Logowanie / Rejestracja

Login lub e-mail   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Informacje ogólne

1. Konkursy Zuch odbywają się równolegle we wszystkich szkołach w dniach:

  • 09-03-2022 r. - konkurs Zuch (test zintegrowany)
  • 10-03-2022 r. - konkurs Zuch z języka angielskiego
2. Czas trwania każdego testu konkursowego jest przez organizatora określony na 60 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne i nie może być przedłużany.
3. Szkolny Organizator Konkursu jest zobowiązany do zapewnienia uczniom warunków umożliwiających samodzielność odpowiedzi. Dopuszcza się czytanie tekstów i poleceń przez nauczyciela - szczególnie w klasie I. Nie wolno jednak nauczycielom udzielać pomocy uczniom, która miałaby na celu zasugerowanie poprawnej(ych) odpowiedzi.
4. Uczniowie na konkurs przynoszą tylko długopisy.
5. Szkolny Organizator Konkursu otwiera zalakowaną kopertę ze sprawdzianami testowymi przed rozpoczęciem konkursu w obecności uczniów.
6. Na każdego ucznia przypadają 2 egzemplarze sprawdzianów konkursowych. Jeden egzemplarz ma służyć uczniowi jako brudnopis, gdzie dozwolone są przekreślenia poprawnych odpowiedzi i notatki ucznia. Drugi egzemplarz ma stanowić oficjalny dokument podlegający ocenie. Na tym egzemplarzu nie wolno dokonywać skreśleń udzielonych odpowiedzi i wymagane jest podanie wszystkich informacji identyfikujących ucznia. UWAGA! Odsyłać należy wyłącznie 1 egzemplarz sprawdzianu konkursowego na 1 ucznia. Brudnopis zostaje w posiadaniu ucznia/szkoły.
7. Z uwagi na wiek uczestników CES zwraca się z prośbą, aby to Szkolny Organizator Konkursu dokonywał kodowania informacji na oficjalnym teście konkursowym służących do identyfikacji ucznia. Kodowanie polega na wpisaniu imienia i nazwiska ucznia oraz zaznaczeniu na teście oddziału klasy (A, B, C, D, itd.), numeru ucznia w dzienniku szkolnym oraz zapisaniu kodu szkoły nadanego przez CES.
8. Czynność kodowania informacji identyfikujących ucznia jest niezwykle istotna z uwagi na końcowe wyniki konkursu, w których uczestnicy będą opisywani numerem i oddziałem klasy oraz numerem w dzienniku w poszczególnych szkołach.
9. Nie należy odbijać na xero testów odsyłanych do sprawdzenia np. dla dodatkowych uczestników. W przesyłce znajdą Państwo dodatkowo około 10% więcej sprawdzianów konkursowych w porównaniu do liczby zgłoszonych uczestników.


Wskazówki do prawidłowego przeprowadzenia konkursu

1. CES zwraca się z prośbą, aby to Szkolny Organizator Konkursu rozdając testy uczestnikom konkursu kodował informacje identyfikujące ucznia na egzemplarzu odsyłanym do CES.
2. Szkolny Organizator Konkursu wpisuje w odpowiednie rubryki imię i nazwisko ucznia, a następnie w kolumnie Oddział wpisuje oraz zaznacza (poprzez zamalowanie kółka) oddział klasy, do której uczęszcza dany uczeń (A, B, C, D, itd.).
3. W kolumnie Nr dziennika należy wpisać numer ucznia w szkolnym dzienniku oraz zaznaczyć go zamalowując odpowiednie cyfry. W pierwszej kolumnie cyfr zaznaczamy dziesiątki numeru, w drugiej jedności (2-gi numer w dzienniku Jana Kowalskiego zapisujemy jako 02, a 13-ty numer Anny Jabłońskiej jako 13).
4. Ostatnim elementem jest wpisanie i zaznaczenie Kodu szkoły nadanego przez CES.
5. Sprawdzian konkursowy składa się z 21 pytań. Wszystkie poprawne odpowiedzi zaznacza się poprzez zamalowanie kółek. Zdarzają się pytania, w których należy zamalować inny niż kółko element graficzny np. balonik, serduszko, rybkę. Puste kółka odpowiadają odpowiedziom niepoprawnym.
6. Pytania konkursowe mogą zawierać jedną lub więcej poprawnych odpowiedz.
7. Po zakończeniu pisania konkursu, każdy uczeń wkłada swój sprawdzian do zbiorczej koperty. Egzemplarz sprawdzianu stanowiący brudnopis pozostaje dla ucznia/szkoły.
8. Przed zaklejeniem koperty Szkolny Organizator Konkursu proszony jest o sprawdzenie czy na wszystkich sprawdzianach poprawnie zakodowane są dane ucznia i szkoły oraz czy uczniowie oddali oficjalny egzemplarz testu.
9. Szkolny Organizator Konkursu zobowiązany jest do odesłania listem poleconym zaklejonych w zbiorczej kopercie sprawdzianów, protokołu oraz xero odcinka wpłaty. Odesłać testy i dokonać wpłaty należy najpóźniej do dnia 11-03-2022 r.
10. Szkolny Organizator Konkursu wpłaca z zebranych pieniędzy na konto CES:

  • 9,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu od 8 do 49 uczestników,
  • 9,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu 50 i więcej uczestników.

Opłata wpisowa dotyczy uczestnictwa w jednym konkursie. Jeśli uczeń bierze udział w dwóch konkursach, ponosi opłatę za każdy z nich oddzielnie. Każdy konkurs, tj. Zuch oraz Zuch z języka angielskiego, rozliczany jest oddzielnie.
11. Z uwagi na wprowadzone upusty związane ze zgłoszoną liczbą uczestników, organizator konkursu informuje, że faktyczna liczba startujących w konkursie w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza w więcej niż 10%. Nie może także spaść poniżej określonej w pkt. 10 liczby uczestników uprawniającej do danego upustu (tj. 8, 50).
12. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 29-04-2022 r. (Reklamacje można składać do 30-09-2022 r. - po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu).
13. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji szkoły, w której wyniki jednoznacznie wskazywać będą na brak samodzielnej pracy uczestników konkursu.
Uwaga!!! Błędnie zakodowany lub wypełniony test konkursowy nie może być podstawą do reklamacji.

 

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:

Polecamy

logoLink1

 

cseintl.org

Jesteśmy częścią Center of School Education.

przejdź na stronę

 

logoLink2

45minut.pl

Darmowe publikacje, zbiory testów, kursy komputerowe, ciekawe forum.

przejdź na stronę