Klasa 4 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-3 szkoły podstawowej.

I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • baśń, legenda
 • cechy wiersza: rym, rytm, wers, strofa
 • epitet, ożywienie
 • fikcja literacka
 • autor, narrator, bohater, czas i miejsce zdarzeń
 • wydarzenia, postacie i przedmioty fantastyczne i realistyczne

3. Lektury:

 • baśnie H. Ch. Andersena („Calineczka”, „Brzydkie kaczątko”, „Królowa śniegu”)

II. Nauka o języku:

 • wypowiedzenia oznajmujące, pytające, rozkazujące
 • komunikat, nadawca, odbiorca
 • rzeczownik – rodzaj, liczba, przypadek
 • przymiotnik – rodzaj (w l. poj. i mnogiej), liczba, przypadek
 • alfabet, głoska, samogłoska, spółgłoska, litera, sylaba, przenoszenie wyrazu
 • wyraz bliskoznaczny
 • akapit, notatka, życzenia, pozdrowienia, list prywatny, opis
 • pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h
 • wielka i mała litera
 • znaki interpunkcyjne
 • stosowanie zasad poprawności językowej

 

Klasa 5 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-4 szkoły podstawowej.

I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • gatunki literackie: baśń, opowiadanie, legenda (cechy)
 • podmiot liryczny
 • piosenka, refren
 • porównanie, przenośnia (metafora)

3. Lektury:

 • A. Mickiewicz „Przyjaciele”

II. Nauka o języku:

 • zdanie, równoważnik zdania
 • zdanie pojedyncze i złożone
 • przysłówek, przyimek, wyrażenie przyimkowe, spójnik
 • czasownik – osoby, liczby, czasy, rodzaje, tryby
 • forma osobowa i nieosobowa czasownika; formy zakończone na -no i -to, konstrukcje czasownika ze słowem się, bezokolicznik
 • podmiot, orzeczenie; grupa podmiotu i grupa orzeczenia
 • spółgłoski miękkie i twarde
 • wyrazy neutralne, zdrobnienia i zgrubienia, antonimy
 • nazwy własne i pospolite
 • formy wypowiedzi: opowiadanie, zaproszenie, podziękowanie, sprawozdanie, ogłoszenie
 • pisownia nie z różnymi częściami mowy; pisownia cząstki by

 

Klasa 6 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-5 szkoły podstawowej.

I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • gatunki literackie: powieść, powieść historyczna, kronika, legenda, baśń, bajka, mit, nowela (cechy)
 • podstawowe informacje biograficzne o J. Słowackim i A. Mickiewiczu
 • onomatopeja, uosobienie, ożywienie
 • powtórzenie, rytm utworu
 • podmiot liryczny, podmiot zbiorowy, obraz poetycki,
 • świat przedstawiony utworu
 • narracja pierwszoosobowa, trzecioosobowa
 • związki frazeologiczne (Biblia, mitologia grecka)

3. Lektury:

 • Juliusz Słowacki "W pamiętniku Zofii Bobrówny",
 • K.I. Gałczyński "Pieśń o żołnierzach z Westerplatte",
 • A. Mickiewicz, fragment "Pana Tadeusza" koncert Wojskiego na rogu ( Ks. IV, w.660-707)

II. Nauka o języku:

 • synonimy, antonimy, wyrazy obcego pochodzenia
 • rzeczowniki własne i pospolite
 • rzeczowniki o nieregularnej odmianie, rzeczowniki nieodmieniające się
 • rzeczowniki występujące tylko w liczbie pojedynczej i tylko w liczbie mnogiej
 • stopniowanie przymiotnika i przysłówka
 • liczebniki główne, porządkowe, zbiorowe – odmiana
 • czasowniki dokonane i niedokonane
 • strona czynna i bierna czasownika
 • przydawka, dopełnienie, okolicznik
 • rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne
 • formy użytkowe: życzenia, dedykacja, ogłoszenie, zaproszeni

 

Klasa 7 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-6 szkoły podstawowej.

I.  Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • gatunki literackie: bajka (morał, alegoria), przypowieść, powieść (rodzaje), nowela
 • liryka: pieśń, hymn, sonet, wiersz wolny
 • symbol
 • apostrofa, wyrazy dźwiękonaśladowcze, powtórzenie
 • rodzaj literacki: dramat

3. Lektury:

 • Charles Dickens "Opowieść wigilijna"

II. Nauka o języku:

 • zdania współrzędnie złożone - typy, wykresy
 • zaimek (podział, odmiana), partykuła, wykrzyknik
 • interpunkcja w zdaniach złożonych (przecinek przed spójnikami)
 • podmiot – rodzaje podmiotu
 • zdania bezpodmiotowe
 • orzeczenie czasownikowe i imienne
 • wyrazy nacechowane ekspresywnie, wyrazy neutralne
 • związki frazeologiczne (Biblia mitologia)
 • głoski ustne, nosowe, dźwięczne, bezdźwięczne
 • akcent wyrazowy

 

Klasa 8 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-7 szkoły podstawowej.

I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • rodzaje literackie: epika, liryka, dramat
 • gatunki: komedia, tragedia, fraszka, pieśń, sonet, ballada, powiastka filozoficzna, reportaż
 • środki stylistyczne: eufemizm, metafora, porównanie homeryckie
 • inwokacja
 • epikureizm i stoicyzm - główne założenia

3. Lektury:

 • A. de Saint-Exupéry „Mały Książę”

II. Nauka o języku:

 • imiesłowy, imiesłowowy równoważnik zdania
 • zdania podrzędnie złożone – typy
 • mowa zależna i niezależna
 • budowa słowotwórcza wyrazu; wyraz podstawowy i pochodny
 • skróty i skrótowce
 • wyrazy złożone
 • neologizm, archaizm
 • etyka słowa
 • perswazja i manipulacja językowa
 • norma wzorcowa i użytkowa
 • upodobnienia i uproszczenia fonetyczne
 • zróżnicowanie polszczyzny, gwara
 • style wypowiedzi: naukowy, popularnonaukowy, potoczny

 

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

Zakres materiału ze szkoły podstawowej.

I. Czytanie tekstu ze zrozumieniem.
II. Epoka i teksty z epoki:

 • podstawowe pojęcia z zakresu poetyki: rodzaje i gatunki literackie, środki stylistyczne
 • publicystyka, gatunki prasowe
 • Biblia, podział ksiąg, czas powstania
 • motyw genezyjski, motyw vanitas, apokalipsa
 • psalm - rodzaje, cechy gatunkowe
 • cechy stylu biblijnego
 • Księga Rodzaju, Księga Hioba, Księga Koheleta, Pieśń nad Pieśniami, Księga Psalmów, Apokalipsa św. Jana

III. Kształcenie językowe:

 • akt komunikacji językowej, funkcje wypowiedzi
 • wiedza z zakresu fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • style językowe
 • relacje znaczeniowe i formalne między wyrazami (antonimia, synonimia, homonimia, polisemia)
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

 

Klasa 2 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

Zakres materiału ze szkoły podstawowej i 1. klasy liceum.

I. Czytanie tekstu ze zrozumieniem.
II. Epoka i teksty z epoki:

 • podstawowe pojęcia z zakresu poetyki: rodzaje i gatunki literackie, środki stylistyczne, budowa wiersza,
 • rodzaje liryki, rodzaje narracji, kompozycja dzieła literackiego,
 • motywy, symbole, związki frazeologiczne,
 • mit, rodzaje mitów, funkcje mitów
 • związki frazeologiczne zaczerpnięte z Mitologii,
 • „Mitologia” J. Parandowskiego (cz. 1 Grecja)
 • topos, archetyp, heroizm

III. Kształcenie językowe:

 • akt komunikacji językowej, funkcje wypowiedzi
 • perswazja i manipulacja
 • style językowe
 • wiedza z zakresu fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji
 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2021 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności