Klasa 4 szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • zaimki osobowe (jako podmiot i dopełnienie) i przymiotniki dzierżawcze, saxon genetive,
 • czasownik "be", "have got", "can",
 • zaimki wskazujące "this/that; these/those",
 • konstrukcje: "there is/isn't", "there are/aren't",
 • liczba mnoga rzeczowników (regularna i nieregularna),
 • liczebniki główne do 100,
 • zaimki pytające, tworzenie pytań szczegółowych,
 • pytania ogólne i krótkie odpowiedzi: yes/no,
 • zdania twierdzące, pytające i przeczące w czasie present simple i present continuous,
 • rodzajniki: a/an,
 • podstawowe przyimki miejsca i czasu.

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • pozdrawianie, przedstawianie siebie i innej osoby,
 • informacja o wieku i miejsce zamieszkania, adres, dane personalne,
 • wyrażanie czasu, zegar, pora dnia,
 • człowiek, wygląd zewnętrzny, części ciała,
 • zwierzęta dzikie i domowe, ich charakterystyczne cechy i umiejętności,
 • dni tygodnia, nazwy miesięcy i pór roku, rozpoznawanie pór roku,
 • klasa szkolna, wyposażenie ucznia,
 • przedmioty szkolne,
 • nazwy pomieszczeń w mieszkaniu i domu, meble i przedmioty w domu,
 • spędzanie wolnego czasu, wakacje, nasze ulubione zajęcia,
 • charakterystyczne miejsca w mieście,
 • przyroda wokół nas,
 • kraje i narodowości, święta i tradycje,
 • nazwy popularnych zawodów,
 • moja rodzina, mój dzień, moje zajęcia i zabawy, mój czas wolny,
 • podstawowe zwroty grzecznościowe.

Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • zakres materiału dla klasy IV szkoły podstawowej,
 • rodzajnik nieokreślony "a/an" i określony "the", some/any,
 • zaimki dzierżawcze,
 • przyimki miejsca i czasu,
 • liczebniki główne i porządkowe,
 • czasy teraźniejsze: present simple i present continuous,
 • czas past simple czasowników regularnych oraz "be",
 • przysłówki częstotliwości, pozycja przysłówka w zdaniu,
 • tworzenie pytań ogólnych i szczegółowych,
 • słowa łączące,
 • stopień wyższy i najwyższy przymiotnika, porównania z "as ... as".

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • zakres materiału dla klasy IV szkoły podstawowej,
 • mój pokój,
 • zajęcia w wolnym czasie, hobby, sport, programy telewizyjne, wakacje,
 • ubrania,
 • codzienne czynności, obowiązki domowe,
 • my i ludzie wokół nas,
 • cechy człowieka: wzrost, fryzura, oczy,
 • pogoda i zjawiska atmosferyczne,
 • jedzenie: owoce i warzywa, codzienne posiłki,
 • praca człowieka,
 • kraje, narodowości i ich języki,
 • cechy geograficzne,
 • formułowanie propozycji i reakcja na nie,
 • środki transportu, jak docieramy do szkoły i na wakacje,
 • najważniejsze święta i tradycje w Polsce i Wielkiej Brytanii,
 • formułowanie daty.

Klasa 6 szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • zakres materiału dla klasy IV, V szkoły podstawowej,
 • czasy gramatyczne: past simple (czasowniki regularne i nieregularne), future simple, wyrażenie "be going to", used to, czasowniki "stative verbs",
 • przysłówki, tworzenie i stopniowanie przysłówków,
 • nieregularne przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym,
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne,
 • "many/much, some/any/no", (a) few/(a) little, a lot of,
 • pytania: "How much?", "How many?",
 • czasownik "have", "should", "have got", "have to", "must" i "mustn’t",
 • zaimki zwrotne,
 • przyimki ruchu,
 • wyrażenia z make i do.

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • zakres materiału dla klasy IV, V szkoły podstawowej,
 • wyrażanie swojego hobby i zainteresowań,
 • grzeczne prośby i propozycje i reakcja na nie,
 • praca człowieka, zawody,
 • żywność i napoje, tradycyjne jedzenie,
 • sklepy i zakupy,
 • muzyka i instrumenty muzyczne,
 • ceny; pieniądze brytyjskie i amerykańskie,
 • środowisko, w którym żyjemy,
 • sporty, umiejętności sportowe i wydarzenia sportowe,
 • świat i charakterystyczne krajobrazy,
 • pytanie o drogę i udzielanie odpowiedzi,
 • przymiotniki o przeciwnym znaczeniu,
 • życzenia i gratulacje, reakcja na nie,
 • zdrowie – podstawowe dolegliwości.

Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • zakres materiału dla klasy IV, V i VI szkoły podstawowej,
 • wyrażanie przyszłości – porównanie użycia: future simple, present continuous i "be going to",
 • porównanie czasów: present simple i present continuous,
 • porównanie czasów: present perfect i past simple,
 • porównanie czasów: past simple i past continuous,
 • when, while, as, during,
 • czasowniki modalne: "should, can, could, must, would, may, shall",
 • some/any/no + thing, body, one, where,
 • tryb rozkazujący,
 • przymiotniki z końcówką –ed i –ing,
 • spójniki,
 • zdania warunkowe I typu, zdania czasowe,
 • podstawowe "phrasal verbs".

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • zakres materiału dla klasy IV, V i VI szkoły podstawowej,
 • praca, zawody i czynności z nimi związane,
 • opis wyglądu i osobowości człowieka, opis ubrań,
 • uczucia i emocje,
 • wyrażanie opinii, planów, zamiarów,
 • jedzenie i jego składniki,
 • sprzęt sportowy,
 • zdrowie, choroby, ich objawy i leczenie, wypadki,
 • w kinie, typy filmów,
 • prośba o radę, udzielenie rady,
 • wyrażanie próśb, podziękowań i przeprosin, reakcja na nie,
 • użycie czasowników "make", "do", "take" i "have",
 • spędzanie wolnego czasu.

Klasa 8 szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • zakres materiału dla klasy IV, V, VI i VII szkoły podstawowej,
 • czasy: present perfect simple i present perfect continuous,
 • porównanie czasów: present perfect simple, past simple, present simple,
 • czasowniki modalne,
 • strona bierna w czasach simple,
 • bezokolicznik czy gerund po konstrukcji czasownikowej,
 • "phrasal verbs",
 • zdania warunkowe II typu,
 • zdania przydawkowe definiujące i niedefiniujące, zaimki względne,
 • "enough" z przymiotnikiem i rzeczownikiem, too.

2. Słownictwo:

 • zakres materiału dla klasy IV, V, VI i VII szkoły podstawowej,
 • zgadzanie/ nie zgadzanie się z czyimś zdaniem,
 • prośba o pomoc i pozwolenie, reakcja na nie,
 • środowisko naturalne; zagrożenia i ochrona środowiska; klęski żywiołowe,
 • podróże i wakacje,
 • ważne elementy geografii Wielkiej Brytanii i USA,
 • dziedziny kultury,
 • życie rodzinne i towarzyskie, konflikty i problemy,
 • święta i uroczystości,
 • edukacja, rodzaje szkół.

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

I. Test składa się z 4 części: rozumienie tekstu pisanego, komunikacja i słownictwo, gramatyka, wiadomości związane z wiedzą o krajach anglojęzycznych.
II. Zakres gramatyczny i leksykalny oraz pytania z kategorii funkcji językowych obejmują materiał realizowany w szkole podstawowej i są uzupełnione lub rozbudowane o podane zagadnienia.
III. Słownictwo obejmuje cały katalog tematyczny ale szczególny nacisk będzie położony na podane zagadnienia leksykalne.

1. Gramatyka:

 • czasy i konstrukcje - Present Simple, Present Continuous, Present Pefect/Present Perfect Continuous, Future Simple, ‘be going to’, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, “used to”),
 • konstrukcje czasownikowe np.: like/hate + gerund; would like/would rather + bezokolicznik; Let’s + czasownik, itp.,
 • konstrukcje z too/enough, so/such (a),
 • zdania warunkowe typu 0, 1 i 2,
 • przymiotniki (stopniowanie przymiotnika i porównywanie (przy użyciu “as ... as”, ... than ...),
 • question tags,
 • strona bierna w czasach teraźniejszych i przeszłych,
 • czasowniki złożone,
 • mowa zależna,
 • czasowniki modalne,
 • rzeczowniki: liczba mnoga (regularne i nieregularne), policzalne i niepoliczalne, forma dzierżawcza rzeczownika (dopełniacz saksoński),
 • przedimki: określony, nieokreślony, zerowy,
 • określniki: some, any, no, (a) little, (a) few, itp.,
 • zaimki: wskazujące, osobowe, dzierżawcze, dopełnieniowe, nieokreślone, zwrotne, względne,
 • przyimki miejsca i czasu,
 • liczebniki (główne i porządkowe).

