Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów.
2. Zmiany stanów skupienia ciał: topnienie, krzepnięcie, parowanie, wrzenie, sublimacja i resublimacja.
3. Przeliczanie wielokrotności i podwielokrotności (mikro, mili, centy, hekto, kilo, mega).
4. Zjawiska fizyczne, a przemiany chemiczne.
5. Ziemia i kosmos - elementarne zagadnienia.
6. Podstawowe zjawiska optyczne: odbicie i rozproszenie światła.
7. Mieszaniny substancji i sposoby ich rozdzielania.
8. Właściwości powietrza.
9. Obieg wody w przyrodzie.
10. Oddziaływania:

 • rodzaje i skutki oddziaływań,
 • siła i jej cechy, pomiar siły.

11. Ciało fizyczne a substancja.
12. Podstawowe wielkości fizyczne i ich jednostki. Układ SI.
13. Niepewność pomiaru.
14. Rodzaje i wzajemność oddziaływań. Skutki oddziaływań.
15. Siła i jej cechy. Pomiar siły. Siła wypadkowa i równoważąca.
16. Składanie sił działających wzdłuż tej samej prostej lub różnych prostych.
17. Ruch: pojęcie ruchu, droga, przemieszczenie, prędkość średnia i chwilowa, jednostki prędkości.

Klasa 8 szkoły podstawowej

W konkursie mogą pojawić się sporadycznie zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej i uwzględnione w zakresie tematycznym.
Zakres tematyczny dla kl. 7 szkoły podstawowej oraz:

1. Właściwości i budowa materii:

 • trzy stany skupienia substancji,
 • właściwości ciał stałych, cieczy i gazów,
 • budowa materii,
 • założenia kinetyczno-cząsteczkowej budowy materii,
 • oddziaływania międzycząsteczkowe,
 • siły spójności i siły przylegania,
 • menisk i napięcie powierzchniowe,
 • zmiany stanów skupienia,
 • rozszerzalność temperaturowa ciał,
 • masa, ciężar oraz gęstość ciał.

2. Hydrostatyka i aerostatyka:

 • parcie, a ciśnienie,
 • prawo Pascala,
 • ciśnienie hydrostatyczne i atmosferyczne,
 • naczynia połączone,
 • prawo Archimedesa,
 • siła wyporu,
 • pływanie ciał.

3. Kinematyka:

 • względność ruchu,
 • prędkość średnia i chwilowa,
 • przyspieszenie,
 • elementy ruchu i jego opis,
 • ruch jednostajny prostoliniowy,
 • ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy,
 • ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy,
 • analiza i wykresy ruchów jednostajnie przyspieszonego, opóźnionego i jednostajnego prostoliniowego.

4. Dynamika:

 • wyznaczanie siły wypadkowej,
 • dynamiczne skutki oddziaływań,
 • opory ruchu i siła tarcia,
 • I, II i III zasada dynamiki Newtona,
 • swobodny spadek ciał,
 • Układ Słoneczny,
 • praca, moc i ich jednostki,
 • energia mechaniczna (potencjalna, kinetyczna),
 • zasada zachowania energii,
 • maszyny proste (dźwignia dwustronna, blok nieruchomy, kołowrót),
 • pęd ciała, zasada zachowania pędu.

5. Zjawiska cieplne:

 • temperatura i jej pomiar,
 • energia wewnętrzna,
 • sposoby przekazywania energii,
 • ciepło właściwe,
 • zasada bilansu cieplnego,
 • topnienie i krzepnięcie, ciepło topnienia,
 • parowanie i skraplanie, ciepło parowania.

6. Elektrostatyka:

 • elektryzowanie ciał,
 • pole elektrostatyczne,
 • budowa atomu, jednostka ładunku elektrycznego,
 • kation i anion,
 • przewodniki i izolatory,
 • prawo Coulomba,
 • sposoby elektryzowania ciał, zasada zachowania ładunku elektrycznego.

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

1. Podstawowe wiadomości ze szkoły podstawowej:

 • wielkości skalarne i wektorowe,
 • siła wypadkowa,
 • gęstość ciał,
 • jednostki układu SI,
 • budowa atomu (elektron, proton, neutron, nukleony, kation i anion),
 • ruch jednostajny prostoliniowy,
 • ruch jednostajny przyspieszony,
 • droga w ruchu jednostajnym i jednostajnym przyspieszonym,
 • przemieszczenie a droga,
 • prędkość średnia a prędkość chwilowa,
 • niepewność pomiaru,
 • cyfry znaczące,
 • spadek swobodny ciał,
 • energia potencjalna i energia kinetyczna,
 • tarcie statyczne i kinetyczne,
 • I, II i III zasada dynamiki Newtona.

2. Kinematyka:

 • tor ruchu i przebyta droga,
 • przemieszczenie a droga,
 • przykłady ruchu jednostajnego,
 • wzór na prędkość średnią,
 • prędkość chwilowa a prędkość średnia,
 • przyspieszenie,
 • przykłady ruchu opóźnionego i przyspieszonego,
 • obliczanie przyspieszenia mając dane prędkości i czasu bądź wykres v(t),
 • analiza wykresów prędkości od czasu,
 • wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym i opóźnionym.

Klasa 2 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

1. Elektrostatyka:

 • oddziaływanie ciał naelektryzowanych,
 • zjawisko elektryzowania ciał,
 • rodzaje elektryzowania ciał,
 • budowa atomu,
 • zasada zachowania ładunku elektrycznego,
 • jednostka ładunku elektrycznego,
 • budowa elektroskopu,
 • ładunek elementarny,
 • Prawo Coulomba,
 • przewodniki i izolatory,
 • pole elektryczne.

2. Drgania i fale:

 • drgania mechaniczne,
 • siły w ruchu drgającym,
 • energia w ruchu drgającym,
 • wahadło sprężynowe i matematyczne,
 • drgania wymuszone i tłumione,
 • fale dźwiękowe,
 • zjawisko Dopplera.

Klasa 3 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

1. Termodynamika:

 • cząsteczki i energia,
 • rozszerzalność cieplna,
 • ciepło właściwe,
 • przemiany fazowe,
 • ciepło topnienia i ciepło parowania,
 • bilans cieplny,
 • wyznaczanie ciepła właściwego.

2. Optyka:

 • światło jako fala,
 • odbicie światła,
 • załamanie światła,
 • całkowite wewnętrzne odbicie,
 • zjawiska optyczne w atmosferze,
 • dyfrakcja i interferencja światła w przyrodzie,
 • polaryzacja światła.
 

Logowanie / Rejestracja

Login lub e-mail   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2022 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.