Klasa 4 szkoły podstawowej

Uczeń przystępujący do testu powinien:
1. znać pojęcia: epoki, tysiąclecia, wieku, roku, n.e., p.n.e.; obliczać upływu czasu w historii; określać, w którym wieku miało miejsce dane wydarzenie na podstawie podanego roku,
2. znać nazwy epok historycznych i układać je w porządku chronologicznym,
3. znać pojęcia: rodziny, rodu; odczytywać informacje z drzewa/tablicy genealogicznej,
4. znać polskie symbole narodowe: rozpoznawać godło i barwy narodowe, znać autorów słów i muzyki oraz tekst hymnu państwowego,
5. znać terminy i nazwy polskich świąt narodowych oraz wyjaśniać, na pamiątkę jakich wydarzeń zostały ustanowione,
6. znać treść legend o początkach państwa polskiego:

 • O Lechu, Czechu i Rusie,
 • O Piaście i Popielu,
 • O Kraku i smoku wawelskim,

7. znać krainy historyczne Polski i określać ich położenie na mapie:

 • Pomorze Zachodnie,
 • Pomorze Gdańskie,
 • Warmia,
 • Mazury,
 • Podlasie,
 • Mazowsze,
 • Ziemia Chełmińska,
 • Ziemia Dobrzyńska,
 • Kujawy,
 • Wielkopolska,
 • Ziemia Lubuska,
 • Ziemia Łęczycko-Sieradzka,
 • Małopolska,
 • Górny Śląsk,
 • Dolny Śląsk,

8. rozpoznawać na zdjęciu i określać w jakich regionach historycznych kraju znajdują się następujące zabytki i symbole:

 • Gdański Żuraw,
 • Pałac Branickich w Białymstoku,
 • Ratusz w Poznaniu,
 • Zamek Królewski i Kolumna Zygmunta III Wazy w Warszawie,
 • Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie,
 • Zamek Królewski na Wawelu,
 • Sukiennice,
 • Zamek w Malborku,

9. znać nazwy państw sąsiadujących obecnie z Polską i określać ich położenie na mapie,
10. rozpoznawać rodzaje źródeł historycznych: materialne (pisane i niepisane) oraz niematerialne.

Klasa 5 szkoły podstawowej

Uczeń przystępujący do testu powinien:
1. wiedzieć na czym polegała i znać skutki rewolucji neolitycznej (w tym pojęcia: wędrowny tryb życia, koczowniczy tryb życia),
2. znać nazwy i lokalizować na mapie rzeki, nad którymi rozwinęły się wielkie cywilizacje (Tygrys, Eufrat, Nil, Jordan, Indus, Żółta Rzeka, Jangcy) oraz określać, jaka/-ie cywilizacja rozwinęły się nad daną rzeką,
3. wyjaśniać różnicę między politeizmem i monoteizmem oraz rozpoznawać wierzenia starożytnych Egipcjan i Żydów na podstawie opisów rytuałów/zwyczajów (w tym pojęcia: sarkofag, mumifikacja, piramida, Księga Umarłych, Tora, Dekalog, synagoga) i imion bogów/bóstw (Re, Izyda, Ozyrys, Jahwe),
4. wyjaśniać znaczenie terminów: monarchia, faraon, nomarcha, despotia i teokracja w kontekście systemu sprawowania władzy w starożytnym Egipcie
5. znać i rozpoznawać na zdjęciach/rysunkach najważniejsze dokonania cywilizacji Bliskiego i Dalekiego Wschodu w zakresie:

 • nauki (pismo klinowe, sześćdziesiętny system liczbowy, kalendarz, koło, pismo hieroglificzne, druk, porcelana),
 • prawa (w tym pojęcie prawa talionu, Kodeks Hammurabiego),
 • architektury (system irygacyjny, zikkurat, Brama Isztar, piramidy w Gizie, Wielki Mur Chiński),
 • sztuki,

6. lokalizować na mapie zasięg cywilizacji starożytnej Grecji, w tym Ateny i Spartę; znać znaczenie terminów: Hellenowie, Hellada i polis,
7. charakteryzować strukturę społeczną i organizację społeczeństwa starożytnych Aten (obywatele, metojkowie, niewolnicy) i Sparty (spartiaci, perjojkowie, heloci),
8. określić cele i zasady agoge – spartańskiego wychowania,
9. wyjaśniać znaczenie terminu mit oraz rozpoznawać greckich bogów na podstawie opisów i atrybutów:

 • Zeus,
 • Hera,
 • Afrodyta,
 • Apollo,
 • Atena,
 • Ares,
 • Hermes,
 • Posejdon,
 • Dionizos,
 • Hades,
 • Temida,

10. określać zasady organizacji starożytnych igrzysk olimpijskich; znać datę pierwszej olimpiady,
11. wyjaśniać znaczenie terminu demokracja, znać nazwę greckiej polis, w której narodził się ten ustrój; wiedzieć kim byli Klejstenes i Perykles oraz znać nazwy urzędów funkcjonujących za jego życia w Atenach i ich kompetencje,
12. znać i rozpoznawać na zdjęciach/rysunkach najważniejsze dokonania cywilizacji greckiej w zakresie:

 • filozofii (Sokrates, Platon, Arystoteles),
 • nauki (Hipokrates, Pitagoras, Archimedes),
 • sztuki (w tym pojęcia: dionizje, teatr, komedia i tragedia).

Klasa 6 szkoły podstawowej

Uczeń przystępujący do testu powinien:
1. znać przyczyny wielkich odkryć geograficznych i zdobycze techniczne, które pozwoliły na ich organizację,
2. znać cele, daty oraz rozpoznawać trasy wypraw Krzysztofa Kolumba, Vasco da Gamy, Ferdynanda Magellana,
3. wymieniać i wskazywać na mapie posiadłości kolonialne Hiszpanii i Portugalii (zgodnie z ustaleniami traktatu z Tordesillas w 1494 r.),
4. znać społeczne, gospodarcze i kulturowe skutki wielkich odkryć geograficznych dla Europy i Nowego Świata,
5. wymieniać cechy sztuki renesansowej, znać znaczenie terminu humanizm renesansowy oraz rozpoznawać na podstawie opisów i zdjęć dzieł:

 • Leonarda da Vinci („Ostatnia wieczerza”, „Mona Lisa”, „Dama z gronostajem”),
 • Michała Anioła (freski w Kaplicy Sykstyńskiej, rzeźby „Dawid” i „Pieta”),
 • Rafaela Santi (fresk „Szkoła ateńska”),
 • Erazma z Rotterdamu („Pochwała głupoty”),
 • Mikołaja Kopernika („O obrotach sfer niebieskich”),
 • Jana Gutenberga (ruchoma czcionka, Biblia Gutenberga),

6. znać przyczyny reformacji, w tym pojęcia:

 • nepotyzm,
 • symonia,
 • odpust,

7. widzieć kim był Marcin Luter oraz znać datę ogłoszenia 95 tez oraz główne różnice między luteranizmem a katolicyzmem,
8. wiedzieć kim był Jan Kalwin oraz znać główne różnice między kalwinizmem a katolicyzmem,
9. znać przyczyny zerwania króla Anglii Henryka VIII z Kościołem katolickim oraz główne różnice między anglikanizmem a katolicyzmem,
10. znać lata obrad i główne postanowienia sobory trydenckiego; znać termin kontrreformacja,
11. znać terminy:

 • elekcja,
 • elekcja vivente rege,
 • rokosz,
 • ruch egzekucyjny,
 • hołd lenny,
 • unia realna,

12. znać datę i okoliczności hołdu pruskiego; lokalizować na mapie Prusy Książęce,
13. znać dokonania twórców polskiego renesansu:

 • Mikołaja Reja,
 • Jana Kochanowskiego,
 • Andrzeja Frycza Modrzewskiego,

14. rozpoznawać na podstawie zdjęć obiekty sztuki renesansowej w Polsce:

 • dziedziniec zamku królewskiego na Wawelu,
 • ratusz w Zamościu,
 • ratusz w Poznaniu,
 • Sukiennice w Krakowie,
 • Zamek w Baranowie Sandomierskim.

Klasa 7 szkoły podstawowej

Uczeń przystępujący do testu powinien:
1. znać główne zasady (restauracji, równowagi sił, legitymizmu) wprowadzone przez kongres wiedeński oraz jego postanowienia, ze szczególnym uwzględnieniem decyzji dotyczących ziem polskich,
2. wymieniać i rozpoznawać na zdjęciach wynalazki rewolucji przemysłowej oraz znać nazwiska twórców tych wynalazków i ich biogramy:

 • statek i lokomotywa o napędzie parowym,
 • telegraf elektryczny,
 • lampa naftowa,
 • telefon,
 • żarówka,
 • samochód,
 • radio,
 • kinematograf,

3. wskazywać na mapie podział polityczny ziem polskich po kongresie wiedeńskim (Królestwo Polskie, Wielkie Księstwo Poznańskie i Galicję),
4. wiedzieć, dlaczego Królestwo Polskie nazywane jest w historiografii „Królestwem Kongresowym” i charakteryzować ustrój Królestwa Polskiego na podstawie konstytucji z 1815 r.,
5. znać datę i przyczyny wybuchu powstania listopadowego,
6. znać daty i rozpoznawać na obrazach następujące wydarzenia:

 • noc listopadową,
 • bitwę pod Olszynką Grochowską,
 • bitwę pod Iganiami,
 • bitwę pod Ostrołęką,
 • śmierć gen. Sowińskiego na Woli,

7. znać skutki powstania listopadowego (z uwzględnieniem znajomości pojęcia Statut Organiczny),
8. znać znaczenie terminu Wielka Emigracja,
9. znać przywódców i programy Hotelu Lambert i Towarzystwa Demokratycznego Polskiego w zakresie sposobu, w jaki chcieli odzyskać niepodległość Polski i poglądów dotyczących przyszłego ustroju państwa,
10. znać imiona i nazwiska, najważniejsze działa oraz rozpoznawać portrety artystów Wielkiej Emigracji:

 • Adama Mickiewicza,
 • Juliusza Słowackiego,
 • Fryderyka Chopina,
 • Zygmunta Krasińskiego,
 • Cypriana Kamila Norwida,

11. wiedzieć, czego domagali się protestujący w czasie Wiosny Ludów, na przykładzie Francji, Włoch i Austrii,
12. znać przyczyny i skutki powstania krakowskiego.

Klasa 8 szkoły podstawowej

Uczeń przystępujący do testu powinien:
1. znać postanowienia, konsekwencje oraz datę zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow (wraz z tajnym protokołem),
2. znać niemieckie żądania wysunięte wobec Polski w 1938 r. oraz reakcję władz,
3. znać daty niemieckiej i sowieckiej agresji na Polskę oraz propagandowe uzasadnienia (prowokacja gliwicka; opieka nad Ukraińcami i Białorusinami) ich ataku,
4. wymieniać państwa będące sojusznikami Polski w 1939 roku i znać ich reakcje w obliczu niemieckiej agresji (w tym pojęcie dziwnej wojny),
5. znać i rozpoznawać na podstawie opisów, planów, zdjęć przykłady bohaterstwa Polaków podczas Kampanii Polskiej:

 • obrona Poczty Gdańskiej,
 • obrona Westerplatte,
 • bitwa pod Mokrą,
 • bitwa pod Wizną (w tym pojęcie polskie Termopile),
 • bitwa nad Bzurą,
 • obrona Warszawy (w tym postawa prezydenta Stefana Starzyńskiego),
 • bitwa pod Kockiem,

6. znać daty:

 • niemieckiego ataku na Danie i Norwegię,
 • niemieckiego ataku na Francję i kapitulacji Francji,
 • włączenia państw bałtyckich i Besarabii do ZSRS,
 • przystąpienia Stanów Zjednoczonych do II wojny światowej,
 • desantu aliantów na Sycylię,
 • konferencji w Teheranie, Jałcie i Poczdamie,
 • operacji „Overlord”,
 • zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę i Nagasaki,

7. znać daty, strony walczące i wyniki wojny zimowej, Bitwy o Anglię, Wielkiej Wojny Ojczyźnianej (w tym datę, wynik i znaczenie bitwy na Łuku Kurskim),
8. znać datę japońskiego ataku na Pearl Harbor oraz określać konsekwencje tego wydarzenia,
9. znać pojęcia:

 • Lebensraum,
 • aryjczyk,
 • getto,
 • obóz zagłady,
 • Holocaust,

10. znać imię i nazwisko autora i założenia Generalnego Planu Wschodniego oraz postanowienia i datę konferencji w Wannsee,
11. wymieniać nazwy i lokalizować na mapie okupowanej Europy niemieckie obozy zagłady, wyjaśniać przyczyny ich lokalizacji oraz wymieniać narody, które masowo w nich uśmiercano:

 • Auschwitz-Birkenau,
 • Bełżec,
 • Majdanek,
 • Sobibór,
 • Treblinka,

12. wiedzieć, jaka kara groziła na okupowanych przez Niemców ziemiach polskich za pomoc Żydom oraz znać przykłady Polaków ratujących Żydów: Ireny Sendlerowej i Matyldy Getter (Rada Pomocy Żydom „Żegota”), rodzina Ulmów.

 

Logowanie / Rejestracja

Login lub e-mail   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2022 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.