2. Słownictwo:

 • człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania, społeczny i osobisty system wartości, autorytety, poczucie tożsamości),
 • dom: miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe, wynajmowanie, kupno i sprzedaż mieszkania, przeprowadzka),
 • edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się - w tym uczenie się przez całe życie, przybory szkolne, oceny szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne, system oświaty),
 • praca (np. zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, kariera zawodowa, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, rynek pracy, mobilność zawodowa),
 • życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, uroczystości rodzinne i święta, formy spędzanie wolnego czasu),
 • jedzenie (przyrządzanie pokarmów, smaki, ilości i opakowania),
 • zakupy i usługi (rodzaje sklepów, metody płatności, produkty, reklama i reklamacja),
 • zdrowie (dolegliwości i choroby i ich leczenie, lekarstwa, wizyta u lekarza/w szpitalu),
 • środowisko naturalne i przyroda (pogoda, rośliny, zwierzęta, klęski żywiołowe, ochrona środowiska),
 • podróżowanie i turystyka (środki transportu, rodzaje wakacji, zajęcia wakacyjne).

3. Komunikacja:

 • przedstawianie siebie i innych osób; opisywanie ludzi, przedmiotów i zwierząt,
 • identyfikacja i lokalizacja przedmiotu (np. określanie miejsca położenia przedmiotów, usytuowania budynków w mieście),
 • rozpoczynanie, podtrzymywanie, kończenie rozmowy, sposoby zwracania się do rozmówcy; stosowanie zwrotów grzecznościowych, m.in. powitanie, pożegnanie, podziękowanie, przeproszenie,
 • opisywanie czynności zwyczajowych (np. opisywanie zajęć codziennych i form spędzania czasu wolnego); opisywanie czynności odbywających się w chwili mówienia; porównywanie cech osób, przedmiotów, miejsc, czynności,
 • wyrażanie intencji, marzeń i planów na przyszłość; wyrażanie przewidywań, wydarzeń w przyszłości,
 • pytanie i prośba o informację; wyrażanie upodobań i pytanie o upodobania innych,
 • prowadzenie prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego,
 • określanie umiejętności, kompetencji; określanie posiadania i przynależności,
 • wyrażanie i uzasadnianie swojej opinii; pytanie o opinię i przedstawianie opinii innych osób,
 • wyrażanie zgody lub sprzeciwu; wyrażanie uczuć i emocji; wyrażanie prośby; zgadzanie się i odmawianie spełnienia prośby,
 • udzielanie rad, proszenie o radę; wyrażanie zakazu i nakazu,
 • ostrzeganie i instruowanie; pytanie o pozwolenie; udzielanie i odmawianie pozwolenia,
 • wyrażanie przyczyny i skutku (np. to..., because...); wyrażanie warunku (np. If you want to...),
 • proponowanie; przyjęcie lub odrzucenie propozycji,
 • składanie gratulacji i życzeń; odpowiadanie na życzenia i gratulacje,
 • zapraszanie i odpowiadanie na zaproszenie.

Klasa 2 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

I. Test składa się z 4 części: rozumienie tekstu pisanego, komunikacja i słownictwo, gramatyka, wiadomości związane z wiedzą o krajach anglojęzycznych.
II. Zakres gramatyczny i leksykalny oraz pytania z kategorii funkcji językowych obejmują materiał realizowany w szkole podstawowej oraz klasie pierwszej i są uzupełnione lub rozbudowane o podane zagadnienia.
III. Słownictwo obejmuje cały katalog tematyczny ale szczególny nacisk będzie położony na podane zagadnienia leksykalne.

1. Gramatyka:

 • czasy gramatyczne i konstrukcje: Future Simple, Future Continuous, “be going to”, Present Continuous i Present Simple w mówieniu o przyszłości, Present Simple, Present Continuous, Past Simple, “used to”, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect,
 • konstrukcje czasownikowe np.: like/hate + gerund; would like/would rather + bezokolicznik; Let’s + czasownik, itp.,
 • konstrukcje z too/enough, so/such (a),
 • zdania warunkowe typu 0, 1 i 2,
 • question tags,
 • przymiotniki (stopniowanie przymiotnika i porównywanie (przy użyciu “as ... as”, ... than ...),
 • przyimki miejsca i czasu,
 • strona bierna w czasach teraźniejszych i przeszłych,
 • czasowniki złożone,
 • mowa zależna,
 • czasowniki modalne,
 • rzeczowniki: liczba mnoga (regularne i nieregularne), policzalne i niepoliczalne, forma dzierżawcza rzeczownika (dopełniacz saksoński),
 • przedimki: określony, nieokreślony, zerowy,
 • określniki: some, any, no, (a) little, (a) few, itp.,
 • zaimki: wskazujące, osobowe, dzierżawcze, dopełnieniowe, nieokreślone, zwrotne, względne,
 • przyimki,
 • liczebniki (główne i porządkowe).

2. Słownictwo:

 • człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania, społeczny i osobisty system wartości, autorytety, poczucie tożsamości),
 • dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia),
 • szkoła (np. przedmioty nauczania, życie szkoły),
 • praca (np. zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, kariera zawodowa, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, rynek pracy, mobilność zawodowa),
 • życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, uroczystości rodzinne i święta, formy spędzanie wolnego czasu, relacje międzyludzkie),
 • jedzenie (przyrządzanie pokarmów, smaki, ilości i opakowania,
 • zakupy i usługi (rodzaje sklepów, metody płatności, produkty, reklama i reklamacja),
 • zdrowie (dolegliwości i choroby i ich leczenie, lekarstwa, wizyta u lekarza/w szpitalu),
 • środowisko naturalne i przyroda (klimat, pogoda, rośliny, zwierzęta, klęski żywiołowe, ochrona środowiska),
 • podróżowanie i turystyka (środki transportu, rodzaje wakacji, zajęcia wakacyjne).

3. Komunikacja:

 • przedstawianie siebie i innych osób; opisywanie ludzi, przedmiotów i zwierząt,
 • identyfikacja i lokalizacja przedmiotu (np. określanie miejsca położenia przedmiotów, usytuowania budynków w mieście); opisywanie zjawisk,
 • rozpoczynanie, podtrzymywanie, kończenie rozmowy, sposoby zwracania się do rozmówcy; stosowanie zwrotów grzecznościowych, m.in. powitanie, pożegnanie, podziękowanie, przeproszenie,
 • opisywanie czynności zwyczajowych (np. opisywanie zajęć codziennych i form spędzania czasu wolnego); opisywanie czynności odbywających się w chwili mówienia; porównywanie cech osób, przedmiotów, miejsc, czynności,
 • wyrażanie intencji, marzeń i planów na przyszłość; wyrażanie przewidywań, wydarzeń w przyszłości,
 • podejmowanie spontanicznych decyzji,
 • pytanie i prośba o informację; wyrażanie upodobań i pytanie o upodobania innych,
 • prowadzenie prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego,
 • określanie umiejętności, kompetencji; określanie posiadania i przynależności,
 • wyrażanie i uzasadnianie swojej opinii; pytanie o opinię i przedstawianie opinii innych osób,
 • wyrażanie zgody lub sprzeciwu; wyrażanie uczuć i emocji; wyrażanie prośby; zgadzanie się i odmawianie spełnienia prośby,
 • udzielanie rad, proszenie o radę; wyrażanie zakazu i nakazu,
 • ostrzeganie i instruowanie; pytanie o pozwolenie; udzielanie i odmawianie pozwolenia,
 • wyrażanie przyczyny i skutku (np. to..., because...); wyrażanie warunku (np. If you want to...),
 • proponowanie; przyjęcie lub odrzucenie propozycji,
 • składanie gratulacji i życzeń; odpowiadanie na życzenia i gratulacje,
 • zapraszanie i odpowiadanie na zaproszenie.

Klasa 3 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

I. Test składa się z 4 części: rozumienie tekstu pisanego, komunikacja i słownictwo, gramatyka, wiadomości związane z wiedzą o krajach anglojęzycznych.
II. Zakres gramatyczny i leksykalny oraz pytania z kategorii funkcji językowych obejmują materiał realizowany w szkole podstawowej, w klasie I i II liceum oraz są uzupełnione lub rozbudowane o podane zagadnienia.
III. Słownictwo obejmuje cały katalog tematyczny ale szczególny nacisk będzie położony na podane zagadnienia leksykalne.

1. Gramatyka:

 • czasy gramatyczne i konstrukcje: Future Simple, Future Continuous, “be going to”, Present Continuous i Present Simple w mówieniu o przyszłości, Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect/Present Perfect Continuous, Past Perfect/Past Perfect Continuous,
 • konstrukcje czasownikowe np.: like/hate + gerund; would like/would rather + bezokolicznik; Let’s + czasownik, itp.,
 • konstrukcje z too/enough, so/such (a),
 • zdania warunkowe typu 0, 1, 2 i mieszane,
 • question tags,
 • przymiotniki (stopniowanie przymiotnika i porównywanie (przy użyciu “as ... as”, ... than ...),
 • spójniki (so, than, that, although, though...),
 • przyimki miejsca i czasu,
 • strona bierna w czasach teraźniejszych i przeszłych,
 • czasowniki złożone (phrasal verbs),
 • zdania wyrażające życzenie lub przypuszczenie z wyrażeniami typu I wish, I’d rather, I’d,
 • mowa zależna,
 • sooner, I’d prefer, You’d better, Suppose/supposing, If only, It’s high time, itp.,
 • czasowniki modalne,
 • rzeczowniki: liczba mnoga (regularne i nieregularne), policzalne i niepoliczalne, forma dzierżawcza rzeczownika (dopełniacz saksoński),
 • przedimki: określony, nieokreślony, zerowy,
 • określniki: some, any, no, (a) little, (a) few, itp.,
 • zaimki: wskazujące, osobowe, dzierżawcze, dopełnieniowe, nieokreślone, zwrotne, względne,
 • przyimki,
 • liczebniki (główne i porządkowe).

2. Słownictwo:

 • człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania, społeczny i osobisty system wartości, autorytety, poczucie tożsamości),
 • dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia),
 • szkoła (np. przedmioty nauczania, życie szkoły),
 • praca (np. zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, kariera zawodowa, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, rynek pracy, mobilność zawodowa),
 • życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, uroczystości rodzinne i święta, formy spędzanie wolnego czasu, relacje międzyludzkie),
 • jedzenie (przyrządzanie pokarmów, smaki, ilości i opakowania,
 • zakupy i usługi (rodzaje sklepów, metody płatności, produkty, reklama i reklamacja),
 • zdrowie (dolegliwości i choroby i ich leczenie, lekarstwa, wizyta u lekarza/w szpitalu),
 • środowisko naturalne i przyroda (klimat, pogoda, rośliny, zwierzęta, klęski żywiołowe, ochrona środowiska),
 • podróżowanie i turystyka (środki transportu, rodzaje wakacji, zajęcia wakacyjne).

3. Komunikacja:

 • przedstawianie siebie i innych osób; opisywanie ludzi, przedmiotów i zwierząt,
 • identyfikacja i lokalizacja przedmiotu (np. określanie miejsca położenia przedmiotów, usytuowania budynków w mieście); opisywanie zjawisk,
 • rozpoczynanie, podtrzymywanie, kończenie rozmowy, sposoby zwracania się do rozmówcy; stosowanie zwrotów grzecznościowych, m.in. powitanie, pożegnanie, podziękowanie, przeproszenie,
 • opisywanie czynności zwyczajowych (np. opisywanie zajęć codziennych i form spędzania czasu wolnego); opisywanie czynności odbywających się w chwili mówienia; porównywanie cech osób, przedmiotów, miejsc, czynności,
 • wyrażanie intencji, marzeń i planów na przyszłość; wyrażanie przewidywań, wydarzeń w przyszłości,
 • podejmowanie spontanicznych decyzji,
 • pytanie i prośba o informację; wyrażanie upodobań i pytanie o upodobania innych,
 • prowadzenie prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego,
 • określanie umiejętności, kompetencji; określanie posiadania i przynależności,
 • wyrażanie i uzasadnianie swojej opinii; pytanie o opinię i przedstawianie opinii innych osób,
 • wyrażanie zgody lub sprzeciwu; wyrażanie uczuć i emocji; wyrażanie prośby; zgadzanie się i odmawianie spełnienia prośby,
 • udzielanie rad, proszenie o radę; wyrażanie zakazu i nakazu,
 • ostrzeganie i instruowanie; pytanie o pozwolenie; udzielanie i odmawianie pozwolenia,
 • wyrażanie przyczyny i skutku (np. to..., because...); wyrażanie warunku (np. If you want to...),
 • proponowanie; przyjęcie lub odrzucenie propozycji,
 • składanie gratulacji i życzeń; odpowiadanie na życzenia i gratulacje,
 • zapraszanie i odpowiadanie na zaproszenie.

Klasa 3 liceum ogólnokształcącego (po gimnazjum)

I. Test składa się z 4 części: rozumienie tekstu pisanego, komunikacja i słownictwo, gramatyka, wiadomości związane z wiedzą o krajach anglojęzycznych.
II. Zakres gramatyczny i leksykalny oraz pytania z kategorii funkcji językowych obejmują materiał realizowany w gimnazjum, w klasie I i II liceum oraz są uzupełnione lub rozbudowane o podane zagadnienia.
III. Słownictwo obejmuje cały katalog tematyczny ale szczególny nacisk będzie położony na podane zagadnienia leksykalne.

1. Gramatyka:

 • czasy gramatyczne i konstrukcje: Future Simple, Future Continuous, “be going to”, Present Continuous i Present Simple w mówieniu o przyszłości, Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous,”used to”, Present Perfect/Present Perfect Continuous, Past Perfect/Past Perfect Continuous,
 • zdania warunkowe 0, 1, 2 i mieszane,
 • strona bierna - wyrażenia typu: It is said/She is said to be/have been,
 • zdania wyrażające życzenie lub przypuszczenie z wyrażeniami typu I wish, I’d rather, I’d,
 • sooner, I’d prefer, You’d better, Suppose/supposing, If only, It’s high time, itp.,
 • czasowniki modalne z bezokolicznikiem zwykłym, zwykłym ciągłym, perfektywnym, perfektywnym ciągłym,
 • przysłówki o dwóch znaczeniowo różniących się formach, np. hard-hardly, late-lately.

2. Słownictwo:

 • człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania, społeczny i osobisty system wartości, autorytety, poczucie tożsamości),
 • dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia),
 • szkoła (np. przedmioty nauczania, życie szkoły),
 • praca (np. zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, kariera zawodowa, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, rynek pracy, mobilność zawodowa),
 • życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, uroczystości rodzinne i święta, formy spędzanie wolnego czasu, relacje międzyludzkie),
 • jedzenie (przyrządzanie pokarmów, smaki, ilości i opakowania),
 • zakupy i usługi (rodzaje sklepów, metody płatności, produkty, reklama i reklamacja),
 • zdrowie (dolegliwości i choroby i ich leczenie, lekarstwa, wizyta u lekarza/w szpitalu),
 • środowisko naturalne i przyroda (klimat, pogoda, rośliny, zwierzęta, klęski żywiołowe, ochrona środowiska),
 • podróżowanie i turystyka (środki transportu, rodzaje wakacji, zajęcia wakacyjne),
 • nauka i technika (badania naukowe).

3. Komunikacja:

 • przedstawianie siebie i innych osób; opisywanie ludzi, przedmiotów i zwierząt,
 • identyfikacja i lokalizacja przedmiotu (np. określanie miejsca położenia przedmiotów, usytuowania budynków w mieście); opisywanie zjawisk,
 • rozpoczynanie, podtrzymywanie, kończenie rozmowy, sposoby zwracania się do rozmówcy; stosowanie zwrotów grzecznościowych, m.in. powitanie, pożegnanie, podziękowanie, przeproszenie,
 • opisywanie czynności zwyczajowych (np. opisywanie zajęć codziennych i form spędzania czasu wolnego); opisywanie czynności odbywających się w chwili mówienia; porównywanie cech osób, przedmiotów, miejsc, czynności,
 • wyrażanie intencji, marzeń i planów na przyszłość; wyrażanie przewidywań, wydarzeń w przyszłości,
 • podejmowanie spontanicznych decyzji,
 • pytanie i prośba o informację; wyrażanie upodobań i pytanie o upodobania innych,
 • prowadzenie prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego,
 • określanie umiejętności, kompetencji; określanie posiadania i przynależności,
 • wyrażanie i uzasadnianie swojej opinii; pytanie o opinię i przedstawianie opinii innych osób,
 • wyrażanie zgody lub sprzeciwu; wyrażanie uczuć i emocji; wyrażanie prośby; zgadzanie się i odmawianie spełnienia prośby,
 • udzielanie rad, proszenie o radę; wyrażanie zakazu i nakazu,
 • ostrzeganie i instruowanie; pytanie o pozwolenie; udzielanie i odmawianie pozwolenia,
 • wyrażanie przyczyny i skutku (np. to..., because...); wyrażanie warunku (np. If you want to...),
 • proponowanie; przyjęcie lub odrzucenie propozycji,
 • składanie gratulacji i życzeń; odpowiadanie na życzenia i gratulacje,
 • zapraszanie i odpowiadanie na zaproszenie.
 

Logowanie / Rejestracja

Login lub e-mail   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2021 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności