Banner multitest

Chemia

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa uczniów z klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz I, II i III liceum ogólnokształcącego do wzięcia udziału w konkursie chemicznym MULTITEST.

Konkurs odbędzie się 27-10-2023 r. Oprócz konkursu z chemii w dniach 23-10-2023  r. - 27-10-2023 r. odbędą się również konkursy z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka hiszpańskiego, matematyki, historii, fizyki, przyrody, biologii i geografii.

Konkurs ma formę testu wielokrotnego wyboru składającego się z 26 pytań. Do każdego pytania podane są 4 warianty odpowiedzi. Konkurs z chemii trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Ulotka informacyjna - MULTITEST chemia


Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznych znanych z życia codziennego.
2. Mieszaniny substancji i sposoby ich rozdzielania.
3. Zjawiska fizyczne a reakcje chemiczne.
4. Pierwiastki i związki chemiczne; symbole pierwiastków.
5. Podział pierwiastków na metale i niemetale.
6. Właściwości metali i niemetali.
7. Stopy. Praktyczne zastosowanie metali, stopów i niemetali.
8. Korozja i sposoby ochrony przed korozją metali.
9. Mieszanina a związek chemiczny.
10. Podstawowy sprzęt i szkło laboratoryjne.
11. Obliczenia z wykorzystaniem pojęć: objętość, masa i gęstość.
12. Stan skupienia substancji chemicznej, zmiana stanów skupienia.

 

Klasa 8 szkoły podstawowej

Zakres tematyczny klasy 7 szkoły podstawowej oraz:

1. Atomy i cząsteczki.
2. Budowa atomów, izotopy.
3. Cząstki elementarne i ich właściwości.
4. Zjawisko promieniotwórczości i jego praktyczne wykorzystanie.
5. Zależność między budowa atomu pierwiastka, a jego położeniem w układzie okresowym.
6. Podstawowe wiadomości o układzie okresowym pierwiastków, odczytywanie informacji z układu.
7. Wartościowość pierwiastka, określanie wartościowości pierwiastków grupy 1, 2 oraz 13-17.
8. Cząsteczki związku chemicznego i pierwiastka.
9. Wzory strukturalne (kreskowe) i sumaryczne.
10. Nazewnictwo prostych związków chemicznych.
11. Rodzaje wiązań chemicznych.
12. Związki jonowe i kowalencyjne.
13. Jony metali i niemetali.
14. Masa atomowa i cząsteczkowa; atomowa jednostka masy.
15. Prawo zachowania masy.
16. Prawo stałości składu związku chemicznego.
17. Równania reakcji chemicznych.
18. Obliczenia stechiometryczne.
19. Rodzaje reakcji chemicznych.
20. Wpływ katalizatora na przebieg reakcji chemicznej.
21. Powietrze, jego skład i właściwości.
22. Elektroujemność pierwiastków wg Paulinga.
23. Właściwości i znaczenie tlenu w przyrodzie.
24. Ozon i dziura ozonowa.
25. Właściwości tlenku węgla (IV).
26. Zastosowanie praktyczne i rola dwutlenku węgla w przyrodzie.
27. Właściwości i praktyczne zastosowanie wodoru.
28. Związki wodoru z niemetalami.
29. Gazy szlachetne i ich zastosowanie praktyczne.
30. Efekt cieplarniany i przyczyny globalnego ocieplenia klimatu.
31. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami.
32. Woda i roztwory wodne.
33. Właściwości wody.
34. Stężenie procentowe roztworu, zmiana stężenia i mieszanie roztworów.
35. Rodzaje roztworów; rozpuszczalność substancji w wodzie.
36. Tlenki metali i niemetali i ich otrzymywanie.
37. Elektrolity i nieelektrolity.
38. Wodorotlenki i zasady.
39. Właściwości i zastosowanie wodorotlenku sodu, potasu i wapnia.
40. Wodorotlenki i zasady wokół nas.
41. Otrzymywanie zasad i wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie.
42. Dysocjacja elektrolityczna kwasów i zasad.
43. Tlenki kwasowe i zasadowe.
44. Kwasy tlenowe i beztlenowe.
45. Otrzymywanie i właściwości podstawowych kwasów.
46. Kwasy w naszym otoczeniu.
47. Dysocjacja elektrolityczna kwasów.
48. Kwasy mocne i słabe.
49. Powstawanie kwaśnych opadów i ich skutki.
50. Roztwory kwaśne i zasadowe; skala pH, zastosowanie wskaźników: papierek wskaźnikowy uniwersalny, fenoloftaleina, oranż metylowy, błękit tymolowy.
51. Najwybitniejsi uczeni w badaniach chemicznych.
52. Pojęcie mola, masa molowa, objętość molowa gazów.

 

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego

1. Szkło i sprzęt laboratoryjny, piktogramy, dokumenty chemiczne.
2. Przebieg i opisywanie doświadczeń chemicznych.
3. Budowa atomu.
4. Konfiguracja elektronowa atomów.
5. Związek między budową elektronową atomu, a położeniem pierwiastka w układzie okresowym; zasada uporządkowania pierwiastków w układzie okresowym.
6. Związek między budową elektronową atomu i jego właściwościami fizycznymi i chemicznymi.
7. Izotopy i przemiany pierwiastków.
8. Właściwości podstawowych pierwiastków.
9. Porównanie właściwości chemicznych należących do tej samej grupy lub okresu chemicznego.
10. Rodzaje wiązań chemicznych, elektroujemność.
11. Wiązanie kowalencyjne: wartości elektroujemności, zapis elektronowy wiązania kowalencyjnego, przykłady związków zawierających takie wiązanie.
12. Właściwości substancji kowalencyjnych.
13. Chemia życia codziennego, zastosowanie chemii w otaczających nas produktach.
14. Podstawowe wiadomości ze szkoły podstawowej z klasy 7 i 8: gęstość substancji, rodzaje mieszanin, różnice między zjawiskiem fizycznym i reakcją chemiczną, metale i niemetale oraz ich cechy, stopy metali, wiązanie jonowe, podstawowe rodzaje reakcji chemicznych oraz zapisywanie ich w postaci równań, roztwory wodne, krzywe rozpuszczalności i stężenie procentowe roztworu, tlenki, wodorotlenki, kwasy nieorganiczne, sole i proces dysocjacji tych związków, pH roztworów, właściwości higroskopijne substancji.

 

Klasa 2 liceum ogólnokształcącego

1. Opisywanie, przebieg doświadczeń chemicznych.
2. Budowa atomu, izotopy.
3. Układ okresowy pierwiastków chemicznych.
4. Właściwości podstawowych pierwiastków.
5. Wiązanie kowalencyjne, właściwości i cechy związków zawierających takie wiązanie.
6. Wiązanie jonowe, właściwości i cechy związków zawierających takie wiązanie.
7. Wiązanie metaliczne, właściwości i cechy związków zawierających takie wiązanie.
8. Tlenki, chlorki, siarczki.
9. Wodorki.
10. Wodorotlenki.
11. Kwasy nieorganiczne.
12. Sole.
13. Hydraty.
14. Mol i liczba Avogadra.
15. Masa cząsteczkowa i masa molowa.
16. Prawo stałości składu związku chemicznego i prawo zachowania masy.
17. Stechiometria - obliczenia.
18. Stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych.
19. Procesy utleniania i redukcji.
20. Bilansowanie równań reakcji.
21. Rodzaje roztworów, rozdzielanie ich na składniki.
22. Rozpuszczalność substancji.
23. Stężenie procentowe roztworu.
24. Chemia życia codziennego, zastosowanie chemii w otaczających nas produktach.

 

Klasa 3 liceum ogólnokształcącego

1. Podstawowe wiadomości z klasy 1 i 2 liceum tj.:

 • budowa atomu, układ okresowy pierwiastków chemicznych, zależności między położeniem atomów a jego właściwościami, podstawowe pierwiastki i ich cechy,
 • wiązanie kowalencyjne spolaryzowane i niespolaryzowane, jonowe, metaliczne i oddziaływania międzycząsteczkowe; rodzaj wiązania, a właściwości chemiczne związku,
 • tlenki i związki pierwiastków chemicznych z wodorem, chlorki, siarczki, bromki,
 • wodorotlenki, kwasy nieorganiczne, sole,
 • hydraty,
 • mol i liczba Avogadra, masa cząsteczkowa i masa molowa,
 • prawo stałości składu związku chemicznego,
 • obliczenia stechiometryczne,
 • stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych, pojęcie utleniacza i reduktora, procesy utleniania i redukcji oraz bilansowanie równań reakcji utleniania i redukcji,
 • szereg aktywności chemicznej metali, ogniwo galwaniczne,
 • rodzaje roztworów: pojęcia i sposoby rozdzielania mieszanin,
 • rozpuszczalność substancji, krzywe rozpuszczalności,
 • stężenie procentowe roztworu i stężenie molowe roztworu, a także przeliczanie stężeń; sposoby zatężania i rozcieńczania roztworów,
 • elektrolity i nieelektrolity, proces dysocjacji elektrolitycznej, stopień dysocjacji elektrolitycznej,
 • wskaźniki kwasowo-zasadowe, odczyn i pH roztworu,
 • właściwości sorpcyjne gleby i stopień jej zanieczyszczeń,
 • reakcje zobojętniania i reakcje strącania osadów,
 • efekty energetyczne reakcji chemicznych: reakcje egzo i endoenergetyczne, entalpia, energia aktywacji, katalizatory,
 • czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznej,
 • chemia organiczna - węglowodory: alkany, alkeny i alkiny podstawowe wzory, definicje i właściwości oraz reakcje jakim ulegają: reakcje spalania, substytucji, addycji, polimeryzacji.

2. Benzen - właściwości i reakcje jakim ulega, izomery i ich nazewnictwo.
3. Paliwa kopalne: gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel - właściwości, cechy charakterystyczne, reakcje jakim ulegają i nazewnictwo oraz zastosowanie powstających produktów tych reakcji.
4. LO benzyny i procesy związane z pozyskiwaniem benzyny.
5. Wpływ na środowisko procesów pozyskiwania i przetwarzania paliw kopalnych.
6. Chemia życia codziennego, zastosowanie chemii w otaczających nas produktach.

 

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Sęczkowa 90
03-986 Warszawa

ces@ces.edu.pl
Telefon: 22 509-80-40
Faks: 22 509-80-41

Subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres e-mail:

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności