Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Biologia - nauka o życiu:

 • dziedziny biologii,
 • cechy i czynności życiowe organizmów,
 • organizmy wielokomórkowe.

2. Sposoby poznawania bioligii:

 • obserwacja,
 • doświadczenie,
 • metodologia badań naukowych,
 • cechy dobrego badacza,
 • źródła wiedzy biologicznej.

3. Obserwacje mikroskopowe:

 • budowa mikroskopu optycznego,
 • sposoby przygotowania preparatów mikroskopowych,
 • inne rodzaje mikroskopów,
 • obliczanie powiększenia mikroskopu.

Klasa 6 szkoły podstawowej

1. Królestwo zwierząt:

 • wspólne cechy zwierząt,
 • komórka zwierzęca,
 • budowa organizmu zwierzęcego,
 • grupy zwierząt,
 • kręgowce, bezkręgowce,
 • gąbki – zwierzęta inne niż wszystkie.

2. Tkanka nabłonkowa, mięśniowa i nerwowa u zwierząt:

 • rodzaje tkanek zwierzęcych,
 • budowa i funkcje tkanki nabłonkowej,
 • budowa i funkcje tkanki mięśniowej,
 • budowa i funkcje komórek nerwowych.

3. Tkanka łączna:

 • rodzaje i miejsca występowania tkanki łącznej,
 • funkcje tkanki kostnej, chrzęstnej oraz tłuszczowej,
 • cechy charakterystyczne budowy poszczególnych tkanek,
 • krew, składniki krwi oraz ich znaczenie.

Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Podstawy biologii i organizacja życia:

 • biologia nauką o życiu,
 • budowa komórki roślinnej, zwierzęcej , bakteryjnej, grzyba,
 • skład chemiczny komórki i rola związków organicznych: cukry, białka, tłuszcze,
 • pierwiastki i ich rola – mikroelementy, makroelementy – w tym pierwiastki biogenne,
 • podstawy systematyki i klasyfikacji organizmów,
 • etapy eksperymentu biologicznego; problematyka badawcza i planowanie doświadczenia.

2. Hierarchiczna budowa organizmu. Tkanki zwierzęce:

 • stopnie uorganizowania budowy organizmu człowieka (komórka, tkanka, narząd, układ narządów),
 • współdziałanie układów narządów w organizmie człowieka,
 • funkcje układów narządów,
 • budowa i funkcje tkanek: nabłonkowej, łącznej, mięśniowej i nerwowej.

3. Higiena i choroby skóry:

 • zasady higieny skóry,
 • czynniki powodujące uszkodzenia skóry,
 • wpływ słońca na zdrowie skóry,
 • dolegliwości i choroby skóry oraz ich objawy (grzybice skóry, czerniak),
 • rodzaje oparzeń i odmrożeń,
 • pierwsza pomoc przedlekarska w wypadku odmrożeń i oparzeń.

4. Budowa i funkcje skóry:

 • budowa skóry i warstwy podskórnej,
 • funkcje skóry i warstwy podskórnej,
 • budowa i rola wytworów skóry,
 • działanie receptorów skóry.

UWAGA! Szczegółowe zagadnienia do poszczególnych działów są zbieżne z rozkładem materiału dla klasy 7.

Klasa 8 szkoły podstawowej

1. Organizm człowieka jako funkcjonalna całość:

 • skóra jako powłoka organizmu – budowa i funkcje skóry, choroby skóry,
 • aparat ruchu człowieka – bierny i aktywny aparat ruchu, budowa, funkcje i rodzaje mięśni,
 • układ pokarmowy: odżywianie: składniki pokarmu, budowa i funkcjonowanie układu pokarmowego, zasady prawidłowego żywienia, witaminy, trawienie składników pokarmowych,
 • układ krążenia: krwioobiegi, budowa serca, krzepnięcie krwi, grupy krwi, naczynia krwionośne, choroby układu krążenia, skład i funkcje krwi.

2. Genetyka:

 • nośnik informacji genetycznej – DNA; budowa DNA i RNA,
 • cechy kodu genetycznego,
 • podstawowe prawa dziedziczenia; zadania genetyczne – I i II Prawo Mendla.

UWAGA! Szczegółowe zagadnienia do poszczególnych działów są zbieżne z rozkładem materiału dla klasy 7 i 8.

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej)

1. Znaczenie nauk biologicznych:

 • biologia jako nauka o życiu,
 • systematyka organizmów – jednostki klasyfikacji,
 • wspólne cechy organizmów,
 • współczesne osiągnięcia biologiczne,
 • znaczenie nauk biologicznych w różnych dziedzinach życia,
 • wiarygodność informacji.

2. Zasady prowadzenia badań biologicznych:

 • metody naukowe stosowane w biologii,
 • zasady przeprowadzania obserwacji i doświadczeń,
 • próba badawcza i kontrolna (pozytywna i negatywna),
 • dokumentowanie badań biologicznych, dane jakościowe i dane ilościowe (tabele, wykresy),
 • analiza wyników badań.

3. Obserwacje biologiczne:

 • obserwacje makro- i mikroskopowe,
 • budowa mikroskopu optycznego,
 • rodzaje mikroskopów (optyczny, fluorescencyjny, skaningowy, transmisyjny),
 • zasady mikroskopowania,
 • dokumentacja obserwacji mikroskopowej.

4. Skład chemiczny organizmów. Makro- i mikroelementy:

 • pierwiastki chemiczne,
 • pierwiastki biogenne,
 • makro- i mikroelementy.

5. Znaczenie wody dla organizmów:

 • woda jako składnik organizmu,
 • znaczenie wody dla organizmów.

6. Węglowodany – budowa i znaczenie:

 • budowa węglowodanów,
 • podział węglowodanów na monosacharydy, disacharydy i polisacharydy,
 • przemiany glukozy,
 • wiązanie O-glikozydowe,
 • budowa, przykłady i funkcje monosacharydów, disacharydów i polisacharydów,
 • występowanie i znaczenie węglowodanów,
 • wykrywanie monosacharydów i polisacharydów w materiale biologicznym.

7. Białka – budulec życia:

 • budowa aminokwasów i białek,
 • związek między budową a funkcją białek,
 • podział białek na białka proste i złożone,
 • przykłady białek, ich występowanie i funkcje.

8. Właściwości i wykrywanie białek:

 • właściwości białek,
 • wpływ wybranych czynników fizykochemicznych na białka (zjawisko koagulacji i denaturacji),
 • badanie wpływu wybranych czynników fizykochemicznych na białko,
 • wykrywanie białek w materiale biologicznym (reakcja biuretowa, reakcja ksantofilowa).

9. Lipidy – budowa i znaczenie:

 • podział lipidów ze względu na budowę cząsteczki,
 • budowa i właściwości lipidów prostych,
 • kwasy tłuszczowe nasycone i nienasycone,
 • budowa i właściwości lipidów złożonych,
 • znaczenie biologiczne lipidów prostych i złożonych,
 • wykrywanie lipidów w materiale biologicznym.

Klasa 1 liceum ogólnokształcącego (po gimnazjum)

1. Budowa i funkcje kwasów nukleinowych:

 • DNA jako materiał genetyczny,
 • budowa DNA, pojecie nukleotydu i nukleozydu,
 • rodzaje zasad azotowych,
 • komplementarność zasad azotowych,
 • replikacja DNA,
 • budowa i funkcje RNA, rodzaje RNA,
 • kwasy nukleinowe a cechy organizmów.

2. Geny i genomy:

 • gen i genom,
 • budowa genomu bakteryjnego i eukariotycznego,
 • sekwencje pozagenowe,
 • zależność pomiędzy genem a cechą,
 • miejsca występowania DNA w różnych typach komórek,
 • struktura chromatyny, nukleosom,
 • budowa chromosomu, rodzaje chromosomów,
 • kariotyp,
 • komórki haploidalne i diploidalne,
 • wykorzystanie badań nad DNA w różnych dziedzinach życia człowieka.

3. Kod genetyczny:

 • sposób zapisu informacji genetycznej w DNA,
 • właściwości kodu genetycznego,
 • znaczenie kodu genetycznego.

4. Ekspresja genów:

 • etapy realizacji informacji genetycznej,
 • transkrypcja,
 • translacja,
 • ekspresja genów w różnych typach komórek,
 • modyfikacja białka po zakończeniu translacji,
 • związek między przestrzenną strukturą białka a pełnioną przez nie funkcją.
 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2020 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności