Subskrypcja

Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:

Zakres tematyczny Multitest - Historia

Klasa 4 szkoły podstawowej


1. Materiał klas I - III dotyczący położenia Polski w Europie i świecie:

 • Sąsiedzi Polski;
 • Położenie w Europie;
 • Granice i ich długości;

2. Współczesna Polska:

 • Krainy geograficzno-historyczne;
 • Największe rzeki i jeziora;
 • Ważne miasta, ich znaczenie oraz zabytki i obiekty współczesne;
 • Polskie symbole narodowe;

3. Źródła historyczne i ich rodzaje;

4. Rodzina i jej historia;

5. Mała ojczyzna;

6. Zabytki i ich ochrona.

Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Materiał klasy IV;

2. Pojęcia: "historia" i "źródła historyczne";

3. Archeologia i wykopaliska;

4. Czas w historii:

 • Jednostki pomiaru czasu;
 • Dawne i współczesne przyrządy do pomiaru czasu;
 • Dawne i współczesne kalendarze;
 • Obliczanie czasu minionych wydarzeń;

5. Prehistoria;

6. Państwa Starożytnego Wschodu, Grcja i Rzym:

 • położenie;
 • ustrój;
 • życie mieszkańców;
 • religia;

7. Dziedzictwo starożytności.

Klasa 6 szkoły podstawowej

1. Materiał klas IV - V;

2. Życie codzienne w późnym średniowieczu;

3. Polska pod rządami Jagiellonów:

 • Jagiełło i Jadwiga;
 • Unie polsko - litewskie;
 • Wielka wojna z Krzyżakami;
 • Wojna trzynastoletnia;
 • Ostatni Jagiellonowie na tronie polskim;
 • Złoty wiek kultury polskiej;

4. Demokracja szlachecka;

5. Pierwsze wolne elekcje;

6. Wojny XVII wieku;

7. Barok i oświecenie;

8. Polska w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego;

Klasa 1 gimnazjum

1. Materiał klas IV - VI szkoły podstawowej;

2. Historia jako nauka;

3. Nauki pomocnicze historii;

4. Źródła historyczne i ich podział;

5. Czas w historii;

6. Człowiek w paleolicie:

 • Australopitek;
 • Homo habilis;
 • Homo erectus;
 • Neandertalczyk;
 • Homo sapiens;

7. Rewolucja neolityczna;

8. Starożytny Wschód i jego mieszkańcy:

 • Mezopotamia;
 • Egipt;
 • Izrael;
 • Fenicja;

Klasa 2 gimnazjum

1. Materiał klasy I;

2. Polska pierwszych Piastów:

 • Położenie;
 • Zdobycze i ubytki terytorialne;
 • Zajęcia ludności;
 • Obowiązki władcy;
 • Wojny;

3. Testament Bolesława Krzywoustego i jego znaczenie:

 • Przyczyny rozbicia dzielnicowego;
 • Dzielnice dziedziczne i ich gospodarze;
 • Senior i dzielnica senioralna;

4. Polska w okresie rozbicia dzielnicowego;

 • Granice dzielnic;
 • Książęta dzielnicowi;
 • Przemiany gospodarcze;
 • Najazdy Mongołów;
 • Sprowadzenie Krzyżaków;

Klasa 3 gimnazjum

1. Materiał klas I i II gimnazjum;

2. Polska w dobie pierwszych królów elekcyjnych;

3. Absolutyzm we Francji;

4. Monarchia parlamentarna w Anglii;

5. Wojny Rzeczpospolitej a w XVI i XVII wieku:

 • ze Szwecją;
 • z Rosją;
 • Powstanie kozackie;
 • z Turcją;

6. Barok i sarmatyzm;

7.  Polska za panowania dynastii Wettinów;

8. Oświecenie;

9. Nowe potęgi w Europie.

 
© 2014 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone