Klasa 7 szkoły podstawowej

 1. Właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznych znanych z życia codziennego.
 2. Mieszaniny substancji i ich rozdzielanie.
 3. Zjawiska fizyczne a reakcje chemiczne.
 4. Pierwiastki i związki chemiczne; symbole pierwiastków.
 5. Podział pierwiastków na metale i niemetale.
 6. Właściwości metali i niemetali.
 7. Stopy. Praktyczne zastosowanie metali, stopów i niemetali.
 8. Korozja i sposoby ochrony przed korozją metali.
 9. Mieszanina a związek chemiczny.
 10. Podstawowy sprzęt i szkło laboratoryjne.
 11. Obliczenia z wykorzystaniem pojęć: objętość, masa i gęstość.
 12. Atomy i cząsteczki
 13. Budowa atomów, izotopy.
 14. Cząstki elementarne i ich właściwości.
 15. Zjawisko promieniotwórczości i jego praktyczne wykorzystanie.
 16. Zależność między budowa atomu pierwiastka, a jego położeniem w układzie okresowym.
 17. Podstawowe wiadomości o układzie okresowym pierwiastków, odczytywanie informacji z układu.
 18. Wartościowość pierwiastka, określanie wartościowości pierwiastków grupy 1, 2 oraz 13-17.
 19. Cząsteczki związku chemicznego i pierwiastka.
 20. Wzory strukturalne (kreskowe) i sumaryczne.
 21. Nazewnictwo prostych związków chemicznych.
 22. Rodzaje wiązań chemicznych.
 23. Związki jonowe i kowalencyjne.
 24. Jony metali i niemetali.
 25. Masa atomowa i cząsteczkowa; atomowa jednostka masy.
 26. Prawo stałości składu związku chemicznego i prawo zachowania masy.
 27. Równania reakcji chemicznych.
 28. Obliczenia stechiometryczne.
 29. Rodzaje reakcji chemicznych.
 30. Wpływ katalizatora na przebieg reakcji chemicznej.
 31. Powietrze, jego skład i właściwości.
 32. Właściwości azotu.
 33. Właściwości i znaczenie tlenu w przyrodzie.
 34. Ozon i dziura ozonowa.
 35. Właściwości tlenku węgla (IV).
 36. Zastosowanie praktyczne i rola dwutlenku węgla w przyrodzie.
 37. Właściwości i praktyczne zastosowanie wodoru.
 38. Związki wodoru z niemetalami.
 39. Gazy szlachetne i ich zastosowanie praktyczne.
 40. Efekt cieplarniany i przyczyny globalnego ocieplenia klimatu.
 41. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami.
 42. Woda i roztwory wodne.
 43. Budowa cząsteczki i właściwości wody.
 44. Stężenie procentowe roztworu, zmiana stężenia i mieszanie roztworów.
 45. Rodzaje roztworów; rozpuszczalność substancji w wodzie.

 

Klasa 8 szkoły podstawowej

Zakres tematyczny klasy VII oraz:

 1. Tlenki metali i niemetali.
 2. Elektrolity i nieelektrolity.
 3. Wodorotlenki i zasady.
 4. Właściwości i zastosowanie wodorotlenku sodu, potasu i wapnia.
 5. Wodorotlenki i zasady wokół nas.
 6. Otrzymywanie zasad i wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie.
 7. Dysocjacja elektrolityczna kwasów i zasad.
 8. Tlenki kwasowe i zasadowe.
 9. Kwasy tlenowe i beztlenowe.
 10. Otrzymywanie i właściwości podstawowych kwasów.
 11. Kwasy w naszym otoczeniu.
 12. Dysocjacja elektrolityczna kwasów.
 13. Kwasy mocne i słabe.
 14. Powstawanie kwaśnych opadów i ich skutki.
 15. Roztwory kwaśne i zasadowe; skala pH, zastosowanie wskaźników: papierek wskaźnikowy uniwersalny, fenoloftaleina, oranż metylowy.
 16. Odmiany alotropowe węgla.
 17. Naturalne źródła węglowodorów (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny).
 18. Szereg homologiczny alkanów.
 19. Właściwości i zastosowanie alkanów; związek między długością łańcucha węglowego a właściwościami fizycznymi alkanów.
 20. Szereg homologiczny alkenów i alkinów.
 21. Właściwości etylenu i acetylenu.
 22. Szereg homologiczny alkoholi.
 23. Właściwości alkoholi (szczególnie metanolu, etanolu i glicerolu).
 24. Alkohole mono- i polihydroksylowe.
 25. Szereg homologiczny kwasów karboksylowych.
 26. Właściwości kwasów karboksylowych (szczególnie mrówkowego i octowego).
 27. Wyższe kwasy karboksylowe.
 28. Kwasy organiczne występujące w przyrodzie, ich wzory, nazwy systematyczne i zwyczajowe oraz zastosowanie (mrówkowy, szczawiowy, mlekowy, cytrynowy, jabłkowy, masłowy, malonowy, bursztynowy).
 29. Estry; reakcja estryfikacji, zastosowanie estrów.
 30. Aminokwasy.
 31. Najwybitniejsi uczeni w badaniach chemicznych.

 

Klasa 3 gimnazjum

Zakres tematyczny klasy VII i VIII oraz:

 1. Mol, masa molowa, objętość molowa gazów.
 2. Stężenie molowe roztworu.
 3. Wykorzystanie pojęcia mola i masy molowej w obliczeniach stechiometrycznych.
 4. Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym.
 5. Rodzaje i właściwości tłuszczów.
 6. Budowa i właściwości białek, reakcje charakterystyczne.
 7. Cukry proste i złożone.
 8. Właściwości i zastosowania glukozy, sacharozy, fruktozy, skrobi i celulozy.
 9. Próba Tollensa i próba Trommera.
 10. Reakcja charakterystyczna skrobi.
 11. Hydroliza cukrów złożonych.
 12. Występowanie węglowodanów w przyrodzie.
 13. Izomeria łańcuchowa węglowodorów.
 14. Polimeryzacja i polimery.
 15. Reakcje utleniania-redukcji.
 16. Promieniotwórczość i przemiany promieniotwórcze.
 17. Aminy.
 18. Hydroliza soli.
 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2019 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności