Informacje ogólne

 1. Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia odbywa się równolegle we wszystkich szkołach w dniu 04-03-2022 roku (piątek).
 2. Czas trwania testu konkursowego jest przez organizatora określony na 55 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne i nie może być przedłużany.
 3. Szkolny Organizator Konkursu jest zobowiązany do zapewnienia zawodnikom warunków umożliwiających samodzielność odpowiedzi. Nauczycielom nie wolno jest udzielać pomocy uczniom, która miałaby na celu zasugerowanie poprawnej(ych) odpowiedzi.
 4. Uczniowie na konkurs przynoszą tylko niebieskie lub czarne długopisy.
 5. Szkolny Organizator Konkursu otwiera zalakowaną kopertę z pytaniami testowymi przed rozpoczęciem konkursu w obecności zawodników i rozdaje je uczestnikom. Rozdaje także karty odpowiedzi znajdujące się w przesyłce.
 6. Istnieje możliwość odbicia na ksero testów dla dodatkowych uczestników. Informacja ta musi zostać zawarta w protokole. Ze względów technicznych nie należy kserować kart odpowiedzi.
 7. W przypadku wprowadzenia nauki zdalnej konkurs zostanie przeprowadzony w formie online.


Wskazówki do prawidłowego przeprowadzenia konkursu

 1. Uczeń po otrzymaniu karty odpowiedzi wpisuje na niej drukowanymi literami własne imię i nazwisko oraz nadany kod szkoły. Z uwagi na wiek uczestników w grupie wczesnoszkolnej, zwracamy się z prośbą, aby to Szkolny Organizator uzupełnił te informacje.
 2. Następnie uczeń musi zakodować swoje imię i nazwisko. Kodowanie odbywa się poprzez zamalowanie kratki pod odpowiednią literą dla imienia w sekcji Imię, dla nazwiska w sekcji Nazwisko. Pierwszą literę imienia (nazwiska) zaznaczamy w pierwszej linii kółek, drugą w drugiej, ..., szóstą w szóstej, itd.
 3. Pamiętaj!!! Wszystkie informacje na karcie odpowiedzi (tj. zakodowanie imienia i nazwiska uczestnika oraz prawidłowe odpowiedzi na pytania) zaznacza się poprzez ZAMALOWANIE kółek.
 4. Do każdego pytania w teście podane są 4 odpowiedzi od A do D. Uczeń po wypełnieniu testu odpowiedzi musi przenieść na kartę odpowiedzi, ponieważ to ona stanowi dokument uczestnictwa i podlega ocenie. Na karcie odpowiedzi nie dopuszcza się wprowadzania poprawek i odpowiedzi tam udzielone są ostateczne.
 5. Wszystkie poprawne odpowiedzi zaznacza się poprzez zamalowanie kółka. Kółka puste odpowiadają odpowiedziom niepoprawnym.
 6. Jeśli uczeń chce wstrzymać się od odpowiedzi na wybrane pytania zamalowuje kółko w kolumnie brak odpowiedzi.
 7. Konkurs Logicznego Myślenia jest testem wielokrotnego wyboru. Może więc zdarzyć się tak, że przy danym pytaniu jedna, dwie, trzy lub cztery odpowiedzi będą prawidłowe (kółka zamalowane). Może się zdarzyć również sytuacja, w której żadna z odpowiedzi nie będzie prawidłowa (kółka niezamalowane).
 8. Każdy uczeń przed konkursem otrzymuje tyle punktów, ile ma decyzji do podjęcia, tzn. 4 razy liczba pytań. Za każdą poprawnie zaznaczoną odpowiedź dopisuje się do otrzymanej sumy 1 punkt, za niepoprawnie (-1) punkt. W najgorszym więc przypadku uczeń z całego testu może otrzymać 0 punktów, w najlepszym podwoić początkowy stan punktów.
 9. Po zakończeniu pisania konkursu, każdy uczeń wkłada swoją kartę odpowiedzi do zbiorczej koperty. Po oddaniu wszystkich kart Szkolny Organizator Konkursu w obecności uczniów zakleja kopertę.
 10. Szkolny Organizator Konkursu zobowiązany jest do odesłania listem poleconym zaklejonych w zbiorczej kopercie kart odpowiedzi, protokołu oraz ksero odcinka wpłaty. Wysłać testy i dokonać wpłaty należy najpóźniej do dnia 07-03-2022 r.
 11. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 27-04-2022 r. (Reklamacje można składać do 30-09-2022 r. - po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu).
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji szkoły, w której wyniki jednoznacznie wskazywać będą na brak samodzielnej pracy uczestników konkursu.

Uwaga!!! Błędnie wypełniona karta odpowiedzi nie może być podstawą do reklamacji.