Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Poznajemy biologię i jej dziedziny:

 • organizmy wielokomórkowe,
 • obserwacje mikroskopowe, budowa mikroskopu.

2. Organizmy żywe:

 • komórka zwierzęca i roślinna,
 • składniki chemiczne organizmów,
 • organizmy samożywne i cudzożywne,
 • sposoby oddychania organizmów.

3. Wirusy i bakterie:

 • wirusy jako bezkomórkowe formy materii,
 • cechy i budowa wirusów,
 • cechy bakterii,
 • występowanie bakterii,
 • odżywianie, oddychanie i rozmnażanie się bakterii,
 • znaczenie bakterii w przyrodzie i dla człowieka,
 • sposoby rozprzestrzeniania się wirusów i bakterii,
 • choroby wirusowe i bakteryjne (grypa, ospa, różyczka, świnka, odra, AIDS, gruźlica, borelioza, tężec, salmonelloza).

4. Protisty i grzyby:

 • grzyby - charakterystyka królestw organizmów,
 • budowa i różnorodność grzybów,
 • porosty, ich budowa i znaczenie,
 • różnorodność protistów,
 • występowanie i środowisko protistów.

5. Tkanki i organy roślinne:

 • rodzaje tkanek i organów roślinnych,
 • przystosowania budowy poszczególnych tkanek roślinnych do pełnienia określonych funkcji,
 • korzeń - funkcje i budowa,
 • pędy - budowa i rodzaje,
 • budowa i funkcje łodygi,
 • liść jako wytwórnia pokarmu.

6. Różnorodność roślin:

 • mchy i paprotniki,
 • środowisko życia i budowa mchów i paprotników,
 • rośliny nagonasienne i okrytonasienne,
 • cechy, budowa i znaczenie roślin nagonasiennych i okrytonasiennych..

 

Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Układ krążenia. Krwioobiegi. Budowa serca. Krzepnięcie krwi. Grupy krwi. Naczynia krwionośne. Choroby układu krążenia. Wyniki badania krwi.
2. Budowa układu limfatycznego i odpornościowego i ich choroby.
3. Regulacja nerwowo-hormonalna:

 • Podział układu nerwowego.
 • Charakterystyka układu nerwowego - ośrodkowego, obwodowego, somatycznego i autonomicznego.
 • Budowa neuronu.
 • Odruchy i budowa łuku odruchowego.
 • Choroby układu nerwowego.
 • Zmysł powonienia, dotyku i smaku.
 • Wady wzroku i słuchu.
 • Budowa ucha i oka.

4. Fizjologia człowieka.
5. Rozmnażanie, wzrost i rozwój:

 • Budowa i rola żeńskiego i męskiego układu rozrodczego.
 • Choroby przenoszone drogą płciową.
 • Od poczęcia do narodzin. Rozwój płodu.
 • Ciąża - planowanie, higiena i zagrożenia.
 • Od narodzin do starości.
 • Podstawowe metody i środki antykoncepcyjne.

6. Równowaga wewnętrzna organizmu - homeostaza.

 • Współczesne zagrożenia zdrowia.
 • Zdrowie a cywilizacja. Czynniki chorobotwórcze. Drogi zakażenia. Choroby społeczne, cywilizacyjne, pasożytnicze, zakaźne i genetycznie uwarunkowane.
 • Uzależnienia.

 

Klasa 8 szkoły podstawowej

1. Ekologia:

 • Podstawowe pojęcia w ekologii.
 • Tolerancja ekologiczna. Przykłady gatunków wskaźnikowych.
 • Organizm a środowisko.
 • Cechy populacji.
 • Interakcje między i wewnątrzpopulacyjne.
 • Zależności pokarmowe. Łańcuch spasania i detrytusowy. Piramidy troficzne.
 • Materia i energia w ekosystemie.
 • Krzywe przeżywania.
 • Strategie rozrodu r i K.
 • Człowiek i środowisko.
 • Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną. Ochrona przyrody. Zanieczyszczenia przyrody - wody, gleby, powietrza. Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.

2. Ochrona środowiska:

 • Formy ochrony przyrody - znajomość parków narodowych. Pojęcia rezerwatu przyrody, pomnika przyrody, parku krajobrazowego, otuliny, użytek ekologiczny, stanowisko dokumentacyjne. Parki narodowe w Polsce - położenie, rok powstania, symbol, obszar.
 • Ciekawe parki krajobrazowe.
 • Gospodarowanie odpadami.
 • Ochrona środowiska przyrodniczego.

 

Klasa 3 gimnazjum

1. Świat zwierząt kręgowych:

 • Cechy charakterystyczne gromad ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków głównie pod kontem przystosowania do środowiska życia.

2. Genetyka:

 • Zadania genetyczne - I i II Prawo Mendla, allele wielokrotne (dziedziczenie grup krwi), choroby sprzężone i związane z płcią (dziedziczenie łysienia).

3. Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska.
4. Ekologia:

 • Cechy i struktura populacji.
 • Zakres tolerancji ekologicznej.
 • Oddziaływania międzygatunkowe w przyrodzie - dodatnie i ujemne.
 • Biocenoza i jej struktura. Poziomy troficzne.
 • Ekosystemy lądowe. Lasy. Zalesienie.
 • Formy ekologiczne roślin.
 • Krążenie pierwiastków i związków w przyrodzie.
 • Przegląd wybranych ekosystemów.
 • Struktura troficzna ekosystemu. Przepływ energii i krążenie materii.
 • Charakterystyka sukcesji ekologicznej.

5. Ochrona środowiska i zagrożenia różnorodności biologicznej.

 • Pojęcie smogu i eutrofizacji oraz ich konsekwencje dla środowiska przyrodniczego.
 • Formy ochrony różnorodności biologicznej.
 • Ochrona gatunkowa.
 • Gospodarowanie odpadami.
 • Ochrona środowiska przyrodniczego.
 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2019 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności