Regulamin


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:

Ksiazka

Regulamin

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Dyktanda Szkolnego jest Centrum Edukacji Szkolnej.
2. Dyktando ma zakres ogólnopolski i prawo do udziału w nim mają uczniowie z klas I-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół gimnazjalnych z klas III.
3. Test konkursowy zostanie przeprowadzony w trzech grupach wiekowych:

 • edukacja wczesnoszkolna (klasy I-III),
 • szkoła podstawowa (klasy IV-VI),
 • szkoła podstawowa (klasy VII-VIII) i gimnazjum (klasa III).

4. Szkoła, której uczniowie zgłosili chęć uczestnictwa w dyktandzie, powołuje Szkolnego Organizatora Dyktanda. Szkolny Organizator Dyktanda zgłasza szkołę do dnia 24-04-2019 r. wybierając jeden ze sposobów:

 • Wypełnienie i wysłanie karty zgłoszeniowej znajdującej się na specjalnej stronie konkursowej ZGŁOSZENIE,
 • Wypełnienie karty zgłoszeniowej i wysłanie jej faxem pod numer 22 509-80-41,
 • Przekazanie danych telefonicznie dzwoniąc pod numer 22 509-80-40,
 • Wypełnienie i wysłanie karty zgłoszeniowej pocztą na adres: Centrum Edukacji Szkolnej; ul. Sęczkowa 90; 03-986 Warszawa z dopiskiem "Dyktando Szkolne".

5. Dyktando odbywa się równolegle we wszystkich szkołach w dniu 13-05-2019 roku (poniedziałek).
6. Centrum Edukacji Szkolnej przesyła do zgłoszonych szkół pytania testowe oraz karty odpowiedzi na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem dyktanda (09-05-2019 r.).
7. Pytania znajdować się będą w zalakowanej kopercie, którą otworzy Szkolny Organizator Dyktanda w chwili rozpoczęcia zawodów w obecności zawodników.
8. Każdy test sprawdzający składać się będzie z dwóch części:

 • Część I – Zadania ortograficzne – 10 pytań testowych z podanymi 4 odpowiedziami, z których co najmniej jedna będzie prawidłowa. Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt, za fałszywą (-1) punkt.
 • Część II – Dyktando – tekst z 30 lukami (z 20 dla edukacji wczesnoszkolnej), które należy uzupełnić jedną z dwóch zaproponowanych liter.

Czas trwania dyktanda wynosi 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne.
9. Odpowiedzi zakreślane są na oddzielnej karcie odpowiedzi. Po zawodach każdy uczeń wkłada kartkę z odpowiedziami do koperty zbiorczej, która komisyjnie zostaje zaklejona zaraz po zakończeniu dyktanda.
10. Kopertę z kartami odpowiedzi oraz protokół z przeprowadzenia dyktanda należy odesłać do dnia 14-05-2019 r.
11. Szkolny Organizator Dyktanda jest zobowiązany do zapewnienia zawodnikom warunków umożliwiających samodzielność odpowiedzi. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji szkoły, w której wyniki jednoznacznie wskazywać będą na brak samodzielnej pracy uczestników konkursu.
12. Każdy uczestnik wnosi wpisowe na rzecz Rady Rodziców w wysokości 9,00 zł (firma CES wystawia na życzenie faktury VAT). Szkolny Organizator Dyktanda wpłaca z zebranych pieniędzy na konto CES:

 • 8,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do dyktanda od 5 do 29 uczestników,
 • 8,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do dyktanda od 30 do 49 uczestników,
 • 7,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do dyktanda od 50 do 79 uczestników,
 • 7,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do dyktanda 80 i więcej uczestników.

Wpłaty należy dokonać do 14-05-2019 r. za faktyczną liczbę startujących na konto:

CENTRUM EDUKACJI SZKOLNEJ
ul. Sęczkowa 90; 03-986 Warszawa
45 1140 2017 0000 4102 1008 0226

Pozostałe pieniądze (0,50 zł, 1,00 zł, 1,50 zł, 2,00 zł od uczestnika) należą do dyspozycji szkoły. Można je przeznaczyć na organizację konkursu i nagrody wewnętrzne.
13. Z uwagi na wprowadzone upusty związane ze zgłoszoną liczbą uczestników, organizator dyktanda informuje, że faktyczna liczba startujących w konkursie w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza niż 5 osób. Nie może także spaść poniżej określonej w punkcie 12. liczby uczestników uprawniającej do danego upustu (tj. 5, 30, 50, 80).
14. Zarazem organizator dyktanda informuje, że nie ma ograniczeń w przypadku wzięcia udziału w konkursie większej liczby osób niż szkoła zgłosiła. W momencie przekroczenia pułapu upustowego (tj. 29, 49, 79 uczestników), organizator dyktanda zastosuje wyższy upust.
15. Nagrody dla zwycięzców i uczestników Ogólnopolskiego Dyktanda Szkolnego zostaną rozdane wśród uczniów edukacji wczesnoszkolnej, szkół podstawowych oraz wśród gimnazjalistów na następujących zasadach (niezależnie od liczby osób na danym miejscu):

 • Miejsce 1: Grawerowany dyplom laureata oraz nagroda książkowa;
 • Miejsca od 2 do 5: Dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe;
 • Miejsca od 6 do 10: Dyplomy laureatów;
 • Miejsca od 11 do 15: Dyplomy wyróżnienia;
 • Miejsca poniżej 15: Dyplomy uznania.

Każdy uczestnik niezależnie od osiągniętego wyniku otrzymuje dyplom!!!
16. Dodatkowo organizator przewiduje nagrodę książkową (encyklopedia, słownik, itp.) dla każdej szkoły, z której w dyktandzie łącznie weźmie udział więcej niż 120 uczniów, a dla nauczycieli - dyplomy poświadczające współorganizowanie ogólnopolskiego, ponadprogramowego dyktanda.
17. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 10-06-2019 r. Reklamacje można składać do 30-09-2019 r. - po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu.

CSE logo