Banner multitest

Język niemiecki

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa uczniów z klas IV, V, VI, VII i VIII szkoły podstawowej oraz I, II, III i IV liceum ogólnokształcącego do wzięcia udziału w konkursie z języka niemieckiego MULTITEST.

Konkurs odbędzie się 26-10-2023 r. Oprócz konkursu z języka niemieckiego w dniach 23-10-2023 r. - 27-10-2023 r. odbędą się również konkursy z języka polskiego, języka angielskiego, języka hiszpańskiego, matematyki, historii, chemii, fizyki, przyrody, biologii i geografii.

Konkurs ma formę testu wielokrotnego wyboru składającego się z 26 pytań. Do każdego pytania podane są 4 warianty odpowiedzi. Konkurs z języka niemieckiego trwa 50 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Ulotka informacyjna - MULTITEST j. niemiecki


Klasa 4 szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • Odmiana czasowników regularnych w lp. i mn. oraz czasowników tanzen, heißen, sein, haben;
 • Szyk wyrazów w zdaniu pytającym i oznajmującym, tworzenie pytań przez inwersję oraz za pomocą słówka pytającego;
 • Przeczenia nein, nicht, kein/e;
 • Zaimek osobowy w lp. i mn.;
 • Rodzajnik określony i nieokreślony;
 • Liczebniki główne 0-100.

2. Słownictwo i komunikacja:

 • Nazwy krajów niemieckojęzycznych oraz ich stolice, sąsiedzi Niemiec, mapa Niemiec; podstawowe wiadomości o krajach niemieckojęzycznych;
 • Nazwy członków rodziny, czynności, zabaw, gier, hobby;
 • Powitania, pożegnania;
 • Zawody;
 • Przedstawianie osób (imię, nazwisko, wiek, kraj pochodzenia, miejscowość);
 • Pytania typu: Wie geht es dir/ euch/ Ihnen? i odpowiedzi na nie: Danke, gut/ schlecht/ so lala. itp.;
 • Typowe imiona żeńskie i męskie w Niemczech.

Klasa 5 szkoły podstawowej

Zagadnienia z klasy 4 oraz:

1. Gramatyka:

 • Odmiana czasowników nieregularnych np.: fahren, schlafen, lesen, sprechen, essen, möchten, finden, arbeiten;
 • Szyk zdania z czasownikiem möchten;
 • Czasowniki rozdzielnie złożone oraz zwrotne;
 • Liczebniki główne 0-100;
 • Liczba mnoga rzeczownika;
 • Zaimek dzierżawczy w lp. i mn. w Mianowniku i Bierniku;
 • Rzeczowniki złożone.

2. Słownictwo i komunikacja:

 • Przedmioty szkolne;
 • Dni tygodnia;
 • Meble, kolory, pokoje, nazwy zwierząt;
 • Okoliczniki czasu np.: montags, am Morgen, in der Nacht;
 • Przebieg dnia;
 • Czas wolny;
 • Opis osób z najbliższego otoczenia;
 • Prośby i polecenia podczas lekcji języka niemieckiego;
 • Pytanie o godzinę, podawanie godziny;
 • Pytania typu: Wie findest du deinen Bruder? Was macht ihr in Musik? Welche Schulfächer magst du? Was machst du nach der Schule?;
 • Określenia częstotliwości typu: nie, immer, ab und zu, meistens.

Klasa 6 szkoły podstawowej

Zagadnienia z klasy 4 i 5 oraz:

1. Gramatyka:

 • Czas przeszły Perfekt czasowników powszechnie stosowanych;
 • Czas przeszły Präteritum czasowników haben i sein;
 • Czasowniki modalne: müssen, dürfen, wollen, können, mögen, sollen;
 • Tryb rozkazujący;
 • Przyimki z Celownikiem np.: bei, zu, mit;
 • Przysłówki zaimkowe np.: womit, damit, wobei;
 • Zaimki pytające np.: wann?, wohin?, wo?;
 • Podmiot bezosobowy es i man;
 • Okoliczniki czasu typu: im April, im Herbst, am Morgen, um Mitternacht;
 • Spójniki denn, dann, aber, und, oder;
 • Partykuła doch;
 • Przyimki: unter, neben, auf, an, in, vor, zwischen, über, hinter;
 • Odmiana zaimka osobowego.

2. Słownictwo i komunikacja:

 • Miejsca pobytu na wakacjach;
 • Przedmioty i zjawiska z dalszego otoczenia (ulica, kino, sklep);
 • Określanie drogi i kierunku, miejsca pobytu;
 • Owoce i warzywa;
 • Nazwy pokoi, mebli, określenia typu vorne, unten, in der Mitte;
 • Słownictwo dotyczące jedzenia;
 • Przepis np. na sałatkę ziemniaczaną;
 • Słownictwo dotyczące dialogu w restauracji;
 • Znaki drogowe;
 • Środki lokomocji;
 • Czas wolny;
 • Obowiązki;
 • Wygląd zewnętrzny osoby, cechy charakteru;
 • Pogoda, miesiące, pory roku;
 • Typowe czynności wykonywane w danej porze roku;
 • Urodziny, święta;
 • Opis czynności odbywających się w przeszłości;
 • Zakaz, przyzwolenie, prośba;
 • Określanie czasu i miejsca spotkań.

Klasa 7 szkoły podstawowej

Zagadnienia z klas 4-6 oraz:

1. Gramatyka:

 • Czasowniki nieregularne, modalne, zwrotne oraz rozdzielnie i nierozdzielnie złożone;
 • Stopniowanie przymiotników, przysłówków;
 • Liczba mnoga rzeczownika;
 • Przyimki z Celownikiem i Biernikiem;
 • Spójniki z szykiem końcowym typu: weil, dass, ob;
 • Spójniki z szykiem prostym i przestawnym;
 • Czas przeszły Perfekt czasowników powszechnie stosowanych;
 • Czas przeszły Präteritum czasowników powszechnie stosowanych;
 • Tryb rozkazujący;
 • Zaimek osobowy i dzierżawczy;
 • Okolicznik miejsca i czasu;
 • Podawanie dat, miesięcy, roku.

2. Słownictwo i komunikacja:

 • Zwroty związane z określaniem kierunku i miejsca, orientacja w mieście;
 • Nazwy kierunków świata;
 • Podróże i czas wolny;
 • Cechy osobowe zewnętrzne i wewnętrzne;
 • Części ciała;
 • Nazwy dyscyplin sportowych;
 • Urodziny; święta;
 • Przepisy kulinarne;
 • Wyrażanie opinii wobec rozmówcy i tematu rozmowy;
 • Porównanie cech osób, przedmiotów i miejsc;
 • Wyrażanie zamiarów i planów.

Klasa 8 szkoły podstawowej

Zagadnienia z klas 4-7 oraz:

1. Gramatyka:

 • Przyimki z Celownikiem;
 • Zaimek osobowy, dzierżawczy w Celowniku i Bierniku;
 • Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym i nieokreślonym, kein/e i zaimku dzierżawczym;
 • Czas Perfekt i Präteritum czasowników najczęściej stosowanych oraz czasowników modalnych;
 • Rzeczowniki odczasownikowe;
 • Czasowniki modalne;
 • Zaimki pytające typu: welche, welches, welcher;
 • Słaba deklinacja rzeczowników;
 • Rekcja czasowników.

2. Słownictwo i komunikacja:

 • Słownictwo związane z wypoczynkiem;
 • Słownictwo związane z opisem drogi, kierunku jazdy, miejsce zamieszkania;
 • Obowiązki, opisywanie umiejętności;
 • Święta;
 • Media, literatura, film;
 • Hotel, sklep, poczta, restauracja;
 • Opisywanie wydarzeń z życia klasy;
 • Wyrażanie opinii, emocji;
 • Pytanie o pozwolenie;
 • Przytaczanie czyjegoś zdania, opinii;
 • Zgadzanie, nie zgadzanie się;
 • Postawy i relacje międzyludzkie, fascynacja, niechęć, pokrewieństwo.

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego

Zagadnienia ze szkoły podstawowej oraz:

1. Gramatyka:

 • Czas teraźniejszy czasowników regularnych oraz nieregularnych, modalnych, zwrotnych: sein, mögen, fahren, lesen, treffen, arbeiten, tanzen itp.;
 • Zaimek dzierżawczy mein/e, dein/e, ihr/e, sein/e, unser/e, euer/eure, Ihr/e w Mianowniku;
 • Zaimki osobowe w Mianowniku i Bierniku;
 • Forma grzecznościowa Sie;
 • Przeczenie nein i nicht;
 • Zdania oznajmujące i pytające;
 • Liczebniki 0-1000;
 • Spójnik und, aber, oder;
 • Liczba mnoga rzeczownika;
 • Tworzenie nazw zawodów kobiet z końcówką -in.

2. Słownictwo i komunikacja:

 • Dane osobowe;
 • Nazwy krajów, języków, mieszkańców;
 • Czynności dnia codziennego, zajęcia sportowe;
 • Pory dnia;
 • Opis osoby, wygląd i cechy charakteru;
 • Członkowie rodziny, zawody; sporty;
 • Powitania, pożegnania;
 • Przedstawianie siebie i innych osób;
 • Udzielanie informacji na temat zainteresowań, form spędzania czasu wolnego;
 • Pytanie o samopoczucie i odpowiedzi na te pytania;
 • Opowiadanie o planie lekcji; wyrażanie niechęci do wykonywanych czynności;
 • Zwroty używane podczas lekcji niemieckiego: Wie sagt man das auf Deutsch? Wer ist heute nicht da?.

Klasa 2 liceum ogólnokształcącego

Zagadnienia z klasy 1 oraz:

1. Gramatyka:

 • Odmiana czasowników regularnych, nieregularnych, modalnych, rozdzielnie złożonych i zwrotnych w czasie Präsens;
 • Rzeczowniki odczasownikowe;
 • Zdania złożone współrzędnie;
 • Spójniki z szykiem prostym, przestawnym, końcowym;
 • Odmiana zaimków dzierżawczych, rodzajników określonych i nieokreślonych i przeczenia kein/e;
 • Odmiana zaimków osobowych w Mianowniku i Bierniku;
 • Przyimki z Celownikiem i Biernikiem;
 • Liczebniki porządkowe;
 • Czasy przeszłe, czasowniki podstawowe.

2. Słownictwo i komunikacja:

 • Nazwy pomieszczeń, mebli, sprzętów domowych;
 • Opis drogi, mieszkania, domu, miejsca zamieszkania;
 • Określanie położenia;
 • Wynajem mieszkania i negocjowanie;
 • Nazwy środków lokomocji;
 • Nazwy zjawisk atmosferycznych, pór roku, miesięcy, świąt;
 • Idealny dzień, święta;
 • Problemy w rodzinie;
 • Plan lekcji;
 • Wyrażanie emocji, opinii;
 • Pytania o zainteresowanie, plany na przyszłość;
 • Pytanie o godzinę i podawanie godzin;
 • Nawyki żywieniowe;
 • Lista zakupów spożywczych.

Klasa 3 liceum ogólnokształcącego

Zagadnienia z klasy 1 i 2 oraz:

1. Gramatyka:

 • Odmiana czasowników regularnych, nieregularnych, modalnych, rozdzielnie złożonych i zwrotnych w czasie Präsens, Präteritum;
 • Czas przeszły Perfekt;
 • Zwrot es gibt;
 • Stopniowanie przymiotników/przysłówków;
 • Tryb rozkazujący;
 • Spójniki dass, weil oraz wenn, als;
 • Przyimki łączące się z Celownikiem i Biernikiem (Wechselpräpositionen);
 • Zdania złożone współrzędnie;
 • Odmiana zaimków dzierżawczych, rodzajników określonych i nieokreślonych i przeczenia kein/e;
 • Odmiana zaimków osobowych w Mianowniku i Bierniku;
 • Bezokolicznik z zu i bez zu;
 • Reakcja czasownika.

2. Słownictwo i komunikacja:

 • Nazwy języków;
 • Argumenty za i przeciwko robieniu zakupów przez Internet;
 • Nazwy pomieszczeń, mebli, sprzętów domowych;
 • Opis drogi, mieszkania, domu, miejsca zamieszkania, określanie położenia;
 • Święta i uroczystości;
 • Słownictwo dotyczące podróży;
 • Nazwy chorób, dolegliwości, lekarzy;
 • Nazwy sklepów, artykułów elektronicznych;
 • Dialogi w sklepie;
 • Wyrażanie zdziwienia, zaskoczenia, satysfakcji, rozczarowania;
 • Zgadzanie, nie zgadzanie się;
 • Wyrażanie skarg, żalów, życzeń;
 • Wymiana poglądów.

Klasa 4 liceum ogólnokształcącego

Zagadnienia z klasy 1, 2 i 3 oraz:

1. Gramatyka:

 • Odmiana czasowników w trybie przypuszczającym Konjunktiv II;
 • Forma opisowa trybu przypuszczającego Konditional I;
 • Zaimki osobowe i dzierżawcze we wszystkich przypadkach;
 • Zdania podrzędnie złożone, przydawkowe;
 • Rekcja przymiotnika;
 • Czas przeszły Präteritum, Perfekt;
 • Odmiana przymiotnika;
 • Stopniowanie przymiotników i przysłówków;
 • Przyimki z Celownikiem, Biernikiem;
 • Spójniki dwuczłonowe;
 • Strona bierna.

2. Słownictwo i komunikacja:

 • Ochrona środowiska, alternatywne źródła energii;
 • Wady i zalety życia na wsi i w mieście;
 • Poruszanie się po mieście, pytania o drogę, transport, bilety;
 • Nazwy dyscyplin sportowych, czynności związanych ze sportem;
 • Opis wycieczek, obozów;
 • Wynajem i kupno mieszkania;
 • Obowiązki;
 • Opis wyglądu, cech charakteru, ubioru;
 • Stany emocjonalne, wyrażanie uczuć.
 

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Sęczkowa 90
03-986 Warszawa

ces@ces.edu.pl
Telefon: 22 509-80-40
Faks: 22 509-80-41

Subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres e-mail:

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności