Subskrypcja

Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:

Zakres tematyczny Galileo - Przyroda

Klasa 4 szkoły podstawowej

We wszystkich testach, oprócz podanych zakresów tematycznych, mogą pojawić się pytania z wiedzy zawartej w programach dokumentalnych, przyrodniczych, ekologicznych, telewizyjnych, dostosowane do umiejętności ucznia z danej klasy. Testy mogą mieć charakter wieloprzedmiotowy i korelują z innymi przedmiotami takimi jak historia, matematyka, technika i inne.

1. Zakres treści programowych z I etapu kształcenia oraz:
2. Ja i moje otoczenie:

 • Czynniki pozytywne i negatywne wpływające na samopoczucie ucznia w szkole i w domu;
 • Znaczenie prawidłowego funkcjonowanie organizmu (sen, odpoczynek, odżywianie się, aktywność ruchowa);
 • Organizacja, planowanie miejsca i czasu nauki;
 • Zmysły człowieka i ich rola w poznawaniu przyrody;
 • Przyrządy ułatwiające obserwację przyrody - opis i zastosowanie;
 • Rośliny i zwierzęta hodowane przez człowieka - podstawowe zasady opieki;
 • Zasady bezpieczeństwa podczas obserwacji przyrodniczych.

3. Orientacja w terenie:

 • Wyznaczanie kierunku na widnokręgu za pomocą kompasu, gnomonu;
 • Wędrówka Słońca po niebie w ciągu dnia w zależności od pory roku;
 • Plan, mapa, legenda;
 • Odległość w terenie i na mapie - podziałka liniowa;
 • Mapa poziomicowa - formy terenu i przykłady.

4. Obserwacje, doświadczenia przyrodnicze i modelowanie:

 • Fazy rozwoju roślin;
 • Zjawiska atmosferyczne zachodzące w Polsce;
 • Stany skupienia wody i zjawiska im towarzyszące;
 • Stany skupienia ciał, ich właściwości (kształt, ściśliwość) - budowa materii, zjawisko dyfuzji;
 • Rozszerzalność cieplna ciał stałych, cieczy i gazów. Przykłady z praktyki;
 • Składniki pogody i przyrządy do ich pomiaru. Jednostki temperatury i opadów stosowane w meteorologii;
 • Cechy pogody w różnych porach roku.

5. Najbliższa okolica:

 • Elementy przyrody ożywionej i nieożywionej, krajobraz antropogeniczny;
 • Czynniki warunkujące życie na lądzie;
 • Charakterystyka ekosystemu lasu, łąki, pola uprawnego;
 • Charakterystyka organizmów samożywnych i cudzożywnych;
 • Budowa warstwowa lasu, mieszkańcy lasu;
 • Rodzaje wód powierzchniowych. Rodzaje i budowa organizmów zamieszkujących cieki wodne.

6. Człowiek a środowisko:

 • Wpływ codziennych zachowań na stan środowiska;
 • Działania sprzyjające środowisku przyrodniczemu;
 • Pozytywny i negatywny wpływ środowiska na zdrowie człowieka.

Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Zakres treści programowych z klasy IV oraz:

2. Właściwości substancji:

 • Właściwości substancji (woda, cukier, sól kuchenna) i ich mieszanin (ocet, sok cytrynowy i inne);
 • Substancje kruche, plastyczne, sprężyste, przewodzenie ciepła, wykorzystanie substancji odwołując się do ich właściwości;
 • Masa i objętość różnych substancji;
 • Segregacja odpadów i ich ponowne wykorzystanie powołując się na właściwości substancji.

3. Krajobrazy Polski i Europy:

 • Mapa poziomicowa i hipsometryczna - niziny, wyżyny, góry;
 • Charakterystyka wybranych krajobrazów Polski;
 • Formy ochrony przyrody w Polsce;
 • Walory turystyczne największych miast w Polsce - Warszawa, Kraków, Gdańsk;
 • Polska na mapie Europy. Sąsiedzi Polski i ich stolice;
 • Krajobraz wybranych obszarów Europy (śródziemnomorski, alpejski).

4. Organizm człowieka:

 • Układy narządów budujące organizm człowieka. Budowa i funkcje (układ kostny, oddechowy, pokarmowy, krwionośny, rozrodczy żeński i męski);
 • Etapy rozwoju człowieka - prenatalne i postnatalne;
 • Zmiany zachodzące podczas dojrzewania płciowego u dziewczynek i chłopców;
 • Spalanie i oddychanie, wymiana gazowa i jej produkty;
 • Rola zmysłów w odbieraniu wrażeń ze środowiska zewnętrznego;
 • Dźwięk - źródła, rozchodzenie się w różnych ośrodkach, jednostka, ultradźwięki, higiena słuchu, organizmy posługujące się echolokacją, zagrożenia.

5. Zdrowie i troska o nie:

 • Negatywny wpływ wybranych gatunków mikroorganizmów na zdrowie człowieka;
 • Metody przechowywania żywności;
 • Zasady prawidłowego żywienia się;
 • Higiena ciała;
 • Znaczenie ruchu i ćwiczeń w utrzymaniu zdrowia;
 • Bezpieczeństwo podczas spędzania czasu wolnego;
 • Pierwsza pomoc w niektórych urazach, wezwanie pomocy;
 • Piktogramy i symbole umieszczone na opakowaniach;
 • Zagrożenia w domu - przeciwdziałanie;
 • Uzależnienia i ich wpływ na zdrowie człowieka.

6. Przemiany substancji:

 • Przemiana fizyczna i chemiczna - przykłady;
 • Zjawiska topnienia, rozpuszczania, krzepnięcia, parowania i skraplania;
 • Mieszaniny jednorodne i niejednorodne - przykłady, metody rozdzielania.

7. Rodzaje skał, tworzenie się gleby, organizmy zamieszkujące glebę - ich budowa i funkcja w przyrodzie.

 

Klasa 6 szkoły podstawowej

1. Zakres treści programowych z klasy IV i V oraz:

2. Ziemia we wszechświecie:

  • Globus jako model Ziemi;
  • Układ Słoneczny;
  • Teoria heliocentryczna Mikołaja Kopernika;
  • Załamanie, odbicie i rozchodzenie się światła;
  • Ruch obiegowy i obrotowy Ziemi, opis i jego konsekwencje.

  3. Lądy i oceany:

  • Pojęcia: bieguny, równik, południki, półkule, kierunki główne i pośrednie. Lokalizacja punktów względem południków zero i 180;
  • Wybrane organizmy morskie i ich przystosowanie do życia;
  • Wyprawy morskie Krzysztofa Kolumba i Ferdynanda Magellana.

  4. Krajobrazy świata:

  • Krajobrazy strefowe na świecie - las równikowy, sawanna, pustynia, step tajga, tundra, pustynia lodowa. Opis warunków klimatycznych i przystosowanie organizmów.

  5. Ruch i siły w przyrodzie:

  • Rodzaje ruchu;
  • Prędkość, droga, czas. Zadania.
   
  © 2014 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone