Klasa 4 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-3 szkoły podstawowej.

I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • baśń, legenda
 • cechy wiersza: rym, rytm, wers, strofa
 • epitet, ożywienie
 • fikcja literacka
 • autor, narrator, bohater, czas i miejsce zdarzeń
 • wydarzenia, postacie i przedmioty fantastyczne i realistyczne

3. Lektury:

 • baśnie H. Ch. Andersena („Calineczka”, „Brzydkie kaczątko”, „Królowa śniegu”)

II. Nauka o języku:

 • wypowiedzenia oznajmujące, pytające, rozkazujące
 • komunikat, nadawca, odbiorca
 • rzeczownik – rodzaj, liczba, przypadek
 • przymiotnik – rodzaj (w l. poj. i mnogiej), liczba, przypadek
 • alfabet, głoska, samogłoska, spółgłoska, litera, sylaba, przenoszenie wyrazu
 • wyraz bliskoznaczny
 • akapit, notatka, życzenia, pozdrowienia, list prywatny, opis
 • pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h
 • wielka i mała litera
 • znaki interpunkcyjne
 • stosowanie zasad poprawności językowej

 

Klasa 5 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-4 szkoły podstawowej.

I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • gatunki literackie: baśń, opowiadanie, legenda (cechy)
 • podmiot liryczny
 • piosenka, refren
 • porównanie, przenośnia (metafora)

3. Lektury:

 • A. Mickiewicz „Przyjaciele”

II. Nauka o języku:

 • zdanie, równoważnik zdania
 • zdanie pojedyncze i złożone
 • przysłówek, przyimek, wyrażenie przyimkowe, spójnik
 • czasownik – osoby, liczby, czasy, rodzaje, tryby
 • forma osobowa i nieosobowa czasownika; formy zakończone na -no i -to, konstrukcje czasownika ze słowem się, bezokolicznik
 • podmiot, orzeczenie; grupa podmiotu i grupa orzeczenia
 • spółgłoski miękkie i twarde
 • wyrazy neutralne, zdrobnienia i zgrubienia, antonimy
 • nazwy własne i pospolite
 • formy wypowiedzi: opowiadanie, zaproszenie, podziękowanie, sprawozdanie, ogłoszenie
 • pisownia nie z różnymi częściami mowy; pisownia cząstki by

 

Klasa 6 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-5 szkoły podstawowej.

I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • gatunki literackie: powieść, mit, nowela (cechy)
 • pytanie retoryczne
 • rymy dokładne i niedokładne
 • anafora, uosobienie
 • kontrast
 • świat przedstawiony utworu
 • narracja pierwszoosobowa, trzecioosobowa

3. Lektury:

 • mity greckie (o powstaniu świata, greccy bogowie, Demeter i Kora, Dedal i Ikar, Syzyf, Herakles, Tezeusz i Ariadna)

II. Nauka o języku:

 • temat i końcówka, oboczności
 • rzeczowniki własne i pospolite
 • rzeczowniki o nieregularnej odmianie, rzeczowniki nieodmieniające się
 • rzeczowniki występujące tylko w liczbie pojedynczej i tylko w liczbie mnogiej
 • stopniowanie przymiotnika i przysłówka
 • liczebniki główne, porządkowe, zbiorowe – odmiana, zapis dat
 • czasowniki dokonane i niedokonane
 • strona czynna i bierna czasownika
 • przydawka, dopełnienie, okolicznik
 • związki wyrazowe: główny i poboczne
 • rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne

 

Klasa 7 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-6 szkoły podstawowej.

I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • gatunki literackie: bajka (morał, alegoria), przypowieść, powieść (rodzaje)
 • symbol
 • apostrofa, wyrazy dźwiękonaśladowcze, powtórzenie
 • rodzaj literacki: dramat

3. Lektury:

 • A. de Saint-Exupéry „Mały Książę”
 • J. R. R. Tolkien „Hobbit, czyli tam i z powrotem”

II. Nauka o języku:

 • zdania współrzędnie złożone - typy
 • zaimek (podział, odmiana), partykuła, wykrzyknik
 • podmiot – rodzaje podmiotu
 • zdania bezpodmiotowe
 • orzeczenie czasownikowe i imienne
 • związki wyrazów (zgody, rządu, przynależności)
 • głoski ustne, nosowe, dźwięczne, bezdźwięczne
 • upodobnienia i uproszczenia fonetyczne
 • akcent wyrazowy

 

Klasa 8 szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klas 1-7 szkoły podstawowej.

I. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

1. Pytania do tekstu.
2. Wiedza o literaturze:

 • rodzaje literackie: epika, liryka
 • gatunki: komedia, tragedia, fraszka, pieśń, sonet, ballada
 • środki stylistyczne: eufemizm
 • inwokacja

3. Lektury:

 • A. Mickiewicz „Dziady. Cz. II”

II. Nauka o języku:

 • imiesłowy, imiesłowowy równoważnik zdania
 • zdania podrzędnie złożone – typy
 • mowa zależna i niezależna
 • budowa słowotwórcza wyrazu; wyraz podstawowy i pochodny
 • skróty i skrótowce
 • wyrazy złożone
 • neologizm, archaizm
 • etyka słowa
 • perswazja i manipulacja językowa
 • norma wzorcowa i użytkowa

 

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

Zakres materiału szkoły podstawowej.

I. Czytanie tekstu ze zrozumieniem.
II. Epoka i teksty z epoki:

 • podstawowe pojęcia z zakresu poetyki: rodzaje i gatunki literackie, środki stylistyczne, budowa wiersza
 • rodzaje liryki, rodzaje narracji, kompozycja dzieła literackiego
 • publicystyka, gatunki prasowe
 • motywy, symbole, związki frazeologiczne
 • antyk, filozofia antyczna, szkoły filozoficzne
 • mit, rodzaje mitów, związki frazeologiczne, „Mitologia” J. Parandowskiego (cz. 1 Grecja)
 • topos, archetyp
 • epos, cechy eposu, „Iliada” i „Odyseja” Homera – fabuła, kompozycja, bohaterowie

III. Kształcenie językowe:

 • znak, typy znaków
 • akt komunikacji językowej, funkcje wypowiedzi (informatywna, ekspresywna, impresywna, poetycka, metajęzykowa, fatyczna)
 • wiedza z dziedziny fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

 

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego (po gimnazjum)

Zakres materiału szkoły podstawowej i gimnazjum.

I. Czytanie tekstu ze zrozumieniem.
II. Epoka i teksty z epoki:

 • podstawowe pojęcia z zakresu poetyki: rodzaje i gatunki literackie, środki stylistyczne, budowa wiersza
 • rodzaje liryki, rodzaje narracji, kompozycja dzieła literackiego
 • publicystyka, gatunki prasowe
 • motywy, symbole
 • „Biblia” – język, księgi biblijne, postaci, związki frazeologiczne, cytaty biblijne
 • mity greckie, rodzaje mitów, bohaterowie mitów
 • filozofia antyczna - szkoły filozoficzne

III. Kształcenie językowe:

 • znak, typy znaków
 • akt komunikacji językowej, funkcje wypowiedzi (informatywna, ekspresywna, impresywna, poetycka, metajęzykowa, fatyczna)
 • cechy stylu biblijnego
 • wiedza z dziedziny fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

 

Klasa 2 liceum ogólnokształcącego (po gimnazjum)

Zakres materiału szkoły podstawowej, gimnazjum i 1 klasy liceum.

I. Czytanie tekstu ze zrozumieniem.
II. Epoka i teksty z epoki:

 • podstawowe pojęcia z zakresu poetyki: rodzaje i gatunki literackie, środki stylistyczne, budowa wiersza
 • rodzaje liryki, rodzaje narracji, kompozycja dzieła literackiego
 • publicystyka, gatunki prasowe
 • motywy, symbole
 • teatr i dramat starożytny, kompozycja tragedii greckiej, budowa teatru, pojęcia kluczowe: ironia tragiczna, wina tragiczna, hybris, fatum, katharsis; zasada decorum; „Król Edyp” Sofoklesa
 • „Bogurodzica”
 • renesans – filozofia epoki, twórczość Jana Kochanowskiego
 • teatr i dramat szekspirowski, „Makbet”

III. Kształcenie językowe:

 • akt komunikacji językowej, funkcje wypowiedzi - informatywna, ekspresywna, impresywna (perswazja/manipulacja), poetycka, metajęzykowa, fatyczna
 • stylizacje językowe
 • archaizmy w „Bogurodzicy”
 • style użytkowe języka
 • wiedza z dziedziny fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji

 

Klasa 3 liceum ogólnokształcącego (po gimnazjum)

Zakres materiału szkoły podstawowej, gimnazjum i klas 1-2 liceum.

I. Czytanie tekstu ze zrozumieniem.
II. Epoka i teksty z epoki:

 • podstawowe pojęcia z zakresu poetyki: rodzaje i gatunki literackie, środki stylistyczne, budowa wiersza
 • rodzaje liryki, rodzaje narracji, kompozycja dzieła literackiego
 • publicystyka, gatunki prasowe
 • motywy, symbole
 • romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska (idee, hasła, tendencje artystyczne, filozofia)
 • „Dziady cz. III” i „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza, „Lalka” B. Prusa, „Wesele” S. Wyspiańskiego – treść, problematyka, bohaterowie, cytaty
 • topos

III. Kształcenie językowe:

 • funkcje wypowiedzi (informatywna, ekspresywna, impresywna, poetycka, metajęzykowa, fatyczna)
 • stylizacje językowe
 • style użytkowe języka
 • poprawność i norma językowa, typy błędów
 • wiedza z dziedziny fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji
 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2020 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności