Banner Dyktando

Zakres tematyczny - Zuch Semestralny

ZUCH - test z języka angielskiego

Testy Zuch z języka angielskiego składają się z 21 pytań o różnej skali trudności. Treść testów jest dostosowana do obowiązującej podstawy programowej. Testy charakteryzują się ciekawym opracowaniem graficznym i stanowią cenne urozmaicenie zajęć szkolnych. Konkurs pozwoli wykazać się znajomością podstawowego słownictwa, rozumienia prostych konstrukcji językowych, krótkich zdań i typowych wyrażeń.

Test konkursowy zawiera następujące zagadnienia programowe:


Klasa I

 • Przedstawianie się.
 • Powitanie i pożegnanie.
 • Liczby do 20.
 • Kolory.
 • Członkowie rodziny.
 • Pomieszczenie w domu i mieszkaniu.
 • Zabawki.
 • Zwierzątka domowe, gospodarskie i egzotyczne.
 • Przybory szkolne.
 • Pożywienie.
 • Odpowiedzi na pytania: What’s this?, How many?.
 • Polecenia nauczyciela.
 • Pytania z czasownikiem have got.
 • Figury geometryczne.
 • Części ciała.
 • Pytanie o ilość i położenie.
 • Czasownik have got i like w formie twierdzącej i przeczącej.
 • Czasownik can w formie twierdzącej i przeczącej.
 • Słownictwo związane z Bożym Narodzeniem i Wielkanocą.

Klasa II

Poszerzony zakres programowy dla całej klasy I oraz:

 • Liczby do100.
 • Ubrania.
 • Opis postaci - przymiotniki.
 • Dni tygodnia i miesiące.
 • Wyposażenie domu.
 • Codzienne czynności.
 • Święta Wielkanocne i Boże Narodzenie.
 • Określenie położenia przedmiotów, podstawowe przyimki miejsca.
 • Czasowniki: be, have/have got, can, like, love.
 • Umiejętności.
 • Pytania i zdania przeczące.
 • Opis pogody.
 • Zajęcia w czasie wolnym.
 • Określanie czasu - pełne godziny.

Klasa III

Poszerzony zakres programowy dla całej klasy II oraz:

 • Liczby do 1000.
 • Jedzenie, nazwy posiłków.
 • Sport i wypoczynek.
 • Zwierzęta.
 • Czynności wykonywane w trakcie mówienia.
 • Ważne miejsca w mieście.
 • Czas zegarowy.
 • Zakupy, sklepy, ceny w brytyjskiej i amerykańskiej walucie.
 • Moje hobby.
 • Moje urodziny.
 • Nazwy zawodów.
 • Pytania i odpowiedzi o czynności codzienne.
 • Przymiotniki i czasowniki opisujące zwierzęta.
 • Zaimki osobowe w liczbie pojedynczej i mnogiej.
 • Halloween.
 • Dopełniacz saksoński.
 • Określanie samopoczucia (co i gdzie mnie boli).
 • Nazwy podstawowych instrumentów muzycznych.
 • Nazwy podstawowych języków i państw europejskich.
 • Składanie propozycji.

 

 

ZUCH - test zintegrowany

Tetsy dla klasy I, II i III szkoły podstawowej składają się z 21 pytań. Treść testów jest dostosowana do obowiązującej podstawy programowej i uwzględnia elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej. Testy opracowane są tak, aby uczeń wykonując polecenia rozwiązywał zadania, krzyżówki i rebusy doskonaląc przy tym zdolności grafomotoryczne.

Test zintegrowany dotyczy następujących zagadnień programowych:


Klasa I

Edukacja polonistyczna:

 • czytanie tekstu ze zrozumieniem,
 • alfabet,
 • zdanie a wyraz,
 • rozpoznawanie w wyrazach sylab, liter, głosek,
 • pojęcie samogłoski i spółgłoski,
 • tworzenie wyrazów z sylab,
 • rzeczowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej,
 • wyrazy z "ś" i "si", "ć" i "ci" oraz "ń" i "ni",
 • pisownia wyrazów z "ó",
 • pisownia podstawowych wyrazów z "rz".

Edukacja społeczno-przyrodnicza

 • bezpieczna droga do szkoły,
 • pory roku - charakterystyka, zjawiska atmosferyczne
 • dni tygodnia,
 • warzywa, owoce,
 • drzewa liściaste i iglaste - charakterystyka, wygląd liści/igieł i owoców,
 • rozpoznawanie podstawowych gatunków zwierząt oraz środowiska, w którym żyją,
 • odloty i przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy.

Edukacja matematyczna

 • orientacja przestrzenna,
 • proste figury geometryczne,
 • zbiory,
 • liczby od 0 do 30,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 1 do 10,
 • porównywanie liczb w zakresie 1 - 30,
 • proste zadania tekstowe na dodawanie i odejmowanie,
 • pełne godziny na zegarze,
 • umiejętności praktyczne.


Klasa II

Zagadnienia dla klasy I oraz:

Edukacja polonistyczna

 • czytanie tekstu ze zrozumieniem,
 • porządek/kolejność alfabetyczna,
 • litera, głoska (samogłoska, spółgłoska), sylaba,
 • rzeczownik i czasowniki oraz ich liczba,
 • ortografia: podstawowe wyrazy z "rz" i "ó" wymiennym i niewymiennym, "h" i "ch, "ż", "u",
 • rodzaje zdań,
 • wielka litera - imiona, nazwiska, miasta, państwa.

Edukacja społeczno-przyrodnicza

 • Polska,
 • kierunki świata,
 • pory dnia,
 • miesiące a pory roku,
 • gospodarstwo ogrodnicze,
 • podstawowe zagadnienia astronomiczne,
 • zagadnienia ekologiczne; segregacja odpadów,
 • ochrona zdrowia; higiena; prawidłowe odżywianie,
 • numery alarmowe,
 • kolory podstawowe i wtórne,
 • cała nuta, półnuta, ćwierć nuta, ósemka.

Edukacja matematyczna

 • znajomość liczb w zakresie od 0 do 100,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie od 0 do 40,
 • mnożenie i dzielenie w zakresie od 0 do 30,
 • rozpoznawanie działań - suma, różnica, iloczyn, iloraz,
 • porównywanie liczb: >,=,<,
 • figury geometryczne,
 • część wspólna zbiorów,
 • umiejętności praktyczne - mierzenie czasu, jednostki miary i wagi, obliczanie reszty,
 • zadania tekstowe.


Klasa III

Zagadnienia dla klasy I-II oraz:

Edukacja polonistyczna

 • czytanie ze zrozumieniem,
 • rzeczownik, czasownik, przymiotnik,
 • rodzaj żeński, męski i nijaki,
 • stopniowanie przymiotników,
 • ortografia: ó, u, ż, rz, h, ch oraz pisownia "nie" z czasownikiem i przymiotnikiem,
 • pisownia wyrazów wielką literą,
 • podstawowe związki frazeologiczne,
 • lektury - podstawowe informacje nt. powszechnie znanych lektur (bohaterowie, ich atrybuty).

Edukacja społeczno-przyrodnicza

 • cechy ekosystemów: łąka, jezioro, rzeka, morze, pole, staw, las,
 • krążenie wody w przyrodzie,
 • warstwowa budowa lasu,
 • polskie produkty regionalne,
 • numery alarmowe; formułowanie wezwania,
 • znaki drogowe; przepisy bezpieczeństwa; znaki informujące o niebezpieczeństwie,
 • zasady bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zasady etykiety,
 • ukształtowanie terenu,
 • kolory podstawowe i wtórne.

Edukacja matematyczna

 • liczby w zakresie od 0 do 1000,
 • jedności, dziesiątki, setki i tysiące,
 • działania na liczbach w zakresie od 0 do 100,
 • rozwiązywanie prostych równań z jedną niewiadomą,
 • liczby parzyste i nieparzyste,
 • odczytywanie temperatury,
 • oś liczbowa,
 • cyfry rzymskie,
 • jednostki miary i długości,
 • geometria: pojęcie równoległości i prostopadłości,
 • zegar.

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Sęczkowa 90
03-986 Warszawa

ces@ces.edu.pl
Telefon: 22 509-80-40
Faks: 22 509-80-41

Subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres e-mail:

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności