We wszystkich testach, oprócz podanych zakresów tematycznych, mogą pojawić się pytania z wiedzy zawartej w programach telewizyjnych o tematyce przyrodniczej dostosowane do umiejętności ucznia. Testy mogą mieć charakter wieloprzedmiotowy i korelują z innymi przedmiotami takimi jak historia, matematyka, technika i inne.

 

Klasa 4 szkoły podstawowej

1. Zakres treści programowych z I etapu kształcenia oraz:
2. Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody:

 • składniki pogody i nazwy przyrządów służących do ich pomiaru (temperatura powietrza, zachmurzenie, opady i osady atmosferyczne, ciśnienie atmosferyczne, kierunek wiatru);
 • przykłady opadów i osadów atmosferycznych oraz ich stan skupienia;
 • cechy pogody w różnych porach roku.

3. Ja i moje ciało:

 • układy budujące organizm człowieka: układ kostny, oddechowy, pokarmowy, krwionośny, rozrodczy, nerwowy; ich podstawowe funkcje;
 • podstawowe zasady dbałości o ciało i otoczenie.

4. Ja i moje otoczenie:

 • rodzaje wypoczynku i zasady bezpieczeństwa z nimi związane;
 • przykłady przedmiotów wykonanych z substancji sprężystych, kruchych i plastycznych i ich zastosowanie;
 • zasady zachowania się i udzielania pierwszej pomocy w wypadku ugryzienia, użądlenia, uszkodzeń skóry oraz spożycia lub kontaktu z roślinami trującymi;
 • uzależnienia, przykłady i ich konsekwencje.

5. Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy:

 • wody stojące i płynące (naturalne i sztuczne) i ich nazwy;
 • rozpoznaje pospolite grzyby jadalne i trujące, opisuje znaczenie grzybów w przyrodzie i życiu człowieka;
 • określa warunki życia w wodzie (nasłonecznienie, zawartość tlenu, opór wody).

6. Środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy szkoły:

 • zależności między składnikami środowiskami przyrodniczego i antropogenicznego;
 • elementy dawnego krajobrazu (miejskiego i wiejskiego), np. na podstawie starych fotografii;
 • pochodzenie nazw miejscowości;
 • obszary chronione, pomniki przyrody, obiekty zabytkowe - potrzeba ich ochrony.

 

Klasa 6 szkoły podstawowej

1. Zakres treści programowych z klasy IV i V oraz:
2. Ziemia we wszechświecie:

 • globus jako model Ziemi;
 • Układ Słoneczny;
 • teoria heliocentryczna Mikołaja Kopernika;
 • załamanie, odbicie i rozchodzenie się światła;
 • ruch obiegowy i obrotowy Ziemi, opis i jego konsekwencje.

3. Lądy i oceany:

 • pojęcia: bieguny, równik, południki, półkule, kierunki główne i pośrednie. Lokalizacja punktów względem południków zero i 180;
 • wybrane organizmy morskie i ich przystosowanie do życia;
 • wyprawy morskie Krzysztofa Kolumba i Ferdynanda Magellana.

4. Krajobrazy świata:

 • krajobrazy strefowe na świecie - las równikowy, sawanna, pustynia, step, tajga, tundra, pustynia lodowa; opis warunków klimatycznych i przystosowanie organizmów.

5. Ruch i siły w przyrodzie:

 • rodzaje ruchu;
 • prędkość, droga, czas; zadania.
 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2019 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności