • podział aparatu ruchu na część bierną i część czynną,
 • budowa i funkcje szkieletu, elementy szkieletu osiowego i szkieletu kończyn,
 • podział kości ze względu na ich kształt,
 • budowa zewnętrzna i budowa wewnętrzna kości długiej,
 • właściwości kości a ich funkcje.

6. Rodzaje połączeń kości:

 • podział połączeń kości (połączenia ścisłe i połączenia ruchome),
 • rodzaje i budowa połączeń ścisłych,
 • budowa stawu i funkcje budujących go elementów,
 • rodzaje stawów.

7. Szkielet osiowy i szkielet kończyn:

 • budowa i rola elementów szkieletu osiowego: czaszki, kręgosłupa i klatki piersiowej,
 • naturalne krzywizny kręgosłupa,
 • budowa obręczy barkowej i kończyny górnej,
 • budowa obręczy miednicznej i kończyny dolnej.

8. Budowa i funkcjonowanie mięśni szkieletowych:

 • przykłady mięśni szkieletowych i ich funkcje,
 • budowa mięśnia szkieletowego z uwzględnieniem budowy sarkomeru,
 • współdziałanie i antagonizm mięśni szkieletowych,
 • mechanizm skurczu mięśnia,
 • źródła energii dla mięśni.

9. Higiena i choroby aparatu ruchu:

 • wpływ diety, suplementów diety i aktywności fizycznej na stan aparatu ruchu,
 • doping i jego wpływ, na organizm
 • zaburzenia aparatu ruchu (wady postawy, płaskostopie, urazy mechaniczne),
 • profilaktyka wad postawy i płaskostopia,
 • choroby aparatu ruchu (osteoporoza i krzywica) oraz ich profilaktyka .

10. Układ pokarmowy:

 • organiczne składniki pokarmowe:
  - cukry jako główne źródło energii,
  - podział węglowodanów na przyswajalne i nieprzyswajalne,
  - błonnik pokarmowy i jego funkcja,
  - białka jako budulec organizmu,
  - podział aminokwasów na endogenne i egzogenne,
  - białka pełnowartościowe i niepełnowartościowe,
  - tłuszcze jako materiał zapasowy,
  - funkcje NNKT i ich źródła,
  - zapotrzebowanie organizmu na składniki pokarmowe,
 • rola witamin; nieorganiczne składniki pokarmowe:
  - podział witamin na rozpuszczalne w tłuszczach i rozpuszczalne w wodzie,
  - zapotrzebowanie organizmu na witaminy (hipowitaminoza, awitaminoza i hiperwitaminoza),
  - charakterystyka, funkcje i źródła witamin,
  - znaczenie naturalnych antyutleniaczy,
  - podział składników mineralnych na makroelementy i mikroelementy oraz ich funkcje,
  - znaczenie i właściwości wody,
  - bilans wodny człowieka
 • budowa i funkcje układu pokarmowego:
  - odcinki przewodu pokarmowego i ich rola,
  - wędrówka pokarmu w przewodzie pokarmowym,
  - rodzaje zębów i ich budowa,
  - związek między budową poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego a pełnionymi przez nie funkcjami,
  - mikrobiom i jego rola w organizmie,
  - gruczoły trawienne (wątroba, trzustka, ślinianki),
  - wątroba jako centrum metaboliczne organizmu,
 • procesy trawienia i wchłaniania:
  - trawienie w przewodzie pokarmowym składników odżywczych: białek, tłuszczów, cukrów,
  - enzymy trawienne i ich funkcje,
  - wchłanianie produktów powstałych w wyniku trawienia składników pokarmowych,
  - budowa i rola kosmków jelitowych,
  - działanie ośrodków głodu i sytości,
  - wpływ pH na trawienie skrobi,
 • zasady racjonalnego odżywiania się:
  - czynniki wpływające na zapotrzebowanie organizmu na składniki pokarmowe,
  - bilans energetyczny (dodatni i ujemny),
  - piramida zdrowego żywienia i stylu życia,
  - wielkość porcji i proporcje składników posiłków,
  - otyłość jako problem zdrowotny związany z rozwojem cywilizacji, przyczyny otyłości i jej profilaktyka,
  - BMI,
  - zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia),
 • choroby układu pokarmowego:
  - badania diagnostyczne chorób układu pokarmowego (gastroskopia, kolonoskopia, USG, badania krwi i kału),
  - choroby pasożytnicze układu pokarmowego (tasiemiec, glista ludzka, owsik, włosień kręty) i sposoby zarażenia się nimi,
  - choroby wirusowe układu pokarmowego (WZW A, WZW B, WZW C),
  - choroby bakteryjne układu pokarmowego (próchnica, choroba wrzodowa, salmonelloza),
  - zespół złego wchłaniania,
  - choroba Crohna,
  - choroby nowotworowe układu pokarmowego (rak żołądka, rak jelita grubego),
  - dieta bezglutenowa.

Klasa 3 liceum ogólnokształcącego

Zakres materiału klasy 2 liceum oraz:
1. Gen a genom. Budowa i rola kwasów nukleinowych:

 • gen,
 • genom,
 • budowa DNA,
 • reguła komplementarności,
 • funkcje DNA,
 • replikacja DNA,
 • budowa RNA,
 • rodzaje i funkcje RNA.

2. Cechy kodu genetycznego:

 • kod genetyczny,
 • kodon,
 • rola kodonu START i STOP,
 • cechy kodu genetycznego,
 • tabela kodu genetycznego.

3. Odczytywanie informacji genetycznej:

 • ekspresja genów,
 • transkrypcja,
 • rola polimerazy RNA,
 • modyfikacje potranskrypcyjne,
 • translacja,
 • modyfikacje potranslacyjne,
 • regulacja ekspresji genów.

4. Genetyka klasyczna. I prawo Mendla. Krzyżówka testowa:

 • genotyp, fenotyp, allel,
 • allel dominujący, allel recesywny,
 • homozygota, heterozygota,
 • badania Mendla,
 • I prawo Mendla,
 • krzyżówka genetyczna,
 • szachownica (diagram) Punnetta,
 • krzyżówka testowa,
 • dziedziczenie jednogenowe.

5. II prawo Mendla:

 • II prawo Mendla,
 • krzyżówka genetyczna dwugenowa,
 • krzyżówka testowa dwugenowa,
 • zapis krzyżówki dwugenowej.

6. Dziedziczenie grup krwi - allele wielokrotne.

 

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Sęczkowa 90
03-986 Warszawa

ces@ces.edu.pl
Telefon: 22 509-80-40
Faks: 22 509-80-41

Subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres e-mail:

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności