Klasa 4 szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • rodzajnik określony w lp.
 • zaimek dzierżawczy mi
 • czasowniki nieregularne odmieniane w lp. ser, tener, llamarse
 • pytania z zaimkami cómo, cuántos/as
 • zaimki osobowe: yo, él, ella
 • podstawowe czynności (3 osoba lp.) i polecenia np. escucha, escribe, mira, dibuja, abre, cierra, toca...

2. Słownictwo i komunikacja:

 • powitania i pożegnania
 • przedstawianie siebie i innej osoby (imię, nazwisko, wiek)
 • liczebniki główne 0-10
 • rodzina
 • nazwy krajów hiszpańskojęzycznych

Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • zakres materiału klasy 4
 • przeczenie no
 • rodzajnik nieokreślony w lp. i lmn.
 • zaimek dzierżawczy tu
 • liczba mnoga rzeczownika i przymiotnika
 • pytania z zaimkami de qué color, qué, quién, dónde
 • spójniki y, pero
 • zgodność przymiotnika z rzeczownikiem np. una camiseta amarilla
 • przyimki miejsca

2. Słownictwo i komunikacja:

 • zakres materiału klasy 4
 • liczby 0-31
 • czynności/polecenia (szczególnie związane z ruchem): camina, corre, nada, salta...
 • wygląd zewnętrzny
 • charakter
 • kolory
 • opis ubioru
 • meble i pokoje
 • opis położenia z użyciem está/hay np. La cama está en el dormitorio. Hay dos sillas en la cocina.
 • przybory szkolne
 • części ciała
 • dni tygodnia, miesiące, daty
 • owoce i warzywa

Klasa 6 szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • zakres materiału klas 4 i 5
 • odmiana i znajomość czasowników regularnych w czasie teraźniejszym
 • odmiana i znajomość czasowników zwrotnych w czasie teraźniejszym
 • pytania z zaimkami de dónde, qué hora, a qué hora
 • przyimki miejsca

2. Słownictwo i komunikacja:

 • zakres materiału klas 4 i 5
 • żywność (śniadanie, obiad, kolacja)
 • pytanie o cenę i podawanie informacji zwrotnej
 • upodobania me/te/le gusta/n
 • określanie położenia
 • pytanie i podawanie godzin
 • pory dnia, pory roku
 • pogoda
 • liczby 1-100
 • rozkład dnia np. A las siete me levanto.
 • czas wolny
 • sporty
 • przedmioty szkolne
 • środki lokomocji np. Voy al colegio en coche.
 • zwierzęta domowe i dzikie
 • opis zwierząt (es, tiene, vive, come, sabe)
 • opisywanie zjawisk pogodowych
 • opowiadanie o czynnościach wykonywanych regularnie w ciągu dnia z uwzględnieniem ich pory np. Ceno pescado con patatas fritas a las siete de la tarde.
 • narodowości, nazwy krajów, flagi
 • tradycje świąteczne związane z Reyes Magos i Navidad
 • pytanie o pochodzenie i udzielanie odpowiedzi np. ¿De dónde eres? Soy de Francia.

Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • zakres materiału klas 4, 5 i 6
 • odmiana i znajomość czasowników nieregularnych z wymianą samogłoskową w temacie
 • czasownik ser i jego odmiana
 • tworzenie gerundio
 • omawianie przyszłości za pomocą parafrazy IR+bezokolicznik
 • przysłówki mucho, poco
 • określanie kolejności za pomocą przysłówków primero, luego, después, al final
 • wyrażanie konieczności za pomocą parafrazy TENER QUE + bezokolicznik
 • okoliczniki częstotliwości np. tres veces a la semana
 • pytania z zaimkami cuál, por qué
 • tworzenie Pretérito Perfecto z czasownikami regularnymi
 • okoliczniki czasu typu esta semana, este mes etc.

2. Słownictwo i komunikacja:

 • zakres materiału klas 4, 5 i 6
 • zwierzęta dzikie
 • wakacje/podróże
  - opowiadanie co się dzieje na zdjęciach z wakacji np. Esta buscando conchas en la arena.
  - opowiadanie o wydarzeniach nieodległych w przeszłości np. Me he despertado tarde y he ido a la playa.
 • pytanie o pochodzenie i udzielanie odpowiedzi np. ¿De dónde eres? Soy de Francia.
 • miejsca w mieście
 • zwroty związane z określaniem kierunku i miejsca
  - ¿Cómo llego al parque?
  - Sigues todo recto por la calle América, pasas el banco y giras a la derecha
 • przepisy kulinarne
  - Primero lavamos las verduras. Después cortamos los tomates y los pepinos. Al final mezlamos todos los ingredientes.
 • dialog w restauracji
 • liczebniki 0-1000
 • obowiązki
 • określanie częstotliwości
 • tradycje świąteczne związane z Día de Muertos

Klasa 8 szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • zakres materiału klas 4, 5, 6 i 7
 • tryb rozkazujący twierdzący i przeczący w formie tú
 • porównania más/menos... que..., tan/to/ta/s... como...
 • zaimki dopełnienia bliższego i dalszego
 • zdania złożone za pomocą spójników: sin embargo, porque, y por eso, en cambio
 • okoliczniki częstotliwości typu cada tres horas
 • odmiana czasowników nieregularnych w pretérito perfecto
 • odmiana czasowników z końcówką AR w pretérito indefinido
 • okolicznik czasu ayer

2. Słownictwo i komunikacja:

 • zakres materiału klas 4, 5, 6 i 7
 • zdrowie
  - określanie samopoczucia tener, estar, me duele
  - określanie leczenia tener que, deber
 • określanie częstotliwości
 • wyrażanie opinii pienso que, creo que, en mi opinión
 • podróże
  - kupowanie biletu
  - opowiadanie o planach
 • rozmowa z lekarzem
  - określanie samopoczucia tener, estar, me duele
  - określanie leczenia tener que, deber
  - określanie częstotliwości
 • wyrażanie opinii pienso que, creo que, en mi opinión
 • komputer i smartfon
 • opowiadanie o przeszłości przy wykorzystaniu tematów wakacje/podróże
 • tradycje świąteczne związane z Año Nuevo

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego

1. Gramatyka:

 • czas teraźniejszy trybu oznajmującego czasowników regularnych, czasowników częściowo nieregularnych (np. z przegłosem i obocznością spółgłoskową) oraz całkowicie nieregularnych
 • rodzajniki określone i nieokreślone
 • zaimki dzierżawcze: mi, tu, su, itp.
 • zaimki osobowe i wskazujące
 • forma grzecznościowa: usted
 • użycie czasowników/peryfraz: necesitar, tener que, haber que, estar + gerundio, ir + a
 • użycie czasownika: gustar
 • zaimki pytajne, np. quién, dónde, de dónde
 • liczebniki 0-100
 • rodzaj męski i żeński oraz tworzenie liczby mnogiej
 • stopniowanie przymiotników
 • przysłówki: mucho, poco, muy
 • zaimki nieokreślone: alguno, ninguno i ich forma
 • użycie czasowników: estar oraz haber do opisu lokalizacji

2. Słownictwo i komunikacja:

 • dane osobowe
 • czynności dnia codziennego
 • pory dnia, miesiące, dni tygodnia
 • opis osoby, wygląd i cechy charakteru
 • członkowie rodziny, zawody
 • powitania, pożegnania
 • przedstawianie siebie i innych osób
 • udzielanie informacji na temat zainteresowań, proponowanie form spędzania czasu wolnego
 • nazwy środków lokomocji
 • udzielanie rad
 • podstawowy dialog w restauracji
 • pytanie o samopoczucie i odpowiedzi na te pytania

Klasa 2 liceum ogólnokształcącego

Zagadnienia z klasy 1 oraz:

1. Gramatyka:

 • odmiana czasowników regularnych, nieregularnych w czasie przeszłym złożonym, tj. Pretérito Perfecto
 • dopełnienia bliższe i dalsze
 • użycie imiesłowu (gerundio) od czasowników zwrotnych
 • zaimki dzierżawcze: mío, tuyo, suyo, itp.
 • zdania złożone współrzędnie i podrzędnie
 • liczebniki 0-1000
 • liczebniki porządkowe
 • bezokolicznik od czasowników zwrotnych i jego użycie
 • przysłówki miejsca, czasu, sposobu, częstotliwości, ilości, twierdzenia i przeczenia
 • spójniki, np. y (e), o (u), pero, luego, aunque, porque, como, si
 • wyrażenia: por eso, así que
 • rekcja często używanych czasowników, np. empezar + a
 • użycie czasowników: ser, estar, haber i różnica w zastosowaniu (lokalizacja, samopoczucie, opis)

2. Słownictwo i komunikacja:

 • nazwy pomieszczeń, mebli, sprzętów domowych
 • opis drogi, mieszkania, domu, miejsca zamieszkania
 • określanie położenia
 • nazwy zjawisk atmosferycznych
 • wyrażanie emocji, opinii
 • pytania o zainteresowanie, plany na przyszłość
 • pytanie o godzinę i podawanie godzin
 • słownictwo związane z podróżą i wakacjami na plaży
 • podstawowe przybory kuchenne
 • udzielanie porad i wskazówek
 • nazwy przedmiotów szkolnych

Klasa 3 liceum ogólnokształcącego

Zagadnienia z klasy 1 i 2 oraz:

1. Gramatyka:

 • odmiana czasowników regularnych, nieregularnych w czasie przeszłym prostym, tj. Pretérito Indefinido
 • odmiana czasowników regularnych, nieregularnych w czasie przeszłym ciągłym, tj. Pretérito Imperfecto
 • odmiana czasowników regularnych, nieregularnych w czasie przyszłym prostym, tj. Futuro Imperfecto
 • odmiana czasowników w trybie rozkazującym twierdzącym i przeczącym w 2. i 3. os. l. poj.
 • podstawowe użycie przyimków: a, por, de, para, con, desde, hasta, entre, en
 • dopełnienia bliższe i dalsze
 • użycie imiesłowu (gerundio) od czasowników zwrotnych
 • zaimki dzierżawcze: mío, tuyo, suyo, itp.
 • zdania złożone współrzędnie i podrzędnie
 • liczebniki porządkowe
 • bezokolicznik od czasowników zwrotnych i jego użycie
 • przysłówki miejsca, czasu, sposobu, częstotliwości, ilości, twierdzenia i przeczenia
 • spójniki, np. y (e), o (u), pero, luego, aunque, porque, como, si
 • wyrażenia: por eso, así que
 • rekcja często używanych czasowników, np. empezar + a
 • użycie czasowników: ser, estar, haber i różnica w zastosowaniu (lokalizacja, samopoczucie, opis)
 • stopniowanie przymiotników regularnych i nieregularnych oraz superlativo absoluto, np. altísimo
 • zdania w mowie zależnej (zdanie nadrzędne w presente de indicativo lub pretérito perfecto de indicativo), np. Dice que se va de vacaciones.

2. Słownictwo i komunikacja:

 • słownictwo związane z pracą i zatrudnieniem, np. emplear, desempleo, contratar
 • podstawowe słownictwo związane z pracą w biurze i nauką w domu
 • opisywanie rutyny z przeszłości, osób i przedmiotów w przeszłości
 • opowiadanie o wydarzeniach z przeszłości przy użyciu czasów przeszłych
 • przewidywanie wydarzeń z przyszłości
 • opisywanie swoich marzeń i planów na przyszłość
 

Logowanie / Rejestracja

Login lub e-mail   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2023 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.