Klasa 4 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-3 szkoły podstawowej.

I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • baśń, legenda, komiks
 • cechy wiersza: rym, rytm, wers, strofa
 • epitet, ożywienie, porównanie
 • autor, narrator, bohater, czas i miejsce zdarzeń
 • wydarzenia, postacie i przedmioty fantastyczne i realistyczne

3. Lektury:

 • J. Christa, "Kajko i Kokosz. Szkoła latania"

II. Nauka o języku:

 • głoska, litera, sylaba
 • wypowiedzenia oznajmujące, pytające, rozkazujące
 • komunikat, nadawca, odbiorca
 • rzeczownik - rodzaj, liczba, przypadek
 • przymiotnik - rodzaj (w l. poj. i mnogiej), liczba, przypadek
 • alfabet, głoska, samogłoska, spółgłoska, litera, sylaba, przenoszenie wyrazu
 • wyraz bliskoznaczny
 • rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne
 • akapit, opis postaci, opis przedmiotu
 • pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h
 • wielka i mała litera
 • znaki interpunkcyjne
 • stosowanie zasad poprawności językowej

 

Klasa 5 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-4 szkoły podstawowej.

I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • gatunki literackie: baśń, legenda (cechy), opowiadanie,
 • podmiot liryczny
 • piosenka, refren, zwrotka, strofa wers
 • porównanie, przenośnia (metafora)-uosobienie i ożywienie, wyraz dźwiękonaśladowczy
 • narracja pierwszoosobowa, trzecioosobowa, narrator wszechwiedzący
 • elementy świata przedstawionego

3. Lektury:

 • Mity greckie: Demeter i Kora, Helios i Faeton, Syzyf

II. Nauka o języku:

 • zdanie, równoważnik zdania
 • zdanie pojedyncze i złożone
 • przysłówek, przyimek, wyrażenie przyimkowe, spójnik
 • czasownik - osoby, liczby, czasy, rodzaje, tryby
 • forma osobowa i nieosobowa czasownika; formy zakończone na -no i -to, konstrukcje czasownika ze słowem się, bezokolicznik
 • podmiot, orzeczenie
 • spółgłoski miękkie i twarde
 • nazwy własne i pospolite
 • formy wypowiedzi: list, zaproszenie, podziękowanie, ogłoszenie
 • pisownia nie z różnymi częściami mowy; pisownia cząstki by
 • nieodmienne części mowy: wykrzyknik i partykuła

 

Klasa 6 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-5 szkoły podstawowej.

I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • gatunki literackie: powieść, legenda, baśń, bajka, mit, wywiad
 • fikcja fantastyczna i realistyczna
 • onomatopeja, uosobienie, ożywienie, metafora
 • powtórzenie, rytm utworu
 • podmiot liryczny, podmiot zbiorowy,
 • narracja pierwszoosobowa, trzecioosobowa, dialog, monolog
 • elementy świata przedstawionego
 • związki frazeologiczne (Biblia, mitologia grecka)

3. Lektury:

 • R. Kosik, "Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi"

II. Nauka o języku:

 • synonimy, antonimy, wyrazy obcego pochodzenia
 • rzeczowniki własne i pospolite
 • rzeczowniki o nieregularnej odmianie, rzeczowniki nieodmieniające się
 • rzeczowniki występujące tylko w liczbie pojedynczej i tylko w liczbie mnogiej
 • stopniowanie przymiotnika i przysłówka
 • liczebniki główne, porządkowe, zbiorowe - odmiana
 • czasowniki dokonane i niedokonane
 • strona czynna i bierna czasownika
 • przydawka, dopełnienie, okolicznik
 • rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne
 • formy literackie: relacja, wywiad, opowiadanie
 • interpunkcja zdania pojedynczego

 

Klasa 7 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-6 szkoły podstawowej.

I.  Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • rodzaj literacki: dramat, budowa akcji dramatu
 • gatunki literackie: komedia, bajka, satyra (cechy gatunku)
 • rodzaje komizmu
 • tekst literacki i popularnonaukowy
 • liryka:fraszka, pieśń, hymn, wiersz wolny
 • apostrofa,metafora,anafora, powtórzenie
 • podstawowe informacje biograficzne o Aleksandrze Fredrze

3. Lektury:

 • Aleksander Fredro "Zemsta"

II. Nauka o języku:

 • zdania współrzędnie złożone - typy, wykresy
 • zaimek (podział, odmiana),
 • przyimek, wyrażenie przyimkowe, partykuła, wykrzyknik, spójnik
 • interpunkcja w zdaniach złożonych (przecinek przed spójnikami)
 • podmiot - rodzaje podmiotu
 • archaizm, neologizm
 • zdania bezpodmiotowe
 • orzeczenie czasownikowe i imienne
 • imiesłów
 • wyrazy nacechowane ekspresywnie, wyrazy neutralne
 • zgrubienia, zdrobnienia, homonimy
 • związki frazeologiczne (Biblia mitologia)
 • głoski ustne, nosowe, dźwięczne, bezdźwięczne
 • akcent wyrazowy
 • poprawność językowa, polszczyzna ogólna i potoczna

 

Klasa 8 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-7 szkoły podstawowej.

I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • rodzaje literackie: epika, liryka, dramat
 • gatunki: artykuł prasowy, reportaż, notatka prasowa, felieton, powiastka filozoficzna, pieśń, fraszka, bajka,
 • środki stylistyczne: eufemizm, metafora, porównanie homeryckie, epitet
 • związek frazeologiczny
 • ironia
 • inwokacja
 • Jan Kochanowski jako poeta renesansu- podstawowe informacje biograficzne
 • epikureizm i stoicyzm

3. Lektury:

 • J. Kochanowski: Pieśń XXV "Czego chcesz od nas Panie", Pieśń XX "Miło szaleć, kiedy czas po temu", Pieśń XIV "Wy którzy Pospolitą Rzeczą władacie"

II. Nauka o języku:

 • imiesłowy, imiesłowowy równoważnik zdania
 • zdania podrzędnie złożone - typy
 • mowa zależna i niezależna
 • budowa słowotwórcza wyrazu; wyraz podstawowy i pochodny
 • skróty i skrótowce - pisownia
 • wyrazy złożone
 • neologizm, archaizm
 • perswazja i manipulacja językowa
 • upodobnienia i uproszczenia fonetyczne
 • zróżnicowanie polszczyzny, gwara
 • style wypowiedzi: naukowy, popularnonaukowy, potoczny
 • poprawność językowa

 

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

Zakres materiału ze szkoły podstawowej.

I. Czytanie tekstu ze zrozumieniem.
II. Epoka i teksty z epoki:

 • podstawowe pojęcia z zakresu poetyki: rodzaje i gatunki literackie, środki stylistyczne, budowa wiersza
 • rodzaje liryki, rodzaje narracji, kompozycja dzieła literackiego
 • motywy, symbole, związki frazeologiczne zaczerpnięte z Mitologii
 • postacie mitologiczne
 • mit, rodzaje mitów, funkcje mitów
 • Mit o wojnie trojańskiej
 • „Iliada”, „Odyseja” - tematyka dzieł, cechy eposu
 • topos, archetyp, heroizm
 • przedstawiciele i gatunki liryki greckiej
 • filozofia grecka

III. Kształcenie językowe:

 • akt komunikacji językowej, funkcje wypowiedzi
 • język jako system znaków
 • wiedza z zakresu fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • style językowe
 • relacje znaczeniowe i formalne między wyrazami (antonimia, synonimia, homonimia, polisemia)
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

 

Klasa 2 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

Zakres materiału ze szkoły podstawowej i 1. klasy liceum.

I. Czytanie tekstu ze zrozumieniem.
II. Epoka i teksty z epoki:

 • podstawowe pojęcia z zakresu poetyki: rodzaje i gatunki literackie, środki stylistyczne, budowa wiersza
 • rodzaje liryki, rodzaje narracji, kompozycja dzieła literackiego
 • oświecenie - nazwa epoki, ramy czasowe, idee oświecenia, przedstawiciele filozofii, cechy literatury, trzy nurty w sztuce (klasycyzm, sentymentalizm, rokoko)
 • przedstawiciele polskiego oświecenia
 • Ignacy Krasicki - wiedza ogólna o pisarzu i utwory: „Do króla”, „Pijaństwo”, „Hymn do miłości ojczyzny”
 • „Skąpiec” Moliera - cechy komedii molierowskiej, treść, bohaterowie i problematyka

III. Kształcenie językowe:

 • akt komunikacji językowej, funkcje wypowiedzi
 • język jako system znaków
 • wiedza z zakresu fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • style językowe
 • relacje znaczeniowe i formalne między wyrazami (antonimia, synonimia, homonimia, polisemia)
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

 

Klasa 3 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

Zakres materiału ze szkoły podstawowej, 1. i 2. klasy liceum.

I. Czytanie tekstu ze zrozumieniem.
II. Epoka i teksty z epoki:

 • podstawowe pojęcia z zakresu poetyki: rodzaje i gatunki literackie, środki stylistyczne, budowa wiersza
 • rodzaje liryki, rodzaje narracji, kompozycja dzieła literackiego
 • romantyzm - ramy czasowe, charakterystyka, główne idee i hasła epoki, gatunki literatury romantycznej
 • Adam Mickiewicz - wiedza ogólna o pisarzu i znajomość kalendarium twórczości, utwory: „Oda do młodości”, ballady: „Romantyczność”, „Lilije”, „Konrad Wallenrod” (wallenrodyzm, bohater bajroniczny), „Dziady cz. III” (cechy dramatu romantycznego)
 • Juliusz Słowacki, „Kordian”

III. Kształcenie językowe:

 • akt komunikacji językowej, funkcje wypowiedzi
 • język jako system znaków
 • wiedza z zakresu fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • style językowe
 • parodia, pastisz, trawestacja
 • relacje znaczeniowe i formalne między wyrazami (antonimia, synonimia, homonimia, polisemia)
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji
 

Logowanie / Rejestracja

Login lub e-mail   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2022 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.