Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Biologia - nauka o życiu:

 • dziedziny biologii,
 • cechy i czynności życiowe organizmów,
 • organizmy wielokomórkowe.

2. Sposoby poznawania bioligii:

 • obserwacja,
 • doświadczenie,
 • metoda naukowa,
 • cechy dobrego badacza,
 • źródła wiedzy biologicznej.

3. Obserwacje mikroskopowe:

 • budowa mikroskopu optycznego,
 • zasady obserwowania preparatu mikroskopowego,
 • przybory do mikroskopowania,
 • obliczanie powiększenia mikroskopu.

Klasa 6 szkoły podstawowej

1. Królestwo zwierząt:

 • wspólne cechy zwierząt,
 • komórka zwierzęca,
 • budowa organizmu zwierzęcego,
 • grupy zwierząt,
 • kręgowce, bezkręgowce,
 • gąbki – zwierzęta inne niż wszystkie.

2. Tkanka nabłonkowa, mięśniowa i nerwowa u zwierząt:

 • rodzaje tkanek zwierzęcych,
 • budowa i funkcje tkanki nabłonkowej,
 • budowa i funkcje tkanki mięśniowej,
 • budowa i funkcje komórek nerwowych.

3. Tkanka łączna:

 • rodzaje i miejsca występowania tkanki łącznej,
 • funkcje tkanki kostnej, chrzęstnej oraz tłuszczowej,
 • cechy charakterystyczne budowy poszczególnych tkanek,
 • krew, składniki krwi oraz ich znaczenie.

Klasa 7 szkoły podstawowej

ZAGADNIENIA Z KLASY VI:
1. Świat zwierząt. Od parzydełkowców do pierścienic.

ZAGADNIENIA Z KLASY VII:
1. Podstawy biologii i organizacja życia:

 • biologia nauką o życiu,
 • budowa komórki roślinnej, zwierzęcej, bakteryjnej, grzyba,
 • skład chemiczny komórki i rola związków organicznych: cukry, białka, tłuszcze,
 • pierwiastki i ich rola - mikroelementy, makroelementy - w tym pierwiastki biogenne,
 • podstawy systematyki i klasyfikacji organizmów,
 • etapy eksperymentu biologicznego; problematyka badawcza i planowanie doświadczenia.

2. Higiena i choroby skóry:

 • zasady higieny skóry,
 • czynniki powodujące uszkodzenia skóry,
 • wpływ słońca na zdrowie skóry,
 • dolegliwości i choroby skóry oraz ich objawy (grzybice skóry, czerniak),
 • rodzaje oparzeń i odmrożeń,
 • pierwsza pomoc przedlekarska w wypadku odmrożeń i oparzeń.

3. Budowa i funkcje skóry:

 • budowa skóry i warstwy podskórnej,
 • funkcje skóry i warstwy podskórnej,
 • budowa i rola wytworów skóry,
 • działanie receptorów skóry.

4. Układ pokarmowy:

 • odżywianie: składniki pokarmu, budowa i funkcjonowanie układu pokarmowego, zasady prawidłowego żywienia, witaminy, trawienie składników pokarmowych

UWAGA! Szczegółowe zagadnienia do poszczególnych działów są zbieżne z rozkładem materiału oraz wymaganiami edukacyjnymi dla klasy 7.

Klasa 8 szkoły podstawowej

ZAGADNIENIA Z KLASY VII:
1. Organizm człowieka jako funkcjonalna całość.
2. Skóra jako powłoka organizmu - budowa i funkcje skóry, choroby skóry.
3. Układ nerwowy i narządy zmysłów:

 • ośrodki nerwowe,
 • centralny i obwodowy układ nerwowy, autonomiczny układ nerwowy - budowa,
 • przykłady kontroli - układ nerwowy współczulnym i przywspółczulny,
 • łuk odruchowy, pojęcie i rodzaje odruchów,
 • synapsy i ich rodzaje,
 • choroby i higiena układu nerwowego,
 • zmysły - budowa i działanie oraz higiena narządów zmysłów; przegląd i budowa zmysłu dotyku, słuchu, wzroku, równowagi.

4. Układ hormonalny:

 • gruczoły dokrewne i ich przegląd,
 • rola i rodzaje hormonów,
 • zasada działania hormonów,
 • antagonistyczne działanie hormonów,
 • choroby układu dokrewnego.

ZAGADNIENIA Z KLASY VIII:
1. Genetyka:

 • podziały komórkowe,
 • nośnik informacji genetycznej - DNA; budowa DNA i RNA,
 • cechy kodu genetycznego,
 • podstawowe prawa dziedziczenia; zadania genetyczne - I i II Prawo Mendla,
 • dziedziczenie cech u człowieka; dziedziczenie płci u człowieka,
 • dziedziczenie grup krwi.

UWAGA! Szczegółowe zagadnienia do poszczególnych działów są zbieżne z rozkładem materiału oraz wymaganiami edukacyjnymi dla klasy 7 i 8.

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

1. Znaczenie nauk biologicznych:

 • biologia jako nauka o życiu,
 • systematyka organizmów - jednostki klasyfikacji,
 • wspólne cechy organizmów,
 • współczesne osiągnięcia biologiczne,
 • znaczenie nauk biologicznych w różnych dziedzinach życia,
 • wiarygodność informacji.

2. Zasady prowadzenia badań biologicznych:

 • metody naukowe stosowane w biologii,
 • zasady przeprowadzania obserwacji i doświadczeń,
 • próba badawcza i kontrolna (pozytywna i negatywna),
 • dokumentowanie badań biologicznych, dane jakościowe i dane ilościowe (tabele, wykresy),
 • analiza wyników badań.

3. Obserwacje biologiczne:

 • obserwacje makro- i mikroskopowe,
 • budowa mikroskopu optycznego,
 • rodzaje mikroskopów (optyczny, fluorescencyjny, skaningowy, transmisyjny),
 • zasady mikroskopowania,
 • dokumentacja obserwacji mikroskopowej.

4. Skład chemiczny organizmów. Makro- i mikroelementy:

 • pierwiastki chemiczne,
 • pierwiastki biogenne,
 • makro- i mikroelementy.

5. Znaczenie wody dla organizmów:

 • woda jako składnik organizmu,
 • znaczenie wody dla organizmów.

6. Węglowodany - budowa i znaczenie:

 • budowa węglowodanów,
 • podział węglowodanów na monosacharydy, disacharydy i polisacharydy,
 • przemiany glukozy,
 • wiązanie O-glikozydowe,
 • budowa, przykłady i funkcje monosacharydów, disacharydów i polisacharydów,
 • występowanie i znaczenie węglowodanów,
 • wykrywanie monosacharydów i polisacharydów w materiale biologicznym.

7. Białka - budulec życia:

 • budowa aminokwasów i białek,
 • związek między budową a funkcją białek,
 • podział białek na białka proste i złożone,
 • przykłady białek, ich występowanie i funkcje.

8. Właściwości i wykrywanie białek:

 • właściwości białek,
 • wpływ wybranych czynników fizykochemicznych na białka (zjawisko koagulacji i denaturacji),
 • badanie wpływu wybranych czynników fizykochemicznych na białko,
 • wykrywanie białek w materiale biologicznym (reakcja biuretowa, reakcja ksantofilowa).

9. Lipidy - budowa i znaczenie:

 • podział lipidów ze względu na budowę cząsteczki,
 • budowa i właściwości lipidów prostych,
 • kwasy tłuszczowe nasycone i nienasycone,
 • budowa i właściwości lipidów złożonych,
 • znaczenie biologiczne lipidów prostych i złożonych,
 • wykrywanie lipidów w materiale biologicznym.

10. Budowa i funkcja kwasów nukleinowych:

 • budowa DNA i RNA,
 • organizacja materiału genetycznego,
 • podział i rola rRNA, mRNA, tRNA, snRNA.

11. Budowa komórki:

 • podział komórek na eukariotyczne i prokariotyczne,
 • główne elementy komórki eukariotycznej,
 • przykłady przystosowania komórek do pełnionych przez nie funkcji,
 • porównanie budowy komórek zwierzęcych, roślinnych i grzybowych,
 • budowa i znaczenie błon biologicznych:
  - budowa i rodzaje błon biologicznych,
  - funkcje błon biologicznych,
  - rodzaje transportu przez błony (transport bierny i czynny),
  - osmoza w komórce roślinnej i zwierzęcej,
  - badanie wpływu roztworów o różnym stężeniu na zjawisko osmozy,
 • budowa i rola jądra komórkowego:
  - budowa jądra komórkowego,
  - funkcje jądra komórkowego,
  - organizacja materiału genetycznego w jądrze komórkowym,
 • składniki cytoplazmy:
  - budowa i funkcje cytozolu,
  - budowa i funkcje cytoszkieletu,
  - system błon wewnątrzkomórkowych (siateczka śródplazmatyczna, wakuole, lizosomy, aparat Golgiego),
  - funkcje rybosomów,
  - budowa i funkcje mitochondriów.

Klasa 2 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

1. Hierarchiczna budowa organizmu człowieka:

 • poziomy organizacji budowy ciała,
 • układy narządów i ich funkcje,
 • współpraca między układami narządów,
 • definicja homeostazy.

2. Tkanki: nabłonkowa, mięśniowa i nerwowa:

 • rodzaje tkanek i miejsca ich występowania w organizmie,
 • rodzaje, budowa, miejsca występowania i funkcje nabłonków,
 • rodzaje, budowa i funkcje tkanki mięśniowej,
 • tkanka nerwowa - budowa i funkcje neuronów oraz komórek glejowych.

3. Tkanka łączna:

 • rodzaje tkanki łącznej (tkanka łączna właściwa, tkanka łączna podporowa, tkanka łączna płynna),
 • tkanka łączna właściwa - rodzaje, budowa i funkcje,
 • rodzaje tkanki łącznej podporowej: tkanka chrzęstna i tkanka kostna (ich budowa i funkcje),
 • skład krwi i limfy oraz ich funkcje,
 • miejsca występowania poszczególnych rodzajów tkanki łącznej w organizmie.

4. Skóra - powłoka ciała:

 • budowa i funkcje skóry:
  - budowa i funkcje skóry,
  - budowa naskórka i jego funkcje,
  - tkanka podskórna i jej funkcje,
  - wytwory naskórka: gruczoły (łojowe, potowe i mlekowe), włosy, paznokcie,
  - funkcje skóry (m.in. syntetyzująca, receptorowa, wydzielnicza, termoregulacyjna),
  - udział skóry w homeostazie - mechanizm termoregulacji,
  - rola skóry w syntezie witaminy D3,
 • choroby i higiena skóry:
  - diagnostyka chorób skóry (dermoskopia, badanie mikroskopowe),
  - choroby skóry (grzybice, wszawica, świerzb, trądzik pospolity, czerniak złośliwy),
  - wpływ nadmiaru promieniowania słonecznego na skórę higiena skóry.

5. Układ ruchu:

 • ogólna budowa i funkcje szkieletu,
 • rodzaje połączeń kości,
 • szkielet osiowy i kończyn,
 • budowa i funkcjonowanie mięśni,
 • higiena i choroby układu ruchu.

Klasa 3 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

1. Cechy kodu genetycznego:

 • kod genetyczny,
 • kodon,
 • rola kodonu START i STOP,
 • cechy kodu genetycznego,
 • tabela kodu genetycznego.

2. Odczytywanie informacji genetycznej:

 • ekspresja genów,
 • transkrypcja,
 • rola polimerazy RNA,
 • modyfikacje potranskrypcyjne,
 • translacja,
 • modyfikacje potranslacyjne,
 • regulacja ekspresji genów.

3. Gen a genom. Budowa i rola kwasów nukleinowych:

 • gen,
 • genom,
 • budowa DNA,
 • reguła komplementarności,
 • funkcje DNA,
 • replikacja DNA,
 • budowa RNA,
 • rodzaje i funkcje RNA.

4. Genetyka klasyczna. I prawo Mendla. Krzyżówka testowa:

 • genotyp, fenotyp, allel,
 • allel dominujący, allel recesywny,
 • homozygota, heterozygota,
 • badania Mendla,
 • I prawo Mendla,
 • krzyżówka genetyczna,
 • szachownica (diagram) Punnetta,
 • krzyżówka testowa,
 • dziedziczenie jednogenowe.

5. Genetyka klasyczna. II prawo Mendla:

 • II prawo Mendla,
 • krzyżówka genetyczna dwugenowa,
 • krzyżówka testowa dwugenowa,
 • zapis krzyżówki dwugenowej.

6. Dziedziczenie grup krwi - allele wielokrotne.

 

Logowanie / Rejestracja

Login lub e-mail   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2022 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.