Banner Dyktando

Zakres tematyczny - Zuch Roczny

ZUCH - test z języka angielskiego

Testy Zuch z języka angielskiego składają się z 21 pytań o różnej skali trudności. Treść testów jest dostosowana do obowiązującej podstawy programowej. Testy charakteryzują się ciekawym opracowaniem graficznym i stanowią cenne urozmaicenie zajęć szkolnych. Konkurs pozwoli wykazać się znajomością podstawowego słownictwa, rozumienia prostych konstrukcji językowych, krótkich zdań i typowych wyrażeń.

Test konkursowy zawiera następujące zagadnienia programowe:

 

Klasa I

 • Zwroty grzecznościowe.
 • Przedstawianie się.
 • Liczby do 20.
 • Kolory.
 • Członkowie rodziny.
 • Pomieszczenie w domu i mieszkaniu.
 • Zabawki.
 • Pożywienie.
 • Ubrania.
 • Części ciała.
 • Zwierzątka domowe, gospodarskie i egzotyczne.
 • Przybory szkolne.
 • Odpowiedzi na pytania: What’s this?; How many?.
 • Święta Wielkanocne, Boże Narodzenie.
 • Polecenia nauczyciela.
 • Zaimki osobowe he i she.
 • Określanie położenia.
 • Opis samopoczucia.
 • Czasowniki have got, be, like, w formie twierdzącej i przeczącej.

Klasa II

Poszerzony zakres klasy I oraz:

 • Liczby do 100.
 • Opis postaci, zwierząt i przedmiotów - przymiotniki.
 • Dni tygodnia i nazwy miesięcy.
 • Wyposażenie domu.
 • Codzienne czynności.
 • Określenie położenia przedmiotów, podstawowe przyimki miejsca.
 • Czasowniki: be; have/have got; can; like, love.
 • Umiejętności.
 • Cechy charakterystyczne zwierząt.
 • Zdania w formie przeczącej i pytającej.
 • Zaimki wskazujące this and these.
 • Pogoda.
 • Zajęcia w wolnym czasie.
 • Moje ulubione: sport, przedmiot, jedzenie.
 • Pytania: Does she like ...? What do you like ...?.
 • Opisy samopoczucia.
 • Ważne miejsca w mieście.
 • Określanie czasu - pełne godziny, pory dnia.
 • Otaczający nas świat ( góry, jeziora, rzeki itd.)
 • Alfabet.

Klasa III

Poszerzony zakres klasy II oraz:

 • Liczby do 1000.
 • Jedzenie, nazwy posiłków.
 • Sport i wypoczynek.
 • Czynności wykonywane w trakcie mówienia.
 • Ważne miejsca w mieście.
 • Poruszanie się po mieście.
 • Czas zegarowy.
 • Moje hobby.
 • Zaimki wskazujące that, those.
 • Nazwy zawodów.
 • Najważniejsze zabytki Londynu.
 • Pytania i odpowiedzi o czynności codzienne.
 • Opis wyglądu zwierząt i ich umiejętności.
 • Zaimki osobowe w formie podmiotu i dopełnienia.
 • Halloween, Bonfire Night.
 • Dopełniacz saksoński.
 • Określanie samopoczucia (co i gdzie mnie boli).
 • Nazwy podstawowych języków i państw europejskich.
 • Składanie propozycji.
 • Przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym.
 • Zaimki dzierżawcze.
 • Podstawowe spójniki (but, because).
 • Liczebniki porządkowe od 1 do 10.
 • Alfabet.

 

 

ZUCH - test z języka polskiego

Testy dla klasy I, II i III szkoły podstawowej z języka polskiego składają się z 21 pytań. Treść testów jest dostosowana do obowiązującej podstawy programowej uwzględniającej edukację polonistyczną. Testy opracowane są tak, aby uczeń wykonując polecenia rozwiązywał krzyżówki i rebusy doskonaląc przy tym zdolności grafomotoryczne.

Test z języka polskiego dotyczy następujących zagadnień programowych:

 

Klasa I

 • czytanie tekstu ze zrozumieniem,
 • alfabet,
 • wyraz, zdanie,
 • rozpoznawanie w wyrazach sylab, liter, głosek,
 • tworzenie wyrazów z sylab,
 • rzeczowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej,
 • rozpoznawanie czasownika,
 • pisownia wyrazów z "ó",
 • pisownia podstawowych wyrazów z "rz",
 • bohaterowie znanych bajek i powieści.

Klasa II

Zagadnienia dla klasy I oraz:

 • czytanie tekstu ze zrozumieniem,
 • porządek/kolejność alfabetyczna,
 • litera, głoska (samogłoska, spółgłoska), sylaba,
 • rzeczownik i czasowniki oraz ich liczba,
 • życzenia, ogłoszenie, zaproszenie, list - podstawowe cechy
 • adres, nadawca, odbiorca
 • ortografia: wyrazy z "rz" i "ó" wymiennym i niewymiennym, "h" i "ch", "ż", "u",
 • stosowanie wielkich liter,
 • kropka, pytajnik, wykrzyknik,
 • wyrazy o przeciwnym znaczeniu,
 • rodzaje zdań,
 • lektury; bohaterowie znanych bajek i powieści.

Klasa III

Zagadnienia dla klasy I-II oraz:

 • czytanie tekstu ze zrozumieniem,
 • rzeczownik, czasownik, przymiotnik,
 • rodzaj żeński, męski i nijaki,
 • czas przeszły, teraźniejszy i przyszły,
 • stopniowanie przymiotników,
 • ortografia: "ó", "u", "ż", "rz", "h", "ch" oraz pisownia "nie" z czasownikiem i przymiotnikiem,
 • znaki interpunkcyjne,
 • zapisywanie powszechnych skrótów, w tym skrótów matematycznych,
 • stosowanie poprawnej wielkości liter w zapisie tytułów utworów, książek, poznanych nazw geograficznych, imion i nazwisk,
 • rozpoznawanie oraz przekształcanie zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących,
 • wyrazy o znaczeniu przeciwnym, bliskoznaczne oraz pokrewne,
 • podstawowe związki frazeologiczne,
 • formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, opis,
 • lektury; bohaterowie znanych bajek i powieści.

 

 

ZUCH - test z matematyki

Testy dla klasy I, II i III szkoły podstawowej z matematyki składają się z 21 pytań. Treść testów jest dostosowana do obowiązującej podstawy programowej dotyczącej edukacji matematycznej. Testy opracowane są tak, aby uczeń wykonując polecenia rozwiązywał zadania i rebusy doskonaląc przy tym zdolności grafomotoryczne.

Test z matematyki dotyczy następujących zagadnień programowych:

 

Klasa I

 • orientacja przestrzenna,
 • proste figury geometryczne,
 • zbiory,
 • liczby od 0 do 40,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 1 do 20,
 • porównywanie liczb w zakresie 1 - 40,
 • proste zadania tekstowe na dodawanie i odejmowanie,
 • mierzenie długości linijką, ważenie, odmierzanie płynów,
 • pełne godziny na zegarze,
 • kalendarz, tydzień, miesiąc,
 • monety i banknoty 10 zł i 20 zł,
 • umiejętności praktyczne.

Klasa II

Zagadnienia dla klasy I oraz:

 • znajomość liczb w zakresie od 0 do 100,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie od 0 do 50,
 • mnożenie i dzielenie w zakresie od 0 do 50,
 • rozpoznawanie działań - suma, różnica, iloczyn, iloraz,
 • sformułowania typu: liczba o 7 większa, liczba o 10 mniejsza,
 • porównywanie liczb: >, =, <,
 • wyróżnianie jedności, dziesiątek, setek
 • część wspólna zbiorów,
 • obliczenia zegarowe i kalendarzowe,
 • koło, prostokąt, kwadrat, trójkąt
 • pion, poziom, skos,
 • umiejętności praktyczne - mierzenie czasu, jednostki miary i wagi,
 • obliczenia pieniężne,
 • zadania tekstowe - rozwiązywanie, układanie.

Klasa III

Zagadnienia dla klasy I-II oraz:

 • liczby w zakresie od 0 do 1000,
 • jedności, dziesiątki, setki i tysiące,
 • działania na liczbach w zakresie od 0 do 100,
 • kolejność wykonywania działań,
 • rozwiązywanie prostych równań z jedną niewiadomą,
 • liczby parzyste i nieparzyste,
 • geometria: pojęcie równoległości i prostopadłości,
 • system rzymski od 1 do 12,
 • zapisywanie dat, obliczenia kalendarzowe,
 • jednostki wagi, miary i objętości,
 • temperatura, oś liczbowa,
 • pojęcia: połowa; ćwierć; półtora; czwarta część,
 • obliczenia pieniężne; zamiana złote na grosze i odwrotnie,
 • obwód trójkąta, kwadratu i prostokąta,
 • zadania tekstowe i łamigłówki logiczne.

Dane kontaktowe

logo mobile

ul. Sęczkowa 90
03-986 Warszawa

ces@ces.edu.pl
Telefon: 22 509-80-40
Faks: 22 509-80-41

Subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wpisz swój adres e-mail:

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności