Klasa 4 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-3 szkoły podstawowej.

I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • baśń, legenda, komiks
 • cechy wiersza: rym, rytm, wers, strofa
 • epitet, ożywienie, porównanie
 • autor, narrator, bohater, czas i miejsce zdarzeń
 • wydarzenia, postacie i przedmioty fantastyczne i realistyczne

3. Lektury:

 • Hans Christian Andersen, „Baśnie” - wybór: „Latający kufer”, „Świniopas”, „Nowe szaty cesarza”

II. Nauka o języku:

 • głoska, litera, sylaba
 • wypowiedzenia oznajmujące, pytające, rozkazujące
 • komunikat, nadawca, odbiorca
 • rzeczownik - rodzaj, liczba, przypadek
 • przymiotnik - rodzaj (w l. poj. i mnogiej), liczba, przypadek
 • alfabet, głoska, samogłoska, spółgłoska, litera, sylaba, przenoszenie wyrazu
 • wyraz bliskoznaczny
 • rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne
 • akapit, opis postaci, opis przedmiotu
 • pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h
 • wielka i mała litera
 • znaki interpunkcyjne
 • stosowanie zasad poprawności językowej

 

Klasa 5 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-4 szkoły podstawowej.

I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • gatunki literackie: baśń, legenda (cechy), nowela
 • podmiot liryczny
 • piosenka, refren, zwrotka, strofa wers
 • porównanie, przenośnia (metafora) - uosobienie i ożywienie, wyraz dźwiękonaśladowczy
 • narracja pierwszoosobowa, trzecioosobowa, narrator wszechwiedzący
 • elementy świata przedstawionego

3. Lektury:

 • Bolesław Prus „Katarynka”

II. Nauka o języku:

 • zdanie, równoważnik zdania
 • zdanie pojedyncze i złożone
 • przysłówek, przyimek, wyrażenie przyimkowe, spójnik
 • czasownik - osoby, liczby, czasy, rodzaje, tryby
 • forma osobowa i nieosobowa czasownika; formy zakończone na -no i -to, konstrukcje czasownika ze słowem się, bezokolicznik
 • podmiot, orzeczenie
 • spółgłoski miękkie i twarde
 • nazwy własne i pospolite
 • formy wypowiedzi: list, zaproszenie, podziękowanie, ogłoszenie
 • pisownia nie z różnymi częściami mowy; pisownia cząstki by
 • nieodmienne części mowy: wykrzyknik i partykuła

 

Klasa 6 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-5 szkoły podstawowej.

I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • gatunki literackie: powieść, legenda, baśń, bajka, mit, opowiadanie
 • fikcja fantastyczna i realistyczna
 • onomatopeja, uosobienie, ożywienie, metafora
 • powtórzenie, rytm utworu
 • podmiot liryczny, podmiot zbiorowy
 • narracja pierwszoosobowa, trzecioosobowa, dialog, monolog
 • elementy świata przedstawionego
 • związki frazeologiczne (Biblia, mitologia grecka)

3. Lektury:

 • Kusztelski Błażej, Orliński Bogusław „Nazywam się Mikołaj Kopernik”

II. Nauka o języku:

 • synonimy, antonimy, wyrazy obcego pochodzenia
 • rzeczowniki własne i pospolite
 • rzeczowniki o nieregularnej odmianie, rzeczowniki nieodmieniające się
 • rzeczowniki występujące tylko w liczbie pojedynczej i tylko w liczbie mnogiej
 • stopniowanie przymiotnika i przysłówka
 • liczebniki główne, porządkowe, zbiorowe - odmiana
 • czasowniki dokonane i niedokonane
 • strona czynna i bierna czasownika
 • podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okolicznik
 • rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne
 • formy literackie: relacja, wywiad, opowiadanie
 • interpunkcja zdania pojedynczego

 

Klasa 7 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-6 szkoły podstawowej.

I.  Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • rodzaje i gatunki literackie - podział i cechy
 • rodzaje komizmu
 • tekst literacki i popularnonaukowy
 • liryka: fraszka, pieśń, hymn, wiersz wolny
 • apostrofa, metafora, anafora, powtórzenie
 • podstawowe informacje biograficzne o Aleksandrze Fredrze

3. Lektury:

 • Adam Mickiewicz, „Dziady cz. II”

II. Nauka o języku:

 • zdania współrzędnie złożone - typy, wykresy
 • zaimek (podział, odmiana)
 • przyimek, wyrażenie przyimkowe, partykuła, wykrzyknik, spójnik
 • interpunkcja w zdaniach złożonych (przecinek przed spójnikami)
 • podmiot - rodzaje podmiotu
 • archaizm, neologizm
 • zdania bezpodmiotowe
 • orzeczenie czasownikowe i imienne
 • imiesłów
 • wyrazy nacechowane ekspresywnie, wyrazy neutralne
 • zgrubienia, zdrobnienia, homonimy
 • związki frazeologiczne (Biblia, mitologia)
 • głoski ustne, nosowe, dźwięczne, bezdźwięczne
 • akcent wyrazowy
 • poprawność językowa, polszczyzna ogólna i potoczna

 

Klasa 8 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-7 szkoły podstawowej.

I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • rodzaje literackie: epika, liryka, dramat
 • gatunki: komedia, tragedia, powiastka filozoficzna, pieśń, fraszka, bajka, satyra, sonet
 • środki stylistyczne: eufemizm, metafora, porównanie homeryckie, epitet
 • związek frazeologiczny
 • ironia romantyczna
 • inwokacja
 • Adam Mickiewicz - podstawowe informacje biograficzne
 • podstawowe informacje na temat romantycznej wizji świata (szukanie prawdy o świecie, rola przyrody i prostego ludu oraz elementów nadprzyrodzonych)

3. Lektury:

 • Juliusz Słowacki, „Balladyna”

II. Nauka o języku:

 • imiesłowy, imiesłowowy równoważnik zdania
 • zdania podrzędnie złożone - typy
 • mowa zależna i niezależna
 • budowa słowotwórcza wyrazu; wyraz podstawowy i pochodny
 • skróty i skrótowce - pisownia
 • wyrazy złożone
 • neologizm, archaizm
 • perswazja i manipulacja językowa
 • upodobnienia i uproszczenia fonetyczne
 • zróżnicowanie polszczyzny, gwara
 • style wypowiedzi: naukowy, popularnonaukowy, potoczny
 • poprawność językowa

 

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego

Zakres materiału ze szkoły podstawowej.

I. Czytanie tekstu ze zrozumieniem.
II. Epoka i teksty z epoki:

 • podstawowe pojęcia z zakresu poetyki: rodzaje i gatunki literackie, środki stylistyczne, budowa wiersza
 • rodzaje liryki, rodzaje narracji, kompozycja dzieła literackiego
 • motywy, symbole, związki frazeologiczne zaczerpnięte z Mitologii
 • postacie mitologiczne
 • mit, rodzaje mitów, funkcje mitów
 • pojęcia: topos, archetyp
 • Mit o Labdakidach, Sofokles, „Antygona”
 • okoliczności powstania teatru greckiego
 • tragedia jako gatunek, elementy kompozycyjne tragedii
 • pojęcia: tragizm, fatum, hybris, katharsis

III. Kształcenie językowe:

 • akt komunikacji językowej, funkcje wypowiedzi
 • język jako system znaków
 • wiedza z zakresu fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • style językowe
 • relacje znaczeniowe i formalne między wyrazami (antonimia, synonimia, homonimia, polisemia)
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

 

Klasa 2 liceum ogólnokształcącego

Zakres materiału ze szkoły podstawowej i 1. klasy liceum.

I. Czytanie tekstu ze zrozumieniem.
II. Epoka i teksty z epoki:

 • podstawowe pojęcia z zakresu poetyki: rodzaje i gatunki literackie, środki stylistyczne, budowa wiersza
 • rodzaje liryki, rodzaje narracji, kompozycja dzieła literackiego
 • oświecenie - nazwa epoki, ramy czasowe, idee oświecenia, cechy literatury
 • filozofia oświecenia - najważniejsi przedstawiciele i ich myśli
 • trzy nurty w sztuce: klasycyzm, sentymentalizm, rokoko
 • przedstawiciele polskiego oświecenia
 • satyra, poemat heroikomiczny, sielanka - cechy gatunkowe
 • Ignacy Krasicki - wiedza ogólna o pisarzu
 • utwory: Ignacy Krasicki: „Do króla”, „Pijaństwo”, „Hymn do miłości ojczyzny”, „Monachomachia”; Franciszek Karpiński, „Laura i Filon”

III. Kształcenie językowe:

 • akt komunikacji językowej, funkcje wypowiedzi
 • język jako system znaków
 • wiedza z zakresu fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • style językowe
 • relacje znaczeniowe i formalne między wyrazami (antonimia, synonimia, homonimia, polisemia)
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

 

Klasa 3 liceum ogólnokształcącego

Zakres materiału ze szkoły podstawowej, 1. i 2. klasy liceum.

I. Czytanie tekstu ze zrozumieniem.
II. Epoka i teksty z epoki:

 • podstawowe pojęcia z zakresu poetyki: rodzaje i gatunki literackie, środki stylistyczne, budowa wiersza
 • rodzaje liryki, rodzaje narracji, kompozycja dzieła literackiego
 • romantyzm - ramy czasowe, charakterystyka, główne idee i hasła epoki, gatunki literatury romantycznej
 • Adam Mickiewicz - wiedza ogólna o pisarzu i znajomość kalendarium twórczości,
 • utwory: A. Mickiewicz: „Romantyczność”, „Lilije”, „Sonety krymskie”; JW. von Goethe, „Cierpienia młodego Wertera”
 • ballada, sonet, powieść epistolarna
 • bohater werteryczny, weltschmerz

III. Kształcenie językowe:

 • akt komunikacji językowej, funkcje wypowiedzi
 • język jako system znaków
 • wiedza z zakresu fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • style i stylizacje
 • relacje znaczeniowe i formalne między wyrazami (antonimia, synonimia, homonimia, polisemia)
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

 

Klasa 4 liceum ogólnokształcącego

Zakres materiału ze szkoły podstawowej, 1., 2. i 3. klasy liceum.

I. Czytanie tekstu ze zrozumieniem.
II. Epoka i teksty z epoki:

 • podstawowe pojęcia z zakresu poetyki: rodzaje i gatunki literackie, środki stylistyczne, budowa wiersza
 • rodzaje liryki, rodzaje narracji, kompozycja dzieła literackiego
 • pozytywizm - ramy czasowe, nazwa epoki, charakterystyka, główne idee i hasła epoki, gatunki literatury pozytywistycznej
 • filozofia pozytywizmu - przedstawiciele i kierunki filozoficzne
 • B. Prus, „Lalka”

III. Kształcenie językowe:

 • akt komunikacji językowej, funkcje wypowiedzi
 • język jako system znaków
 • wiedza z zakresu fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • style i stylizacje
 • relacje znaczeniowe i formalne między wyrazami (antonimia, synonimia, homonimia, polisemia)
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji
 

Logowanie / Rejestracja

Login lub e-mail   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2023 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.