Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznych znanych z życia codziennego.
2. Mieszaniny substancji i sposoby ich rozdzielania.
3. Zjawiska fizyczne a reakcje chemiczne.
4. Pierwiastki i związki chemiczne; symbole pierwiastków.
5. Podział pierwiastków na metale i niemetale.
6. Właściwości metali i niemetali.
7. Stopy. Praktyczne zastosowanie metali, stopów i niemetali.
8. Korozja i sposoby ochrony przed korozją metali.
9. Mieszanina a związek chemiczny.
10. Podstawowy sprzęt i szkło laboratoryjne.
11. Obliczenia z wykorzystaniem pojęć: objętość, masa i gęstość.
12. Stan skupienia substancji chemicznej, zmiana stanów skupienia.

Klasa 8 szkoły podstawowej

Zakres tematyczny klasy 7 szkoły podstawowej oraz:

1. Atomy i cząsteczki.
2. Budowa atomów, izotopy.
3. Cząstki elementarne i ich właściwości.
4. Zjawisko promieniotwórczości i jego praktyczne wykorzystanie.
5. Zależność między budowa atomu pierwiastka, a jego położeniem w układzie okresowym.
6. Podstawowe wiadomości o układzie okresowym pierwiastków, odczytywanie informacji z układu.
7. Wartościowość pierwiastka, określanie wartościowości pierwiastków grupy 1, 2 oraz 13-17.
8. Cząsteczki związku chemicznego i pierwiastka.
9. Wzory strukturalne (kreskowe) i sumaryczne.
10. Nazewnictwo prostych związków chemicznych.
11. Rodzaje wiązań chemicznych.
12. Związki jonowe i kowalencyjne.
13. Jony metali i niemetali.
14. Masa atomowa i cząsteczkowa; atomowa jednostka masy.
15. Prawo zachowania masy.
16. Prawo stałości składu związku chemicznego.
17. Równania reakcji chemicznych.
18. Obliczenia stechiometryczne.
19. Rodzaje reakcji chemicznych.
20. Wpływ katalizatora na przebieg reakcji chemicznej.
21. Powietrze, jego skład i właściwości.
22. Elektroujemność pierwiastków wg Paulinga.
23. Właściwości i znaczenie tlenu w przyrodzie.
24. Ozon i dziura ozonowa.
25. Właściwości tlenku węgla (IV).
26. Zastosowanie praktyczne i rola dwutlenku węgla w przyrodzie.
27. Właściwości i praktyczne zastosowanie wodoru.
28. Związki wodoru z niemetalami.
29. Gazy szlachetne i ich zastosowanie praktyczne.
30. Efekt cieplarniany i przyczyny globalnego ocieplenia klimatu.
31. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami.
32. Woda i roztwory wodne.
33. Właściwości wody.
34. Stężenie procentowe roztworu, zmiana stężenia i mieszanie roztworów.
35. Rodzaje roztworów; rozpuszczalność substancji w wodzie.
36. Tlenki metali i niemetali i ich otrzymywanie.
37. Elektrolity i nieelektrolity.
38. Wodorotlenki i zasady.
39. Właściwości i zastosowanie wodorotlenku sodu, potasu i wapnia.
40. Wodorotlenki i zasady wokół nas.
41. Otrzymywanie zasad i wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie.
42. Dysocjacja elektrolityczna kwasów i zasad.
43. Tlenki kwasowe i zasadowe.
44. Kwasy tlenowe i beztlenowe.
45. Otrzymywanie i właściwości podstawowych kwasów.
46. Kwasy w naszym otoczeniu.
47. Dysocjacja elektrolityczna kwasów.
48. Kwasy mocne i słabe.
49. Powstawanie kwaśnych opadów i ich skutki.
50. Roztwory kwaśne i zasadowe; skala pH, zastosowanie wskaźników: papierek wskaźnikowy uniwersalny, fenoloftaleina, oranż metylowy, błękit tymolowy.
51. Najwybitniejsi uczeni w badaniach chemicznych.

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

1. Szkło i sprzęt laboratoryjny.
2. Przebieg doświadczeń chemicznych.
3. Budowa atomu.
4. Konfiguracja elektronowa atomów.
5. Związek między budową elektronową atomu a położeniem pierwiastka w układzie okresowym; zasada uporządkowania pierwiastków w układzie okresowym.
6. Związek między budową elektronową atomu i jego właściwościami fizycznymi i chemicznymi.
7. Porównanie właściwości chemicznych należących do tej samej grupy lub okresu chemicznego.
8. Wiązanie kowalencyjne: wartości elektroujemności, zapis elektronowy wiązania kowalencyjnego.

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego (po gimnazjum)

1. Szkło i sprzęt laboratoryjny.
2. Przebieg doświadczeń chemicznych.
3. Skład pierwiastkowy skorupy ziemskiej.
4. Podział skał i surowców mineralnych.
5. Skala twardości minerałów.
6. Właściwości skał wapiennych i ich zastosowanie.
7. Sposoby odróżniania skał wapiennych od innych skał.
8. Hydraty: wzory, nazewnictwo, właściwości, zastosowanie, obliczanie masy.
9. Proces przeróbki wapieni, termiczny rozkład wapieni.
10. Proces przeróbki skał gipsowych.
11. Proces produkcji szkła i jego rodzaje oraz właściwości i zastosowanie.
12. Surowce służące do produkcji cementu, betonu i wyrobów ceramicznych.
13. Gleba - właściwości sorpcyjne, odczyn gleby.
14. Źródła zanieczyszczeń gleby i rodzaje zanieczyszczeń.

 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2020 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności