Subskrypcja

Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:

Zakres tematyczny Multitest - Historia

Klasa 4 szkoły podstawowej


1. Materiał klas I - III dotyczący położenia Polski w Europie i świecie:

 • Sąsiedzi Polski;
 • Położenie w Europie;
 • Granice i ich długości;

2. Współczesna Polska:

 • Pełna nazwa;
 • Krainy geograficzno-historyczne;
 • Największe rzeki i jeziora;
 • Ważne miasta, ich znaczenie oraz zabytki i obiekty współczesne;
 • Polskie symbole narodowe;

  3. Legendy związane z polskimi miastami i początkami państwa polskiego;

  4. Rodzina i jej historia;

  5. Mała ojczyzna;

  6. Zabytki i ich ochrona.

  Klasa 5 szkoły podstawowej

  1. Materiał klasy IV;

  2. Pojęcia: "historia" i "źródła historyczne";

  3. Archeologia i wykopaliska;

  4. Czas w historii:

  • Jednostki pomiaru czasu;
  • Dawne i współczesne przyrządy do pomiaru czasu;
  • Dawne i współczesne kalendarze;
  • Obliczanie czasu minionych wydarzeń;

  5. Prehistoria i historia;

  6. Państwa Starożytnego Wschodu, Grcja i Rzym:

  • położenie;
  • ustrój;
  • życie mieszkańców;
  • religia;

  7. Dziedzictwo starożytności.

  Klasa 6 szkoły podstawowej

  1. Materiał klas IV - V;

  2. Plemiona zamieszkujące tereny dzisiejszej Polski;

  3. Życie codzienne w Polsce pierwszych Piastów:

  • Zajęcia mieszkańców;
  • Obowiązki władców;
  • Religia;
  • Organizacja państwa;

  4. Polska w okresie rozbicia dzielnicowego;

  5. Polska Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego;

  6. Życie codzienne w późnym średniowieczu;

  7. Polska pod rządami pierwszych Jagiellonów:

   

  • Jagiełło i Jadwiga;
  • Unia polsko - litewska;
  • Wielka wojna z Krzyżakami;
  • Wojna trzynastoletnia.

   

  Klasa 1 gimnazjum

  1. Materiał klas IV - VI szkoły podstawowej;

  2. Historia jako nauka;

  3. Nauki pomocnicze historii;

  4. Źródła historyczne i ich podział;

  5. Czas w historii;

  6. Człowiek w paleolicie:

  • Australopitek;
  • Homo habilis;
  • Homo erectus;
  • Neandertalczyk;
  • Homo sapiens;

  7. Rewolucja neolityczna;

  8. Starożytny Wschód i jego mieszkańcy:

  • Mezopotamia;
  • Egipt;
  • Izrael;
  • Fenicja;

  9. Kultura, religia i osiągnięcia mieszkańców Dalekiego Wschodu.

  Klasa 2 gimnazjum

  1. Materiał klasy I;

  2. Polska pierwszych Piastów:

  • Położenie;
  • Zdobycze i ubytki terytorialne;
  • Zajęcia ludności;
  • Obowiązki władcy;
  • Wojny;

  3. Testament Bolesława Krzywoustego i jego znaczenie:

  • Przyczyny rozbicia dzielnicowego;
  • Dzielnice dziedziczne i ich gospodarze;
  • Senior i dzielnica senioralna;

  4. Polska w okresie rozbicia dzielnicowego;

  • Granice dzielnic;
  • Książęta dzielnicowi;
  • Przemiany gospodarcze;
  • Najazdy Mongołów;
  • Sprowadzenie Krzyżaków;

  Klasa 3 gimnazjum

  1. Materiał klas I i II gimnazjum;

  2. Polska w dobie pierwszych królów elekcyjnych;

  3. Absolutyzm we Francji;

  4. Monarchia parlamentarna w Anglii;

  5. Wojny Rzeczpospolitej a w XVI i XVII wieku:

  • ze Szwecją;
  • z Rosją;
  • Powstanie kozackie;
  • z Turcją;

  6. Barok i sarmatyzm;

  7.  Polska za panowania dynastii Wettinów;

  8. Oświecenie;

  9. Nowe potęgi w Europie.

   
  © 2014 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone