Klasa 4 szkoły podstawowej

1. Materiał klas 1-3 dotyczący położenia Polski w Europie i świecie:

 • sąsiedzi Polski,
 • położenie w Europie,
 • legendy związane z najważniejszymi miastami Polski.

2. Współczesna Polska:

 • symbole narodowe,
 • regiony Polski i ich zabytki.

3. Historia – nauka o przeszłości:

 • pojęcia: historia, archeologia, genealogia, tradycja,
 • podział źródeł historycznych,
 • czas w historii: chronologia, oś czasu, podstawowe jednostki czasu, epoki historyczne.

Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Materiał klasy 4 szkoły podstawowej:

 • czas w historii i jego obliczanie,
 • dawne i współczesne urządzenia do pomiaru czasu,
 • plany i mapy historyczne,
 • wielcy Polacy: Mieszko I, Mikołaj Kopernik, Tadeusz Kościuszko, Maria Curie-Skłodowska, Józef Piłsudski, Zośka, Alek, Rudy i Szare Szeregi.

2. Prehistoria: życie pierwszych ludzi, w tym koczowniczy i osiadły tryb życia, podział na epoki.
3. Państwa Starożytnego Wschodu i ich mieszkańcy:

 • Sumer i Babilonia,
 • Egipt,
 • Palestyna.

4. Cywilizacje w Indiach i Chinach:

 • położenie, religie, organizacja społeczeństwa,
 • najważniejsze osiągnięcia.

Klasa 6 szkoły podstawowej

1. Materiał klas 4-5 szkoły podstawowej.
2. Starożytna Grecja i Rzym:

 • zajęcia mieszkańców,
 • religia,
 • organizacja państwa,
 • dokonania.

3. Arabowie i początki islamu:

 • działalność Mahometa,
 • zasady islamu,
 • osiągnięcia Arabów.

4. Średniowiecze i jego społeczeństwo:

 • system feudalny, społeczeństwo stanowe i jego przedstawiciele,
 • miasto i wieś,
 • kościół w średniowieczu i jego rola.

5. Polska pod rządami:

 • Mieszka II,
 • Kazimierza Odnowiciela,
 • Bolesława Śmiałego,
 • Bolesława Krzywoustego,
 • Władysława Łokietka,
 • Kazimierza Wielkiego.

6. Polska za czasów pierwszych Jagiellonów:

 • Jagiełło i Jadwiga,
 • unia polsko-litewska,
 • wojna z zakonem krzyżackim.

Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Materiał klas 4-6 szkoły podstawowej.
2. Ostatni Jagiellonowie:

 • panowanie Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta,
 • odrodzenie i złoty wiek kultury polskiej.

3. Polska i jej sąsiedzi w XVII wieku:

 • wolne elekcje,
 • dynastia Wazów,
 • wojny (polsko-szwedzkie, polsko-moskiewskie, wojna z Turcją) i znaczenie husarii,
 • barok i sarmatyzm.

3. Czasy stanisławowskie i oświecenie.
4. Walka o odzyskanie niepodległości:

 • Legiony Polskie we Włoszech,
 • powstanie listopadowe i emigracja,
 • powstanie styczniowe,
 • pod zaborami (germanizacja, rusyfikacja, rozwój przemysłu i miast, sytuacja Polaków).

5. Odrodzenie państwa polskiego:

 • I wojna światowa i odzyskanie niepodległości przez Polskę (postacie: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego),
 • granice II Rzeczpospolitej i jej sąsiedzi,
 • II Rzeczpospolita i jej osiągnięcia,
 • dwudziestolecie międzywojenne.

6. Powstanie ZSRR.
7. Dojście Hitlera do władzy.
8. II wojna światowa:

 • roszczenia Hitlera i stanowisko Polski,
 • pakt Ribbentrop-Mołotow i jego skutki,
 • kampania wrześniowa,
 • Polska pod okupacją,
 • formy oporu wobec okupanta,
 • holokaust.

Klasa 8 szkoły podstawowej

1. Materiał klas 4-7 szkoły podstawowej.
2. Europa po kongresie wiedeńskim:

 • ład wersalski,
 • rewolucja przemysłowa,
 • Liga Narodów,
 • Święte Przymierze.

3. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim:

 • sytuacja po upadku Księstwa Warszawskiego,
 • Królestwo Polskie,
 • powstanie listopadowe i Wielka Emigracja,
 • Wiosna Ludów,
 • romantyzm i jego przedstawiciele.

4. I wojna światowa:

 • Polaka i świat w przededniu I wojny,
 • działania wojenne na frontach,
 • przebieg wojny na ziemiach polskich,
 • rewolucje w Rosji,
 • kwestia polska w czasie I wojny światowej.

5. Europa w okresie międzywojennym:

 • państwo radzieckie pod rządami Lenina i Stalina,
 • faszyzm we Włoszech,
 • nazizm w Niemczech,
 • wojna domowa w Hiszpanii.

6. Kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym.
7. II Rzeczpospolita:

 • kształtowanie się granic,
 • konstytucje,
 • rządy parlamentarne,
 • zamach majowy i rządy sanacji,
 • gospodarka i rozwój przemysłu,
 • społeczeństwo,
 • osiągnięcia,
 • kultura i nauka.

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

1. Definicja pojęcia historia.
2. Definicja pojęcia źródło historyczne.
3. Rodzaje źródeł historycznych.
4. Periodyzacja dziejów powszechnych.
5. Periodyzacja dziejów ojczystych.
6. Charakterystyka i znaczenie rewolucji neolitycznej.
7. Uwarunkowania geograficzne rozwoju cywilizacji na Bliskim i Dalekim Wschodzie.
8. Najważniejsze osiągnięcia kulturowe starożytnych cywilizacji Bliskiego i Dalekiego Wschodu.
9. Charakterystyka wierzeń starożytnych cywilizacji Bliskiego i Dalekiego Wschodu.
10. Charakterystyka judaizmu.

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego (po gimnazjum)

1. Polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe następstwa I wojny światowej.
2. Cele powstania i charakter Ligi Narodów.
3. Polityka mocarstw wobec Niemiec po I wojnie światowej.
4. Okoliczności i następstwa dojścia do władzy Mussoliniego i Hitlera.
5. Porównanie faszyzmu z nazizmem, z uwzględnieniem organizacji państwa, ideologii oraz polityki wobec społeczeństwa.
6. Okoliczności przejęcia władzy przez Stalina.
7. Zmiany w życiu polityczny, społecznym i gospodarczym ZSRS po dojściu do władzy Stalina, z uwzględnieniem industrializacji, kolektywizacji oraz następstw Wielkiego Głodu i Wielkiej Czystki.
8. Porównanie totalitarnych systemów hitlerowskich Niemiec i Związku Sowieckiego.
9. Polityczne, społeczne i gospodarcze przyczyny wybuchu II wojny światowej.
10. Konsekwencje zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow.

 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2020 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności